ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO TIP 1: Δημιουργ?στε χιλι?δε? backlinks αφ?νοντα? σχ?λια σε blog

και σταματ?στε να ανταλλ?σσετε συνδ?σμου?

Το να ανταλλ?σσω συνδ?σμου? για να δημιουργ?σω backlinks και να βελτι?σω τα αποτελ?σματ? μου στην Google δεν ε?ναι και ?τι καλ?τερο μπορ? να κ?νω, ειδικ? ε?ν ε?μαι επαγγελματ?α? στο SEO.

Τα αρνητικ? τη? ανταλλαγ?? συνδ?σμων ε?ναι π?ρα πολλ? εν? τα θετικ? του σχολιασμο? σε blog πολ? περισσ?τερα.

Αρνητικ? τη? ανταλλαγ?? συνδ?σμων

 • Πολ? αργ? και χρονοβ?ρα διαδικασ?α μια και χρει?ζεται να επικοινων?σουμε με τον υποψ?φιο blogger για να συμφων?σουμε τα τη? ανταλλαγ??. Η εμπειρ?α μου ε?χει δε?ξει ?τι αυτ? μπορε? να π?ρει ?ω? και ?να μ?να.
 • Δεν ε?ναι αξι?πιστο? τρ?πο? μια και αν? π?σα στιγμ? μπορε? το ?λλο μ?ρο? να αλλ?ξει γν?μη.
 • Οι σ?νδεσμοι που μπορ? να ανταλλ?ξω ε?ναι περιορισμ?νοι σε αριθμ?. Παρ?δειγμα δεν μπορ? να ανταλλ?ξω 100 συνδ?σμου?. Μετ? απ? ?να σημε?ο θα θεωρηθ? απ? τη Google spam ? link farm και μπορε? να μου ρ?ξει και καμ?α σφαλι?ρα.
 • Δεν ?χουν κ?ποια αξ?α αυτο? οι σ?νδεσμοι στην Google γιατ? ε?ναι τεχνητο?. Αντ?θετα το blog commenting και το guest posting ε?ναι φυσικ?? τρ?πο? δημιουργ?α? και ανταλλαγ?? συνδ?σμων.

blog-commenting

Θετικ? του σχολιασμο? σε blog

 • Το blog commenting δημιουργε? ?πειρου? συνδ?σμου?. Και δεν ?χει περιορισμ? χ?ρου και χρ?νου.
 • Το blog commenting ε?ναι ταχ?τατο? και ε?κολο? τρ?πο? δημιουργ?α? συνδ?σμων, αφο? μπορ? να δημιουργ?σω π?νω απ? 1 σ?νδεσμο σε κ?θε blog και μπορ? να δημιουργ? 20 με 50 backlinks τη μ?ρα με λ?γη δουλει?.
 • Αποκτ?τε φ?μη και γ?νεστε γνωστο? σε ?λλου? bloggers και επιχειρηματ?ε? στο ?ντερνετ. ?τσι δημιουργε?τε και την προσωπικ? σα? εικ?να.
 • Το blog commenting ε?ναι φυσικ?? τρ?πο? χτισ?ματο? συνδ?σμων και προσμετρ?τε καλ?τερα στην Google.
 • Ε?ναι απ? του? λ?γου? τρ?που? να δημιουργ?σετε συνδ?σμου? απ? ιστοσελ?δε? με πολ? υψηλ? PageRank ? υψηλ?τερο απ? το δικ? σα?.

?Συμβουλ?? για πετυχημ?νο σχολιασμ? σε blog

 1. Επιλ?ξτε μ?νο dofollow blogs για να μετρ?σουν τα backlinks στη google.
 2. Αποφ?γετε τι? κακ?? γειτονι?? και τα ?ποπτα blogs που ?σω? να βλ?ψουν αντ? να βοηθ?σουν το SEO σα?.
 3. Προτιμ?στε blogs και σελ?δε? που ?χουν υψηλ? pagerank ? ?σο με το δικ? σα? και αν?τερο.
 4. Προτιμ?στε blogs που ?χουν υψηλ? επισκεψιμ?τητα και ε?ναι σχετικ? με το αντικε?μεν? σα?.
 5. Φροντ?στε το σχ?λιο σα? να ε?ναι μοναδικ?, να προσθ?τει αξ?α και να β?λετε τη λ?ξη κλειδ? στο ?νομ? σα?.
 6. Ενθαρρ?νετε του? χρ?στε? να αφ?σουν και στο δικ? σα? blog σχ?λια, ?πω? και στο δικ? μου για να μην μοι?ζει η σελ?δα σα? σαν στοιχειωμ?νο σπ?τι.

Δε?τε περισσ?τερε? συμβουλ?? για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍