ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Μ?θημα 4: Γλωσσ?ριο SEO – Βασικ? λεξιλ?γιο SEO

Περ?ληψη:

Το μ?θημα 4 αυτο? του οδηγο? SEO, περιλαμβ?νει ?να πλ?ρω? ενημερωμ?νο γλωσσ?ριο SEO, κ?τι που λε?πει απ? την ελληνικ? γλ?σσα, για να κατανο?σετε πλ?ρω? την βασικ? ορολογ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Κατεβ?στε τον Οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

Γλωσσ?ριο SEO

Affiliate marketing: Μ?α ηλεκτρονικ? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ που εμπερι?χει το να λαμβ?νετε προμ?θειε? πουλ?ντα? υπηρεσ?ε? και προ??ντα τρ?των. Συν?θω? αμε?βεστε με β?ση τι? εγγραφ??, τι? πωλ?σει? ? ακ?μα και με τα κλικ ? συνδυασμ? των παραπ?νω.

Μηχαν? αναζ?τηση?:? ?να αυτ?ματο σ?στημα το οπο?ο ψ?χνει συνεχ?? πληροφορ?ε? οι οπο?ε? υπ?ρχουν στο Internet.

Αλγ?ριθμο? μηχαν?? αναζ?τηση?: Μαθηματικ? φ?ρμουλα που χρησιμοποιο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? για να κατατ?ξουν μια ιστοσελ?δα στα αποτελ?σματα.

Anchor text: Η λ?ξη ? φρ?ση που περι?χεται σε ?ναν σ?νδεσμο.

Backlinks: Ο συνολικ?? αριθμ?? των συνδ?σμων(links) που ?χει μια ιστοσελ?δα απ? ?λε? τι? υπ?λοιπε?.

Link building: Η διαδικασ?α κατ? την οπο?α δημιουργο?με links απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? προ? την δικ? μα?.

Ποι?τητα backlinks: Το κατ? π?σο ?να backlink προ? την σελ?δα μα? θεωρε?ται ποιοτικ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Inbound link: ?να link απ? μια ?λλη ιστοσελ?δα προ? την δικ? μα?.

Internal links: ?να link απ? μια σελ?δα σε μια ?λλη, αλλ? μ?σα στην ?δια ιστοσελ?δα (για παρ?δειγμα απ? την αρχικ? μα? σελ?δα προ? μια εσωτερικ?).

White Hat SEO: Τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? που επιτρ?πονται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Black Hat SEO: Τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? που απαγορε?ουν οι μηχαν??. Αν χρησιμοποιηθο?ν τ?τοιε? τεχνικ?? ε?ναι πολ? πιθαν? η ιστοσελ?δα να τιμωρηθε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Crawl: Η διαδικασ?α κατ? την οπο?α μια μηχαν? αναζ?τηση? “σκαν?ρει” μια ιστοσελ?δα συλλ?γοντα? πληροφορ?ε?.

Bot (? spider ? robot ? crawler): Οι μηχαν?? αναζ?τηση? χρησιμοποιο?ν τα bots για να βρ?σκουν ιστοσελ?δε? στο Internet.

PR/ PageRank: Η βαθμολογ?α που δ?νει η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google σε κ?θε ιστοσελ?δα με πιθαν?? τιμ?? απ? 0 ?ω? 10.

Λ?ξη-φρ?ση κλειδ?: Μια λ?ξη η φρ?ση με την οπο?α ?να? χρ?στη? πραγματοποιε? μια αναζ?τηση.

Rank: Η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για κ?ποια λ?ξη ? φρ?ση κλειδ?.

Οργανικ?-φυσικ? αποτελ?σματα: Τα φυσικ? αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Πληρωμ?να αποτελ?σματα: Εμφ?νιση μια? ιστοσελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? με χρηματικ? αντ?τιμο (Google Adwords).

URL: Η διε?θυνση μια? ιστοσελ?δα?.

SERP(search engine result page): Η σελ?δα αποτελεσμ?των μια? μηχαν?? αναζ?τηση?.

SMM(social media marketing): Η προ?θηση μια? ιστοσελ?δα? ? επιχε?ρηση? μ?σα απ? τα social media sites(πχ Facebook, twitter).

PPC: Διαφ?μιση pay-per-click ?που ο διαφημιζ?μενο? πληρ?νει αντ?τιμο για κ?θε κλικ.

Bounce rate: Το ποσοστ? των χρηστ?ν που εγκαταλε?πουν μια ιστοσελ?δα αμ?σω? αφο? την επισκεφτο?ν.

Ranking factor: ?να? παρ?γοντα? που χρησιμοποιε? μια μηχαν? αναζ?τηση? για να κατατ?ξει τι? ιστοσελ?δε?.

seo-coach-google-first-page

?Πηγ?? Μελ?τη? Μ?θημα 4:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍