ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO FORMULA 1 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ BACKLINKS

Το SEO ε?ναι σαν αγ?να? Formula 1

Θα πρ?πει π?ντα να ε?στε μπροστ? απ? τον ανταγωνισμ? και να ?χετε θετικ? ισοζ?γιο σε περιεχ?μενο και θετικ? ισοζ?γιο backlink

Κακ? τα ψ?ματα φ?λοι μου σα? ευχαριστ? που με διαβ?ζετε, αλλ? ?χω μια τ?ση να λ?ω την αλ?θεια ω? επαγγελματ?α? και δεν θα ?θελα να σα? χα?δ?ψω τα αυτι?.

Ξ?ρω πω? με διαβ?ζετε πολλο? απ? εσ?? αναζητ?ντα? μια λ?ση για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα και την πελατε?α τη? ιστοσελ?δα? σα? ? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? και ο χρ?νο? σα? ε?ναι πολ?τιμο?.

?σω? να ?χετε βαρεθε? να ακο?τε π?ντα ωρα?α λ?για ?ταν πρ?κειται για την βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?, αλλ? στην ουσ?α ?τι και να κ?νετε δεν ?χετε κ?ποιο απτ?, ορατ? και σταθερ? αποτ?λεσμα.

Το ερ?τημα δεν ε?ναι μ?νο να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, αλλ? για π?σο καιρ? μπορε?τε να διατηρ?σετε τι? θ?σει? σα? αλ?βητε? εν μ?σω συνεχ?? αυξαν?μενου ανταγωνισμο?.

Η απ?ντηση βρ?σκεται στο παρακ?τω ?ρθρο.

Διατηρ?στε π?ντα θετικ? ισοζ?γιο περιεχομ?νου

Η βασικ? αρχ? τη? λειτουργ?α? των μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι να ταξινομο?ν περιεχ?μενο ιστοσελ?δων με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

Αυτ? σε απλ? ελληνικ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να δημιουργ?σετε το περιεχ?μενο που θ?λετε, σελ?δε?, ?ρθρα και προ??ντα σε eshop και να δημιουργ?σετε και τα αν?λογα σχετικ? backlink που να δε?χνουν π?σω σε αυτ? περιεχ?μενο.

Μ?χρι εδ? ε?ναι ?λα καλ?. Το πρ?βλημα ξεκιν?ει ?ταν θα πρ?πει για κ?ποιο λ?γο να διαγρ?ψετε κ?ποιο ?ρθρο, κ?ποια προσφορ? ? σελ?δα απ? το site σα?. Αυτομ?τω? βλ?πετε και μ?α πτ?ση τη? οργανικ?? σα? επισκεψιμ?τητα? αναλογικ? με την κ?νηση που ?φερνε το συγκεκριμ?νο ?ρθρο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να σκεφτε?τε διπλ? πριν διαγρ?φετε ? αλλ?ζετε περιεχ?μενο ? ακ?μα και το υπ?ρχον URL των εσωτερικ?ν σελ?δων απ? την ιστοσελ?δα σα?.

Οποιαδ?ποτε αλλαγ? URL ? διαγραφ? παλαιο? περιεχομ?νου θα σ?μαινε και αυτ?ματα πτ?ση στη Google.

Ε?ναι διπλ? το κακ? γιατ? και το domain authority υποβαθμ?ζεται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? οι ?δη ταξινομημ?νε? σελ?δε? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? θα μα? πηγα?νουν σε σελ?δε? 404.

Δεν εννο? το Pegeuot 404 για ?σου? νομ?ζουν ?τι αναφ?ρομαι σε αυτοκ?νητο, αλλ? στι? σελ?δε? σφ?λματο? 404.

Τα σπασμ?να backlink (broken link) που οδηγο?ν σε σελ?δε? 404 βλ?πτουν σοβαρ? την ιστοσελ?δα σα?.

Θα πρ?πει λοιπ?ν ?ταν σκ?φτομαι να διαγρ?ψω μια σελ?δα απ? το site μου να την αντικαταστ?σω καλ?τερα με μ?α καινο?ρια με ν?ο περιεχ?μενο που θα μου καλ?ψει την χαμ?νη κ?νηση και να δημιουργ?σω και κ?ποια ποιοτικ? backlink προ? αυτ?ν.

?να πολ? καλ? εργαλε?ο εντοπισμο? των broken link εσωτερικ?ν και εξωτερικ?ν για την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το XENU. Ε?ναι απ? τα αγαπημ?να μου εργαλε?α για εντ?? σελ?δα? διορθ?σει? στο SEO και ε?ναι και δωρε?ν!

?μα ?μω? χρειαστε?τε κ?τι πιο εξειδικευμ?νο για τον εντοπισμ? και την δι?ρθωση των λαθ?ν στο SEO που πιθαν?? ?χει η ιστοσελ?δα σα?, τ?τε θα σα? πρ?τεινα ?να εργαλε?ο σαν το Seomator.

To Seomator ε?ναι ?να SEO Audit tool που θα σα? βοηθ?σει να εντοπ?σετε πιθαν? σφ?λματα σε broken links, εσωτερικ? links, και δι?φορε? ?λλε? διορθ?σει? στο εντ?? σελ?δα? SEO.

Πω? να διατηρ?σετε θετικ? ισοζ?γιο προ??ντων σε eshop

Ε?ν ?χετε κ?ποιο eshop και σε αυτ? θα πρ?πει συχν? να προσθ?τετε αλλ? και να αφαιρε?τε προ??ντα που ?χουν τελει?σει, εξαντληθε? ? ε?ναι εκτ?? σαιζ?ν, τ?τε θα πρ?πει να ε?στε προσεκτικο? γιατ? θα αντιμετωπ?σετε σ?γουρα εποχικ?? διακυμ?νσει? στο κατ?στημα σα?.

Οι εποχικ?? διακυμ?νσει? θα ?χουν να κ?νουν με την οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και την συνολικ? επισκεψιμ?τητα και μ?λλον θα ?χετε πτ?ση και στον τζ?ρο σα?.

?ταν θα αφαιρε?τε προ??ντα ο τζ?ρο? σα? θα π?φτει, εν? ?ταν προσθ?τετε προ??ντα θα ανεβα?νει. Αν?λογη θα ε?ναι και η κ?νηση απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η πολ? μεγ?λη προσθαφα?ρεση προ??ντων ?σω? οδηγ?σει σε αρνητικ? ισοζ?γιο συνδ?σμων και προ??ντων.

Θα πρ?πει π?ντα να διατηρε?τε σε θετικ? πρ?σημο τα προ??ντα σα? ?μα θ?λετε να κρατ?σετε τα κ?ρδη σα? και αυτ? σε θετικ? πρ?σημο αλλ? και τι? θ?σει? που ?χετε κερδ?σει στη Google.

Πω? θα γ?νει τ?ρα αυτ? ε?ναι ?να ?λλο ζ?τημα.

Αρχικ?, θα πρ?πει να κρατ?σετε μερικ? προ??ντα σε κατ?σταση εξαντλημ?νου αποθ?ματο? αλλ? ενεργ? για να παραμε?νουν να στ?λνουν κ?σμο απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε? αυτ? να συνδυαστε? με την δυνατ?τητα παραγγελ?α? και να το ξαναφ?ρετε στο μ?λλον το εξαντλημ?νο προ??ν ?μα δε?τε ?τι ?ντω? υπ?ρχει ζ?τηση και ε?ναι δημοφιλ??.

Κρατ?ντα? μερικ?? δεκ?δε? προ??ντα σε κατ?σταση out of stock ε?ναι μ?α μεσοβ?ζικη λ?ση που ?μω? αποτελε? ?να καλ? φρεν?ρισμα στην πτ?ση τη? οργανικ?? κ?νηση?.

Η οργανικ? κ?νηση ε?ναι η πολυτιμ?τερη και αυτ? που ?χει το μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν σε πελ?τε? συγκριτικ? ?λων των ?λλων μορφ?ν επισκεψιμ?τητα?.

Διατηρ?στε π?ντα Θετικ? ισοζ?γιο χαμ?νων και κερδισμ?νων backlink

Τα π?ντα ξεκιν?νε απ? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?. Το περιεχ?μενο σα?, οι σελ?δε?, τα ?ρθρα και τα προ??ντα σα? ? οτιδ?ποτε ?λλο ε?ναι η β?ση για να χτ?σετε backlinks προ? αυτ? με στ?χο π?ντα να ανεβ?σετε τι? σελ?δε? αυτ?? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Σε περ?πτωση που χ?νουμε κ?ποιε? σελ?δε? ? ?ρθρα γιατ? τι? διαγρ?φουμε, τ?τε το κακ? ε?ναι διπλ? γιατ? χ?νουμε μαζ? με το παλι? μα? περιεχ?μενο και τα backlinks που φτι?ξαμε και ?δειχναν σε αυτ?.

Χ?νουμε επ?ση? ?λα τα social signal, like, share, tweet, pin κτλ που αποτελο?ν ισχυρ? σ?μα SEO για την Google.

?να? τρ?πο? αντιμετ?πιση? των διαγραμμ?νων σελ?δων ε?ναι με τη χρ?ση 301 redirect. Τα 301 redirect αποτελο?ν σελ?δε? μ?νιμη? ανακατε?θυνση? τη? παλι?? κ?νηση? σε μ?α καινο?ρια ιστοσελ?δα και περιορ?ζουν κατ? πολ? τον αρνητικ? αντ?κτυπο των σελ?δων 404 στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Οι σελ?δε? 301 σ?μφωνα με τη Google μεταφ?ρουν εκτ?? απ? κ?νηση, PageRank στι? καινο?ριε? σελ?δε?.

Προσοχ? ?μω? μην δημιουργ?σουμε δεκ?δε? 301 σελ?δε? σε β?ρο? των κανονικ?ν υπαρκτ?ν σελ?δων.

Υπ?ρχουν δι?φορα πρ?σθετα στο WordPress αλλ? και στι? ?λλε? πλατφ?ρμε? που μπορε?τε να τα χρησιμοποι?σετε για να δημιουργ?σετε σωστ?? σελ?δε? 301 γρ?γορα και ε?κολα. Δεν θα ?θελα να τα αναφ?ρω στο συγκεκριμ?νο ?ρθρο, μπορε?τε ?μω? να γραφτε?τε στο newsletter για να με?νετε ενημερωμ?νοι στα επ?μενα ?ρθρα για αυτ? το θ?μα.

Πω? να δε?τε π?σα backlinks κερδ?ζετε και π?σα χ?νετε καθημεριν?;

?να πολ? καλ? αλλ? ?ναντι αμοιβ?? εργαλε?ο ε?ναι το Ahrefs. Το Ahrefs ε?ναι μια συνδρομητικ? υπηρεσ?α που σα? παρ?χει αν?λυση των συνδ?σμων στην ιστοσελ?δα σα? και σα? δε?χνει με πολ? μεγ?λη ευστοχ?α και ακρ?βεια π?σα backlinks κερδ?ζετε και π?σα χ?νετε σε καθημεριν? β?ση.

Παρ?λο που ?χει κ?ποιο κ?στο?, εγ? το θεωρ? απαρα?τητο για κ?θε επαγγελματ?α του ?ντερνετ και για κ?θε ?ναν που θ?λει να ξ?ρει τι του γ?νεται πραγματικ?? στην ιστοσελ?δα του.

Πω? να διατηρ?σετε θετικ? ισοζ?γιο backlink σε eshop

Στην περ?πτωση του eshop θα πρ?πει να ε?μαστε και π?λι φειδωλο? στο να αφαιρο?με απερ?σκεπτα προ??ντα. Καλ? ε?ναι να ?χουμε σταθερ? προ??ντα παρ? εποχιακ? και σε περ?πτωση που προσθ?τουμε και αφαιρο?με προ??ντα, θα πρ?πει στα ν?α προ??ντα να δημιουργο?με τουλ?χιστον τ?σα backlinks ?σα με τον αριθμ? αυτ?ν που χ?σαμε προηγουμ?νω?.

Θα πρ?πει δηλαδ? να ?χουμε με κ?θε αλλαγ? προ??ντων ?σα backlinks με την πριν τη? αλλαγ?? του? συν ?να.

Καλ? ακο?γεται, αλλ? πω? θα το πετ?χουμε αυτ?;

Θα πρ?πει αρχικ? να δημοσιε?ουμε τα καινο?ρια μα? προ??ντα, αυτο?σια με το URL του? ? το links του? στα social media. ?ταν λ?με social media δεν εννοο?με μ?νο το Facebook.

Εννοο?με ?λα τα social media που υπ?ρχουν και υπ?ρχουν χιλι?δε?, τα social bookmarking media, τα βιντεοκ?ναλα, τα social wikis κτλ.

?σο πιο μεγ?λη διασπορ? ?χουμε σε δημοσιε?σει? τ?σο καλ?τερα ε?ναι για μα? γιατ? θα π?ρουμε ποιο πολλ? backlinks.

Εκτ?? απ? τι? δημοσιε?σει? στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? θα πρ?πει να δικτυωθο?με με ?λλε? ιστοσελ?δε?, να ανταλλ?ξουμε links ? να αφ?σουμε σχ?λια σε ?λλε? ιστοσελ?δε? με το links στο πεδ?ο τη? ιστοσελ?δα?.

Γενικ? θα πρ?πει να εξαντλ?σουμε ?λου? του? τρ?που? για να κερδ?σουμε ?να καινο?ριο backlink που να δε?χνει προ? τον ν?ο μα? προ??ν.

Πολλο? ?σω? να μην ?χουν τον χρ?νο να το κ?νουν ?λο αυτ? για αυτ? και γ?νονται αιμοδ?τε? στα Google Adwords ? στι? διαφημ?σει? του Facebook.

Μια καλ?τερη λ?ση ε?ναι να εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? στην προ?θηση ιστοσελ?δων και να αγορ?σετε ?να πακ?το SEO.

Πω? θα κ?νετε σωστ? αλλαγ? περιεχομ?νου και σκοπο? τη? ιστοσελ?δα?

Υπ?ρχουν κ?ποιε? περιπτ?σει? που θα πρ?πει να αλλ?ξετε σκοπ? και θεματολογ?α στην ιστοσελ?δα σα?. Για παρ?δειγμα ε?χατε ηλεκτρονικ? περιοδικ? με αστρολογ?α και τ?ρα θ?λετε να κ?νετε με ρο?χα και μ?δα.

Αυτ? δημιουργε? απ? μ?νο του μια μικρ? σ?γχυση απ? ?ποψη σχετικ?τητα? στη Google ω? προ? την ταξιν?μηση του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Στην αρχ? θα πρ?πει να διατηρ?σετε την ψυχραιμ?α σα? και να μην διαγρ?ψετε τ?ποτε απ? το παλι? περιεχ?μενο.

Ε?ναι επωφελ?στερο προ? εσ?? να δημιουργ?σετε ?λο το ν?ο περιεχ?μενο, να κ?νετε ?λε? τι? αλλαγ?? στη δομ? και στο SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? και μετ? να αρχ?σετε να ασχολε?στε με το αν θα διαγρ?ψετε το παλι? περιεχ?μενο.

Καλ?τερα να κρατ?σετε το παλι? και ?κυρο περιεχ?μενο για π?ντα παρ? να το διαγρ?ψετε.

?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο, μπορε?τε να το στε?λετε σε ?ναν φ?λο σα? ? να κ?νετε απλ?? share, like, tweet ? Plus στο Google Plus. Σα? ευχαριστ? πολ?!

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

  • Γι?ννη καλησπ?ρα , σε περ?πτωση που ?χει? αλλ?ξει αρκετ? url απ? ?ρθρα και ?ντω? to search console τα αναγνωρ?ζει σαν σφ?λματα στι? βελτι?σει? html ,μπορε?? να κ?νει? κ?τι να διορθωθο?ν τα σφ?λματα αυτ?; Ευχαριστ?

    Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍