ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-first-page-guest-blogging

SEO Πρ?τη Σελ?δα: Guest Blogging

Guest Blogging

ΤΟ Guest Blogging δεν ε?ναι ?λλο απ? το να γρ?φουμε σαν επισκ?πτη? σε φ?λια blogs ? να φιλοξενο?με ?ρθρα απ? ?λλου? συντ?κτε?-bloggers στη σελ?δα μα? με αντ?λλαγμα κ?ποιο πολ?τιμο σ?νδεσμο στη σελ?δα μα?. Το ?φελο? ε?ναι αμοιβα?ο γιατ? ο ιδιοκτ?τη? του blog αποκτ? μοναδικ?, ποιοτικ? περιεχ?μενο για την ιστοσελ?δα του και ο συντ?κτη? του πα?ρνει τον σ?νδεσμο προ? τη σελ?δα και επισκ?πτε?.

  • Λ?γεται ?τι το guest blogging ε?ναι ?να? απ? του? πιο ισχυρο?? τρ?που? για να βελτι?σετε τι? θ?σει? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να βελτι?σετε την συνολικ? σα? παρουσ?α ηλεκτρονικ?.
  • Το guest blogging? ε?ναι μ?α απ? τι? πιο αξι?πιστε? μεθ?δου? SEO και λαμβ?νετε σοβαρ? υπ?ψιν απ? τι? ανανε?σει? του αλγ?ριθμου τη? Google. Αυτ? τη στιγμ? η τελευτα?α αναβ?θμιση του αλγ?ριθμου τη? Google ε?ναι η σε β?θο? αν?λυση ?ρθρα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?

Πλεονεκτ?ματα του Guest Blogging

Το Guest Blogging ε?ναι σαν το αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ ? την υποβολ? ?ρθρων σε αρθρογραφικο?? καταλ?γου? για να πετ?χετε τη δημιουργ?α συνδ?σμων προ? τη σελ?δα σα?. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? βασ?ζονται στο κε?μενο και ?τσι πρ?πει περ?που το 50% τη? ιστοσελ?δα? σα? να ε?ναι κε?μενο ξεχωριστ? απ? τον κ?δικα, το λογισμικ? και τα γραφικ?. Το guest blogging δημιουργε? ?ρθρα πλο?σια σε περιεχ?μενο, σε κε?μενο δηλαδ? που αγαπ?νε οι μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το Guest Blogging? ε?ναι αν?τερο απ? την υποβολ? τη? σελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η υποβολ? σε καταλ?γου?, ?να απ? τα πιο ευδι?κριτα εργαλε?α που χρησιμοποιο?νται για τη δημιουργ?α συνδ?σμων και την προ?θηση ιστοσελ?δων, περιλαμβ?νει την υποβολ? συνδ?σμων με τη σελ?δα σα? με δι?φορου? καταλ?γου? προ? την ιστοσελ?δα. Οι σ?νδεσμοι υποβ?λλονται σ?μφωνα με τι? κατηγορ?ε? και το ε?δο? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Προσωπικ? πιστε?ω περισσ?τερο στο αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ και το μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου απ? την ?δια την στεγν? προ?θηση σε καταλ?γου?.

5 Συμβουλ?? Για Πετυχημ?νο Guest Blogging

1. Επιλ?ξτε το blog? ? τα υποψ?φια blogs που θ?λετε να κ?νετε guest blogging.

Το πρ?το πρ?γμα που ?χετε να κ?νετε ε?ναι μια απλ? ?ρευνα αγορ??, η οπο?α μπορε? να κρατ?σει απ? μερικ?? ?ρε? μ?χρι και μερικ?? εβδομ?δε?. Τα κριτ?ρια επιλογ?? που θα πρ?πει να εξετ?σετε για τα υποψ?φια ιστολ?για ε?ναι η υψηλ? κ?νηση, η αγορ? στ?χο? (εννοε?ται ?τι θα πρ?πει να απευθ?νονται στην ?δια αγορ? στ?χ με εσ??), η ηλικ?α των blogs, το Alexa Traffic Ranking και το PageRank.? Μπορε? να σα? φα?νονται λ?γο κιν?ζικα αυτ? που σα? ε?πα , αλλ? μπορε?τε να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα για να μ?θετε περισσ?τερα.

O δε?κτη? Alexa Traffic Ranking ?χει να κ?νει με την παγκ?σμια ?λλα και εθνικ? κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? σε σχ?ση με την επισκεψιμ?τητα τη? σελ?δα? σα?. Για να δε?τε την κατ?ταξη τη? σελ?δα? σα?, κατεβ?στε το Alexa Toolbar.

2. Συνδεθε?τε με του? συν?δελφου? bloggers.

Συνδεθε?τε με του? υποψ?φιου? bloggers που θα θ?λατε να αρθρογραφ?σετε για τα ιστολ?για του?. Επ?ση? μπορε?τε να οργαν?σετε κ?ποια αμοιβα?α ανταλλαγ? ?ρθρων σε περιοδικ? β?ση. Η ανταλλαγ? ?ρθρων ε?ναι μια πολ? καλ? ιδ?α για να αυξ?σετε αμοιβα?α την κ?νηση στα blog σα?.

3. Γρ?ψτε ?να απ?στευτο ?ρθρο.

Γρ?ψτε ?να απ?στευτο ?ρθρο! Προσπαθ?στε να γ?νετε καλο? σε αυτ? που κ?νετε. Γρ?ψτε και ξαναγρ?ψτε το ?ρθρο σα? μ?χρι που να σα? ενθουσι?σει και σα? του? ?διου?! Ε?ν δεν αξ?ζει το ?ρθρο σα? να διαβαστε?, τ?τε δεν αξ?ζει να το γρ?ψετε! Κ?ντε τα ?ρθρα σα? μοναδικ? και συναρπαστικ?. Διαθ?στε το 100% του εαυτο? σα? στο guest blogging μ?χρι που θα γ?νετε τελε?ω? γνωστο? για την ικαν?τητ? σα? στο guest blogging.

4. Προωθ?στε το απ?στευτο φιλοξενο?μενο ?ρθρο.

Υπ?ρχουν παραπ?νω απ? 350 σελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση?, ?πω? το Facebook, το Pinterest και σελ?δε? microblogging ?πω? το twitter. Μοιραστε?τε με του? φ?λου? σα? τα ?ρθρα σα? και το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα? για να τα κ?νετε γνωστ?.

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στην κοινωνικ? δικτ?ωση ε?ναι η συμμετοχ? του κ?σμου και ο διαμοιρασμ?? του υλικο? σα?. Για αυτ?ν τον σκοπ? υπ?ρχουν μερικ? πολ? χρ?σιμα εργαλε?α κοινωνικ?? δικτ?ωση? που μπορε?τε να προσθ?σετε στη σελ?δα σα? για να γ?νει πιο αναδραστικ?.

5. Δημιουργ?στε ?να β?ντεο σχετικ? με το φιλοξενο?μενο ?ρθρο σα? (guest post) και ανεβ?στε το στο YouTube!

Ο καλ?τερο? συνδυασμ?? ε?ναι κε?μενο με β?ντεο! Αυτ? θα αυξ?σει την κ?νηση και θα σα? κ?νει γνωστο?? στον κ?σμο. Επ?ση? ε?ναι μια διασκεδαστικ? εμπειρ?α το να γυρν?? β?ντεο. Το μ?νο που χρει?ζεστε ε?ναι ?να μικρ? β?ντεο 30 με 60 δευτερολ?πτων για να παρουσι?ζει εσ?? και γιατ? οι ?νθρωποι θα πρ?πει να διαβ?σουν το ?ρθρο σα?!

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? να βγε?τε πρ?τη θ?ση Google:

 

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍