ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-PROSOPIKA-APOTELESMATA-ANAZITIS-1

Προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? στη Google: 5 περιπτ?σει? που εμφαν?ζονται

Πω? δουλε?ει η προσωποπο?ηση των αποτελεσμ?των τη? Google, τι σημα?νει αυτ? για το SEO και πω? να το αντιμετωπ?σετε ?ταν μετρ?τε την κατ?ταξη στη? ιστοσελ?δα? σα?

?σο τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google γ?νονται ?λο και πιο πολ? προσωποποιημ?να, η κοιν?τητα του SEO και ?λοι ?σοι ασχολο?νται με αυτ?, δυσκολε?ονται ?λο και περισσ?τερο να βγ?λουν ?κρη με το πω? θα μπορ?σουν καλ?τερα να απεικον?σουν τι? σωστ?? θ?σει? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Και εκτ?? απ? την τοποθεσ?α, υπ?ρχουν και πολλο? ?λλοι παρ?γοντε? που επηρε?ζουν κατ? πολ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

Σε αυτ? το ?ρθρο θα αναλ?σουμε του? σημαντικ?τερου? παρ?γοντε? στου? οπο?ου? βασ?ζονται τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα τη? Google και θα σα? προτε?νουμε λ?σει? για να μπορ?σετε να δε?τε αντικειμενικ? την κατ?ταξη τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ, ? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Τι ε?ναι τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση?;

Τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? ε?ναι τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που εμφαν?ζονται προσαρμοσμ?νη με β?ση τι? προσωπικ?? αν?γκε? και προτιμ?σει? του χρ?στη και ?χι με β?ση τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google.

Αν και υπ?ρχει εξαιρετικ? μεγ?λη συζ?τηση στον χ?ρο του SEO και τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων για το κατ? π?σο επηρε?ζουν τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? το τι βλ?πουμε στη Google, ε?ναι κοιν? παραδεχτ? ?τι καν?να? σ?μερα δεν βλ?πει τα ?δια αποτελ?σματα με τον ?λλο.

?λε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Google αλλ? και η Bing ?πω? και ?λε? οι μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση? επιστρ?φουν προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση?, με τη μ?νη διαφορ? ?τι η Google το κ?νει σε μεγαλ?τερο βαθμ?.

Εν? το 2011 μ?νο το 50% των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google ?τανε προσωποποιημ?να αποτελ?σματα, σ?μερα αυτ? το ποσοστ? δε?χνει να κινε?τε ανοδικ? κ?θε χρ?νο.

Ποιοι παρ?γοντε? επηρε?ζουν τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση?;

Οι 5 βασικο? παρ?γοντε? που επηρε?ζουν και καθορ?ζουν τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? σ?μερα ε?ναι:

  • Γεωγραφικ? θ?ση
  • Ιστορικ? αναζητ?σεων και περι?γηση? στο ?ντερνετ
  • Social media και Google Plus
  • Περι?γηση απ? κινητ? ? mobile search
  • Υπ?λοιπε? υπηρεσ?ε? τη? Google που χρησιμοποιε?τε

Γεωγραφικ? θ?ση

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο με την ονομασ?α Τοπικ? SEO: Πω? να κατακτ?σετε τι? τοπικ?? αναζητ?σει? τη? Google ε?χα ασχοληθε? με το θ?μα των τοπικ?ν αναζητ?σεων και του τοπικο? SEO το οπο?ο διαφ?ρει λ?γο απ? το κανονικ? παραδοσιακ? SEO.

Η Google εκτ?? απ? τον παραδοσιακ? αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη?, ?χει και τον τοπικ? αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? που μα? δ?νει τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? αν?λογα με την γεωγραφικ? μα? θ?ση.

Αυτ? επιτυγχ?νεται μ?σω τη? IP του υπολογιστ? μα? ? τη? σ?νδεση? μα? στο ?ντερνετ.

Για παρ?δειγμα ?μα ε?μαστε στην Θεσσαλον?κη και κ?νουμε μια αναζ?τηση στη Google με τον ?ρο αναζ?τηση? αποφρ?ξει?, πιθαν?? θα μα? επιστρ?ψει αποτελ?σματα αναζ?τηση? που θα ε?ναι σχετικ? με τι? αποφρ?ξει? στη Θεσσαλον?κη, γιατ? η Google μαντε?ει ?τι μ?λλον μα? ενδιαφ?ρουν οι τοπικ?? αποφρακτικ?? εταιρε?ε?.

Ωστ?σο, ?μα ενδιαφερ?μαστε να δο?με γενικ? πω? π?ει μια λ?ξη κλειδ? στη Google και ?χει σχ?ση με τοπικ? SEO, τ?τε ?μα δεν ε?μαστε σε εκε?νη την περιοχ? ενδιαφ?ροντο?, μ?λλον θα βλ?πουμε διαφορετικ? εικ?να με κ?ποιον που κ?νει την ?δια αναζ?τηση εν? ε?ναι σε εκε?νη την περιοχ?.

Τι εννο?; Για παρ?δειγμα ?μα κ?νουμε μια αναζ?τηση με τη λ?ξη κλειδ?, αποφρ?ξει? Αθ?να και δεν ε?μαστε στην Αθ?να αλλ? στον Πειραι?, τ?τε θα ?χουμε ελαφρ?? διαφορετικ? εικ?να στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? με κ?ποιον που κ?νει την ?δια αναζ?τηση απ? την Αθ?να.

Για να μπορ?σετε να ?χετε σωστ? εικ?να στο ερ?τημα σε ποια θ?ση βρ?σκεται το site σα? για την συγκεκριμ?νη αναζ?τηση, καλ? θα ?ταν να χρησιμοποι?σετε ?να τρ?το πρ?γραμμα ελ?γχου κατ?ταξη? ?πω? το SEO Powersuite αφο? κ?νετε τι? σχετικ?? ρυθμ?σει? και αφαιρ?σετε τη γεωγραφικ? σα? θ?ση.

Περι?γηση απ? κινητ? ? mobile search

Η Google τρ?χει εκτ?? απ? τον βασικ? αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? και τον mobile search algorithm που επιστρ?φει αποτελ?σματα αναζ?τηση? λ?γο διαφορετικ? σε κινητ?? συσκευ?? και smartphones.

Δεν ξ?ρω αν το ?χετε παρατηρ?σει και εσε?? αλλ? πολλ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? ε?ναι διαφορετικ? απ? τα κινητ? σε σ?γκριση με του? σταθερο?? υπολογιστ?? τ?σο γιατ? υπ?ρχουν τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση, ?σο και γιατ? υπ?ρχουν κ?ποια site τα οπο?α δεν υποστηρ?ζουν ?κδοση για κινητ?.

Εκτ?? αυτο? του γεγον?το?, τα κινητ? φα?νεται να επηρε?ζονται περισσ?τερο απ? την γεωγραφικ? θ?ση και τι? τοπικ?? αναζητ?σει? σε σ?γκριση με του? σταθερο?? υπολογιστ??.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για αυτ? το θ?μα στο ?ρθρο mobile SEO.

Η συσκευ? με την οπο?α συνδ?εστε στο ?ντερνετ πα?ζει και αυτ? καθοριστικ? ρ?λο γιατ? υπ?ρχει σαφ?? διαχωρισμ?? αναζητ?σεων για κινητ? και για σταθερ?? συσκε?ε?.

Ιστορικ? αναζητ?σεων και περι?γηση? στο ?ντερνετ

Τα cookies βοηθ?νε ?να website να παρ?χει προσωποποιημ?νε? πληροφορ?ε? στα μ?τρα του τελικο? χρ?στη. Το ?διο συμβα?νει και στην περ?πτωση τη? Google, η οπο?α δημιουργε? απ? μ?νη τη? ?να ηλεκτρονικ? προφ?λ και για κ?θε τελικ? χρ?στη τη? με β?ση το ιστορικ? αναζητ?σεων, και τα κλικ στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?τσι μεταποιε? λ?γο τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και τα φ?ρνει λ?γο πιο κοντ? στα προηγο?μενα ενδιαφ?ροντα μα?.

Εκτ?? απ? την Google, και ο web browser, ο περιηγητ?? μα? στο ?ντερνετ (firefox, chrome) χρησιμοποιε? εκ των πραγμ?των cookies για να μα? διευκολ?νει στην περι?γηση μα? αλλ? κρατ?ει και στην μν?μη του και στο ιστορικ? του τι? πιο παλι?? ιστοσελ?δε? που ?χουμε επισκεφτε?.

Το ιστορικ? του web browser λειτουργε? σαν μν?μη cache που κρατ?ει τα παλι? αποτελ?σματα αναζ?τηση? και για να δο?με την ν?α μα? κατ?ταξη στη Google, θα πρ?πει να διαγρ?ψουμε το ιστορικ?.

Social media και Google Plus

Τα προηγο?μενα like, share, Google Plus που ?χουμε κ?νει επηρε?ζουν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και ?μα ?χετε παρατηρ?σει ?ταν ε?στε ?δη συνδεδεμ?νο? στον λογαριασμ? σα? στη Google ? στο Gmail, τ?τε βλ?πετε για κ?θε ?ρο αναζ?τηση? και τι? σελ?δε? προορισμο? που ?χετε κ?νει Google Plus.

GOOGLE-PLUS-PROSOPOPOIHMENA-APOTELESMATA-1

Για παρ?δειγμα, στην αναζ?τηση WordPress SEO, η πρ?τη σελ?δα αποτελεσμ?των τη? Google, στη θ?ση 8 με επ?στρεψε ?να αποτ?λεσμα απ? την ιστοσελ?δα μου που το ε?χα κ?νει κοινοπο?ηση στο Google Plus.

Αυτ? ε?ναι πολ? θετικ? για ?λου? του? χρ?στε? του Google Plus γιατ? η χρ?ση του δ?νει μια μικρ? ?θηση σε ?λα εκε?να τα site που ?χουν π?ρει social signal απ? το Google Plus.

Υπ?λοιπε? υπηρεσ?ε? τη? Google που χρησιμοποιε?τε

Με τον ?διο τρ?πο, κ?θε υπηρεσ?α τη? Google που ε?στε συνδεδεμ?νο? ?πω? το YouTube, Gmail, Google Calendar, Google Play, Google Maps, κτλ, αλλοι?νει κατ? κ?ποιον τρ?πο τα τελικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα προσωπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍