ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Μ?θημα? 3: Εργαλε?α SEO Απευθε?α? Απ? Τα Εργαστ?ρια Του ParaMarketing

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 1 Εβδομ?δα ?ω? 1 ?το?
 • Αποτελ?σματα: Σταθερ? α?ξηση των συνδ?σμων σα?, του PageRank σα? και βαθ?τερη καταν?ηση του SEO
 • Επ?νδυση: Απ? 0 ?ω? χιλι?δε? ευρ?.

Περ?ληψη:

Στο Μ?θημα 3 θα δο?με β?μα β?μα τεχνικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων και δι?φορα ?λλα εργαλε?α SEO? και θα δημιουργ?σουμε του? πρ?του? κ?κλου? βελτιστοπο?ηση?. (SEO Cycles). Σκοπ?? των κ?κλων ? πειραμ?των ε?ναι να βελτι?σουν σταθερ? τα αποτελ?σματ? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να εκτιν?ξουν την επισκεψιμ?τητα στη σελ?δα μα? στα ?ψη.

Η Διαδικασ?α Χτισ?ματο? Συνδ?σμων Β?μα Β?μα

Πιστε?ω να ?χετε αντιληφθε? ?τι η διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων θα πρ?πει να ε?ναι αργ? και σταθερ? σαν μαραθ?νιο? και ?χι ?να ξ?σπασμα, ?να σπριντ. Στην πραγματικ?τητα π?ρα πολλ? ιστολ?για προσπαθο?νε να πετ?χουν μ?σω black hat λογισμικο? την ζε?ξη χιλι?δων συνδ?σμων με τη σελ?δα του?, μ?νο και μ?νο για να καταλ?βουν ?τι κ?ποια στιγμ? αποκλε?στηκαν απ? την Google.

?χω πειραματιστε? ?λα αυτ? τα χρ?νια με π?ρα πολλ? λογισμικ? και υπηρεσ?ε? συνδεσμοπαραγωγ??, ?λλε? δωρε?ν, ?λλε? πληρωμ?νε?. Κατ? 90% οι προσπ?θειε? δημιουργ?α ? αποτελεσμ?των με αυτοματοποιημ?νο λογισμικ? ? εργαλε?α ε?ναι αποτυχημ?νε? ? ?χουν αρνητικ? αντ?κτυπο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.
Τα β?ματα λοιπ?ν τη? διαδικασ?α? θα πρ?πει να ε?ναι περιοδικ?, δηλαδ? να εκτελο?νται κ?θε μ?να ? κ?θε εβδομ?δα για τη σελ?δα σα? ο?τε πολ? βιαστικ? ο?τε και πολ? αργ?.

Αφο? λοιπ?ν ?χετε δημιουργ?σει το blog σα? και ?χετε αποσαφην?σει τι? λ?ξει? κλειδι? και τον ανταγωνισμ? σα?. ?χετε δηλαδ? ολοκληρ?σει τη διαδικασ?α βελτιστοπο?ηση? εντ?? σελ?δα?, θα πρ?πει να προχωρ?σετε στα εξ?? β?ματα:

 1. Δημιουργ?στε ?να αρχε?ο στο excel και σχεδι?στε τα περιοδικ? β?ματα SEO που θα ακολουθ?σετε, αλλ? και να καταγρ?φετε κ?θε φορ? τα αποτελ?σματ? σα?.
 2. Δημιουργ?στε, τροποποι?στε και διανε?μετε ?να ?ρθρο το μ?να σε τουλ?χιστον 50 αρθρογραφικ? ιστολ?για.
 3. Υποβ?λετε δημοσιε?σει? σε καταλ?γου? με υψηλ? PR. Τουλ?χιστον μια φορ? το μ?να.
 4. Κ?ντε σχ?λια σε dofollow blogs στον τομ?α σα? , στην αγορ? στ?χο δηλαδ?, τουλ?χιστον σε 10 ιστολ?για το μ?να. Εναλλακτικ? μπορε?τε να κ?νετε guest blogging π?λι ?μω? σε 10 ιστολ?για.
 5. Γρ?ψτε σε 20 φ?ρουμ? το μ?να, προτιμ?στε ποιοτικ? φ?ρουμ? και του αντικειμ?νου σα?.
 6. Υποβ?λετε ?ρθρα σε τουλ?χιστον 20 με 30 σελ?δε? υψηλο? προφ?λ μηνια?ω?.

7. Δημιουργ?στε αποστολ?? σε 20 τουλ?χιστον κοινωνικ? δ?κτυα την εβδομ?δα. Υπ?ρχουν π?νω απ? 350 οπ?τε σ?γουρα θα βρε?τε κ?ποιο.

 1. Υποβ?λετε β?ντεο. Ναι καλ? ακο?σατε, δημιουργ?στε ?να β?ντεο την εβδομ?δα ? ?να β?ντεο το μ?να τουλ?χιστον και υποβ?λετε το σε 10 β?ντεο μ?ρκετινγκ σελ?δε? ?πω? το YouTube, Vimeo, Veoh κτλ.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:

Η Διαδικασ?α Χτισ?ματο? Συνδ?σμων Β?μα Β?μα

seo-coach-google-first-page

Μ?θημα 3 Εργασ?ε?

 • Δημιουργε?στε μια σειρ? απ? χρ?σιμα β?ντεο και ανο?ξτε ?να καν?λι στο YouTube και στο Vimeo
 • Μετρ?στε τα αποτελ?σματα αυτο? του πειρ?ματο? πριν και μετ?

Συμπερ?σματα

 1. Το να βελτι?σετε τα αποτελ?σματ? σα? στην Google δεν ε?ναι πολ?πλοκο, απλ? κοπιαστικ?.
 2. Ξεκιν?στε πρ?τα με την βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα? και προχωρ?στε μετ? με την βελτιστοπο?ηση εκτ?? σελ?δα?.
 3. Ο χρ?νο? βελτιστοπο?ηση? εξαρτ?ται απ? τον ανταγωνισμ?, το τμ?μα τη? αγορ?? και τι? λ?ξει? κλειδι?. Οι μακρ?συρτε? (longtail) λ?ξει? κλειδι? δ?νουν ?μεσα αποτελ?σματα, εν? οι μικρ?? και ανταγωνιστικ?? θ?λουν παραπ?νω χρ?νο.
 4. Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι απλ?? η επιμον?.
 5. Συνεχ?στε να μαθα?νετε, να μελετ?τε και να πειραματ?ζεστε. Το SEO ε?ναι μια δυναμικ? διαδικασ?α.
 6. Τ?λο?, παραμε?νετε στα βασικ?!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍