ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

seo-google

SEO: 7 Συμβουλ?? για πρ?τη θ?ση στη Google για π?ντα!

Το SEO ?χει π?ρει τερ?στιε? διαστ?σει? στι? μ?ρε? μα? και εν? σχεδ?ν καν?να? δεν ξ?ρει για SEO, ?λοι ξαφνικ? μιλ?νε για αυτ?! ?χει γ?νει αστικ?? θρ?λο?, κ?τι σαν τον Μ?ρξ, που εν? ?λοι μιλ?νε για αυτ?ν, κανε?? δεν ?χει ποτ? διαβ?σει τα βιβλ?α του για να δει τι γρ?φουν! – προσωπικ? ?χω διαβ?σει και του? τρει? τ?μου? του μνημει?δη ?ργου Το Κεφ?λαιο-

Ωστ?σο, καθημεριν? η παραφιλολογ?α γ?ρω απ? το SEO ?χει πραγματικ? φουντ?σει και τα παπαγαλ?κια και οι δι?ττοντε? αστ?ρε? κ?νουν π?ρτυ! Σ?μερα στι? 7 αυτ?? συμβουλ?? γ?ρω απ? το SEO θα σα? διαφωτ?σω ?σο πιο απλ? γ?νεται και θα σα? τροφοδοτ?σω με απλ?? αλλ? πολ?τιμε? βασικ?? γν?σει? για να χτ?σετε το προσωπικ? σα? οπλοστ?σιο σα?!

 

SEO Tip 1: Μ?θετε τα π?ντα γ?ρω απ? το SEO!

Μορφωθε?τε, μην ζε?τε στη σκι?, ε?ν θ?λετε να γ?νετε καλ?? σε κ?τι θα πρ?πει πρ?τα να το γνωρ?σετε τι ε?ναι και πω? λειτουργε?. ?τσι ε?ναι πολ? σοφ? και πολ? ?ξυπνο εκ μ?ρου? σα? να γραφτε?τε στο μ?θημα SEO, να κατεβ?σετε τα 8 β?ντεο και τον οδηγ? SEO Google αξ?α? 129€, εντελ?? δωρε?ν!

Ο οδηγ?? ε?ναι μ?νο η αρχ?, μπορε?τε να μελετ?σετε μια σειρ? απ? ?ρθρα που αν ε?στε στη λ?στα μου θα τα πα?ρνετε στο email σα? εντελ?? δωρε?ν.

Μερικ? απ? αυτ? τα μοναδικ? ?ρθρα και β?ντεο γ?ρω απ? το SEO ε?ναι:

Εκτ?? τoυ blog μου μπορε?τε να βρε?τε επ?ση? π?ρα πολ? σημαντικ?? πηγ??:

SEO Tip 2: Κ?ντε σωστ? ?ρευνα λ?ξεων κλειδι?ν

?μα κ?νετε λ?θο? στην ?ρευνα λ?ξεων κλειδι?ν, τ?τε φ?λοι μου ?χετε αποτ?χει και δεν το ξ?ρετε. Επειδ? ?χω ακο?σει π?ρα πολλ? για πρ?τη θ?ση Google με λ?ξει? κλειδι? που απλ?? δεν χρησιμοποιο?νται, ε?ναι πλ?ον καιρ?? να βγε?τε μπροστ? αποκτ?ντα? traffic για το site σα? με πραγματικο?? στοχευμ?νου? επισκ?πτε?. Οι σωστ?? λ?ξει? κλειδι?, ε?ναι αυτ?? που:

  1. ?χουν ακριβ? μηνια?α αναζ?τηση απ? 3.000 ?ω? 100.000 αναζητ?σει?
  2. Χαμηλ? ?ω? καθ?λου ανταγωνισμ?
  3. Ε?ναι σχετικ?? με την αγορ? στ?χο μα? και
  4. Φ?ρνουν λεφτ? στη σελ?δα μα?. Μπορο?ν δηλαδ? να χρηματοποιηθο?ν με κ?ποιο τρ?πο.

Υπ?ρχουν λ?ξει? κλειδι? που ?τι και να κ?νουμε δεν ?χουν καν?να μ?λλον για καμ?α ιστοσελ?δα, ? λ?ξει? κλειδι? πολ? χτυπημ?νε? απ? τον ανταγωνισμ? που ε?ναι πραγματικ? αδ?νατο να βγε?τε ?χι στην πρ?τη αλλ? ο?τε στην τρ?τη σελ?δα τη? Google αν δεν ματ?σετε πραγματικ?!

Πολλ?? φορ?? θα χρειαστε? να επαν?ρθουμε στι? λ?ξει? κλειδι? που ?χουμε ορ?σει και να τι? αναθεωρ?σουμε, ε?μαστε λοιπ?ν στην διαδικασ?α τη? συνεχο?? βελτ?ωση? τη? σελ?δα? ? στο β?μα 7:? Optimization (Βελτιστοπο?ηση)

Μπορε?τε να βρε?τε το μηνια?ο ?γκο αναζητ?σεων για τι? λ?ξει? κλειδι? στο Google Keyword Planner.

Μην ζε?τε στη σκι?, δε?τε περισσ?τερα SEO β?ντεο για τι? λ?ξει? κλειδι?:

 

SEO Tip 3: Χρησιμοποι?στε το Facebook και ?λα τα social media

Τα social media και το facebook σε ?να βαθμ? εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα τη? Google γιατ? αποτελο?ν μ?ρο? του ανανεωμ?νου αλγορ?θμου τη? και παρ?γοντα SEO. Επ?ση? ε?ναι πολ? χρ?σιμα για το site σα? γιατ? στα social media συχν?ζει πολ?? κ?σμο?. Ποιο? βλ?πει τηλε?ραση σ?μερα; ?λοι ?μω? ε?ναι στο Facebook και στο Youtube.

Ο χ?ρτη? του SEO ?χει αλλ?ξει ριζικ? με το facebook marketing, το Google Plus και πολλ? ?λλα ν?α μ?σα να εισ?γονται καθημεριν? στη ζω? μα? και να μα? πα?ρνουν τα μυαλ?!

Δε?τε περισσ?τερα για τα social media στο SEO:

SEO Tip 4: Χρησιμοποι?στε τα σωστ? εργαλε?α

seo-google

Κανε?? μ?στορα? δεν μπορε? να δουλ?ψει χωρ?? να ?χει στη δι?θεση του τα σωστ? εργαλε?α. Τα εργαλε?α επιτυχ?α? στο SEO που θα χρειαστε?τε στην αρχ? ε?ναι μετρημ?να στα δ?κτυλα των χερι?ν σα?. Αυτ? ε?ναι:

hrefs

Δε?τε τα bakclinks σα? και τι? κ?ριε? λ?ξει? κλειδι? του site σα?

tools.pingdom.com

Η ταχ?τητα του site σα? ε?ναι παρ?γοντα? SEO, αλλ? και παρ?γοντα? α?ξηση? των πωλ?σεων, των μετατροπ?ν και δε?γμα σωστ?? και επαγγελματικ?? δουλει??!

Seoquake

Η μοναδικ? μπ?ρα αν?λυση? SEO για τον Firefox. Κ?νετε μ?νοι σα? αξιολ?γηση SEO για το blog σα?!

Alexa toolbar

Η σχετικ? κατ?ταξη λ?γω traffic τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι ?να? εικονικ?? ψυχολογικ?? παρ?γοντα? SEO!

Addthis

Η εκπληκτικ? μπ?ρα διαμοιρασμο? σε π?νω απ? 100 social media για firefox!

WordPress SEO By Yoast

Το καλ?τερο εργαλε?ο SEO για WordPress παγκοσμ?ω? με ενσωματωμ?να XML sitemaps, meta keywords, nofollow links, meta description και robots.txt.

 

SEO Tip 5: Το Περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??!

Το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι το νο?μερο ?να κεφ?λαιο τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ! το περιεχ?μενο ε?ναι η θεμ?λια λ?θο? του website σα?, ?τσι φροντ?στε να δημιουργ?σετε εκπληκτικ?, μοναδικ? και διαχρονικ? περιεχ?μενο, που θα αντ?ξει στο χρ?νο. Τα χαρακτηριστικ? που πρ?πει να ?χει το περιεχ?μεν? σα? πρ?πει να ε?ναι τα παρακ?τω:

  1. Να ε?ναι διαχρονικ?, ?χι η Μενεγ?κη και το βρακ? τη? δεν αν?κει σε αυτ? την κατηγορ?α
  2. Να ε?ναι δομημ?νο γ?ρω απ? τι? βασικ?? σα? λ?ξει? κλειδι?
  3. Να ε?ναι μεγ?λο και επαρκ?? σε μ?γεθο?.
  4. Να αποτελε?τε απ? εικ?να, β?ντεο, ?χο και κε?μενο.
  5. Να επιτρ?πεται ο δι?λογο? με του? επισκ?πτε? σα?, σχ?λια, facebook comments, blog, κτλ.
  6. Να προτρ?πει π?ντα τον αναγν?στη να κ?νει κ?τι, να εγγραφε? στη λ?στα σα?, να αγορ?σει κ?τι ? να κ?νει like στο facebook!

Γρ?ψτε ανοησ?ε? ? ρηχ? περιεχ?μενο χωρ?? αξ?α και σε λ?γο το site σα? δεν ε?ναι ακατο?κητο. Μηχαν?? αναζ?τηση?, google και κ?σμο? θα το εγκαταλε?ψουν για π?ντα!

Απολα?στε τα παρακ?τω ?ρθρα για το SEO και το περιεχ?μενο:

SEO Tip 6: Ελ?γξτε το traffic

seo-google

Απ? που ?ρχεται ?λο αυτ? το traffic? Το α?μα που χρει?ζεται κ?θε blog ? e-shop για να ζωνταν?ψει, ε?ναι το traffic, απ? που ?ρχεται ?μω? ?λο αυτ? το traffic?

Εγκαταστ?στε τα Google Analytics στο WordPress blog σα? και προσθ?στε τα παρακ?τω πρ?σθετα:

Google Analytics Dashboard for WP

Google Analytics for WordPress

WordPress Statistics

Θα μπορ?σετε να βλ?πετε σε πραγματικ? χρ?νο τα στατιστικ? τη? ιστοσελ?δα σα? μ?σα απ? το κ?ντρο διαχε?ριση? του WordPress και να εντοπ?ζετε ποια ε?ναι η κ?ρια πηγ? τη? επισκεψιμ?τητα? σα? για να εστι?σετε τι? προσπ?θει?? σα? στην α?ξηση τη? κ?νησ?? σα?.

Μ?θετε τα βασικ? για το web traffic:

SEO Tip 7: Εμπιστευτε?τε του? ειδικο??

Αν π?λι ?χετε διαβ?σει τα π?ντα και ακ?μα το SEO σα? φα?νεται βουν?, υπ?ρχει λ?ση, εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? και απολα?στε μοναδικ?? υπηρεσ?ε? SEO. Κ?ντε ?να test drive και ζητ?στε μια Δωρε?ν Αξιολ?γηση SEO αξ?α? 29€!

<

p title=”Permanent Link to Μ?πω? χρει?ζεστε SEO Coach?”>Λ?γο παραπ?νω μελ?τη για το SEO δεν ?βλαψε ποτ? καν?να: Τζ?μπα ε?ναι!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍