ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO WEB DESIGN BLOG

Δημιουργ?στε σ?μερα το δικ? σα? εταιρικ? blog σε WordPress και ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google

Το blogging ε?ναι μια μοναδικ? δραστηρι?τητα που χρει?ζεται για αρκετο?? λ?γου? αλλ? και για λ?γου? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να ανεβε?τε στη Google. Μερικ? απ? τα οφ?λη του blogging για την εταιρε?α σα? ε?ναι τα παρακ?τω:

  1. Μπορε?τε να αποκτ?σετε φ?μη στην αγορ? σα? και να γ?νεται γνωστο? στο αντικε?μενο σα?
  2. Μπορε?τε να πι?σετε δεκ?δε? φρ?σει? κλειδι? που μ?λλον θα σα? ξεφ?γουν ?μα στοχε?σετε μ?νο σε βασικ?? λ?ξει? κλειδι? τη? αγορ?? σα?
  3. Θα κερδ?σετε π?ρα πολλ? εσωτερικ? backlinks αλλ? και εξωτερικ? backlinks απ? ?λλα site που θα του? αρ?σει το περιεχ?μενο σα?
  4. Το φρ?σκο περιεχ?μενο ε?ναι απαρα?τητο για να ανεβε?τε στη Google μετ? το caffeine update του αλγορ?θμου τη?.

Γενικ? το blogging συμμετ?χει σε π?ρα πολλο?? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO τη? Google και ε?ναι απαρα?τητο για την σωστ? προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Google Caffeine Update και blogging

google-caffeine-update

Σ?μφωνα με μια δημοσ?ευση του μηχανικο? λογισμικο? τη? Google στι? 8 Ιουν?ου του 2010 στο κεντρικ? blog τη? Google με θ?μα?Our new search index: Caffeine??δωσε μια πραγματικ? ν?α δι?σταση στο θ?μα blogging.

Σημειωτ?ον, ?τι μ?χρι τ?τε το blogging ?ταν μια δραστηρι?τητα που αν?κε μ?νο σε ?να πολ? μικρ? μ?ρο? του τεχνικ? καταρτισμ?νου πολιτισμο? των προγραμματιστ?ν και ?γγιζε τα ?ρια του cult.

?ταν κ?τι παρ?μοιο με το bodybuilding πριν τον ερχομ? του ?ρνολντ Σβαρτζεν?γκερ ?που μερικ?? δεκ?δε? γραφικο? τ?ποι σ?κωναν β?ρη και βαρο?σαν εν?σει? σε μια παραλ?α στο Χ?λιγουντ.

Το cafeine update δεν ?ταν μ?νο ?να απλ? update αλλ? ?να ολ?κληρο ν?ο web indexing system, δηλαδ? ?να ν?ο σ?στημα ταξιν?μηση? φρ?σκου περιεχομ?νου που περιλ?μβανε ?να ν?ο ?ρθρο στο blog, ?να post στο φ?ρουμ, μια ιστορ?α στι? ειδ?σει?, μια ν?α εικ?να, μια αναν?ωση του ?ρθρου σα? κτλ.

Το caffeine update υπολογ?ζεται ?τι επιστρ?φει 50% ?πιο φρ?σκα αποτελ?σματα αναζ?τηση? συγκριτικ? με τον παλι? δε?κτη τη? Google.

Μερικ? χρ?νια αργ?τερα και βλ?πετε ?τι η βασικ? αρχ? του total SEO? ? του ολιστικο? SEO βασ?ζεται και αυτ? στην συχν? αναν?ωση του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα? ?στω και με ?να ν?ο σχ?λιο, ?να ν?ο προ??ν ? ?να ν?ο ?ρθρο στο blog.

?λα αυτ? βοηθ?νε στο να ανεβε?τε ψηλ? στην Google και στην πρ?τη σελ?δα για τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? φρ?σει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

To blogging ε?ναι το ?ναυσμα για να?δημιουργ?σετε μια συζ?τηση

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου το?Πω? να γ?νει το site σα? viral, ?να? καλ?? τρ?πο? για να γ?νει το site σα? ?ντω? viral ε?ναι το blogging ? το vlogging. Το vlogging ε?ναι η δημιουργ?α ποιοτικ?ν β?ντεο συχν? πυκν? και η ενσωμ?τωση του? στο site σα? ? το εταιρικ? σα? blog.

Το προσωπικ? σα? ?φο? στο εταιρικ? σα? blog θα σα? δ?σει τη δυνατ?τητα να γ?νεται γνωστ?? και να μπορ?σετε να περ?σετε τι? απ?ψει? σα? και τι? θ?σει? στην αγορ? στ?χο σα? και στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

Ειδικ? ?μα ε?στε ο πρ?εδρο? τη? εταιρε?α?, φανταστε?τε τι αντ?κτυπο θα ε?χε το ?ρθρο σα? στην εταιρε?α σα?, στου? δεκ?δε? εργαζομ?νου?, στου? μετ?χου? και στην κοινων?α γενικ?τερα ?ταν πλ?ον θα σταματ?σετε να ε?στε ?να? απλ?? απρ?σωπο? ?νθρωπο? και θα μπορο?ν ?λοι να μ?θουν τι? πραγματικ?? προσωπικ?? σα? απ?ψει?.

Το σημαντικ?τερο ?λων ε?ναι να δημιουργ?σετε μια συζ?τηση με τον κ?σμο μ?σα στα πλα?σια τη? καλλι?ργεια? των δημοσ?ων σχ?σεων και των σχ?σεων σα? με το ευρ? κοιν?.

?μα θα θ?λατε να ανεβε?τε στη Google, θα πρ?πει να κ?νετε ?τι κ?νει και η Google και τα στελ?χη τη? Google. Η ?δια η Google αποφε?γει τα τερ?στια κ?στη διαφ?μιση? και δεν χρησιμοποιε? ακριβ? διαφημιστικ? σποτ για να προωθ?σει τα προ??ντα τη? και τι? υπηρεσ?ε? τη? αφο? κ?θε στ?λεχο? τη? ?χει τη δυνατ?τητα αλλ? και την υποχρ?ωση να αρθρογραφε? στα εταιρικ? blog τη? Google ?πω? το webmaster central και στο blog.google?? και στο δικ? του προσωπικ? blog ?πω? ο Matt Cuts και η Maile ohye.

Παρ?λληλα, ?χει τη δυνατ?τητα να δημιουργε? χρ?σιμα β?ντεο στο Youtube channel τη? Google, να διοργαν?νει σεμιν?ρια ?πω? το Google O/I αλλ? και live webinars.

To blogging δημιουργε? δεκ?δε? φρ?σκα και ποιοτικ? backlinks

Περιττ? να σα? πω ?τι το blogging δημιουργε? απ? μ?νο του δεκ?δε? εσωτερικ? backlinks και εξωτερικ? backlinks γιατ? αναγκαστικ? θα πρ?πει να συνδεθε?τε με προηγο?μενα ?ρθρα που ?χετε γρ?ψει, με τι? σελ?δε? προορισμο? που ?χετε ?δη στην ιστοσελ?δα σα? αλλ? και με ?λλα εξωτερικ? sites στα οπο?α θα κ?νετε αναφορ?.

Τα backlinks ε?ναι απαρα?τητα για την λειτουργ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση? για να ανακαλ?ψουν και να ταξινομ?σουν ν?ο περιεχ?μενο καθ?? και ν?ε? ιστοσελ?δε?. Η αξ?α λοιπ?ν του φρ?σκου περιεχομ?νου με εισερχ?μενα και εξερχ?μενα backlinks ε?ναι μεγ?λη και θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να την ?χετε υπ?ψιν σα?.

Και ποιο? ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? για να προσθ?σετε ν?ο περιεχ?μενο;

Μα φυσικ? το blogging.

Δε?τε περισσ?τερα για το φρ?σκο περιεχ?μενο και πω? αυτ? σα? βοηθ?ει για να ανεβε?τε στη Google:

Το blogging αυξ?νει την ταχ?τητα indexing τη? ιστοσελ?δα? σα?

Το blogging με ?λλα λ?για προ?γει τη λειτουργ?α τη? Google και του Googlebot γιατ? απ? τεχνικ? ?ποψη -υπ?ρχει και το τεχνικ? SEO– βοηθ?ει να ταξινομ?σετε την ιστοσελ?δα σα? ταχ?τερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Επ?ση? η συχν?τητα αναν?ωση? τη? ιστοσελ?δα σα?, βοηθ?ει στο να καλε?τε τι? αρ?χνε? τι? Google νωρ?τερα στην ιστοσελ?δα σα? με αποτ?λεσμα να ?χετε και ταχ?τερο indexing. ?σο πιο συχν? ενημερ?νεται η ιστοσελ?δα σα? ? το eshop σα?, τ?σο πιο γρ?γορα ταξινομο?νται τα ν?α σα? ?ρθρα, οι αλλαγ?? που κ?νετε σε αυτ?ν καθ?? και τα ν?α σα? προ??ντα.

Ξεκιν?στε σ?μερα προσθ?τοντα? ?να WordPress blog στο site σα?

Το WordPress ε?ναι η νο?μερο ?να πλατφ?ρμα παγκοσμ?ω? για το blogging και το αξ?ζει γιατ? ε?ναι ε?κολο στη χρ?ση, γρ?γορο και απλ?.

?μα ?χετε ?δη ?να site σε WordPress, μπορε?τε απλ?? να ανο?ξετε και το blog σα? με μερικ?? ρυθμ?σει?. ?μα ?χετε ?μω? κ?ποια ιστοσελ?δα? σε κ?ποια ?λλη πλατφ?ρμα ?πω? το Opencart, CScart, Joomla ? σε κ?ποιο custom CMS ? κ?ποιο custom site, τ?τε καλ? θα ?ταν να προσθ?σετε ?να blog σε WordPress.

Μπορε?τε να δε?τε ?να παρ?δειγμα για την εταιρε?α με π?ρτε? ασφαλε?α?, την Alfinodoor που ?χει ?να εταιρικ? site κατασκευασμ?νο σε κ?ποιο custom CMS που δεν υποστηρ?ζει την δημιουργ?α blog.

?τσι αναγκαστικ?, ?χουμε προχωρ?σει στην δημιουργ?α εν?? εταιρικο? blog σε WordPress ?που γρ?φουμε ?ρθρα και συμβουλ?? για τι? π?ρτε? ασφαλε?α?, τι? κλειδαρι?? ασφαλε?α? και τι? θωρακισμ?νε? π?ρτε?.

Πιστε?ω να ?χετε πι?σει το ν?ημα και το στ?γμα τη? εποχ?? και να ?χετε καταλ?βει ?τι η δημιουργ?α και η συντ?ρηση εν?? εταιρικο? blog ε?τε ε?στε μεγ?λη εταιρε?α, ε?τε μια μικρ? επιχε?ρηση ε?ναι αναγκα?α και επιτακτικ? και ?μα δεν το ?χετε κ?νει μ?χρι σ?μερα, θα πρ?πει να το κ?νετε ?μεσα.

Σε περ?πτωση που θα χρειαστε?τε να δημιουργ?σετε ?να σωστ? εταιρικ? blog, μπορε?τε να ζητ?σετε σ?μερα κι?λα? μια προσφορ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO blog:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ?? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍