ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Τι ε?ναι η σελ?δα πωλ?σεων;

Η σελ?δα πωλ?σεων ? σελ?δα προορισμο? ? landing page ? squeeze page στα αγγλικ? ε?ναι το πρ?το και βασικ?τερο μ?ρο? του καναλιο? πωλ?σε?ν μα?. Σ?μφωνα με την Wikipedia, την αξι?πιστη και μεγαλ?τερη εγκυκλοπα?δεια στο ?ντερνετ με PageRank 9, η σελ?δα πωλ?σεων ε?ναι η σελ?δα στην οπο?α μπα?νουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? μα? για να εγγραφο?ν στην ιστοσελ?δα μα?, δ?νοντα? τη διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου του σε μια φ?ρμα εγγραφ?? (opt-in form)

Ε?δη σελ?δων πωλ?σεων

Παραδε?γματα τ?τοιων σελ?δων ε?ναι:

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO

Ο στ?χο? τη? σελ?δα? πωλ?σεων ε?ναι να αποκτ?σουμε τη διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου του επισκ?πτη τουλ?χιστον. Οι Σελ?δε? πωλ?σεων συχν? χρησιμοποιο?νται σε συνδυασμ? με ?να σ?στημα αυτ?ματου ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου (autoresponder) για να ξεκιν?σει την παροχ? χρησ?μων πληροφορι?ν. Αυτ? ξεκιν?ει με τη συγκατ?θεση του χρ?στη, μ?λι? ο επισκ?πτη? επιβεβαι?νει τη διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου του?. Μια τ?τοια πολ?τιμη υπηρεσ?α αυτ?ματου ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ε?ναι το Aweber.

selida-poliseon

Το σ?στημα ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ χρησιμοποιε?ται για να στε?λει μια σειρ? επαναλαμβαν?μενα μην?ματα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου. Τα μην?ματα αυτ? ?χουν διπλ? σκοπ?. Πρ?τον να επιμορφ?σουν το κοιν? σα? για ?να θ?μα ? ?να πρ?βλημα και δε?τερον να σα? κ?νουν γνωστο?? και οικε?ου? σε αυτο??.

Η φ?ρμα εγγραφ?? μπορε? να μπει σε πολλ?? θ?σει? στη σελ?δα σα?, ?πω? π?νω απ? τα ?ρθρα, δεξι? ? κ?τω απ? τα ?ρθρα ακ?μα και σε αναδυ?μενο παρ?θυρο (pop up), πρ?γμα που δεν συνιστ?.

Π?? να δημιουργ?σετε τη δικ? σα? σελ?δα πωλ?σεων;

Μπορε?τε να π?ρετε μια ?τοιμη σελ?δα πωλ?σεων σε? κ?δικα php ? σε html ? ακ?μα και να ε?ναι ενσωματωμ?νη σε WordPress ? να δημιουργ?σετε μια στο ?ντερνετ. Η αν?γκη τη? ?παρξη? τη? δικ? σα? σελ?δα? πωλ?σεων ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α? ?ταν υπ?ρχουν πολλο? πα?χτε? στον τομ?α σα? που ανταγων?ζονται ο ?να? τον ?λλο με την ?δια προ??ντα και υπηρεσ?ε?.

?

Συμβουλ?? για να φτι?ξετε μια κερδοφ?ρα σελ?δα πωλ?σεων

Κ?θε σελ?δα πωλ?σεων περι?χει σχεδ?ν τα ?δια βασικ? μ?ρη και επικεντρ?νεται σε ?να και μοναδικ? στ?χο – την απ?κτηση τη? διε?θυνση? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου του επισκ?πτη.

Αυτ? τα μ?ρη ?χουν ω? εξ??:

  1. ?να συναρπαστικ? τ?τλο.
  2. Μια σ?ντομη ? μακρ? εισαγωγ?, και επ?ση? το δευτερε?ον τ?τλο.
  3. Μια λ?στα με κουκκ?δε? των παροχ?ν που εξηγε? γιατ? χρει?ζεστε το προ??ν ? την υπηρεσ?α.
  4. Μια εικ?να του προ??ντο? ? τη? υπηρεσ?α?, εφ?σον αυτ? ε?ναι δυνατ?.
  5. Μια μορφ? φ?ρμα? εγγραφ?? με μια πρ?σκληση για δρ?ση. Μπορε?τε να συμπεριλ?βετε μ?νο μια διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου σε μορφ? πεδ?ου ? να προσπαθ?σετε να την κ?νετε πιο αναλυτικ?, αν χρει?ζεται. Η βασικ? ιδ?α ε?ναι να συλλ?βετε τη διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου.
  6. Προαιρετικ? ?χο? ? β?ντεο. Το β?ντεο μ?ρκετινγκ ε?ναι ?να πολ? ισχυρ? εργαλε?ο και μπορε? να ενισχ?σει το ποσοστ? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.
  7. Μια υπογραφ? ? μια εικ?να του ιδιοκτ?τη τη? σελ?δα?.

Υπ?ρχουν πολλ?? παραλλαγ?? του βασικο? αυτο? μοντ?λου, θα πρ?πει να καθορ?σετε ποιο μοντ?λο θα λειτουργ?σει καλ?τερα για σα?. Αυτ? μπορε? να γ?νει μ?νο μ?σα απ? δοκιμ?? και να ιδ?ω? το split testing. Με το split testing ελ?γχετε τι? σελ?δε? πωλ?σεων σα? πριν τι? περ?σετε στη μαζικ? ?κθεση. ?μα χρησιμοποι?τε πληρωμ?νη διαφ?μιση στο ?ντερνετ ξεκιν?στε σιγ? με ?να μικρ? προ?πολογισμ? και να δοκιμ?σετε ποια σελ?δα πωλ?σεων ?χει καλ?τερε? επιδ?σει? και κρατ?στε μ?νο ?, τι λειτουργε? καλ?τερα.

Σελ?δε? Πωλ?σεων και SEO

?να απ? τα μειονεκτ?ματα τη? σελ?δα? πωλ?σεων ε?ναι ε?ν την κ?νετε μικρ? με λ?γο περιεχ?μενο. Προσωπικ? συνηθ?ζω τι? σελ?δε? πωλ?σεων ? την τοποθ?τηση φορμ?ν εγγραφ?? π?νω απ? τα επικ? ?ρθρα ?πω? τον Οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα. ?τσι απ? ?ποψη SEO βελτιστοπο?ηση? μηχαν?ν αναζ?τηση? ε?ναι ταξινομο?νται καλ?τερα και ?χουν πολ? καλ? αποτελ?σματα. Αυτ? συμβα?νει δι?τι οι κλασικ?? σελ?δε? πωλ?σεων δεν ?χουν πολ? περιεχ?μενο.

?να? ?ξυπνο? τρ?πο? για να αυξηθε? το περιεχ?μενο σε μια σελ?δα πωλ?σεων ε?ναι να προσθ?σετε ?να blog στο κ?τω μ?ρο? τη? σελ?δα?. Αυτ? η σχεδ?αση διατηρε? τα βασικ? μ?ρη τη? σελ?δα? πωλ?σεων, ?πω? η φ?ρμα εγγραφ??, οι κουκκ?δε?? και το β?ντεο στο π?νω μ?ρο? τη? σελ?δα?. Στο κ?τω μ?ρο? τη? σελ?δα? θα βρε?τε περισσ?τερο περιεχ?μενο και πληροφορ?ε? για το προ??ν.

Δωρε?ν εργαλε?α δημιουργ?α? σελ?δα? πωλ?σεων

?πω? σα? υποσχ?θηκα, θα σα? δ?σω μερικ? δωρε?ν εργαλε?α ?πω?:

  1. To Premium WordPress Theme WP-Attract με ενσωματωμ?νε? σελ?δε? πωλ?σεων αξ?α? 60€ εντελ?? δωρε?ν!
  2. Aweber Αυτ?ματο σ?στημα ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ με 1€ τον πρ?το μ?να!
  3. Π?ρατε τον δωρε?ν οδηγ? Βγ?λτε Λεφτ? απ? το ?ντερνετ; Εγγραφε?τε στι? ηλεκτρονικ?? ενημερ?σει? και κατεβ?στε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? Π?? Να Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ. Θα σα? διδ?ξω ?να απλ? β?μα-β?μα σ?στημα για να μπορ?σετε να βγ?λετε χρ?ματα και να απολα?σετε τι? χαρ?? και τα οφ?λη του internet lifestyle χωρ?? να θυσι?σετε την προσωπικ? σα? ζω?!

Δε?τε περισσ?τερα για τι? Σελ?δε? Πωλ?σεων:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍