31 Σχ?λια. Leave new

 • Στα?ρο? Μαλαμ?δη?
  7 Απριλ?ου 2016 9:47 πμ

  Γι?ννη καλημερα.Ειμαι παν?σχετο? μ? τ? αντικε?μεν? σου,αλλ? πολ? καλ?? στ? στ?χευση και τ?ν αν?πτυξη επιχειρ?σεων.Επειδ? διαισθ?νομαι μ?α πολ? κερδοφ?ρα συνεργασια μαζ? σου,ξεκιν?ω τ? γνωριμ?α μα? μ? το πρ?το μου ερ?τημα.Εχω αγορ?σει 140 domain ?λλα για ν? τα πουλ?σω,κα? ?λλα γι? να τα μετατρ?ψω σ? επιχειρ?σει? μ?σω διαδικτ?ου σ? πανκ?σμιο επ?πεδο.Ενδεικτικ? αναφ?ρω:smartclub.club – globalnews.news – toptips.top – jobclub.club petclub.club – bioclub.club – taxiclub.club – santorinigreece.holiday – mykonosgreece.holiday κ.τ.λ, κατ? π?σο το?? 100 κ?ποιο απο τ? παραπ?νω domain θ? επηρε?ση θετικ? τ? μηχαν? αναζ?τηση? στην κατ?ταξη μου,μ? δεδομ?νο οτι αυτ? αποτελο?ν λ?ξει? κλειδια στην αναζ?τηση το? χρ?στη.Αν θ?λει? ρ?ξε μι? ματι? στη σελ?δα μου bbcedu.gr[Μ?α αλλη μου δραστηρι?τητα]και π?σμου τ? γν?μη σου γι? ν? την ανεβ?σω ψηλ?.Ευχαριστ? Στα?ρο? Μαλαμ?δη? Θεσσαλονικη τηλ6947-174945

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Στα?ρο ε?σαι στην κατηγορ?α exact match domain στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τα exact match domains εν? πι?νουν τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? αν δεν εμπλουτισθο?ν με περιεχ?μενο δεν λ?νε και κ?τι.

   Για να πι?σει? πολλ?? λ?ξει? κλειδι? χρει?ζεσαι πολλ? πρ?γματα και να δημιουργ?σει? περιεχ?μενο και backlinks με β?ση αυτ??.

   Απ?ντηση
 • Ανεστη? Πετροπουλο?
  26 Μαρτ?ου 2016 6:49 μμ

  Για σου Γιαννη. Σε ευχαριστω για τι? οδηγιε? σου που ειναι κατανοητε? ακομα και σε εμα? του? αρχαριου? .Εχω ενα Εshop και θελω να σε ρωτησω εαν θα βοηθησει στο ceo μια διαφημιση στο google adword η απλα θα ανεβασει το site μονο την περιοδο που θα το τρεχω χωρι? να επηρεασει καθολου το ceo.

  Ευχαριστω

  Απ?ντηση
  • Καλησπ?ρα Αν?στη, το Google Adwords δεν συμμετ?χει καθ?λου ω? παρ?γοντα? SEO στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google και ω? εκ το?του δεν θα αν?βει? οργανικ? αν δεν κ?νει? ?τι χρει?ζεται.

   To Google Adwords ε?ναι μ?νο διαφ?μιση και ?χει δι?ρκεια μ?νο ?σο την πληρ?νει?.

   Απ?ντηση
 • Kαλησπ?ρα σε ?λου?!Αφιερ?νω και γω λ?γο χρ?νο για να γρ?ψω την εμπειρ?α μου με τη συνεργασ?α που ?χω εδ? και 2 χρ?νια με τον Γι?ννη Διβρ?μη.

  Θεωρ? πω? στη δ?σκολη αυτ? οικονομικ? συγκυρ?α η βο?θεια του ?ταν καταλυτικ?.Το site κ?θε επιχε?ρηση? ε?ναι ?να δε?τερο κατ?στημα για να μην πω ?τι ε?ναι πρ?τα αυτ? και μετ? το φυσικ? κατ?στημα.

  Με τι? συμβουλ?? του και την υπομον? του μου ?δωσε να καταλ?βω πολλ? πρ?γματα για ?τι αφορ? το ?ντερνετ, το στ?σιμο εν?? καλο? site και φυσικ? το τρ?πο για να τα καταφ?ρει? στον ανταγωνισμ?.

  Η σχ?ση ποι?τητα? και τιμ?? ?ταν κ?τι παραπ?νω απ? ικανοποιητικ? τη στιγμ? που εκε? ?ξω υπ?ρχουν εταιρ?ε? που με το καλημ?ρα σου πα?ρνουν ?να χιλι?ρικο.Θα ?θελα δημ?σια να εκφρ?σω τι? ευχαριστ?ε? μου και να δηλ?σω πω? ε?ναι ο καλ?τερο? επαγγελματ?α? σε αυτ? που κ?νει.Το site μου ε?ναι το http://www.grgamos.com ?να site που ασχολε?ται με τη διακ?σμηση γ?μου κυρ?ω?.

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη σε ευχαριστ? για την απ?ντηση. Απλ? δεν δι?βασα κ?που κ?ποια αναφορ? και ?θελα να σιγουρευτ?. Ε?γε. Αναμ?νω την 2016 ?κδοση με ανυπομονησ?α. Ν?σαι καλ?.

  Απ?ντηση
 • Γεια σου Γι?ννη. Καταρχ?ν σε ευχαριστ? για τον κ?πο και τον χρ?νο που δι?θεσε? για να δ?σει? κ?ποια απ? τα φ?τα τη? ειδικ?τητ?? σου σε αυτο?? που τα χρει?ζονται. Κατ? δε?τερον ?θελα να σε ρωτ?σω, ο οδηγ?? που παρ?χει? ε?ναι ενημερωμ?νο? για το 2015?
  Σε ευχαριστ? και π?λι,
  .Panagiotis

  Απ?ντηση
  • Παναγι?τη σε ευχαριστ? πολ? για αυτ?ν την ερ?τηση.
   Περιμ?νω εδ? και χρ?νια να μου την κ?νουν.

   Θα π?στευε? ποτ? ?τι θα ?βγαζα ?ναν οδηγ? SEO για ?ναν μ?να ? για ?ναν χρ?νο; ?χι β?βαια.
   Ο Οδηγ?? SEO ε?ναι κλασικ?? και ?χει ακριβ?? τι? διαχρονικ?? στρατηγικ?? που και σε π?ντε χρ?νια απ? σ?μερα να τι? εφαρμ?σει?, π?λι θα ισχ?ουν.

   Ωστ?σο, για το 2016 ετοιμ?ζω τη ν?α ?κδοση που θα ?χει κ?ποιε? διορθ?σει? ?μω? ο πυρ?να? του SEO και του αλγορ?θμου τη? Google δεν ?χει αλλ?ξει δραματικ?.

   Η εμπειρ?α ?χει δε?ξει ?τι τα β?ματα του οδηγο? ε?ναι παντ?? καιρο? και δεν επηρε?ζονται αρνητικ? απ? τι? αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου τη? Google.

   Το αντ?θετο μ?λιστα. Κ?θε αλλαγ? ευνοε? τα site και του? πελ?τε? μου και ?λου? ?σου? ?χουν εφαρμ?σει στο παρελθ?ν ?σα ?χω γρ?ψει και πει στην ιστοσελ?δα μου.

   Μπορε?? και μ?νο? σου να το δει? ?μα τα εφαρμ?σει?.

   Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα αγαπητ? Γι?ννη , ε?σαι και Λαρισα?ο? αν θυμ?μαι καλ? αποτι ε?δα πατρι?τη? δηλαδ?.
  Αυτ? που μου ?κανε εντ?πωση ε?ναι οτι ειπε? πω? ενα eshop joomla κ?στισε και ?χει μηδαμιν?? επισκ?ψει? σαν σαητ . Ε?σαι απολ?τω? σ?γουρο? πω? εαν β?λουμε ενα joomla και ενα wordpress σαητ με το ?διο ακριβω? seo τα ιδια meta tags και speed optimazation … Τα παντα δηλαδ? ?δια οτι τοτε το joomla θα ε?ναι προ? τον π?το και το wordpress προ? τη κορυφη ?

  Απ?ντηση
  • Ναι θωμ?, το WordPress ε?ναι αν?τερο απ? το Joomla και αυτ? το ξ?ρουν ?λοι. Οι λ?γοι που ε?ναι αν?τερο ε?ναι πολλο? με σημαντικ?τερο την ευκολ?α χρ?ση? και παραμετροπο?ηση? που ?χει το WordPress. ?τσι κερδ?ζει? περισσ?τερα χρ?νο για SEO.

   Απ?ντηση
   • ?ταν λε? παραμετροπο?ηση σε τι ακριβ?? αναφερεσε ? Οτι ε?ναι πιο ευκολο δε το κανει καλυτερο επειδ? εχει? περισσ?τερο χρονο μετα για seo. Τ?ρα αν ε?ναι καλυτερο κατασκευασμ?νο απο ?ποψη? seo πιθαν?ν να ε?ναι το ?χω ακο?σει πολλ?? φορε? , δε ξ?ρω κατα ποσο περισ?τερο απο το joomla3 και κατα ποσο απο τη μ?να του χωρ?? πρ?σθετα

    Απ?ντηση
 • Γι?ννη δι?βασα το πρ?το και δε?τερο κεφ?λαιο. Βασικ? ε?μαι απολ?τω? ?σχετο? με το αντικε?μενο ?μω? ο τρ?πο? που ερμηνε?ει? τα πρ?γματα τα κ?νει καταληπτ? σε μεγ?λο βαθμ? ακ?μη και σε ?ναν ?σχετο ?πω? εμ?να.

  Απ?ντηση
 • ουδε?? σχολε?ο

  Απ?ντηση
 • Να ενημερωσω του? φιλου? οι οποιοι αναφερονται στην κατασκευη ιστοσελιδα? με WIX συγκρινοντα? την δημιουργια και κατασκευη μια? ιστοσελιδα? με WordPress. Δεν θα ηθελα να μπω σε τεχνικε? λεπτομερειε? κοαι σα? κουρασω απλα θα αναφερω επειδη εχω δουλεψει με ολα τα Content Managment Systems (Joomla, WordPress,Microweber,Drupal) καθω? και με ολα τα τυπου WYSIWYG (WIX,Squarespace κτλ) τα πρωτα ειναι επαγγελματικα εργαλεια δουλεια?, για επαγγελματιε? ενω τα δευτερα ειναι κυριω? για προσωπικε? δουλειε? και καποια απλα portfolio.
  Τα εργαλεια που σου δινει ενα WIX Web Site σε θεμα SEO ειναΙ ελαχιστα οταν θε? να κανει? επαγγελματικη δουλεια SEO συν επιπλεον το κοστο? κατασκευη? ενο? WebSite επαγγελματικου στο WIX ξεπερναει τα 200 ευρω(αν το κανει? μονο? σου).

  Αντιθετω? οταν μιλαμε για CMS και στην περιπτωση μα? WordPress οπου η λογικη και παλι καταληγει οτι ο ιδιοκτητη? τη? σελιδα? μπορει μονο? του να σχεδιασει την ιστοσελιδα του και να ”παραγει” καθημερινα νεο περιεχομενο ευκολα, αλλα και να κανει αν εχει την δυνατοτητα custom design απο την αρχη, εχει την δυνατοτητα να διαλεξει αναμεσα απο χιλιαδε? προθετα (plugins) και να δωσει βαρο? κυριω? σε αυτο που θελει να προωθησει, να διαλεξει αναμεσα απο χιλιαδε? templates ενα σχεδιαστικα επαγγελματικο template και να κανει επιση? χιλιαδε? πραγματα επιπροσθετα που αν ξεκινησω να γραφω θα μου παρει ενα μηνα.
  Οποτε δεν θα ηθελα να ακουω συγκρισει? μεταξυ WIX και WOrdPress και ειλικρινα τα μειονεκτηματα ενο? WIX site ειναι τεραστια, εκτο? απο το SEO ενα κυριο μειονεκτημα ειναι η ταχυτητα φορτωση? ιστοσελιδα?, που εκτο? οτι δεν εχει? τον ελεγχο(ελεο?) να κανει? τιποτα πανω σε αυτο κρ?μεσαι απο τα ποδια τη? WIX και το Site σου κανει αιωνε? να φορτωσει.
  Η κατασκευη μια? ιστοσελιδα? σε WordPress κοστιζει (εκτο? τα εξοδα developer μια φορα που θα πληρωσετε) το domain σα? (10-20ευρω/χρονο) φιλοξενια σε ενα γρηγορο Linux-Server για WOrdPress (50 με 60/χρονο)
  οο WOW και με ελαχιστα εξοδα κανετε και το SEO τη? ιστοσελιδα? σα? και ειστε πρωτοι.

  Να απαντησω σε ενα φιλο πιο πανω που ανεφερε πω? ειναι πρωτο? με WIX site συνηθω? ο browser που χρησιμοποιουμε αποθηκευει ιστορικα και σε μια αναζητηση που θα κανει? αυτο που θα δει? ειναι cached απο την Google δεν ειναι δλδ ”ζωντανα” μετρησιμα αποτελεσματα, για να δουμε αν ειναι πρωτη η σελιδα μα? χρειαζονται εξειδικευμενε? ενεργειε? και αναλυσει?, ετσι ωστε να εχει? τα απολυτα και σωστα αποτελεσματα τοu Page Rank σου.
  Δεν ειναι τοσο απλα τα πραγματα παιδια, α? μην γινομαστε ολο ειδικοι σε καποιου? τομει? α? αφηνουμε του? ανθρωπου? που ξημερωνοβραδιαζονται καθε μερα, παιδια σαν το Γιαννη, για να βρουμε τροπου? να λυσουν τα περιπλοκα προβληματα του Google Algorithm. Ο καθενα? στην δουλεια του και στο ποστο του, δεν γινεται να ειμαστε ολοι Designers,developers,γραφιστε?,marketeers και ολα σουλδουμπουρδου.

  Απ?ντηση
  • Ναι Στ?φανε, ?ντω? το SEO και τα τεχνικ? θ?ματα γ?νονται πολλ?? φορ?? περ?πλοκα και πολ?πλοκα και χρει?ζεται πολ? μεγ?λη εξειδ?κευση και εμπειρ?α, Να κ?νει? πειρ?ματα δηλαδ? με τον αλγ?ριθμο και με τι δουλε?ει και τι ?χι.

   Σε ευχαριστ? για το σχ?λιο σου και ?ντω? ε?ναι το καλ?τερο σχ?λιο που ?χω λ?βει μ?χρι τ?ρα.

   Επ?ση? θα ?θελα να πω ?τι να μην αισθ?νεστε μειονεκτικ? ?μα δεν ?χετε κ?ποιοι τι? γν?σει? και θ?λετε να παρατηρ?σετε ? να ρωτ?σετε κ?τι. Για αυτ? ε?μαστε εδ? για να συζητ?με τι? απ?ψει? και τα θ?ματα γ?ρω απ? το web design και το SEO.

   Απ?ντηση
   • Σ ευχαριστω και εγω Γιαννη, με την σειρα μου για τι? πολυτιμε? συμβουλε? σου στο θεμα CMS και του? οδηγου? SEO, σε παρακολουθω αρκετο καιρο, απλα δεν εχει τυχει να σχολιασω, και ξερω την πολυ καλη δουλεια σου και την εμπειρια σου πανω στα συγκεκριμενα θεματα καθω? εισαι απο του? πρωτου? που ασχολουνται με το θεμα στην Ελλαδα. Ευχομαι τα καλυτερα.

    Απ?ντηση
   • Γιαννη θα ηθελα το σχολιο και τι? συμβουλε? σου για τα ανακατεματα καθω? και τι? ανακαταταξει? τη? Google στο θεμα καταργηση? του verification ενο? site καθω? και την προσφατη προσθεση του SSL Cetificate σαν ”προσον” για μια ιστοσελιδα για να εχει καλυτερα αποτελεσματα στην αναζητηση τη? και στην καταταξη τη?, σκληραινοντα? ετσι την κοντρα για τι? πρωτε? θεσει?, και οπω? ανεφερε? σε ενα αρθρο σου, η Google εχει βαλθει να μα? κανει αιμοδοτε? τη? χρησιμοποιωντα? Google Adwords.
    Φανταζομαι ειναι ενα καλο πεδιο συζητηση? που πρεπει να γινει καθω? δεν εχω δει ακομα ιδιαιτερε? κινησει? στην Ελλαδα(Αν και ακομα απο οτι ξερω δεν εχει τεθει σε εφαρμογη), ενω στο εξωτερικο ηδη θετετε σαν πολυ σοβαρο θεμα στο Seo μια σελιδα?.
    Θα θελαμε τι? πολυτιμε? συμβουλε? σου..Thanks

    Απ?ντηση
    • Μ?λιστα Στ?φανε. Σε ευχαριστ? πολ?. Το SSL update αναμ?νεται να επηρε?σει το 1% των ιστοσελ?δων και προστ?θεται στου? 200 και πλ?ον παρ?γοντε? τη? Google. Δε? Google και οι 200 παρ?γοντε? SEO

     Επειδ? ?μω? η χρ?ση του δεν βολε?ει σε ?λε? τι? ιστοσελ?δε?, για παρ?δειγμα στην δικ? μου δεν ?χει κ?ποιο ν?ημα η χρ?ση SSL certificate, μαι και δεν κ?νω συναλλαγ?? εντ?? τη? ιστοσελ?δα? μου.
     Αυτ? η αναν?ωση του αλγορ?θμου αναφ?ρεται στην αναβ?θμιση με μισ? τοι? εκατ? στο 1% των ιστοσελ?δων, κυρ?ω? e-commerce sites που ?δη χρησιμοποιο?ν ω? σ?μα ποι?τητα?.

     Η χρ?ση του SSL ?μω? ε?ναι δ?κοπο μαχα?ρι γιατ? καθυστερε? την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? που σημα?νει ?τι ε?ναι και αντιSEO μαζ?.

     Προσωπικ? με αφ?νει αδι?φορο και το θεωρ? μεγ?λη βλακε?α και χ?σιμο χρ?νου να ασχοληθε? κ?ποιο? με αυτ?. Επ?ση? ?χει και εναλλακτικ? κ?στο? γιατ? την ?δια στιγμ? θα μπορο?σε να ασχολο?νταν με τα 4 κ?ρια social media για να δικτυωθε? τα οπο?α καταλαμβ?νουν περισσ?τερου? ψ?φου? στον αλγ?ριθμο τη? Google απ? το να ασχολε?ται με το κ?θε πε?ραμα τη? Google.

     Τα 4 κ?ρια social media ε?ναι το pinterest, google plus, twitter και facebook. ?ταν θα τα εξαντλ?σει και δεν θα ?χει ?λλο πεδ?ο για βελτ?ωση στο SEO, τ?τε α? β?λει και ?να SSL σε ?λο το site του για να ε?ναι σ?γουρο?!

     Καλ?τερα κ?ποιο? να ασχοληθε? με ποιο ουσιαστικ? θ?ματα ?πω? η παραγωγ? περιεχομ?νου παρ? να ασχολε?ται με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google που φ?το? γ?νονται αν? τρει? ?ρε?!

     Ε?ναι μια ατ?ρμονη διαδικασ?α που δεν οδηγε? πουθεν?!

     Απ?ντηση
 • Γι?ννη δι?βασα το πρ?το και δε?τερο κεφ?λαιο. Βασικ? ε?μαι απολ?τω? ?σχετο? με το αντικε?μενο ?μω? ο τρ?πο? που ερμηνε?ει? τα πρ?γματα τα κ?νει καταληπτ? σε μεγ?λο βαθμ? ακ?μη και σε ?ναν ?σχετο ?πω? εμ?να. Και ξεκιν? σ?μφωνα με την καθοδ?γησ? σου με On-Page Optimization επιλ?γοντα? ω? πρ?τη προτεραι?τητα τον καθαρισμ? του πηγα?ου κ?δικα, με ?λεγχο απ? το Markup Validation Service (https://validator.w3.org/).

  Ο ?λεγχο? παρουσι?ζει τα λ?θη που εντ?πισε στον κ?δικα.

  Εγ? ?μω? πω? και που παρεμβα?νω για δι?ρθωση του κ?δικα;;;

  Το πρ?το λ?θο? στην αναφορ? το γρ?φει ?τσι:

  Line 2, Column 251: Attribute xmlns:b not allowed here.
  …://www.google.com/2005/gml/expr’ xmlns:fb=’https://www.facebook.com/2008/fbml’>

  και το τελευτα?ο στοιχε?ο, δηλαδ? αυτ?: >

  το ?χει με κ?κκινο χρ?μα κι ?ταν π?ω τον κ?ρσορα π?νω του εμφαν?ζει την πρ?ταση: Position where error was detected (Θ?ση ?που ανιχνε?θηκε σφ?λμα).

  Στον πηγα?ο κ?δικα ?μω? δεν υπ?ρχει κ?τι σχετικ? με το σφ?λμα που αναφ?ρει ο ?λεγχο?.

  Τι κ?νω τ?ρα;;; Πω? προχωρ?;;;

  Απ?ντηση
  • Βασικ? Γι?ργο ξεκιν?? λ?θο?. Το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κ?νει? ε?ναι να φ?γει? απ? το blogger γιατ? δεν ?χει ?λε? τι? επιλογ?? που χρει?ζεσαι για να εφαρμ?σει? αυτ? που λ?ει ο οδηγ??. Στα λ?θη η Google ε?ναι αρκετ? ανεκτικ? και οι παρεμβ?σει? στον κ?δικα σε blogger ε?ναι δ?σκολε?.

   Απ?ντηση
 • Συγχαρητ?ρια για τι? οδηγ?ε? σχετικ? με WP
  ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ειναι ?να site που ?φτιαξα μ?νο? μου στο wix
  Η ερ?τηση ειναι αν αξ?ζει να το συνεχ?σω εκε? αγορ?ζοντα? domain κλπ
  ? να π?ρω κ?ποιο απο WP ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Απ?ντηση
  • Βασ?λη σε ευχαριστ? για την ερ?τηση σου. Π?ρα πολλο? πελ?τε? μου ?χουνε φτι?ξει ?να site στο Wix πριν φτι?ξουν site στο WordPress. Αυτ? ε?ναι θετικ? να ?χει? προχωρ?σει στο ?ντερνετ. Η ερ?τηση που με κ?νουν συν?θω? ε?ναι γιατ? δεν φα?νεται το site που ?κανα στο Wix στη Google και η απ?ντηση ε?ναι ?τι γενικ? τα sites σε Wix ε?ναι χαμ?νο? κ?πο? και χρ?νο?, αφο? καν?να απ? αυτ? δεν φα?νεται στη Google.
   Η αρχιτεκτονικ? του WordPress ταιρι?ζει με τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google και ?τσι μπορε?? να βγει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για πολλ?? λ?ξει? κλειδι?. Με το κατ?λληλο traffic το site σου γ?νεται ζωνταν? και βι?σιμο και βγ?ζει? λεφτ? απ? αυτ? σε αντ?θεση με το Wix που δεν πρ?κειται να γ?νει αυτ?.
   Σαφ?? και αξ?ζει το WordPress, γιατ? ?να? υψηλ?? κλ?σση? επαγγελματ?α? σαν και σ?να θα πρ?πει να ?χει και το αν?λογο επαγγελματικ? site. Μπορε?? ?μα θ?λει? να με π?ρει? ?να τηλ?φωνο για να το συζητ?σουμε μαζ? στο 6972.364.387 και να σου προτε?νω την πιο καλ? λ?ση για σ?να. Επ?ση? μπορε?? να δει? περισσ?τερα για το wordpress και τι? δυνατ?τητε? του στη δωρε?ν σειρ? β?ντεο μαθημ?των WordPress σε 24 ?ρε? http://www.comfrey-central.com/dorean-mathimata-wordpress-aksias-270-151/

   Απ?ντηση
   • Γι?ννη θα διαφων?σω ?ντονα με ?σα γρ?φει? για την WIX. Εφτιαξα το site τη? εταιρ?α? μου http://www.barrage.biz και δουλε?ει ?ψογα. Εκανα SEO με τα εργαλε?α τη? Wix και στην αναζ?τηση βγα?νω στην Α’ σελ?δα 3η-4η θ?ση.
    Περικλ??

    Απ?ντηση
    • Μπρ?βο Περικλ?! Με ποια λ?ξη κλειδ? βγα?νει? σε αυτ? την θ?ση; Γιατ? με τη λ?ξη ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ δεν ε?σαι στην πρ?τη σελ?δα, αλλ? στην θ?ση 33 στην τ?ταρτη σελ?δα.

     ?πω? καταλαβα?νει? αναφ?ρομαι στο θ?μα ανταγωνισμ?? και ?χι στο τρ?χω μ?νο? μου και βγα?νω πρ?το?. Δεν γ?νεται το wix ?τι και να κ?νει? να ανταγωνιστε? το WordPress και το Facebook που σε κερδ?ζει καθ?? και ?λα τα ?λλα site γιατ? στερε?τε τα επαγγελματικ? εργαλε?α.

     Απ?ντηση
     • Γι?ννη οι λεξει? κλειδι? ε?ναι 4 ? 3. Ε?ναι ο τ?τλο? τη? εταιρ?α?:
      Α. Δημιουργικ? Διαφημιστικ? Γραφε?ο Αθ?να —> 3η θ?ση στην 1η σελ?δα
      Β. Διαφημιστικ? Γραφε?ο Αθ?να —————–> 2η θ?ση στην 1η σελ?δα
      Α. Δημιουργικ? Γραφε?ο Αθ?να —————–> 5η θ?ση στην 1η σελ?δα

      Δοκ?μασε αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδ?α και θα διαπιστ?σει? ?τι δεν ισχ?ει το ?τρ?χω μ?νο? μου και βγα?νω πρ?το?? που μου γρ?φει?.
      ΜΦΧ
      Περικλ??

     • Μπορε? να ?χει? δ?κιο, αλλ? τι γ?νεται με τον ?γκο αναζητ?σεων των φρ?σεων κλειδι?ν Δημιουργικ? Διαφημιστικ? Γραφε?ο Αθ?να, Διαφημιστικ? Γραφε?ο Αθ?να και Δημιουργικ? Γραφε?ο Αθ?να; Π?σε? μηνια?ε? αναζητ?σει? ?χει στη Google;
      Διαφημιστικ? Γραφε?ο seo google Μηνια?ε? αναζητ?σει?

      Τα συμπερ?σματα δικ? σου.

     • Εδ? ?μω? π?με σε ?λλη κουβ?ντα. Φε?γουμε απ? την Wix και π?με στην επιλογ? που εγ? ?κανα στι? λ?ξει? κλειδι?. ?ρα δεν ε?ναι θ?μα αν μια ιστοσελ?δα Wix μπορε? ? ?χι να βγε? στην πρ?τη σελ?δα, αλλ? θ?μα δικ?ν μου επιλογ?ν στι? λ?ξει? κλειδι? και γν?σεων SEO.
      Θα συμφων?σω μαζ? σου ?τι εκε? ?χω πρ?βλημα – γι’ αυτ? ?λλωστε ψ?χνομαι. Ε?μαι γραφ?στα? – γνωρ?ζω ελ?χιστα περ? SEO και αποδεκτ? η γν?μη κ?θε ειδικο? που γνωρ?ζει περισσ?τερα στον τομ?α αυτ?.

      Αν ?χει? κ?ποια πρ?ταση να συζητ?σουμε ε?μαι ανοικτ??.
      Περικλ??

      PS. Σε νε?τερο ψ?ξιμο μου με τι? λ?ξει? ?ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ? δεν βγα?νω στην θ?ση 33 στην τ?ταρτη σελ?δα – αλλ? στην θ?ση 6 στην πρ?τη σελ?δα. ?χω φωτογραφ?σει την οθ?νη και μπορ? να σου στε?λω το αρχε?ο αν μου δ?σει? το email σου.

     • Αυτ? λ?γεται personalised search και επηρε?ζει τα αποτελ?σματα τη? Google λ?γω cookies. Σε ουδ?τερο υπολογιστ? πρ?πει να κοιτ?? για να δει? που βρ?σκεσαι.

      Το email μου ε?ναι xanthogenous @gmail.com.

      ?λοι χρει?ζονται ?ναν γραφ?στα. Και γω ψ?χνω επειγ?ντω? γραφ?στα για το ?ντερνετ. ?μα ξ?ρει? τα γραφικ? στο ?ντερνετ να μιλ?σουμε.

      Σε ευχαριστ? Περικλ?

     • Γι?ννη γει? σου,

      Περ? personalised search κλπ. με πι?νει? αδ?αβαστο.
      Θα το ψ?ξω σε ουδ?τερο υπολογιστ? να το δ?.
      Θ?λω να μ?θω περισσ?τερα -?τσι και αλλι??- στο θ?μα.
      Θα σου στε?λω email για περισσ?τερα.

      ΜΦΧ
      Περικλ??

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍