ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO Google Πρ?τη Σελ?δα σε 12 ?ρε?

?ταν λ?ω SEO Google πρ?τη σελ?δα σε τρει? ?ρε? ? σε δ?ο ?ρε?, το εννο?! Πολλο? ?μω? δεν καταλαβα?νουν με ποιον τρ?πο γ?νεται και π?σο διαρκε? αυτ?.

?τσι μετ? απ? μια πολ? δ?σκολη μ?ρα και αφο? ?φαγα μια ?ττα με την Linkwise, αφο? ?πεσα θ?μα του ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και μα? κλ?ψανε το link, ?πω? λ?με μ?να μα? κλ?ψαν το τρακτ?ρ, ε?πα να βελτι?σω λ?γο τι? γν?σει? μου στο SEO.

?τσι αφηρημ?νο? και απογοητευμ?νο?, ?κανα search στη google με τη λ?ξη SEO, και βρ?κα τον εαυτ? μου να φιγουρ?ρει τρ?το στα αποτελ?σματα τη? Google, μ?σω του λογαριασμο? μου στην google plus! Το ?ρθρο που ε?ναι τρ?το ε?ναι σχετικ? με το SEO Coashing.

Ε?μαι πρ?το? μετ? την Wikipedia, σε 211 εκατομμ?ρια αποτελ?σματα για το SEO, ?πω? μπορε?τε να δε?τε στο σχετικ? link:

https://www.google.gr/?gws_rd=cr&ei=ooHiUv2IE4GWtQbD6YDICA#q=seo

Η αξ?α του νικημ?νου δ?νει δ?ξα στο νικητ?!

?ταν λ?με ?τι θα βγε?τε πρ?τη σελ?δα στη Google, δεν σημα?νει ?τι ντε και καλ? θα βγει το site σα? πρ?το που μ?λι? χτε? φτι?ξατε και δεν ?χει καμ?α σελ?δα και καμ?α ελπ?δα. Αυτ? πρ?πει να γ?νει κατανοητ?, ?μω? μπορο?νε να βγο?νε τα λοιπ? social media πρ?τα και μ?λιστα σε ?ρε? γιατ? απλ?? ?χουνε τα προσ?ντα.

Ποια ε?ναι τα προσ?ντα για seo google πρ?τη σελ?δα;

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗ GOOGLE

Βασικ? 2 ε?ναι τα κ?ρια χαρακτηριστικ? που πρ?πει να ?χει η ιστοσελ?δα σα? για να ε?ναι πρ?τη στη Google.

1. Εξουσ?α

Με την ?ννοια τη? ποι?τητα? και τη? σημαντικ?τητα? τη? σελ?δα? σα? στο ?ντερνετ, εξο? και το PageRank.

2. Σχετικ?τητα

Σχετικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? με αυτ? που αναζητ?ει ο χρ?στη?.

Αυτ? επιτυγχ?νει το SEO ? αλλι?? η Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δων.

 

Γιατ? χρει?ζεστε Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δων;

Ο ?ρο? Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δων για τι? Μηχαν?? Αναζ?τηση? περιγρ?φει ?λε? εκε?νε? τι? διαδικασ?ε?-επεμβ?σει? που πρ?πει να γ?νουν στη δομ? και το περιεχ?μενο μια? ιστοσελ?δα? ?στε να ε?ναι ?σο το δυνατ? πιο φιλικ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τελικ?? στ?χο? τη??Βελτιστοπο?ηση Ιστοσελ?δων ε?ναι η υψηλ? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? και η α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? μ?σω οργανικ?ν αποτελεσμ?των, δηλαδ? αποτελεσμ?των χρηστ?ν του Internet που ψ?χνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με τι? λ?ξει?-κλειδι? (keywords) που αφορο?ν το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?.

SEO και θεωρ?α τη? Σχετικ?τητα?

?να απ? τα σημαντικ?τερα στοιχε?α που πρ?πει να συμπεριλαμβ?νεται στην ιστοσελ?δα ?στε να βοηθ? στην καλ?τερη κατ?ταξη τη? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι η σχετικ?τητα (relevancy) μεταξ? του τ?τλου, τη? περιγραφ??, των λ?ξεων κλειδι?ν και του περιεχομ?νου τη? κ?θε σελ?δα?.

Βασικ? ρ?λο, πα?ζει ο τ?τλο? κ?θε σελ?δα?. Θα πρ?πει να περιλαμβ?νει ?σο το δυνατ? περισσ?τερε? απ? τι? λ?ξει?-κλειδι? που ?χουν καθοριστε?, αλλ? ο τ?τλο? καλ? ε?ναι να παραμ?νει μικρ?τερο? απ? δ?δεκα λ?ξει?. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δ?νουν ιδια?τερη προσοχ? στι? ετικ?τε? h1 και h2.

SEO και Λ?ξει? Κλειδι?

SEO-GOOGLE-6

Η χρ?ση των λ?ξεων-κλειδι?ν ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α? για την επισ?μανση μια? ιστοσελ?δα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Αν στην ιστοσελ?δα σα? περιλαμβ?νονται περισσ?τερε? απ? μια σελ?δε?, οι λ?ξει?-κλειδι? πρ?πει να εμφαν?ζονται σε ?λε?.

Βασικ?? παρ?γοντα?, επ?ση?, ε?ναι οι λ?ξει?-κλειδι? να συμπεριλαμβ?νονται ?σο το δυνατ? περισσ?τερε? φορ?? στον κορμ? του κυρ?ω? κειμ?νου τη? σελ?δα? (body text). Αυτ? συμβα?νει επειδ? οι περισσ?τερε? μηχαν?? αναζ?τηση? τι? “ψ?χνουν” και στο κυρ?ω? κε?μενο. Αν δε συναντ?σουν μια λ?ξη-κλειδ? στο κυρ?ω? κε?μενο, απλ? την αγνοο?ν.

SEO και Spamming

Πρ?πει να δ?νεται ?μω? ιδια?τερη προσοχ? να μην γ?νεται “υπερβολικ? επαν?ληψη” (flood) των λ?ξεων-κλειδι?ν, καθ?? οι μηχαν?? αναζ?τηση? μπορε? να τη θεωρ?σουν ανεπιθ?μητη (“keyword spam”). Μ?λι? δημιουργ?σετε το κε?μενο σα?, ε?ναι απαρα?τητο να δε?τε π?σε? λ?ξει? κλειδι? ?χετε τοποθετ?σει στο ?ρθρο σα?. Η Google αποδ?χεται τη συχν?τητα των ?διων λ?ξεων περ?που στο 7%.

Ορισμ?νοι απ? αυτο?? που ?στ?νουν? ιστοσελ?δε? πιστε?ουν ?τι η σελ?δα γ?νεται ελκυστικ? με τι? εικ?νε?. Αυτ? ισχ?ει για του? επισκ?πτε? τι? σελ?δα?, ?χι ?μω? και για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, οι οπο?ε? δεν ε?ναι ικαν?? να εντοπ?σουν εικ?νε?. Κι ?μω?, υπ?ρχουν μηχαν?? αναζ?τηση? εικ?νων στο Διαδ?κτυο. Π?? εντοπ?ζουν τι? εικ?νε?;

Η απ?ντηση ε?ναι και π?λι λ?ξει?-κλειδι? για καθεμ?α απ? τι? εικ?νε? που τοποθετο?νται στην ιστοσελ?δα σα? ? στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα.

 

Συχν? το SEO αποτυγχ?νει και επ?ση? καταλ?γουμε να βρισκ?μαστε συνεχ?? σε ?να φα?λο κ?κλο στον οπο?ο ?δοκιμ?ζουμε keywords – δεν βλ?πουμε αποτ?λεσμα?.

Π?? θα εντοπ?σω τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?;

Στο Διαδ?κτυο κυκλοφορο?ν προγρ?μματα (συν?θω? επ? πληρωμ?) αλλ? και εταιρε?ε?, οι οπο?ε? με συνδρομ? αναλαμβ?νουν να εντοπ?ζουν τι? 500 ? 1000 “κορυφα?ε?” λ?ξει?-κλειδι? και να τι? αποστ?λλουν με ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο στου? χρ?στε? του?. Δ?νουν, επ?ση?, και κατευθυντ?ριε? γραμμ?? για τη βελτιστοπο?ηση, πολλ?? φορ?? δωρε?ν. Προσωπικ? προτιμ? το δωρε?ν εργαλε?ο για τι? λ?ξει? κλειδι? τη? Google.

Αμφιλεγ?μενο σημε?ο, ωστ?σο, παραμ?νουν οι μετα-επισημ?νσει? (META tags). Δεν ?χει διαπιστωθε? επακριβ?? π?σο προσμετρ?νται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, ωστ?σο η σ?σταση των ειδικ?ν ε?ναι να συμπληρ?νονται σωστ? τα πεδ?α μετα-επισημ?νσεων για λ?ξει?-κλειδι? και μετα-περιγραφ? (Meta-description).

Σημασ?α ?χει ?τι πολλ?? φορ?? οι ετικ?τε? με ?χουνε βγ?λει στην πρ?τη σελ?δα τη? google και λαμβ?νονται σοβαρ? υπ?ψη απ? ?λε? τι μηχαν?? αναζ?τηση?.

SEO και αν?λυση ανταγωνισμο?

Για να ?χουμε ικανοποιητικ? αποτελ?σματα χρει?ζεται να γ?νει διεξοδικ?? ?λεγχο? των κ?ριων ανταγωνιστ?ν μα? αλλ? και μια ?ρευνα π?νω στα keywords με εργαλε?α ?πω? αυτ? που θα αναφ?ρω παρακ?τω. ?ταν δεν γ?νει μια σοβαρ? δουλει? π?νω στο θ?μα αυτ?, συχν? το SEO αποτυγχ?νει και επ?ση? καταλ?γουμε να βρισκ?μαστε συνεχ?? σε ?να φα?λο κ?κλο στον οπο?ο ?δοκιμ?ζουμε keywords – δεν βλ?πουμε αποτ?λεσμα?.

Κατεβ?στε δωρε?ν τον λεπτομερ? οδηγ?: SEO- Google Πρ?τη Σελιδα!?

SEO και Ταχ?τητα Ιστοσελ?δα?

Πρ?πει να αναγνωρ?σουμε πω? υπ?ρχουν πολλο? περισσ?τεροι παρ?γοντε? που ενδ?χεται να συμβ?λλουν αρνητικ? ? θετικ? στη προσπ?θεια? μα?. Απ? του? σημαντικ?τερου? ε?ναι η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? σελ?δα?. αν μια σελ?δα χρει?ζεται περισσ?τερο απ? 8 δευτερ?λεπτα για να φορτ?σει (υπ? κανονικ?? συνθ?κε? π?ντα) τ?τε υπ?ρχουν πολ? μεγ?λε? πιθαν?τητε? να δυσαρεστηθε? ο επισκ?πτη? και να την κλε?σει.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δεν εκτιμο?ν καθ?λου τι? ?αργ?? σελ?δε??. Δε?τε π?σο γρ?γορα τρ?χει η ιστοσελ?δα σα? στο gtmetrix.com

Μ?θετε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Κ?ριε Διβραμη συγχαρητ?ρια την τ?σο καλ? δουλει? σα? και ε?χομαι να συνεχ?σετε ?τσι,ακολο?θησα σ?μφωνο πο?με τι? οδηγ?ε? σα? και μπορ? να πω ?τι ε?ναι η σελ?δα σε μια πολ? καλ? θ?ση.Μπορ? να πω ?τι ε?σαστε ?να? ?ψογο? επαγγελματ?α? στο ε?δο? σα? και ε?χομαι να συνεχ?σετε ετσι.Ε?στε ο μ?νο? που μετ? το χαρακτηριστικ? τσουναμι στη google που ?γινε τ?ρα πρ?σφατα το Μ?ιο του 14 με ενα απο τα μεγαλα θυματα ηταν και το ebay που κλαψανε μανο?λε? ,μπορ? να πω ?τι ε?μαι ?κπληκτο? γιατ? στι? περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι? ε?σαστε μπροστ? συγχαρητ?ρια και π?λι

  Η αναζ?τηση για παρ?δειγμα αυτ? που σα? λ?ω,η λ?ξη SEO Στην Ελλ?δα με πολ? δ?σκολο ανταγωνισμ? ε?στε μπροστ? συγχαρητ?ρια

  δειτε https://www.google.gr/webhp?tab=ww&ei=QPuSU8qfA-bd4ASA4YGoDw&ved=0CBUQ1S4#cr=countryGR&q=seo&safe=off&tbs=ctr:countryGR

  Απ?ντηση
  • Σε ευχαριστ? πολ? videogr για τα καλ? σου λ?για και για την επισ?μανση στη θ?ση τη? Google. Σ?μερα το ε?δα απ? ?ναν ουδ?τερο υπολογιστ? και ?μουνα στη θ?ση 19…αλλ? αυτ? μεταβ?λετε συν?χεια, ?λλε? φορ?? ε?μαι στην 8 και ?λλε? στην θ?ση 21 με τη λ?ξη κλειδ? SEO για τα ελληνικ? αποτελ?σματα.

   Το ?τι οι θ?σει? μεταβ?λλονται ε?ναι καλ? απ? δ?ο απ?ψει?:
   υπ?ρχει ζωνταν?? ανταγωνισμ?? ?ρα και ψωμ? στην αγορ? αυτ? και
   ο αλγ?ριθμο? τη? google παρουσι?ζει κινητικ?τητα, τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? δηλαδ? ε?ναι μεταβλητ? και αυτ? ε?ναι θετικ? για τα ν?α sites.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍