ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

rankbrain-google-search-algorithm

RankBrain Το ν?ο τρ?το σ?μα κατ?ταξη? τη? Google

Μετ? τα bakclinks και το περιεχ?μενο, το RankBrain ε?ναι το τρ?το σημαντικ?τερο σ?μα κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?

Περ?που 1 εκατομμ?ριο ν?ε? αναζητ?σει? προστ?θενται κ?θε μ?ρα στη Google. Πολλ?? απ? αυτ?? τι? αναζητ?σει? ε?ναι σ?νθετε? ? ?χι και τ?σο ξεκ?θαρε?.

Για να βελτι?σει την ποι?τητα των αναζητ?σεων η ?δια η Google αποφ?σισε να εισ?γει τον απ? μηχαν?? Θε?, την τεχνητ? νοημοσ?νη στι? αναζητ?σει? ? το RankBrain.

Δε?τε παρακ?τω σχετικ? με το τι αλλ?ζει στη Google και πω? θα επηρεαστε? η ιστοσελ?δα? σα?, θετικ? ? αρνητικ?.

Τι αλλ?ζει με το RankBrain;

Το RankBrain μπ?κε στη ζω? μα? τον Οκτ?βριο του 2015 και ?ρθε για να ρ?ξει φω? στι? περ?εργε? ? ελλειμματικ?? αναζητ?σει? τη? Google.

Απ? τα εκατομμ?ρια των ερωτημ?των που δ?χεται κ?θε δευτερ?λεπτο η Google, περ?που το 15% απ? αυτ? ?ε?ναι εντελ?? καινο?ρια και ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι και διφορο?μενα. Μοι?ζουν δηλαδ? με τον χρησμ? του μαντε?ου των Δελφ?ν που ε?ναι του τ?που ?ξοι? αφ?ξοι?.

Το RankBrain βοηθ? τη μηχαν? αναζ?τηση? να κατανο?σει καλ?τερα αυτ?? τι? διφορο?μενε? ερωτ?σει?, ?πω? για παρ?δειγμα, ?Ποιο? ε?ναι ο κορυφα?ο? αντ?κλητο? για την υπηρεσ?α του στρατηγο? στι? ?νοπλε? Δυν?μει?? ?τσι ?στε να μπορε? να αναδε?ξει ?σο το δυνατ? πιο χρ?σιμα αποτελ?σματα.

Το RankBrain λειτουργε? με την ενσωμ?τωση του γραπτο? λ?γου σε μαθηματικ?? οντ?τητε? που η μηχαν? αναζ?τηση? μπορε? να καταλ?βει.

Μπορε? να ?υποθ?τει επ?ση? ποιε? λ?ξει? και φρ?σει? ε?ναι παρ?μοιε? ?ννοιε? μεταξ? του?, ?τσι ?στε να μπορε? να βοηθ?σει στην απλοπο?ηση των ερωτημ?των για την Google για αναζ?τηση.

Ο Greg Corrado, αν?τερο? ερευνητ?? στο Google δ?λωσε ?τι απ? τι? εκατοντ?δε? των σημ?των που βοηθο?ν στην διαμ?ρφωση εν?? αλγορ?θμου αναζ?τηση?, το RankBrain ?χει γ?νει γρ?γορα το τρ?το πιο σημαντικ? μ?ρο? που συμβ?λλει στο αποτ?λεσμα εν?? ερωτ?ματο? αναζ?τηση?.

Β?βαια, η ?δια η Google δεν μα? αναφ?ρει πουθεν? ποια ε?ναι τα δ?ο πρ?τα μ?ρη που συντελο?ν στη διαμ?ρφωση των σελ?δων αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Ωστ?σο η προσωπικ? πε?ρα αλλ? και οι κ?κλοι των ειδικ?ν στο SEO στην Αμερικ? και σε ?λλε? χ?ρε? λ?νε ?τι τα δ?ο πρ?τα μ?ρη στην διαμ?ρφωση των σελ?δων αποτελεσμ?των στη Google ε?ναι:

 • τα backlinks
 • και οι λ?ξει? κλειδι? που υπ?ρχουν στο περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα?.

Π?σο καλ?τερη ε?ναι η τεχνητ? νοημοσ?νη συγκριτικ? με τον ανθρ?πινο εγκ?φαλο;

?ταν οι μηχανικο? αναζ?τηση? τη? Google, που εργ?ζονται στου? εν λ?γω αλγορ?θμου?, κλ?θηκαν να κοιτ?ξουν μερικ?? σελ?δε? και να προβλ?ψουν ποιε? αναζητ?σει? θα τοποθετο?νταν σε υψηλ? βαθμ?δα στα αποτελ?σματα, κατ?φεραν να μαντ?ψουν σωστ? το 70%. ?Το RankBrain ε?χε 10% υψηλ?τερο ποσοστ? επιτυχ?α?.

Το ?τι το RankBrain ξεπ?ρασε μ?νο κατ? 10% του? εξειδικευμ?νου? επιστ?μονε? λ?ει πολλ? για την ν?α τεχνολογ?α μηχανικ?? μ?θηση?.

Εδ? η τεχνητ? νοημοσ?νη δεν ?χει να κ?νει μ?νο με συγκεκριμ?νε? υπολογιστικ?? πρ?ξει?, αλλ? θα πρ?πει να προσομοι?σει την ανθρ?πινη σκ?ψη και την ανθρ?πινη διαδικασ?α μ?θηση?.

Δεν ξ?ρω αν το γνωρ?ζετε αλλ? η Google ?χει επενδ?σει π?ρα πολλ? χρ?ματα μ?σω των αδερφ?ν εταιρει?ν τη? στην αν?πτυξη εφαρμογ?ν τεχνητ?? νοημοσ?νη? ?πω? των ?ξυπνων συσκευ?ν, του internet of things και του αυτοκιν?του χωρ?? οδηγ?.

Η ?δια τ?ση συνεχ?ζεται με μεγ?λη μ?χρι στιγμ?? επιτυχ?α και στον τομ?α του αλγορ?θμου αναζ?τηση? που ε?ναι και η αιχμ? του δ?ρατο? τη? ?δια? τη? Google.

Τεχνητ? νοημοσ?νη στι? αναζητ?σει?

?πω? υποστηρ?ζει το Bloomberg, το Facebook ?δη χρησιμοποιε? σ?στημα τεχνητ?? νοημοσ?νη? για την ταξιν?μηση των ?ρθρων στην κεντρικ? σελ?δα και η Microsoft χρησιμοποιε? τ?τοιου ε?δου? συστ?ματα για να βελτι?σει το Bing.

?ταν αναμεν?μενη αυτ? η κ?νηση τη? Google ?ντω? και στο μ?λλον θα βλ?πουμε ?τι η προσπ?θεια να μαντ?ψουν οι μηχαν?? τη? πρ?θεση? του χρ?στη στι? αναζητ?σει? γ?νεται πιο επιτακτικ? για να ε?ναι πιο ε?στοχα και συναφ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? με αυτ? που πραγματικ? θ?λουμε ? ψ?χνουμε στη Google.

Μπορε? το Google Remarketing να ?χει αποδειχθε? παταγ?δη? αποτυχ?α μ?χρι στιγμ?? για μερικ?? αγορ??, αλλ? μετ? ο σκληρ? μ?θημα που π?ρε η ?δια η εταιρε?α, να βελτ?ωσε τον αλγ?ριθμο τη? με την προσθ?κη τη? τεχνητ?? νοημοσ?νη? και με συστ?ματα μηχανικ?? μ?θηση?. (machine learning)

Π?σο επηρε?ζει ο RankBrain την ιστοσελ?δα σα?;

Δεν θ?λω να φαν? κυνικ??, αλλ? προσωπικ? δεν κατ?λαβα και τ?ποτα ιδια?τερο απ? τον Οκτ?βριο και μετ?, εκτ?? απ? την δραματικ? κατ?σταση τη? Ελληνικ?? οικονομ?α? που επηρε?ζει και αυτ? με τον τρ?πο τη? τι? αναζητ?σει? τη? Google.

Ο αντ?κτυπο? που προβλ?πεται να ?χει το RankBrain στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι σχεδ?ν μηδενικ?? για τα ελληνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? και ω? εκ το?του για τα ελληνικ? site και τα ελληνικ? δεδομ?να.

Ο λ?γο? που δεν επηρε?ζει ακ?μα ο RankBrain τη χ?ρα μα? ε?ναι ?τι δεν ?χει προσαρμοστε? ακ?μα σε ?λε? τι? γλ?σσε? και για ?λε? τι? εθνικ?? αναζητ?σει?. ?σω? η Google να μην προχωρ?σει ποτ? με την ελληνικ? γλ?σσα που ?χει μια ιδιομορφ?α στα σ?μβολα και στην σημειωτικ? τη? ?ναντι των λατινογεν?ν γλωσσ?ν και του λατινικο? αλφ?βητου.

?σω? ?μω? κ?ποια στιγμ? να προχωρ?σει στην επ?κταση του RankBrain και στην ελληνικ? αγορ? και την ελληνικ? γλ?σσα.

?ταν το περιεχ?μενο δεν ε?ναι απ? μ?νο του αρκετ?

Το περιεχ?μενο ε?ναι το δε?τερο σημαντικ?τερο πρ?γμα μετ? τα backlink και πριν το RankBrain. Ε?ναι ?μω? απ? μ?νο του αρκετ? για να βοηθ?σει μια ιστοσελ?δα να ανεβε? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google;

?λα τα κορυφα?α SEO site και οι επιφανε?? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ καθ?? και η ?δια η Google τον?ζουν την σημαντικ?τητα του περιεχομ?νου προσπαθ?ντα? ?τσι να υποβαθμ?σουν τα backlinks ω? σ?μα κατ?ταξη? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Ο λ?γο? που γ?νεται αυτ? ε?ναι γιατ? τα backlinks μπορε? να δημιουργηθο?ν με μη φυσικ? τρ?πο ? να ε?ναι προ??ντα φθηνο? λογισμικο? SEO ? αγορασμ?να.

Τ?τοια backlinks θεωρο?νται ω? μη ποιοτικ? και λαμβ?νονται ω? spam για την Google και για ?λε? τι? ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Επειδ? ?μω? ε?ναι ακ?μα αν?φικτο να τιμωρ?σει η Google χειρωκ?νητα ?να ?να τα χιλι?δε? site που καταφε?γουν σε τ?τοιε? μεθ?δου? χαλιναγ?γηση? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?, ?τσι προτιμ?ει τι? αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου που δ?νουν μεγαλ?τερη βαρ?τητα στο περιεχ?μενο παρ? στα backlinks.

Παρ?λα αυτ?, η αξ?α των backlinks ε?ναι ακ?μα πολ? μεγαλ?τερη και το περιεχ?μενο απ? μ?νο του δεν αρκε? για να δ?σει στην ιστοσελ?δα σα? τη δυναμικ? που αυτ? χρει?ζεται για να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Αυτ? που μπορε?τε ?μω? να κ?νετε για να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν και την ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι να βελτι?σετε το περιεχ?μενο σα? και να χτ?σετε το brand σα? στο ?ντερνετ.

Θα πρ?πει δηλαδ? να κ?νετε το site σα? να ξεχωρ?ζει απ? τον ανταγωνισμ? και να κ?νετε τον επισκ?πτη να παθα?νει σοκ απ? την ποι?τητα, απ? την ποι?τητα των προ??ντων σα?, την ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?, την ποι?τητα των ?ρθρων σα? και την ποι?τητα των υπηρεσι?ν σα?.

3 συμβουλ?? για να ωφεληθε?τε απ? το RankBrain

Συμπεριλ?βετε φρ?σει? κλειδι? στο περιεχ?μενο και στην ιστοσελ?δα σα?

Οι φρ?σει? κλειδι? βοηθ?νε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να κατανο?σουν το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? καλ?τερα και να οδηγ?σουν πιο πολλο?? επισκ?πτε? που πληκτρολογο?ν διφορο?μενε? αναζητ?σει? σε αυτ??.

Γρ?ψτε ?ναν οδηγ? FAQ -Συχν?? Ερωτ?σει?

Οι συχν?? ερωτ?σει? που συν?θω? κ?νουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? ε?ναι απ? μ?νε? του? το αντικε?μενο του RankBrain ο οπο?ο? ?χει να διαχειριστε? πλ?ον και τι? φωνητικ?? αναζητ?σει?. Προτιμ?στε πρ?το πρ?σωπο ? τρ?το ενικ?.

Δημιουργ?στε backlinks με τι? φρ?σει? κλειδι?

Θα πρ?πει να φροντ?σετε το anchor text του backlink σα? να ε?ναι η φρ?ση κλειδ? με την οπο?α επιθυμε?τε να σα? βρει ο χρ?στη? στη Google.

Για παρ?δειγμα: Πω? βρ?σκω φθην? εστιατ?ριο στην Αθ?να;

Σα? ευχαριστ? που με διαβ?σατε, αν σα? ?ρεσε το ?ρθρο ? ?χετε κ?τι να ρωτ?σετε, απλ?? αφ?στε το σχ?λιο σα? παρακ?τω.

Δε?τε περισσ?τερα για το RankBrain:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

 • Ευμορφ?α Κανον?δου
  14 Ιανουαρ?ου 2016 9:54 πμ

  Αυτ? το τρ?το σ?μα κατ?ταξη? ε?ναι κ?τι καινο?ριο; Δεν υπ?ρχαν ?λλα σ?ματα για τη Google και ?βαλε και τι? ερωτ?σει? μου ε?ναι φρ?σει? κλειδια;

  Απ?ντηση
  • Υπ?ρχουν Ευμορφ?α περ? τα 10.000 σ?ματα κατ?ταξη?, απλ? τ?ρα η Google ?δωσε μεγαλ?τερη βαρ?τητα στο RankBrain και επ?ση? το δημοσ?ευσε στα Μ?σα μαζικ?? ενημ?ρωση?. Αυτ? ε?ναι η διαφορ? σ?μερα, εν? στο παρελθ?ν δεν δημοσ?ευσε τ?ποτα σε αυτ? το αντικε?μενο -?σον αφορ? δηλαδ? τον αλγ?ριθμο τη?- γιατ? το θεωρο?σε επτασφρ?γιστο μυστικ? και πνευματικ? ιδιοκτησ?α.

   Απ?ντηση
 • Ευχαριστο?με Γι?ννη για την ενημ?ρωση. Για ?λλη μια φορ? το ?ρθρο σου ?ταν καταπληκτικ?!
  Το πρ?βλημα πλ?ον ε?ναι η Google και οι αμ?τρητοι παρ?γοντε? που ?χει β?λει στον αλγ?ριθμ? τη? για την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍