ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

search engine marketing- sem-1

Search Engine Marketing SEM

Ο στ?χο? του Search Engine Marketing ε?ναι να πετ?χει την υψηλ?τερη δυνατ? ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, για αναζητ?σει? που ?χουν σχ?ση με την επιχε?ρησ? σα?, το προ??ν ? την υπηρεσ?α που πουλ?τε. Με ?λλα λ?για το SEM χρει?ζεται για να φ?ρει traffic στο blog, site ? e-shop σα?.

?λε? οι ιστοσελ?δε?, ανεξαρτ?τω? περιεχομ?νου, ?χουν συν?θω? ω? κ?ριο στ?χο του? το περιεχ?μενο αυτ? να γ?νει γνωστ? και προσβ?σιμο σε ?σο το δυνατ?ν μεγαλ?τερη μερ?δα χρηστ?ν του διαδικτ?ου. Εκτ?? απ? το μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου ? content marketing.

Δεν φθ?νει λοιπ?ν μ?νο το ποιοτικ? περιεχ?μενο ? το εκπληκτικ? web design για να μπορ?σει το site σα? να ξεπερ?σει τον ανταγωνισμ?.

Η χαμηλ? επισκεψιμ?τητα αν δεν βγα?νει ψηλ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ?να πρ?βλημα στο αν το site σα? τα καταφ?ρει να βγ?λει λεφτ? απ? το ?ντερνετ ? ?χι.

Πω? δουλε?ει η Google

Οι μηχαν?? αναζ?τηση?, οι Search Engines και συγκεκριμ?να η Google ε?ναι ο απ? του? πιο αποδοτικο?? τρ?που? για να αποκτ?σετε ποιοτικ? και στοχευμ?νο traffic απ? την αγορ? στ?χο για το site σα?. Η αγορ? στ?χο? σα? προσδιορ?ζεται απ? τι? λ?ξει? κλειδι? ? keywords για τι? οπο?ε? ανταγων?ζεται το site σα? στην αγορ? σα?. Η ?ρευνα των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι πολ? σημαντικ? πρ?γμα και θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται με ευλ?βεια.

Η Google κατ?χει το 93% τη? παγκ?σμια? αγορ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στο search engine marketing. Η Google εξετ?ζει δ?ο βασικο?? παρ?γοντε? στην κατ?ταξη του site σα?:

 1. Τη σχετικ?τητα του site σα? με τι? λ?ξει? κλειδι?
 2. Την ποι?τητα του site σα?

Συνοπτικ?, το search engine marketing λειτουργε? με τον εξ?? τρ?πο:

Συνδ?ετε την σελ?δα σα? με λ?ξει? κλειδι? που ανταποκρ?νονται στο περιεχ?μενο ? τον τ?τλο τη?. Σε περ?πτωση που κ?ποιο? χρ?στη? εισ?γει τα συγκεκριμ?να keywords στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να βρει τι? επιθυμητ?? πληροφορ?ε?, τα αποτελ?σματα που επιστρ?φονται θα συμπεριλαμβ?νουν και την δικ? σα? σελ?δα.

Για κ?θε σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? οι λ?ξει?-κλειδι?? ? keywords που επιλ?γονται, θα πρ?πει να αντιπροσωπε?ουν το περιεχ?μενο, τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? τη?, καθ?? οι μηχαν?? αναζ?τηση? αναλ?ουν το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? και εντοπ?ζουν τα keywords που σχετ?ζονται με το περιεχ?μενο και σε τι βαθμ?.

Η τελικ? κατ?ταξη των ιστοσελ?δων, εξαρτ?ται ?μεσα απ? τον βαθμ? συσχ?τιση? που προκ?πτει. ?σο μεγαλ?τερη η συσχ?τιση, τ?σο υψηλ?τερη θα ε?ναι και η θ?ση τη? σελ?δα? σα? στα προβαλλ?μενα αποτελ?σματα αναζ?τηση? εν?? χρ?στη.

Το Search Engine Marketing σε αριθμο??

 • 43% των επισκεπτ?ν εν?? site ?ρχονται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • 45% ?σων εκτελο?ν αναζητ?σει? δεν κοιτο?ν τ?ποτε π?ρα απ? την πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των
 • Ο μ?σο μεγ?λο? διαφημιζ?μενο? στι? ΗΠΑ αγορ?ζει 17,000 keywords ?ναντι 3 – 4 χιλι?δων στην Ευρ?πη. Γι’ αυτ? και το Google αποκτ? το 40% του εισοδ?ματ?? του? εκτ?? ΗΠΑ παρ? το γεγον?? ?τι το 72% των αναζητ?σεων γ?νονται εκτ?? ΗΠΑ.
 • Tο keyword advertising εκτελε?ται απ? εξειδικευμ?νε? εταιρε?ε?, εν? στην Ευρ?πη απ? τι? διαφημιστικ?? εταιρε?ε? (στην Αγγλ?α το 70%).
 • Η γενικ? εκτ?μηση για την απ?δοση του SEM ε?ναι πω? 1€ διαφ?μιση αποδ?δει συν?θω? 10 – 20€ σε επιπρ?σθετο τζ?ρο. Αυτ? δεν ε?ναι σ?γουρο 100%, γιατ? ο ανταγωνισμ?? ρ?χνει τα νο?μερα.
 • Επειδ? η αγορ? ε?ναι πολ? ρευστ? για κ?θε διαφημιστικ? εκστρατε?α γ?νονται δοκιμ?? σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? με ?λα τα keywords και επιλ?γονται οι πιο αποδοτικ?? καμπ?νιε?.
 • Η αξιολ?γηση κ?θε καμπ?νια? γ?νεται μετ? απ? 2 – 10 clicks, εν? ω? πιο σημαντικ? απ? τι? λ?ξει? αναζ?τηση? του χρ?στη θεωρε?ται η τελευτα?α.
 • Το google κερδ?ζει το 25% των εσ?δων του απ? Adsense. ?να? καλ?? χρ?στη? SEM δεν αφιερ?νει σε αυτ? π?νω απ? το 7% του προ?πολογισμο? του, καθ?? το conversion ε?ναι 25-30% ακριβ?τερο απ’ ?,τι απ? Adwords.
 • ?σο κι αν φα?νεται περ?εργο τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που βρ?σκονται στι? θ?σει? 4-10 επιτυγχ?νουν καλ?τερο CTR απ’ ?σο τα πρ?τα 4.
 • Για ?σα keywords αποτ?χουμε με το SEO καταφε?γουμε στην αγορ? του? (SEM). Η γενικ? εκτ?μηση ε?ναι ?τι το SEO αποδ?δει περισσ?τερο αλλ? αποτελε? πιο μακροπρ?θεσμη επ?νδυση. Π?ντω? το 75-90% των χρηστ?ν δεν καταλαβα?νουν τη διαφορ? αν?μεσα σε organic results και paid results.

 

Search Engine Marketing (SEM)

Αν λοιπ?ν επιθυμε?τε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, μ?α απ? τι? μεθ?δου? που μπορε?τε να αξιοποι?σετε ε?ναι το Search Engine Marketing (SEM). To SEΜ συμπεριλαμβ?νει μ?σα του και το SEO.

Το Search Engine Marketing (SEM) αποτελε? ?να ευρ?τερο σ?νολο απ? επιμ?ρου? μεθ?δου? marketing, οι οπο?ε? αξιοποιο?νται για την προ?θηση των ιστοσελ?δων, την α?ξηση του traffic του? και εν τ?λει την επ?τευξη μ?α? υψηλ?? θ?ση? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Συγκεκριμ?να, συμπεριλαμβ?νει τι? ακ?λουθε? κατηγορ?ε? marketing:

1. SEO – Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση?

Ω? SEO (Search Engine Optimization) ορ?ζονται ?λε? οι σ?γχρονε? μ?θοδοι και διαδικασ?ε? που χρησιμοποιο?νται, ?στε να επιτευχθε? η εμφ?νιση εν?? website σε υψηλ?? θ?σει? στα κ?ρια αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. ?ταν ?να? χρ?στη? αναζητ? πληροφορ?ε?, η μηχαν? το? επιστρ?φει χιλι?δε? αποτελ?σματα. Ο μ?σο? χρ?στη? συν?θω? δ?νει ?μφαση στα πρ?τα 10-20 αποτελ?σματα και σπαν?ω? θα ελ?γξει ?σα εμφαν?ζονται μετ? την 3η ? 4η σελ?δα.

Στ?χο? λοιπ?ν, ε?ναι τ?σο η επ?τευξη μ?α? υψηλ?? θ?ση? για τι? λ?ξει?-κλειδι? (keywords) που σα? ενδιαφ?ρουν, ?σο και η διατ?ρηση τη? θ?ση? αυτ?? στην δι?ρκεια του χρ?νου. Για να το επιτ?χετε αυτ?, θα πρ?πει καταρχ?ν να επιλ?ξετε τα keywords για την ιστοσελ?δα σα?, τα οπο?α πρ?πει να ε?ναι αντιπροσωπευτικ? των προ??ντων και των υπηρεσι?ν τη? εταιρ?α? σα?, ? του περιεχομ?νου τη? προσωπικ?? σα? ιστοσελ?δα?. Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για την υπηρεσ?α SEO θα γρ?ψουμε σε επ?μενα ?ρθρα, αλλ? μπορε?τε να βρε?τε και πολ? μεγ?λο ?γκο πληροφορι?ν κ?νοντα? μια σχετικ? αναζ?τηση για SEO στο Google.

2. Pay-per-Click διαφημ?σει?

Οι pay-per-click διαφημ?σει?, οι οπο?ε? αναφ?ρονται και ω? Sponsored listings, επιστρ?φουν επ? πληρωμ? αποτελ?σματα σε αναζητ?σει? συγκεκριμ?νων keywords, προσελκ?οντα? ν?ου? επισκ?πτε? σε μια ιστοσελ?δα. Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? μπορε?τε να βρε?τε στο ?ρθρο “Τι ε?ναι η pay-per-click διαφ?μιση“ και π?? να την αξιοποι?σετε.

3. Search Engine Analytics

Αποτελε? μ?θοδο αν?λυση? των στατιστικ?ν που προκ?πτουν απ? την αξιοπο?ηση των στρατηγικ?ν SEM στο σ?νολ? του?. Με την παρατ?ρηση εν?? συν?λου απ? παραμ?τρου?, ?πω? ε?ναι το ιστορικ? αναζητ?σεων, η παρακολο?θηση των keywords σε χρ?ση κλπ, μπορε?τε να βγ?λετε χρ?σιμα συμπερ?σματα για τι? τακτικ?? που ακολουθε?τε για την αν?δειξη τη? σελ?δα? σα? σε υψηλ?τερε? θ?σει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Ενδεικτικ? εργαλε?α που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε δωρε?ν για την αν?λυση αυτ?ν των στατιστικ?ν ε?ναι το Google Trends και το Google Insights απ? τα Google Analytics.

4. Social media optimization ? SEM

Με το SEM μπορε?τε να εκμεταλλευτε?τε τα social media, ?πω? ε?ναι για παρ?δειγμα το Facebook, το Twitter, το LinkedIn και το Google+ για να διαφημ?σετε και να αναδε?ξετε την ιστοσελ?δα σα?.

5. Paid Inclusion

To Paid inclusion αποτελε? την επ? πληρωμ? καταχ?ρηση εν?? site στα ευρετ?ρια των μηχαν?ν αναζ?τηση?, στο λεγ?μενο νδεχ και σε directories ιστοσελ?δων ?ναντι καταβολ?? κ?ποιου αντιτ?μου. Με την συγκεκριμ?νη μ?θοδο, οι μηχαν?? αναζ?τηση? συμπεριλαμβ?νουν αυτ?ματα τι? καταχωρημ?νε? σελ?δε? σε αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Προσοχ? γιατ? πλ?ον η Google τιμωρε? αυτ?ν την τακτικ? και ?σω? η καταχ?ρηση σε καταλ?γου? επ? πληρωμ? να βλ?ψει τα αποτελ?σματ? σα? και το site σα?.

Βγε?τε πρ?τοι στη Google: Πλεονεκτ?ματα

Μ?α υψηλ? θ?ση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? επιφ?ρει πολλαπλ? οφ?λη στην ?δια την σελ?δα αλλ? και τον κ?τοχ? τη?. Α? δο?με πιο συγκεκριμ?να ποια ε?ναι αυτ?.

1. Εγκυρ?τητα, εμπιστοσ?νη και Aythority
Οι χρ?στε? του διαδικτ?ου, ?χουν συνδ?σει συν?θω? στο μυαλ? του? την υψηλ? θ?ση μ?α? σελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, με την εξειδ?κευση και την εγκυρ?τητ? τη? ω? προ? το περιεχ?μενο που αναζητο?ν. Αυτ? λ?γεται positioning και ε?ναι η στρατηγικ? τοποθ?τηση του site σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Αυτ? λ?γεται και personal branding.

Ναι, δεν ε?ναι δ?καια η Google σε αυτ? γιατ? υπ?ρχουν πολλ? site με ποιοτικ? περιεχ?μενο που ε?ναι χαντακωμ?να στην 10 σελ?δα αποτελεσμ?των τη? Google, λ?γω κακο? SEM ? ?λλειψ?? του.

2. Παθητικ? Traffic
Οι διαδικασ?ε? και στρατηγικ?? που υλοποι?θηκαν αρχικ? για να εξασφαλιστε? μ?α υψηλ? κατ?ταξη, ε?ναι αυτ?? που απαιτο?ν ?ρευνα και προσπ?θεια. Το traffic σα? μετ? ε?ναι σχεδ?ν αυτ?ματο και παθητικ?.

3. Αυτοματοποι?ση
Η παθητικ? επισκεψιμ?τητα προωθε? και εντε?νει τον αυτοματοποιημ?νο τρ?πο διεξαγωγ?? των εμπορικ?ν και οικονομικ?ν συναλλαγ?ν που χρησιμοποιο?ν οι online επιχειρ?σει?. Επομ?νω? η διαδικασ?α προ?θηση? κατ? μια ?ννοια αυτοματοποιε?ται, χωρ?? να απαιτε?ται συνεχ? προσπ?θεια απ? την πλευρ? του ιδιοκτ?τη τη? σελ?δα?.

4. Παθητικ?? Πωλ?σει?
Το παθητικ? traffic επιφ?ρει α?ξηση στι? πωλ?σει? του e-shop σα? που σε συνδυασμ? με την αυτοματοπο?ησ? του?, γ?νονται πλ?ον παθητικ??. Δε?τε περισσ?τερα στο εκπληκτικ? ?ρθρο: Inbound Marketing

Τελικ? μ?πω? θα πρ?πει να αναθεωρ?σετε την ?ποψ? σα? για το Search Engine Marketing;

Search Engine Marketing SEM Πηγ??

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍