ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

PUSH-NOTIFICATIONS-EIDOPOIISEIS-BROWSER-1

Push Notifications: 6 β?ματα για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? και ανεβε?τε κατακ?ρυφα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?!

Το push notification ? η ειδοπο?ηση στον browser ε?ναι ?να μ?νυμα το οπο?ο εμφαν?ζεται στο κινητ? μα? ? στον σταθερ? υπολογιστ? απ? κ?ποιο site το οπο?ο ?χουμε εγγραφε?.

Πολλ?? φορ?? τα push notifications εμφαν?ζονται και σαν μην?ματα SMS ? σαν ειδοποι?σει? απ? το android ? απ? το λειτουργικ? πρ?γραμμα που χρησιμοποιο?με ?πω? iOS, Android, Fire OS, Windows και BlackBerry.

?λα τα λειτουργικ? κινητ?ν ?χουν τι? δικ?? του? υπηρεσ?ε? ειδοπο?ηση? για αναβ?θμιση ? ειδοποι?σει? ασφαλε?α?.

Επειδ? η εγγραφ? ε?ναι πανε?κολη, απλ?? και μ?νο πατ?ντα? ?να κουμπ? στον browser ? μ?σα στο site, π?ρα πολλο? κατ? λ?θο? εγγρ?φονται και ?τσι λαμβ?νουν μην?ματα ε?τε το θ?λουν ε?τε ?χι.

Αυτ? συμβα?νει απ? την πλευρ? του χρ?στη.

Απ? την πλευρ? τ?ρα του ιδιοκτ?τη μια? ιστοσελ?δα? ? εν?? eshop, οι ειδοποι?σει? στον browser και τα push notifications ε?ναι ?να π?ρα πολ? χρ?σιμο εργαλε?ο για α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? αλλ? και των οργανικ?ν θ?σεων στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ποια ε?ναι τα ε?δη των push notifications

PUSH-NOTIFICATIONS-EIDOPOIISEIS-BROWSER-2

Αρχικ? θα πρ?πει να πο?με ?τι εν? τα push notifications ξεκ?νησαν απ? τα κινητ?, σ?μερα ?χουν επεκταθε? σε ?λα τα υπολογιστικ? συστ?ματα, σταθερ?, tablets κτλ.

1 Κλασικ? push notification

Ε?ναι το κλασικ? μ?νυμα κειμ?νου με ?να εικον?διο, συν?θω? το favicon ? το logo απ? το site αποστολ?? με κ?ποιο link που σα? παραπ?μπει στη σελ?δα προορισμο?.

Αυτ? το μ?νημα μπορε? να περι?χει προσφορ?? για προ??ντα ? υπηρεσ?ε?, προτ?σει? αγορ?? ? να ε?ναι ενημ?ρωση για κ?ποια δι?τρηση ασφαλε?α? κτλ.

2 Rich Push Notifications

Εμπλουτισμ?νε? ενημερ?σει? στι? οπο?ε? μπορε?τε να προσθ?σετε εικ?νε?, χ?ρτε? και video με κ?ποιο link που σα? παραπ?μπει στη σελ?δα προορισμο?.

3 Interactive Push Notifications

Ε?ναι τα push notifications που ζητο?ν μια εν?ργεια απ? τον χρ?στη για να γ?νει αλληλεπ?δραση και αν?λογα με την εν?ργεια του ανο?γουν και διαφορετικ? σελ?δα.

4 In App Popups:

Τα in app popup notifications ενεργοποιο?νται ?ταν ο χρ?στη? βρ?σκεται μ?σα σε κ?ποιο περιβ?λλον διαχε?ριση?, ε?ναι συνδεδεμ?νο? κ?που (facebook) ? ε?ναι μ?σα σε μια εφαρμογ? στο κινητ?.

5 Geolocation based push notifications

Αυτ? το push notifications στοχε?ει σε χρ?στε? αν?λογα με την τοποθεσ?α του?.

6 Ειδοσποι?σει? για συγκεκριμ?νε? περιοχ?? (Geo Fences)

Αυτοματοποιημ?να μην?ματα για χρ?στε? που εισ?ρχονται σε μια συγκεκριμ?νη περιοχ?. Μπορε?τε να τα παρομοι?σετε με τι? ειδοποι?σει? του Facebook ?ταν ?να? φ?λο? βρ?σκεται κοντ? ? με το Google My Business ? Google Maps ?ταν βρ?σκεστε σε κ?ποιο μ?ρο? το οπο?ο μπορε?τε να υποβ?λλεται κριτικ? ? αξιολ?γηση.

Τ?ρα αφο? μελετ?σαμε τα βασικ?τερα στοιχε?α για τα push notifications, θα πρ?πει να δο?με τι πρ?πει να κ?νουμε για να τα αξιοποι?σουμε καλ?τερα προ? ?φελο? μα?.

1 Βρε?τε μια υπηρεσ?α Push Notification

Υπ?ρχουν δεκ?δε? υπηρεσ?ε? web push ? push notification ?πω? το Sendpulse που?προτε?νω γιατ? ε?ναι εντελ?? δωρε?ν και καλ?πτει τι? αν?γκε? εν?? χρ?στη. Το Sendpulse ε?ναι τ?λεια προσαρμοσμ?νο για τι? αν?γκε? ?λων των ιστοσελ?δων και φυσικ? για το WordPress.

Εκτ?? απ? το Sendpulse, υπ?ρχουν και αρκετ?? ?λλε? υπηρεσ?ε? web push που μπορε?τε να τα βρε?τε και ω? ?τοιμα plugin για να τα εγκαταστ?σετε στα site σα? ?πω?:

OneSignal – Free Web Push NotificationsPush Notifications for WordPress (Lite)PushEngage BrowserSendPulse Free Web PushRoost Web Push

2 Εγκαταστ?στε την υπηρεσ?α Push Notificationμε κ?δικα

Μπορε? να πρ?τεινα τα παραπ?νω plugin για το WordPress, ?μω? καλ?τερα ε?ναι να χρησιμοποι?σετε κ?δικα για να ενεργοποι?σετε το push notification στο site σα? για να μην το επιβαρ?νετε με ?χρηστο κ?δικα.

Τ?ρα ?μα οι γν?σει? σα? δεν ε?ναι τ?σο καλ?? στον προγραμματισμ? ιστοσελ?δων, μπορε?τε να ζητ?σετε την βο?θεια εν?? προγραμματιστ? ? να χρησιμοποι?σετε το WordPress Plugin και τα απλ? β?ματα που απαιτο?νται για την ενεργοπο?ηση του.

3 Συλλ?ξτε συνδρομητ??

Το τρ?το β?μα ε?ναι να συλλ?ξετε συνδρομητ??. Αυτ? η διαδικασ?α ε?ναι η πιο ε?κολη γιατ? δεν χρει?ζεται να κ?νετε κ?τι παρ? να φ?ρετε καινο?ριου? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα?. Χρει?ζεστε καινο?ριο α?μα γιατ? ?μα ?χετε μ?νο παλιο?? επισκ?πτε? σημα?νει ?τι οι εγγραφ?? σα? θα φθ?νουν γιατ? ?δη θα ?χουν εγγραφε? κ?ποιοι.

?ρα χρει?ζεστε ν?ου? επισκ?πτε? που ?ρχονται στο site σα? για πρ?τη φορ? και του? ενδιαφ?ρει το αντικε?μενο σα? και ?τσι θ?λουν να λαμβ?νουν ειδοποι?σει? και ενημερ?σει?.

4 Στε?λτε το πρ?το σα? μ?νημα

Το push notification ε?ναι πιο ε?κολο στη διαχε?ριση του απ? το email marketing αφο? δεν χρει?ζεστε σχεδ?ν τ?ποτα απ? γν?σει? σχεδιασμο? templates, ? γραφιστικ?? γν?σει? για να δημιουργ?σετε το πρ?το σα? μ?νημα.

Το μ?νο που θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ε?ναι να ?χετε κ?ποιε? γν?σει? copywriting και μ?ρκετινγκ για να γρ?ψετε ?να πιασ?ρικο μ?νημα. Φροντ?στε να ?χετε ?να καθαρ? call to action.

5 Στε?λτε μ?α φορ? την εβδομ?δα μυν?ματα

Προσοχ?, μην το παρακ?νετε γιατ? τα πολλ? μυν?ματα θα μει?σουν δραματικ? του? συνδρομητ?? σα? και στο τ?λο? θα με?νετε χωρ?? κοιν?. Καν?να? δεν θ?λει καταιγισμ? μηνυμ?των.

?τσι καλ? θα ?ταν να στ?λνετε μια φορ? την εβδομ?δα κ?ποιο μ?νημα ? μια φορ? κ?θε δεκαπ?ντε μ?ρε?.

Με αυτ?ν τον τρ?πο η λ?στα των συνδρομητ?ν σα? θα αυξ?νει εκθετικ? και θα αυξ?νεται και η επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? και οι πωλ?σει? σα? τι? μ?ρε? που στ?λνετε το μ?νημα.

6 Κ?ντε split testing

Τ?ρα αρχ?ζουν τα δ?σκολα, ?πω? λ?ει και ο Ρουβ??.

Μπορε? να μην γνωρ?ζετε τι ε?ναι το split testing ?μω? με τα πολ? ε?κολα εργαλε?α διαχε?ριση? που ?χει το SendPulse τα οπο?α ε?ναι idiotproof -ναι καλ? καταλ?βατε, αντ?χουν στου? μαλ?κε? ? στου? ηλ?θιου?- γεγον?? που καθιστ?νε εφικτ? τη χρ?ση του? ακ?μα και απ? τον πρωθυπουργ? τον ?διο. Δεν υπ?ρχει ?νθρωπο? σ?μερα που να μην μπορ?σει να κ?νει ?στω και ?να split testing.

Το split testing ε?ναι η δοκιμ? αποστολ?? δ?ο διαφορετικ?ν μυνημ?των για την ?δια σελ?δα προορισμο? για να δο?με ποιο μ?νημα ?χει το υψηλ? ποσοστ? μετατροπ??.

Καλ? θα ?ταν να αρχ?σετε τι? δοκιμ?? αυτ?? αφο? ?χετε μαζ?ψει 1000 τουλ?χιστον συνδρομητ?? στη λ?στα σα? για να ?χετε επαρκ?? δε?γμα.

Push Notifications και email marketing

Τ?ρα τα push notifications ?χουν τα θετικ? και τα αρνητικ? του?. Το πρ?το θετικ? ε?ναι ?τι σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα μπορε?τε να μαζ?ψετε δεκ?δε? συνδρομητ?? και δεν απαιτε?ται επιβεβα?ωση εγγραφ?? στο email. Αυτ? ε?ναι το λεγ?μενο double opt in και χρησιμοποιε?τε απ? ?λε? τι? σοβαρ?? εταιρε?ε? email marketing ?πω? την Aweber.

?να ?μω? απ? τα λ?γα αρνητικ? που ?χει το push notification ε?ναι ?τι ?σω? να κανιβαλ?σει τη λ?στα με τα email σα? και να μει?σει τα ποσοστ? εγγραφ?? στη λ?στα με τα email.

?χω παρατηρ?σει ?τι απ? τ?τε που ξεκ?νησα την υπηρεσ?α push notification με το Sendpulse στο site μου, ο ρυθμ?? α?ξηση? των συνδρομητ?ν στη λ?στα μου ?χει πτ?ση κατ? 30% περ?που.

Για αυτ? το λ?γο πολλ?? φορ?? απενεργοποι? το sendpulse ?στε να αν?βει περισσ?τερο ο αριθμ?? των συνδρομητ?ν.

Θα πρ?πει να ξ?ρετε ?μω? ?τι το web push δεν ε?ναι email marketing, ?χει μεγαλ?τερη αμεσ?τητα αλλ? δεν ?χει τι? ?διε? μετατροπ?? ?πω? το email marketing.

Push notifications και SEO

Απ? ?ποψη SEO, τα Push Notifications λαμβ?νονται ω? direct hits ?πω? και τα κλικ του email marketing και ?τσι σα? ανεβ?ζουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? κατακ?ρυφα γιατ? το direct hit ε?ναι ισχυρ?? παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google.

Κατ? συν?πεια θα πρ?πει ?μα θ?λετε να ανεβ?σετε την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να βελτι?σετε δραματικ? το SEO σα? και τι? θ?σει? που ?χετε ?δη, να το χρησιμοποι?σετε και αυτ? ω? καν?λι προ?θηση?.

Με σ?νεση κ?θε φορ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τα push notifications:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍