ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-google

SEO Coaching

?μα σα? φα?νεται το SEO βουν? και αισθ?νεστε ?τι ?χετε να αντιμετωπ?σετε ?ναν τελε?ω? ?γνωστο κ?σμο, δεν ?χετε παρ? να αναθ?σετε σε ?ναν SEO Coach να σα? υποστηρ?ξει σχετικ? με το SEO.

Μ?θετε τα μυστικ? του πω? να βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google αλλ? και ?λων των μηχαν?ν αναζ?τηση? μ?σα απ? στρατηγικ?? SEO Google πρ?τη? σελ?δα?.

To σημαντικ?τερο ε?ναι ?τι το SEO μαθα?νετε και με ?ποιον δ?σκαλο θα κ?τσει? τ?τοια γρ?μματα θα μ?θει?. Εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? με 14 χρ?νια εμπειρ?α στο χ?ρο του ?ντερνετ, του SEO και του internet marketing, προσφ?ρουμε την πλ?ον απ?λυτη λ?ση για SEO στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Μια δοκιμ? θα σα? πε?σει, μια και μπορε?τε να δε?τε τι? εξ?? μαρτυρ?ε? για SEO πρ?τη σελ?δα και SEO πρ?τη θ?ση στη Google σε 2 ?ρε?:

Γιατ? το SEO Coaching ε?ναι σημαντικ?;

 • Γιατ? 83% των χρηστ?ν κ?νουν αναζητ?σει? στο internet.
 • Γιατ? 94% των χρηστ?ν κ?νουν κλικ? στα οργανικ? αποτελ?σματα ?χι στι? πληρωμ?νε? διαφημ?σει?.
 • Γιατ? 75% των χρηστ?ν δεν π?ει ποτ? στην 2η σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.
 • Γιατ? το 39% των πελατ?ν των εταιρι?ν προ?ρχεται απ? αναζ?τηση.
 • Γιατ? 50% των υποψ?φιων πελατ?ν ε?ναι πιο πιθαν? να μπο?νε σε ?να site το οπο?ο εμφαν?ζεται περισσ?τερο απ? μ?α φορ? στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Τι παρ?χεται στο πρ?γραμμα SEO Coaching?

 • 4 ?ρε? μ?θημα μ?σω skype
 • Μ?θετε πω? μπορε?τε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google
 • Πω? να βελτι?σετε την συνολικ? σα? ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Πω? να φ?ρετε ν?ου? πελ?τε? στο site σα?
 • Πω? να βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? με το υψηλ?τερο traffic και τον χαμηλ?τερο ανταγωνισμ?
 • Πρ?σβαση σε ?λα τα μυστικ? του SEO
 • Οδηγ?? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα
 • Βελτιστοπο?ηση τη? σελ?δα? σα? (pagerank, ταχ?τητα, social media, εντ?? και εκτ?? σελ?δα? SEO, λ?ξει? κλειδι? κτλ)
 • Δημιουργ?α backlinks με ιστοσελ?δε? με υψηλ? PageRank
 • Υπηρεσ?ε? αναδι?ρθρωση? και βελτιστοπο?ηση? περιεχομ?νου και ε?ρεση? ν?ων λ?ξεων κλειδι?ν
 • Εγκατ?σταση πρ?σθετων SEO εφαρμογ?ν στη σελ?δα σα?
 • Βελτιστοπο?ηση Social Media με την βελτιστοπο?ηση και δημιουργ?α social media profil

Επιπλ?ον υπηρεσ?ε?

Η υπηρεσ?α SEO Coaching μπορε? να συνδυαστε? με κ?ποια υπηρεσ?α SEO Google Πρ?τη Σελ?δα ? υπηρεσ?α SEO Blog Design.

Ζητ?στε Προσφορ?

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍