ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-2020

SEO 2020: Ο απ?λυτο? οδηγ?? για κυριαρχ?α στη Google

Περιεχ?μενα

Δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να κατακτ?σετε τα SERPs το 2020 και να μην με?νετε π?σω απ? του? ανταγωνιστ?? σα?

Το SEO ε?ναι κ?τι δυναμικ? και συν?χεια μεταβ?λλεται επειδ? η ?δια η Google αλλ?ζει συνεχ??.? Μ?νο την χρονι? που π?ρασε, το 2019 ?κανε μ?νο 3.234 αλλαγ?? και αναβαθμ?σει? στον αλγ?ριθμο τη? οι οπο?ε? ε?ναι και οι περισσ?τερε? που ?χει κ?νει ποτ? μ?χρι τ?ρα.

Αξ?ζει να πω ?τι το 2010 ε?χε κ?νει 350 με 400 αναβαθμ?σει?, σχεδ?ν μ?α την ημ?ρα, εν? τ?ρα αγγ?ξαμε τι? 10 αλλαγ?? ημερησ?ω?.

Πρ?πει λοιπ?ν με κ?ποιον τρ?πο ?λοι εσε?? που ?χετε ιστοσελ?δε? και θ?λετε να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google, να πλημμυρ?σετε απ? επισκ?ψει?, να αυξ?σετε τον τζ?ρο σα? και να κερδ?σετε ν?ε? πελ?τε? απ? το ?ντερνετ, να προσαρμοστε?τε αν?λογα στην ν?α τ?ξη πραγμ?των στο SEO για το 2020.

Διαβ?στε λοιπ?ν παρακ?τω.

Γιατ? ?γραψα αυτ?ν τον μ?νι οδηγ? SEO για το 2020;

Αρχικ? θα πρ?πει να προσθ?σω ?τι η σκ?ψη μου ?ταν να αναβαθμ?σω τον βασικ? οδηγ? SEO που ε?χα γρ?ψει πριν απ? μερικ? χρ?νια και ε?χα ανανε?σει τελευτα?α φορ? το 2016.

?μω? επειδ?, εκε?νο? ο οδηγ?? SEO παρ?λο τι? χιλι?δε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google ?χει παραμε?νει αειθαλ?? και διαχρονικ?? αλλ? και επειδ? θα καταντο?σε σαν τον φο?ρνο του Χ?τζα γιατ? κ?θε χρ?νο θα χρειαζ?ταν αναν?ωση, θε?ρησα καλ? να καθ?σω απ? την αρχ? και να γρ?ψω αυτ?ν τον μ?νι οδηγ? SEO 2020 με τι? ν?ε? πληροφορ?ε? που ?χουμε σ?μερα και τι? ν?ε? κατευθ?νσει? που ?χουμε π?ρει απ? τη Google.

O Οδηγ?? SEO 2020 ε?ναι λοιπ?ν συμπληρωματικ?? του Οδηγο? SEO και ?σοι ?χετε διαβ?σει τον πρ?το που βγ?κε, μπορε?τε τ?ρα να επεκτε?νετε και ?λλο τι? γν?σει? σα? με τον ν?ο αυτ?ν Οδηγ? SEO 2020.

Θα ?θελα ακ?μη να σα? πω ?τι αυτ?? ο οδηγ?? δεν ε?ναι ?να? μ?γα Καζαμ?α? για το SEO το 2020. Δεν ?χει να κ?νει καθ?λου με προβλ?ψει? ? απ?ψει? για το τι θα συμβε? στο SEO το επ?μενο ?το?.

Ε?ναι ?να? οδηγ?? SEO για την επ?μενη δεκαετ?α που ?ρχεται, για την δεκαετ?α του ’20 και θα σα? βοηθ?σει να προσαρμ?σετε τι? ιστοσελ?δε? σα? για τα εντελ?? ν?α πρ?γματα που θα φ?ρει η Google το 2020 και μετ?.

Ε?μαι σ?γουρο? λοιπ?ν ?τι ?σοι θα τον ακολουθ?σετε θα δε?τε δραματικ? α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? το επ?μενο ?το? και τα επ?μενα ?τη και δραματικ? α?ξηση του τζ?ρου και των κερδ?ν τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση?.

Ε?μαι σ?γουρο? ?τι πολλο? απ? εσ?? θα τον λατρ?ψετε, εν? πολλο? ?λλοι θα τον μισ?σετε -ξ?ρω ?δη ποιοι ε?στε, για αυτ? μην κρ?βεστε-.

Σημασ?α ?χει ?τι εδ? στο Paramarketing συλλ?γουμε ?λε? τι? πληροφορ?ε? σχετικ? με το SEO βασιζ?μενοι στην εμπειρ?α, στα λ?θη του παρελθ?ντο? και στι? δοκιμ?? που ?χουμε κ?νει μ?χρι στιγμ?? και αυτ? τα δ?νουμε σε μορφ? συμπερασμ?των και συμβουλ?ν ?πω? θα δε?τε και παρακ?τω.

Το SEO ε?ναι η νο?μερο ?να πηγ? επισκεψιμ?τητα? και το 2020

53-of-search-is-organic

Σ?μφωνα με ?ρευνα τη? Brightedge Research, το SEO αποτελε? ακ?μα για το 2019 αλλ? και για το 2020 την κ?ρια πηγ? επισκεψιμ?τητα? μια? ιστοσελ?δα? με μεγ?λη πτ?ση τη? κ?νηση? απ? τα social media ειδικ? απ? το Facebook, το Instagram και πολλ?ν ?λλων που πολλο? τ?σο διαφημ?ζουν.

Η οργανικ? επισκεψιμ?τητα αποτελε? το 53% τη? συνολικ?? επισκεψιμ?τητα? μια? ιστοσελ?δα? σ?μερα.

Ειδικ? το Facebook και το Instagram ?χουν πλ?ον μηδενικ? εξερχ?μενα κλικ προ? ?λλα sites σε μια προσπ?θεια να ανακ?ψουν την φυγ? των συνδρομητ?ν του? και να του? διατηρ?σουν μ?σα στο ?διο το μ?σο για να του? δε?ξουν περισσ?τερε? διαφημ?σει?.

Το Facebook και το Instagram ?χουν γ?νει σαν την τηλε?ραση του 80 ?που δεν μπορο?σε? να αλλ?ξει? καν?λι γιατ? απλ?? δεν υπ?ρχε ?λλο καν?λι.

Σαν να μην ?φτανε αυτ?, το Facebook στα κινητ? ?χει βγ?λει δικ? του browser αντ?στοιχο του firefox και chrome και δεν σε αφ?νει να φ?γει? απ? το facebook και να συνδεθε?? κ?που αλλο? με τον Facebook browser.

Στην Αμερικ? αλλ? και παγκοσμ?ω? υπ?ρχει μαζικ? εγκατ?λειψη των bloggers και των ειδικ?ν στο SEO απ? το Facebook. Και να φανταστε?τε ?τι 5 χρ?νια νωρ?τερα, το 2014, το Facebook ?ταν η νο?μερο ?να πηγ? επισκεψιμ?τητα? για την ιστοσελ?δα μου! Πλ?ον ζ?τημα ?μα ?χω 3 με 5 επισκ?ψει? την ημ?ρα.

Συν?μα, η α?ξηση του μ?σου κ?στου? των κλικ στην πληρωμ?νη διαφ?μιση τη? Google παγκοσμ?ω? ?χει μει?σει κατ? πολ? τα κλικ και την πληρωμ?νη επισκεψιμ?τητα.

Η μοναδικ? δι?ξοδο? για α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? στι? ιστοσελ?δε? και στα eshop για το 2020 ε?ναι μ?νο η οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

Και η οργανικ? επισκεψιμ?τητα, αυτ? που προ?ρχεται δηλαδ? απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google ε?ναι η καλ?τερη μορφ? επισκεψιμ?τητα? γιατ? ε?ναι αυτ? που φ?ρνει τι? περισσ?τερε? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε? και κατ? συν?πεια πωλ?σει?.

Οπ?τε η συμβουλ? μου ε?ναι ?σοι απ? εσ?? δεν κ?νατε SEO μ?χρι χτε? ?τι ?ρθε η ?ρα να αναθεωρ?σετε τι? απ?ψει? σα?. To SEO πλ?ον ε?ναι απαρα?τητο ?χι μ?νο για να αυξ?σετε την πελατειακ? σα? β?ση αλλ? για να κ?νετε το brand σα? γνωστ? τ?σο στην τοπικ? αγορ? αλλ? και στην διεθν?.

Μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? SEO σ?μερα κι?λα?!

Βελτιστοποι?στε το site σα? για τα Featured Snippets

Τ?ρα που η Google εμφαν?ζει στη θ?ση μηδ?ν ? και αν?μεσα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? (SERPs) τα λεγ?μενα Featured Snippets ( Προτειν?μενα Αποσπ?σματα) ? Rich Snippets ( Εμπλουτισμ?να Αποσπ?σματα ) οι αναζητ?σει? με μηδενικ? κλικ ε?ναι τ?σο διαδεδομ?νε? που οι πληροφορ?ε? που εμφαν?ζονται στα ?δια τα SERP ε?ναι πλ?ον πιο σημαντικ?? απ? ποτ?.

Για να δο?με πρ?τα τι ε?ναι τα Featured Snippets ( Προτειν?μενα Αποσπ?σματα) ? Rich Snippets ( Εμπλουτισμ?να Αποσπ?σματα );

Τα Rich Snippets ( Εμπλουτισμ?να Αποσπ?σματα ) ε?ναι εκε?να που, εκτ?? απ? τον τ?τλο και την περιγραφ?, δε?χνουν εικ?νε?, αστ?ρια για κριτικ??, τιμ?? για προ??ντα κ.λπ. – ε?ναι ευκολ?τερα να βγε?τε στην Google με αυτ?, αλλ? ?χουν και χαμηλ?τερε? βελτι?σει? στα κλικ (CTR)σε σ?γκριση με τα Featured Snippets. Το αποτελ?σματα τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? αναζητ?σει? θα ?χουν καλ?τερη ορατ?τητα, αν και η οργανικ? θ?ση σα? στα SERP θα παραμε?νει η ?δια.

Για παρ?δειγμα, μπορε? να ε?στε στη θ?ση 5 στην πρ?τη σελ?δα, απλ? θα κερδ?ζετε μερικ? ακ?μα κλικ. Απ? το καλοκα?ρι του 2019 η Google ?κοψε τελε?ω? τα αστ?ρια, τι? κριτικ?? και τα reviews απ? ?λλα sites στα rich snippets γιατ? δεν ε?ναι αξι?πιστα επειδ? χειραγωγο?νται ε?κολα.

FEATURED-SNIPPETS

Τα Featured Snippets ( Προτειν?μενα Αποσπ?σματα) ε?ναι ?να ολ?κληρο μπλοκ πληροφορι?ν που εμφαν?ζεται στην κορυφ? εν?? SERP – και προκαλο?ν μεγ?λε? αυξ?σει? του CTR (Click Through Rate-α?ξηση των κλικ). Το θ?μα ε?ναι ?τι για να βγει κ?ποιο? στα featured snippets θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να ?χει αλλ?ξει τη δομ? τη? σελ?δα? του σε στυλ FAQ.

Τα featured snippets αποτελο?νται απ? μικρ?? παραγραφο?λε? που ?χουν μ?γεθο? ?ω? και 300 χαρακτ?ρε? περ?που, δηλαδ? 40 με 60 λ?ξει?. Η ιστοσελ?δα Hubspot ?χει ?δη βελτιστοποι?σει π?ρα πολλ? ?ρθρα τη? και σελ?δε? προορισμο? για να πι?σει τα featured snippets τη? Google, μ?ταια β?βαια, γιατ? η Google εμφαν?ζει π?ντα διαφορετικ?? ιστοσελ?δε? σε αυτ?? τι? θ?σει? και ?τσι ?χει προσθ?σει μικρ?? παραγρ?φου? που ε?ναι βελτιστοποιημ?νε? και στοχε?ουν την κατ?κτηση των featured snippets.

Στατιστικ?? ?ρευνε? ?χουν δε?ξει ?τι οι ιστοσελ?δε? που εμφαν?ζονται στα fearuted snippets σημει?νουν α?ξηση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? κατ? 40%.

Β?λτε στο site σα? SSL

Η Google μ?σω του Google Chrome αλλ? και οι ?λλοι μεγ?λοι browsers ?χουν αρχ?σει να μπλοκ?ρουν τι? ιστοσελ?δε? που δεν ?χουν HTTPS ? SSL θεωρ?ντα? τε? μη ασφαλε??.

Η ασφ?λεια των χρηστ?ν επηρε?ζει το SEO και την κατ?ταξη μ?σω τη? επιρρο?? που ?χει στην εμπειρ?α του χρ?στη αλλ? και μ?σω τη? ?νδειξη? ” Μη Ασφαλ??”.

Τα οργανικ? αποτελ?σματα των ιστοσελ?δων χωρ?? HTTPS θα π?σουν.

Επ?ση? τα backlinks απ? ιστοσελ?δε? χωρ?? πιστοποιητικ? ασφαλε?α? SSL ?χουν υποβαθμιστε? και αυτ? απ? την Google και κατ? συν?πεια ?σε? ιστοσελ?δε? ?χουν βασιστε? σε backlinks απ? ιστοσελ?δε? χωρ?? SSL θα σημει?σουν και αυτ?? πτ?ση.

Σ?μφωνα με την ?δια τη Google, το HTTPS μετρ?ει π?ρα πολ? και θα μετρ?ει πιο πολ? ακ?μα στο SEO το 2020 και τα επ?μενα χρ?νια, εν? θα θεωρε?ται μη φυσιολογικ? μια ιστοσελ?δα να μην ?χει απ? κατασκευ?? SSL.

Σ?μφωνα με τη Google:

 • To HTTPS προστατε?ει την ακεραι?τητα τη? ιστοσελ?δα? απ? το spam και του? χ?κερ?
 • To HTTPS προστατε?ει τι? ιδιωτικ?? πληροφορ?ε? πλο?γηση? των χρηστ?ν τη? ιστοσελ?δα? σα? και την ασφ?λεια του?
 • Το HTTPS ε?ναι το μ?λλον του ?ντερνετ γιατ? πολλ?? εφαρμογ?? δεν τρ?χουν χωρ?? HTTPS

Το Voice search φ?ρνει και το Voice SEO

Που σημα?νει ?τι για το 2020 θα πρ?πει εκτ?? απ? την βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα? για τι? οργανικ?? αναζητ?σει? θα πρ?πει να βελτιστοποι?σετε το site σα? για τι? φωνητικ?? αναζητ?σει? ? για τι? αναζητ?σει? φων??.

?δη εδ? στο Paramarketing ?χουμε ξεκιν?σει να βελτιστοποιο?με τι? ιστοσελ?δε? των πελατ?ν μα? για 3 ε?δη SEO:

Τ?ρα θα μου πε?τε ?τι γ?νεται χ?ο? και δεν ξ?ρουμε τι να πρωτοκ?νουμε και σε ποιο SEO να εστιαστο?με αφο? στο τ?λο? το κ?θε τι θα ?χει το δικ? του SEO.

Περιττ? να σα? πω ?τι το δ?ρο που π?ρα στον εαυτ? μου για το 2020 ε?ναι ?να Google Home Mini.

google_home_mini

Σ?μφωνα με την περιγραφ? του Skroutz, το Google Home Mini παρ?χει:

 • Ε?ρεση πληροφορι?ν και ε?κολο? προγραμματισμ?? ολ?κληρη? τη? ημ?ρα?, μ?σω απλ?ν φωνητικ?ν εντολ?ν
 • Πληροφορ?ε? για κοντιν? καταστ?ματα, την κ?νηση στου? δρ?μου?, τον καιρ?, και ακ?μη περισσ?τερα
 • Ορισμ?? ξυπνητηρι?ν και υπενθυμ?σεων, αναζ?τηση και ακρ?αση μουσικ??, ? ε?ρεση ταινι?ν στο Netflix
 • Συμβατ?τητα με πλει?δα εφαρμογ?ν και smart συσκευ?ν, για φωνητικ? λειτουργ?α του? μ?σω του Google Home Mini

Β?βαια δεν υποστηρ?ζει ελληνικ?, αλλ? ο λ?γο? που το π?ρα στο γραφε?ο ε?ναι για να εξοικειωθο?με περισσ?τερο στην χρ?ση των φωνητικ?ν αναζητ?σεων και να μπορ?σουμε, να πειραματιστο?με σε αυτ?? και μετ? να εφαρμ?σουμε ?τι ?χουμε μ?θει στι? ιστοσελ?δε? που υποστηρ?ζουμε.

Το ξ?ρω ε?ναι μια χρονοβ?ρα διαδικασ?α, αλλ? οι φωνητικ?? αναζητ?σει? ε?ναι το μ?λλον των αναζητ?σεων και το Google Home Mini ?ταν βγει και στην ελληνικ? γλ?σσα θα γ?νει ο αγαπημ?νο? οικιακ?? σ?ντροφο? ?λων των μοναχικ?ν ανθρ?πων, συνταξιο?χων, κτλ.

Μ?νο το 2020 το 50% των αναζητ?σεων προβλ?πεται να ε?ναι φωνητικ?? αναζητ?σει?.

Ωστ?σο, ?ταν χρησιμοποιε?τε φωνητικ?? αναζητ?σει?, η μηχαν? αναζ?τηση? πρ?πει να κ?νει πολ? περισσ?τερη δουλει? για να π?ρει τι? σχετικ?? πληροφορ?ε? που ο χρ?στη? ψ?χνει αυτ? τη στιγμ?, κ?νοντα? τι? μικρ?? λ?ξει? κλειδι? ?λο και πιο ασ?μαντε? γιατ? συν?θω? ο μ?σο? χρ?στη? κ?νει ερωτ?σει? ? ψ?χνει χρησιμοποι?ντα? φρ?σει? κλειδι?.

Οι δε απαντ?σει? ε?ναι σε μορφ? απαντ?σεων, δηλαδ? θα πρ?πει π?λι η ιστοσελ?δα σα? να ?χει δομηθε? σε μορφ? απαντ?σεων. Θα πρ?πει να υπ?ρχουν ερωτ?σει? με κεφαλ?δα 2 ? κεφαλ?δα 3 του τ?που:

Π?? να βγω πρ?το? στι? φωνητικ?? αναζητ?σει?;

Για να βγει? πρ?το? στι? φωνητικ?? αναζητ?σει? θα πρ?πει ?χετε σωστ? δομ? στην ιστοσελ?δα σα? και να απαντ?τε με τι? πιο χρ?σιμε? και ωφ?λιμε? απαντ?σει? σε αυτ? που ρωτ?νε και ψ?χνουν οι χρ?στε? του ?ντερνετ σχετικ? με το site σα?.

Εκτ?? απ? τι? συσκευ?? ?πω? η παραπ?νω, οι χρ?στε? των κινητ?ν στην Β?ρεια Αμερικ? χρησιμοποιο?ν κατ? 31% τι? φωνητικ?? αναζητ?σει?. Σ?ντομα αυτ? η τ?ση θα ?ρθει και στην χ?ρα μα? αλλ? και σε πολλ?? ?λλε? χ?ρε? σε ?λο τον κ?σμο.

Βελτι?στε το brand σα?

Γενικ? μιλ?ντα? η Google ευνοε? τα brands απ? το πιο μεγ?λο ?πω? η BMW και η Mercedes μ?χρι τα πιο μικρ? brands ?πω? το δικ? μα? το Paramarketing. Στην ιστοσελ?δα μου ?χω αφιερ?σει ειδικ? κατηγορ?α ?ρθρων γ?ρω απ? το branding και το personal branding.

Θα πρ?πει λοιπ?ν για το 2020 να αφιερ?σετε περισσ?τερο χρ?νο στο να χτ?σετε το Brand Name σα? και να κ?νετε την φ?ρμα σα? γνωστ? σε ?λα τα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, σε ?λε? τι? ιστοσελ?δε? και να χτ?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα ποιοτικ? profile links.

Μπορε?τε να δε?τε τι εννο? στο ?ρθρο μου: Πω? να γ?νετε ?να? μεγιστ?να? των Social Media, αφο? στο ξεκ?νημα τη? ιστοσελ?δα μου ε?χα ανο?ξει προφ?λ σε περισσ?τερα απ? 350 διαφορετικ? social media!

Ναι υπ?ρχουν τ?σα και ακ?μα περισσ?τερα απ? 350 social media αν? τον κ?σμο.

Θα πρ?πει ακ?μα να δημιουργ?σετε τα λεγ?μενα linkless brand mentions. Αυτ? ε?ναι αναφορ?? του ον?ματο? σα? ? τη? επιχε?ρηση? σα? χωρ?? σ?νδεσμο π?σω στην ιστοσελ?δα σα? ? εσ??.

Οι αναφορ??, τα mentions δηλαδ? λαμβ?νονται σαν πραγματικ? backlinks απ? τη Google και σα? βοηθ?νε να ενισχ?σετε κατ? πολ? την αξ?α και την δυναμικ? του brand σα?.

Μην μ?νετε αμ?νσιοτοι ( amentiotoi ) βγε?τε ?ξω στα blogs και π?στε στου? influencers να σα? κ?νουν ?να mention τ?ρα!

Στα ελληνικ?, μην μ?νετε αμνημ?νευτοι, το μνημ?συνο ακ?μα και εν ζω?, σα? ανεβ?ζει στη Google!

Β?βαια το να αποκτ?σετε μεγαλ?τερη αναγνωρισιμ?τητα ω? brand και ω? επιχε?ρηση στο ?ντερνετ γιατ? αυτ? πα?ρνει μπ?λα και το SEO προ? τα επ?νω ε?ναι πολ? σημαντικ? και δεν εξαρτ?ται μ?νο απ? δ?ο ? τρ?α πρ?γματα.

Εξαρτ?ται απ? την εταιρικ? σα? ταυτ?τητα, το λογ?τυπο σα?, την επωνυμ?α σα?, το ?μα ?χετε β?λει τον λογ?τυπο σα? στα αυτοκ?νητα σα?, ?μα ?χετε μπει σε ?λα τα Skroutz τη? Ελλ?δο?, το λ?ω γενικ?, το ?μα ?χετε newsletter το οπο?ο χρησιμοποιε?τε τακτικ? κτλ.

Η τεχνητ? νοημοσ?νη και ο Bert θα επηρε?σει και ?λλο τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?

Στο προηγο?μενο ?ρθρο, σχετικ? με τον Google Bert, ε?χα αναφερθε? στην τελευτα?α μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google για το 2019 που δεν ?ταν ?λλη απ? τον φ?λο μα? τον Bert.

BERT-ALGORITHM-UPDATE-3

?μω? ο Bert ?τανε μ?νο η αρχ?, αφο? τα συστ?ματα τεχνητ?? νοημοσ?νη? θα συνεχ?σουν να επεμβα?νουν στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google για να μα? δ?σουν πιο ποιοτικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? και ποιο σχετικ?, μαντε?οντα? καλ?τερα την πρ?θεση του χρ?στη.

Η απ?ντηση λοιπ?ν στον Bert και σε κ?θε Bert, ε?ναι μ?α, ποιοτικ?τερο περιεχ?μενο, καλ?τερο περιεχ?μενο, χρηστικ?τερο περιεχ?μενο, μεγαλ?τερο περιεχ?μενο με ?ρθρα που να ξεπερν?νε τι? 2.000 με 2.500 λ?ξει? που υποστηρ?ζονται με την αν?λογη ?ρευνα, τι? αν?λογε? εικ?νε?, β?ντεο, γραφ?ματα, στατιστικ?, π?νακε?, συμβουλ?? κτλ.

Το ποιοτικ? περιεχ?μενο θα πρ?πει να ε?ναι κλασικ? και διαχρονικ?. Μην κοιτ?τε αυτ? το ?ρθρο εδ? που γρ?φω για το SEO 2020, γιατ? δεν ε?ναι κλασικ?, ?χει πεπερασμ?νη δι?ρκεια ζω?? και ?χει στ?χο να πι?σει μ?νο μια λ?ξη κλειδ? αλλ? και να σα? δ?σει μερικ? χρ?σιμα εφ?δια για το τι πρ?πει να κ?νετε στο SEO το 2020.

Τα ?ρθρα σα? και οι σελ?δε? σα? θα πρ?πει να καλ?πτουν πιο κλασικ? θ?ματα που θα φ?ρουν κ?νηση στην ιστοσελ?δα σα? για πολ? περισσ?τερα χρ?νια, για μια δεκαετ?α τουλ?χιστον. Αυτ? θα πρ?πει να ε?ναι η οπτικ? σα? ?ταν δημιουργε?τε περιεχ?μενο.

Τ?λο? τα AMP

To 2020 φ?ρνει μια α?σια πρ?βλεψη αλλ? και πραγματικ?τητα για ?σου? βομβαρδ?στηκαν με καταιγισμ? πληροφορι?ν για να δημιουργ?σουν και δε?τερη ?κδοση AMP για την ιστοσελ?δα του?.

?χι φ?λοι μου, η Google δεν ?κοψε τα AMP αλλ? αντ?θετα ο κ?σμο? τα ?κοψε και η πρ?ξη. Η χρ?ση τη? τεχνολογ?α? AMP ( Accelerated Mobile Pages ) που ?ρθε να ενισχ?σει την ταχ?τητα φ?ρτωση? μια? ιστοσελ?δα? στι? κινητ?? συσκευ?? φα?νεται να αρχ?ζει να εγκαταλε?πεται απ? πολλο?? αρχικ? υποστηρικτ?? τη?.

Μ?νο και μ?νο η ιδ?α ?τι θα πρ?πει να ?χουμε 2 διαφορετικ?? εκδ?σει? για το ?διο site ε?ναι εκτ?? απ? λ?θο? απ? ?ποψη λειτουργικ?τητα?, γιατ? στην ?κδοση AMP θα πρ?πει να ?χω διαφορετικ? μορφ? στο περιεχ?μενο, διαφορετικ?? διαφημ?σει? κτλ ?ρα χρει?ζομαι διπλ?σιο χρ?νο συντ?ρηση? τη? ιστοσελ?δα?, ε?ναι και λ?θο? απ? ?ποψη SEO.

Πολλ? ενημερωτικ? sites στην προσπ?θεια του? να υιοθετ?σουν τη ν?α τεχνολογ?α που ?μοιαζε θελκτικ?, αντιμετ?πισαν τερ?στια προβλ?ματα στο crawling και το indexing των ιστοσελ?δων του? και πολλ? απ? αυτ? ε?δαν να εξανεμ?ζονται οι θ?σει? του? στη Google και τα διαφημιστικ? ?σοδα εν μια νυκτ?.

?μα ε?στε στη φ?ση να β?λετε AMP ?κδοση, σ?γουρα θα πρ?πει να εγκαταλε?ψετε τι? προσπ?θειε? σα? και να στραφε?τε σε ?λλου? τρ?που? να βελτι?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

?σοι ?χετε WordPress sites μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το πρ?σθετο WebP Express για να επιταχ?νεται την ταχ?τητα φ?ρτωση? των εικ?νων τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τι κ?νει η τεχνολογ?α WebP;

Το WebP ε?ναι μια τεχνολογ?α που ?χει αναπτυχθε? απ? την ?δια τη Google και μπορε? να χρησιμοποιηθε? σε ?λα τα sites, σε αυτ? που δεν ε?ναι WordPress δηλαδ?.

Το WebP ε?ναι μια σ?γχρονη μορφ? εικ?να? που παρ?χει εξαιρετικ? μικρ? απ?λεια και απ?λεια συμπ?εση? για εικ?νε? στο διαδ?κτυο. Χρησιμοποι?ντα? το WebP, οι webmasters και οι προγραμματιστ?? μπορο?ν να δημιουργ?σουν μικρ?τερε?, πλουσι?τερε? εικ?νε? που κ?νουν το ?ντερνετ πιο γρ?γορο.

Το WebP σαν εικ?να ε?ναι 50% πιο γρ?γορο στη φ?ρτωση και τρει? φορ?? πιο πλο?σιο στο β?θο? των χρωμ?των ακ?μα και στα κινο?μενα γραφικ?, banners ? gifs.

Βελτιστοποι?στε την ιστοσελ?δα σα? πρ?τα για κινητ?

Το Mobile First SEO ε?ναι το ν?ο στ?νταρ στι? αναζητ?σει? τι? Google. Αυτ? σημα?νει ?τι η ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να ε?ναι Mobile First Designed.

Να ?χει σχεδιαστε? πρ?τα για κινητ?? συσκευ?? και μετ? για laptop και σταθερο?? υπολογιστ??. Θα πρ?πει να πο?με ?τι το responsive design δεν σημα?νει ?τι ε?ναι και mobile first design και ?τι ε?ναι συμβατ? με τι? κινητ?? συσκευ??.

Εδ? και μερικ? χρ?νια οι αναζητ?σει? απ? το κινητ? και το smartphone ?χουν ξεπερ?σει κατ? πολ? τι? αναζητ?σει? απ? το PC και στο μ?λλον το κινητ? θα ε?ναι η προ?κταση του εαυτο? μα? εν? ο σταθερ?? υπολογιστ?? θα χρησιμοποιε?ται μ?νο για βαρι?? αλλ? και βαρετ?? δουλει?? γραφε?ου.

Για να ξεκιν?σετε την διαδικασ?α βελτιστοπο?ηση? για κινητ? θα πρ?πει αρχικ? να κ?νετε το τεστ τη? Google για τι? κινητ?? συσκε?ε?.

Αφο? με την βο?θεια του web designer σα? κ?νετε ?λε? τι? μετατροπ?? και αλλαγ?? που πρ?πει και μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?τω απ? τα 2 δευτερ?λεπτα ? καλ?τερα κ?τω απ? το 1 δευτερ?λεπτο, θα πρ?πει να διαμορφ?σετε καλ?τερα το περιεχ?μενο:

 • Κρατ?στε τι? παραγρ?φου? σ?ντομε?: ιδανικ? δ?ο ? τρει? προτ?σει? η κ?θε μια
 • ?Β?λτε στο κε?μενο επικεφαλ?δε?: κ?θε 2-3 παραγρ?φου?, εισαγ?γετε το επ?μενο θ?μα με μια κεφαλ?δα για ευκολ?τερη αν?γνωση
 • Χρησιμοποι?στε κουκ?δε? και αριθμημ?νε? λ?στε?: σπ?στε τα μεγ?λα μπλοκ κειμ?νου, εμφαν?ζοντα? πολλ?? σχετικ?? ιδ?ε? σε μορφ? λ?στα? (?πω? αυτ?!)

Η Google λατρε?ει τι? κουκ?δε? και την αρ?θμηση καθ?? και τι? λ?στε? γιατ? η σωστ? μορφοπο?ηση του κειμ?νου, αυτ? που βελτι?νει την ευκολ?α αν?γνωση? και αφομο?ωση? αποτελε? παρ?γοντα κατ?ταξη?.

Βελτι?στε και ?λλο το GMB (Google My Business)

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο σχετικ? με το local SEO ε?χα αναφερθε? στο NAP (Name Adress Phone) και στο τι χρει?ζεται για να αυξ?σουμε την κατ?ταξη μα? στοGoogle My Business ? GMB.

?να? τερ?στιο? αριθμ?? απ? τι? προαναφερθε?σε? αναζητ?σει? μηδενικ?ν κλικ (zero-click searches) στα λεγ?μενα featured snippets ε?ναι τοπικ?? αναζητ?σει? για τι? οπο?ε? τα αποτελ?σματα εμφαν?ζονται στα ?δια το SERP, στα αποκαλο?μενα τοπικ? πακ?τα (local packs), που δεν ε?ναι ?λλα απ? του? χ?ρτε? τη? Google. Για τι? κινητ?? συσκευ??, ?να ενια?ο τοπικ? πακ?το μπορε? να πι?σει τ?σο χ?ρο ?σο και ?να ολ?κληρο SERP που εμφαν?ζεται σε ?ναν χρ?στη.

Με λ?γα λ?για οι χ?ρτε? που εμφαν?ζουν τι? τοπικ?? επιχειρ?σει? πι?νουν πολλ?? σελ?δε? και εμφαν?ζονται πιο π?νω απ? τι? οργανικ?? αναζητ?σει?.

?μα ε?στε τοπικ? επιχε?ρηση η απ?λυτη κυριαρχ?α στα SERPs και στη Google ?χει να κ?νει με την κυριαρχ?α σα? στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Μερικ? μικρ? μυστικ? για να κυριαρχ?σετε στι? τοπικ?? αναζητ?σει?:

 • Καταχωρ?στε ?λε? τι? φυσικ?? παρουσ?ε? που ?χει η επιχε?ρηση σα?, μπορε? να ?χει περισσ?τερα απ? ?να υποκαταστ?ματα
 • Φροντ?στε να υπ?ρχει ομοιογ?νεια στο NAP
 • Καταχωρηθε?τε σε ?λου? του? τοπικο?? καταλ?γου? με το σωστ? π?ντα NAP
 • Συνεχ?στε να αναφ?ρετε τα NAP σα? σε κ?θε ?ρθρο που δημοσιε?εται σε τρ?τα sites γιατ? κ?θε NAP ?χετε ισχ? εν?? backlink
 • Δημοσιε?ετε ?να post στο GMB κ?θε μ?να κατ? ελ?χιστο
 • Ζητ?στε απ? του? πελ?τε? σα? να σα? κ?νουνε μερικ?? αξιολογ?σει?
 • Β?λτε το NAP σα? στο footer απ? την ιστοσελ?δα σα?

Χτ?στε το E-A-T σα?

?σοι ε?στε απ? τη Λ?ρισα θα νομ?σετε ?τι πρ?πει να χτ?σετε ?να to eat που ε?ναι η τοπικ? αλυσ?δα ταχυφαγε?ων! Αλλ? καμ?α σχ?ση ?? !

EAT

To EAT ε?ναι το ακρων?μιο για τι? λ?ξει? Expertise Authority Trustworthiness και σ?μφωνα με του? καν?νε? ποι?τητα? τη? Google, θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? για να τα π?ει καλ? στην κατ?ταξη τη? στη Google να διαθ?τει τα τρ?α αυτ? χαρακτηριστικ?:

 • Expertise: Να ε?ναι δηλαδ? στον τομ?α σα? expert, να ?χει την τεχνικ? κατ?ρτιση και τι? γν?σει? που απαιτο?νται για να ε?ναι κ?ποιο? επαγγελματ?α? σε αυτ?ν τον χ?ρο.
 • Authority: Να ε?ναι κ?ποιο? στον χ?ρο που δραστηριοποιε?στε, για παρ?δειγμα ?να ινστιτο?το, μια υπηρεσ?α κ?τι που να ?χει σε ?να βαθμ? κ?ρο?. Φυσικ? και δεν αναφ?ρεται εδ? η Google στο Domain Authority.
 • Trustworthiness: Να μπορε? κ?ποιο? να εμπιστευτε? την ιστοσελ?δα σα? για να κ?νει κ?ποια αγορ? ? ακ?μα και ω? πηγ? εν?? ?ρθρου ? μια? πληροφορ?α?.

Τι μπορε?τε να κ?νετε για να χτ?σετε το EAT σα?;

Αρχικ? θα πρ?πει να φτι?ξετε για την ιστοσελ?δα σα? μια σελ?δα σχετικ? με εσ??, με το ποιοι ε?στε, το τι κ?νετε, π?σα χρ?νια ασχολε?στε με αυτ? κτλ.

Συγκεκριμ?να θα χρειαστε? η ιστοσελ?δα σα? να ?χει τα παρακ?τω:

 • About page με αναλυτικ? περιγραφ?
 • Ε?κολη να βρεθε? σελ?δα επικοινων?α? με στοιχε?α επικοινων?α? και τηλ?φωνο
 • Συστ?σει? σε τρ?του? και εξερχ?μενα backlinks σε τρ?τα sites που ?χουν κ?ποια αξ?α
 • Σελ?δα με Πολιτικ? Απορρ?του και Σελ?δα ?ρων Χρ?ση?
 • Σε κ?θε ?ρθρο να φα?νεται η φωτογραφ?α και το βιογραφικ? του συγγραφ?α

Κατ?πιν θα πρ?πει να ?χετε παραπομπ?? και backlinks απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? που να κ?νουνε αναφορ? σε σα?. Αναφορ? σε σα? μπορε? να κ?νει και κ?ποιο? μ?σα απ? το twitter ? μ?σω του blog του ? ακ?μα και σε κ?ποιο tag απ? το β?ντεο του στο YouTube.

Γενικ? μιλ?ντα? π?λι η Google θ?λει να ε?στε κ?ποιο? στο ?ντερνετ και ?χι ο πρ?το? τυχ?ντα? που πο?λησε τα γ?δια απ? το χωρι? και ?πιασε ?να blog και ?ρχισε να γρ?φει περ? αν?μων και υδ?των.

?μα δεν ε?στε κ?ποιο?, τ?τε θα πρ?πει να γ?νεται κ?ποιο? για να ?χετε μ?λλον στη Google και το 2020 αλλ? και ?λη την επ?μενη δεκαετ?α.

Αποχαιρετ?ντα? το 2019

SEO-2020

Αντ? για συμπερ?σματα θα ?θελα να σα? πω 2 λ?για τ?ρα που αποχαιρετ?με το 2019 και μαζ? φε?γει και το SEO του 2019 και ?ρχεται το ν?ο SEO του 2020.

?τι πλ?ον οι στ?χοι σα? στο SEO για το 2020 θα πρ?πει να μην ε?ναι κοντ?φθαλμοι και προσωρινο? αλλ? μακροπρ?θεσμοι. Το SEO ε?ναι μια επ?νδυση που χρει?ζεται μ?νε? για να αποδ?σει και να φ?ρει καρπο??, ?μω? το SEO μπορε? να σα? φ?ρει παθητικ? επισκεψιμ?τητα για χρ?νια, ?πω? λ?με παθητικ? εισοδ?ματα.

Στοχε?ετε λοιπ?ν στην παθητικ? οργανικ? κ?νηση για την επ?μενη δεκαετ?α. Εξασφαλ?στε το μ?λλον σα? και το μ?λλον των παιδι?ν σα? και μην βασ?ζεστε σε προσωριν? δεκαν?κια για να αποκτ?σετε κ?νηση στην ιστοσελ?δα σα?.

?πω? ε?δατε φ?το? κ?πηκε για καλ? το κοινωνικ? μ?ρισμα, γιατ? δεν γ?νεται να ζο?με με επιδ?ματα απ? το κρ?το?, γ?νεται να ζο?με ?ταν ε?μαστε παραγωγικο?, ?ταν ?χουμε την δικ? μα? δουλει? που προσφ?ρουμε στο κοινωνικ? σ?νολο.

Και αυτ? σα? το λ?ει ?να? ?νθρωπο? που ?φτιαξε αυτ? το site το 2013 ?ταν ?ταν φαντ?ρο? στην Πρ?τη Στρατι? Λ?ρισα?, τη στιγμ? που ?λοι οι ?λλοι ?πιναν καφ?δε? και χ?ναν χρ?νο απ? τη ζω? του?.

Εκε?νη την εποχ? ?γραψα και τον πρ?το οδηγ? SEO μ?σα απ? το στρατ? που μ?χρι σ?μερα ?χουν διαβ?σει περισσ?τερο απ? 7.000 ?τομα και ?χει βοηθ?σει δεκ?δε? να φτι?ξουν το δικ? του? site και να αν?βουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google!

Σα? ε?χομαι εγ? και η ομ?δα του Paramarketing,

Καλ? χρονι? και α?σιο και ευτυχ?? το 2020!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍