ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Προ?θηση eshop: Πω? να το προωθ?σετε σωστ? στη Google

?χετε δημιουργ?σει μ?λι? τ?ρα το καινο?ριο eshop σα? και θ?λετε να το προωθ?σετε; ? μ?πω? ?χετε ?δη ?να eshop το οπο?ο δεν φα?νεται να π?ει πουθεν? και χρει?ζεται προ?θηση;

Και στι? 2 περιπτ?σει? θα πρ?πει να σα? αποκαλ?ψω ?να μικρ? μυστικ? ?λων των web designers που κατασκευ?ζουν ιστοσελ?δε? και ηλεκτρονικ? καταστ?ματα:

Ακ?μα και να σα? υπογρ?φουν ?τι το eshop σα? ε?ναι τ?λειο απ? ?ποψη SEO, ακ?μα και να σα? δε?χνουν τα διαπιστευτ?ρια του? ?τι ε?ναι Google Partners και ?τι το eshop κ?νει παπ?δε?, η αλ?θεια ε?ναι ?τι:

Καν?να eshop δεν ?χει SEO απ? κατασκευ??

Ακ?μα και το Woocommerce που θεωρε?ται το φιλικ?τερο ?λων των εφαρμογ?ν ecommerce δεν ε?ναι SEO ready.

ESHOP-KANEI-PAPADES-1

Συγγν?μη ?μα σα? πλ?γωσα, αλλ? θα πρ?πει να π?ρουμε ω? δεδομ?νη την εξ?? παραδοχ? για να προχωρ?σουμε παρακ?τω.

?τι οι γραφ?στε? και οι προγραμματιστ?? δεν ε?ναι ειδικο? SEO για να σα? παραδ?σουν ?να eshop που θα ε?ναι SEO ready και ?τι οι ειδικο? στο SEO ελ?χιστα γνωρ?ζουν για την προ?θηση του eshop στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Τ?λο? το κ?στο? κατασκευ?? εν?? eshop ?μα ε?ναι ενδεικτικ? 1.000 ευρ?, το κ?στο? για να ολοκληρωθε? το εντ?? σελ?δα? SEO και μ?νο ε?ναι σχεδ?ν δεκαπλ?σιο, αν?λογα με τον αριθμ? των κατηγορι?ν και των προ??ντων.

Παρακ?τω θα σα? παρουσι?σω με λεπτομ?ρειε? τα ?ξι βασικ? β?ματα που θα πρ?πει να ακολουθ?σετε για να προωθ?σετε το eshop σα? στη Google με επιτυχ?α.

Επιγραμματικ? αυτ? ε?ναι:

 1. Αν?λυση λ?ξεων κλειδι?ν και ανταγωνισμο? για eshop (Ecommerce Keyword Research)
 2. Αρχιτεκτονικ? του eshop σα? (Ecommerce Website Architecture)
 3. Εντ?? σελ?δα? SEO για eshop (On-Page SEO for Ecommerce Sites)
 4. Τεχνικ? SEO για eshops (Technical SEO for Ecommerce)
 5. Δημιουργ?α Περιεχομ?νου για eshops (Content Marketing for Ecommerce Sites)
 6. Δημιουργ?α backlinks για eshops (Ecommerce Link Building)

1 Αν?λυση λ?ξεων κλειδι?ν και ανταγωνισμο? για eshop (Ecommerce Keyword Research)

Θα πρ?πει πριν ακ?μα ξεκιν?σουμε τον σχεδιασμ? και την κατασκευ? του ηλεκτρονικο? μα? καταστ?ματο? να κ?νουμε μια μικρ? ? και λ?γο μεγαλ?τερη αν?λυση ανταγωνισμο? και κατ? συν?πεια μια εκτενε?? ?ρευνα στι? λ?ξει? κλειδι? που θα χρησιμοποι?σουμε για το eshop μα?.

Α? υποθ?σουμε ?τι θ?λουμε να ανο?ξουμε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα με ρο?χα.

Το πρ?το πρ?γμα που σ?γουρα θα κ?νουμε ε?τε λ?γω περι?ργεια?, ε?τε λ?γω γν?ση? ε?ναι να πληκτρολογ?σουμε στη Google την βασικ? λ?ξη κλειδ? που ε?ναι τα ΡΟΥΧΑ.

ROYXA ESHOP

Πιστε?ετε ?τι θα κερδ?σετε του? παραπ?νω στη Google;

Στην πρ?τη εξ?δα οργανικ?ν αποτελεσμ?των, ?χουμε παραλε?ψει τα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? και τι? διαφημ?σει? του Google Ads, υπ?ρχουν 6 μεγ?λα sites τα οπο?α αν?κουν σε μεγ?λε? εταιρε?ε? εκτ?? απ? το αποτ?λεσμα νο?μερο 5 που αν?κει στην ιστοσελ?δα Fashionroom.

1.Ale.com.gr

Στην πρ?τη θ?ση φιγουρ?ρει το eshop τη? εταιρε?α? ale με 18 καταστ?ματα σε Ελλ?δα και Κ?προ και φυσικ? δωρε?ν αποστολ? σε ?λη την Ελλ?δα απ? το πρ?το ευρ?!

2. Skroutz.gr

Στην δε?τερη θ?ση ε?ναι το νο?μερο ?να ηλεκτρονικ? shopping mall με σ?γκριση τιμ?ν, το Skroutz. Φαντ?ζομαι ?λοι το ξ?ρετε και οι περισσ?τεροι απ? εμ?? ?χουμε ψων?σει περισσ?τερε? απ? μ?α φορ?? μ?σω Skroutz.

Πιστε?ετε ?τι θα κερδ?σετε το Skroutz στι? αναζητ?σει? τη? Google; Ε?ναι εφικτ? σε μερικ? μικρ? τμ?ματα τη? αγορ?? λ?γω σχετικ?τητα?, αλλ? για μεγ?λε? κατηγορ?ε? λ?γο δ?σκολο.

3. Notos.gr

Το eshop τη? Notos Galleries ε?ναι και αυτ? σε περ?οπτη θ?ση με δωρε?ν μεταφορικ?. Κολοσσ??.

4. Attrattivo.gr

Μια απ? τι? πλ?ον γνωστ?? αλυσ?δε? ρο?χων στην Ελλ?δα με παρουσ?α σε π?νω απ? 6 χ?ρε?. Πολυεθνικ?.

5. Fashionroom.gr

Αν και ?γνωστο στο ευρ? κοιν? το Fashionroom ?χει κ?νει πολ? καλ? δουλει? στο ηλεκτρονικ? του κατ?στημα με δεκ?δε? προσφορ??, υψηλ? ταχ?τητα φ?ρτωση? και μοναδικ? προν?μια. Εντ?ξει αυτ? κερδ?ζεται, οι ?λλοι ανταγωνιστ?? ?μω?;

6. Fullahsugah.gr

Και η εξ?δα συμπληρ?νεται με τη Fullah Sugah. Ποιο? δεν την γνωρ?ζει; Μεγ?λη αλυσ?δα λιανικ?? με πολ? μεγ?λο προ?πολογισμ? μ?ρκετινγκ.

?πω? αντιλαμβαν?μαστε οι βασικ?? λ?ξει? κλειδι? για την αγορ? των ρο?χων ε?ναι σ?γουρα πολ? ανταγωνιστικ?? και θα πρ?πει για να βγο?με στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google να κερδ?σουμε ?λου? του? παραπ?νω.

Για να του? κερδ?σουμε θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε ?να eshop το οπο?ο θα ε?ναι καλ?τερο απ? ?λου? αυτο?? και θα πρ?πει επ?ση? να ?χει καλ?τερα και περισσ?τερα ρο?χα, σε καλ?τερε? τιμ?? και με δωρε?ν αποστολ? και δωρε?ν αντικαταβολ? απ? το πρ?το ευρ? για ?λη την Ελλ?δα!

Παρ?λληλα θα πρ?πει να ?χουμε και ?ναν ελ?χιστο προ?πολογισμ? μ?ρκετινγκ τουλ?χιστον 10.000€ με 20.000€ τον μ?να, αλλι?? δεν ε?μαστε για πειρ?ματα.

Επειδ? το ?ψο? των απαιτ?σεων για να χτυπηθο?με στα ?σια με τον ανταγωνισμ? ε?ναι τερ?στιο, θα πρ?πει να βρο?με τι? συναφε?? λ?ξει? κλειδι? για τον κλ?δο μα? που δεν ?χουν τ?σο υψηλ? ανταγωνισμ? και να επικεντρωθο?με σε υποκατηγορ?ε? τη? αγορ??.

Να επικεντρωθο?με δηλαδ? σε φρ?σει? κλειδι? που αν?κουν σε μικρ?τερα τμ?ματα τη? αγορ?? ?πω?:

 • Καλοκαιριν? ρο?χα
 • Γυναικε?α παντελ?νια
 • Βραδιν? φορ?ματα
 • Γυναικε?α παπο?τσια

κτλ.

Αυτ?? οι υποκατηγορ?ε? ε?ναι λ?ξει? κλειδι? οι οπο?ε? ?χουν χαμηλ?τερο ανταγωνισμ?, αλλ? ?χουν και αρκετ? μεγ?λο αριθμ? αναζητ?σεων στη Google για να μπορ?σει το eshop μα? να γ?νει προσοδοφ?ρο.

Θα πρ?πει οι λ?ξει? κλειδι? που στοχε?ουμε να ε?ναι ναι μεν με μεγ?λο ?γκο αναζητ?σεων και με ?σο το δυνατ?ν πιο χαμηλ? ανταγωνισμ?.

Π?? θα ονομ?σετε τι? κατηγορ?ε? του eshop σα?;

ESHOP-SEO

?να πολ? σημαντικ? θ?μα ε?ναι το πω? θα ονομ?σετε τι? κατηγορ?ε? του eshop σα?, γιατ? κ?θε κατηγορ?α θα πρ?πει να αντιστοιχε? σε μια βασικ? λ?ξη κλειδ? με πολλ?? ?λλε? παραφρ?σει? τη? και παρ?γωγα.

Για παρ?δειγμα, ?μα μια κατηγορ?α ε?ναι τα γυναικε?α παντελ?νια, θα πρ?πει το url τη? να ε?ναι του τ?που eshop.gr/gynaikeia-pantelonia/ και θα πρ?πει να στοχε?ει και τι? παρακ?τω λ?ξει? κλειδι?:

 • Γυναικε?α παντελ?νια τιμ??
 • παντελονια γυναικεια υφασματινα
 • παντελονια γυναικεια υφασματινα κλασικα
 • παντελονια γυναικεια ψηλομεσα
 • παντελονια γυναικεια τζιν
 • παντελονια γυναικεια μεγαλα μεγεθη
 • παντελονια γυναικεια μαυρα

Για να βρε?τε πω? θα ονομ?σετε τι? κατηγορ?ε? σα?, απλ?? κοιτ?ξτε την κατηγοριοπο?ηση του Skroutz, εφ?σον πρ?κειται για ελληνικ? eshop και την κατηγοριοπο?ηση του Amazon ?μα πρ?κειται για αγγλ?φωνο eshop.

Τι? παραπ?νω φρ?σει? κλειδι? που σα? προτε?νω να συμπεριλ?βετε, μπορε?τε και εσε?? να τι? βρε?τε απ? τι? συναφε?? αναζητ?σει? τη? Google που εμφαν?ζονται τ?ρμα κ?τω στην πρ?τη σελ?δα αναζητ?σεων.

2 Αρχιτεκτονικ? του eshop σα? (Ecommerce Website Architecture)

Το επ?μενο β?μα στην προ?θηση του eshop σα? ε?ναι να επιλ?ξετε μια σωστ? αρχιτεκτονικ? στην κατασκευ? του με ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερα επ?πεδα πλο?γηση?. Βασικ?? καν?να? του eshop SEO ε?ναι να ?χω ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερε? ορφαν?? σελ?δε?.

Οι ορφαν?? σελ?δε? ε?ναι οι σελ?δε? που δεν ?χουν σ?νδεση ε?τε απ? κ?ποιο μενο?, ε?τε απ? εσωτερικ? σ?νδεσμο μεταξ? του?.

PARADEIGMA-KAKIS-ARXITEKTONIKIS-1

Το παραπ?νω ε?ναι ?να κακ? παρ?δειγμα αρχιτεκτονικ?? eshop με κατηγορ?ε? χωρ?? προ??ντα και προ??ντα που δεν αν?κουν καθ?λου σε κατηγορ?ε?.

Αν και σπ?νιο να προγραμματ?σετε κ?ποια τ?τοια αρχιτεκτονικ? για το δικ? σα? ηλεκτρονικ? κατ?στημα, τα δι?φορα import ειδ?ν που πιθαν?ν να κ?νετε στην πορε?α, ?σω? να μετατρ?ψουν το eshop σα? σε μακαρον?δα.

PARADEIGMA-KALIS-ARXITEKTONIKIS-2

Η σωστ? δομ? του eshop θα πρ?πει να ε?ναι ξεκ?θαρη και η πλο?γηση να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πιο ε?κολη και χωρ?? δυσκολ?ε?.

Επ?ση?, καλ? θα ?ταν να προσθ?σετε τα σωστ? φ?λτρα σε κ?θε κατηγορ?α και να ?χετε ?να ταχ? μενο?, ?να μενο? που να ?χει πλ?ρη αν?πτυξη με ?λε? τι? κατηγορ?ε? και υποκατηγορ?ε?.

MEGA-MENU

Με το μ?γκα μενο?, ?τσι ονομ?ζεται, κ?ποιο? μπορε? να πλοηγηθε? με ?να κλικ ε?τε απ? κινητ? ε?τε απ? σταθερ? υπολογιστ? σε ?λε? τι? εσωτερικ?? κατηγορ?ε? και υποκατηγορ?ε? γρ?γορα και ε?κολα.

Καλ? θα ?ταν να ?χετε κ?τω απ? 100 σελ?δε? στο μ?γκα μενο? σα? γιατ? η Google θεωρε? ?τι π?νω απ? 100 links αν? σελ?δα δε?χνουν ?τι το site σα? ε?ναι spam.

3 Εντ?? σελ?δα? SEO για eshop (On-Page SEO for Ecommerce Sites)

Ο επ?μενο? βασικ?τατο? καν?να? ε?ναι ?τι κ?θε βασικ? κατηγορ?α θα πρ?πει να ε?ναι και σελ?δα και ?χι κ?τι ?λλο.

Αυτ? ε?ναι θ?μα ταξονομ?α? και ειδικ? για τα Woocommerce sites λ?νεται ε?κολα με την χρ?ση του Visual Composer και με την χρ?ση του προσθ?του Woof, που προσθ?τει φ?λτρα αναζητ?σεων και στι? σελ?δε? του eshop.

Κ?θε λοιπ?ν σελ?δα και υποσελ?δα, κατηγορ?α και υποκατηγορ?α θα πρ?πει να ?χει τουλ?χιστον 1.000 λ?ξει? με κε?μενο που απαντ?ει στι? πιο συχν?? απορ?ε? του χρ?στη και του υποψ?φιου αγοραστ?.

Με β?λτιστο τι? 2.000 με 2.500 λ?ξει?, μην φοβ?στε να γρ?ψετε χρ?σιμα κε?μενα με συμβουλ??, αρκε? να ε?ναι πρωτ?τυπα, μοναδικ? και χρ?σιμα.

?μα το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ?χει μ?νο λ?γα προ??ντα, για παρ?δειγμα 20 τα οπο?α παραμ?νουν σταθερ?, αν φ?ρει πειν ε?στε μια εταιρε?α που παρ?γει συμπληρ?ματα διατροφ?? και ?χετε σταθερ? σειρ? προ??ντων θα πρ?πει να ?χετε μοναδικ?? περιγραφ?? στα προ??ντα οι οπο?ε? θα πρ?πει να φθ?νουν τι? 1.000 λ?ξει?!

Προσοχ? να μην κανιβαλ?σουν τα προ??ντα τι? σελ?δε? προορισμο? οι οπο?ε? ε?ναι οι κατηγορ?ε? σα?, φαιν?μενο που ε?ναι πολ? σ?νηθε? στην προ?θηση των eshop.

Ο κανιβαλισμ?? των σελ?δων απ? τα ε?δη του eshop συμβα?νει ?ταν για την ?δια λ?ξη κλειδ? στι? αναζητ?σει? τη? Google εμφαν?ζεται το προ??ν αντ? να εμφανιστε? η σελ?δα με την κατηγορ?α.

?τσι ο υποψ?φιο? πελ?τη? νομ?ζει ?τι ?χουμε ?να προ??ν, για παρ?δειγμα μια μπλο?ζα αντ? για 50 και δεν κ?νει καν κλικ ? κ?νει κλικ και φε?γει αφο? δεν βρ?σκει με την μια αυτ? που ψ?χνει.

Τα β?ντεο ε?ναι εξ?σου χρ?σιμα και οι εικ?νε? ε?ναι απαρα?τητε? για κ?θε σελ?δα προορισμο? και κ?θε ?ρθρο μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?.

Διασυνδ?στε τι? σελ?δε? μεταξ? του?

Μετ? την συγγραφ? των κειμ?νων, θα πρ?πει να διασυνδ?σετε τι? σελ?δε? μεταξ? του? με link και να β?λετε και ?να link στην αρχικ? σα? σελ?δα με την κατ?λληλη λ?ξη κλειδ? ? το brand name σα?.

Καλ? θα ?ταν να τοποθετ?σετε και ?να εξωτερικ? σ?νδεσμο σε κ?ποια ιστοσελ?δα σχετικ? με το θ?μα σα? αλλ? ?χι ανταγωνιστικ?, μπορε? να ε?ναι ?να αμερικ?νικο περιοδικ? ? ?να αμερικ?νικο blog κτλ.

4 Τεχνικ? SEO για eshops (Technical SEO for Ecommerce)

Το επ?μενο β?μα για το σωστ? SEO του eshop σα? ε?ναι το τεχνικ? SEO. Στο τεχνικ? SEO θα πρ?πει να προσ?ξετε:

 • Να ?χετε τ?τλου? σελ?δα? και url με τη λ?ξη κλειδ?
 • Φωτογραφ?ε? προ??ντων και εναλλακτικ?? περιγραφ?? (alt text)
 • Περιγραφ?? προ??ντων με τι? λ?ξει? κλειδι?
 • Κεφαλ?δε? H1, H2 με τι? λ?ξει? κλειδι?
 • Διασ?νδεση προ??ντων μεταξ? του? μ?σω προτειν?μενων προ??ντων
 • Ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?τω του εν?? δευτερολ?πτου ?μα γ?νεται. Το πολ? 2 δευτερ?λεπτα. Για κ?θε δευτερ?λεπτο καθυστ?ρηση? χ?νετε το 10% του τζ?ρου σα?
 • Mobile First Design
 • Ε?κολη πλο?γηση μ?σω του mega menu
 • Δυνατ?τητα αξιολ?γηση? προ??ντων
 • Δυνατ?τητα διαμοιρασμο? με share buttons στα περισσ?τερα κοινωνικ? δ?κτυα και ειδικ? το Pinterest
 • Διαχε?ριση ληγμ?νων κωδικ?ν μ?σω redirect του Url του ε?δου? που ?χει λ?ξει το οπο?ο θα πρ?πει να π?ει στην αρχικ? ? στην κατηγορ?α του προ??ντο?

Α? δο?με τ?ρα τα σημαντικ?τερα πρ?γματα απ? την παραπ?νω λ?στα αναλυτικ?τερα.

Να ?χετε τ?τλου? σελ?δα? και url με τη λ?ξη κλειδ?

Σε προηγο?μενο ?ρθρο Keywords: Πω? να προσθ?σετε λ?ξει? κλειδι? στην ιστοσελ?δα σα?, αναφ?ρομαι αναλυτικ? για το που θα πρ?πει να τοποθετ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να ?χετε το καλ?τερο αποτ?λεσμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η προ?θηση εν?? eshop ?μα γ?νει με τον σωστ? τρ?πο, μπορε? να σα? γλιτ?σει π?ρα πολ? χρ?νο αλλ? και π?ρα πολλ? χρ?ματα.

Η ερ?τηση τ?ρα ε?ναι ποια ε?ναι η πρ?τη θ?ση που θα πρ?πει να μπει η λ?ξη κλειδ? σα?; Και η απ?ντηση ε?ναι στο URL φυσικ? και μετ? στου? τ?τλου? τη? κατηγορ?α?-σελ?δα? του eshop σα?.

Το δυνατ?τερο σ?μα κατ?ταξη? εντ?? σελ?δα?, γιατ? το τεχνικ? SEO ?χει να κ?νει με την δι?ρθωση του εντ?? σελ?δα? SEO ε?ναι η λ?ξη κλειδ? να εμπερι?χεται στο URL.

Για παρ?δειγμα ?μα η λ?ξη κλειδ? σα? ε?ναι γυναικε?α παπο?τσια, θα πρ?πει το URL σα? να ε?ναι τη? μορφ??: eshop.gr/gynaikeia-papoutsia/

Ταχ?τητα φ?ρτωση? και προ?θηση eshop

Μερικ? χρ?σιμα στατιστικ? προ? γν?ση και συμμ?ρφωση:

Συν?θω? επειδ? τα eshop ?χουν θ?μα λ?γω μεγ?λου φ?ρτου διεργασι?ν που εκτελο?νται στο παρασκ?νιο με τα συμβατικ? πακ?τα φιλοξεν?α?, οι περισσ?τεροι προτιμ?νε ?να πακ?το VPS, ? ακ?μα καλ?τερα ?να πακ?το dedicated hosting.

Στο VPS hosting καλ? ε?ναι να πα?ρνετε και μοναδικ? IP, κ?τι που θα σα? βοηθ?σει στο SEO σα? αργ?τερα γιατ? θα ?χετε backlinks απ? διαφορετικ?? IP.

Ωστ?σο, εκτ?? απ? το γρ?γορο hosting, μετρ?ει και το π?σο καθαρ? κ?δικα ?χετε στο site σα?, π?σο πρ?σθετα χρησιμοποιε?τε και το μ?γεθο? των εικ?νων.

Θα πρ?πει να προτιμ?σετε μινιμαλιστικ?? λ?σει? για να μει?σετε οτιδ?ποτε καθυστερε? την ιστοσελ?δα σα?. Τα δ?ο προτειν?μενα εργαλε?α για να μετρ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι:

Το Pingdom Tool σα? δε?χνει αντικειμενικ? την ταχ?τητα φ?ρτωση? σε δευτερ?λεπτα, εν? το Google Page Speed Insights σα? δε?χνει το ποσοστ? βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? με β?ση την σχετικ? ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Δηλαδ? τα νο?μερα δεν ε?ναι απ?λυτα αλλ? ?χουν να κ?νουν με το ποσοστημ?ριο το οπο?ο βρ?σκονται οι ?λλε? ιστοσελ?δε? που υπ?ρχουν στο ?ντερνετ. Φροντ?στε να ε?στε στο αν?τερο 20% τη? ταχ?τητα?, να ?χετε ?να σκορ δηλαδ? ?νω του 80%.

5 Δημιουργ?α Περιεχομ?νου για eshops (Content Marketing for Ecommerce Sites)

Το σημαντικ?τερο ?σω? β?μα για την προ?θηση του eshop σα? στην πρ?τη θ?ση τη? Google ε?ναι το περιεχ?μενο, γιατ? το περιεχ?μενο ε?ναι που κ?νει την διαφορ?, επειδ? το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??.

Η ερ?τηση ε?ναι: Τι περιεχ?μενο χρει?ζεται το eshop μου για να π?ρει την καλ?τερη θ?ση στι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Και θα σα? απαντ?σω αμ?σω?, χρει?ζεται μοναδικ?, χρ?σιμο, κλασικ? περιεχ?μενο σε μορφ? απαντ?σεων στι? πιο συχν?? και διακαε?? ερωτ?σει? που ?χει κ?ποιο? σχετικ? με το αντικε?μενο σα?.

Για παρ?δειγμα, ?μα πουλ?τε δερμ?τινα μπουφ?ν, θα πρ?πει να γρ?φετε σχετικ? με την προστασ?α των δερμ?τινων, το πω? καθαρ?ζονται, το πω? πλ?νονται κτλ.

Δε?τε τι ?χουν γρ?ψει μ?χρι στιγμ?? οι 10 πρ?τε? ιστοσελ?δε? στη Google και προσπαθε?στε να γρ?ψετε κ?τι καλ?τερο απ? αυτο??.

?μα η πρ?τη δεκ?δα ?χει και καλ?τερα eshop απ? ?ποψη λειτουργικ?τητα?, εμπειρ?α? χρ?στη, ταχ?τητα? φ?ρτωση? και ειδ?ν, θα πρ?πει και εσε?? να γ?νετε λ?γο καλ?τεροι απ? αυτο?? σε ?λου? του? τομε?? για να καταφ?ρετε να του? ξεπερ?σετε τ?σο στην κατ?ταξη και στο SEO αλλ? και στι? πωλ?σει?.

Α? επικεντρωθο?με λ?γο π?λι στο περιεχ?μενο του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?. Εκτ?? απ? τα ε?δη σα? που θα πρ?πει να ε?ναι αυτ? που θ?λει η αγορ? σα? και στι? τιμ?? που θ?λει η αγορ? σα?, το υπ?λοιπο περιεχ?μενο που ε?ναι τα κε?μενα και οι φωτογραφ?ε? σα? θα πρ?πει να ε?ναι φιλικ? προ? τη? Google και να παρ?χουν μοναδικ?? πληροφορ?ε? στου? πελ?τε? σα? που δεν θα βρουν κ?που αλλο?.

Να σα? θυμ?σω ?τι ο μοναδικ?? λ?γο? που ε?στε στην ιστοσελ?δα μου, στο Paramarketing, δεν ε?ναι επειδ? παλι? δο?λευα μοντ?λο στον Αντ?ννα, αλλ? επειδ? βρ?σκετε μοναδικ? και ενδιαφ?ρον περιεχ?μενο για ?να θ?μα που δεν υπ?ρχει αλλο? στο ?ντερνετ.

?μα δεν βρ?σκατε αυτ? την μοναδικ? πληροφορ?α εδ?, μ?λλον δεν θα ερχ?σασταν ποτ? ξαν? π?σω και δεν θα συστ?νατε και σε καν?ναν το blog μου.

Το λεπτ? περιεχ?μενο, το περιεχ?μενο που ε?ναι κ?τω απ? 500 λ?ξει? αν? σελ?δα ε?ναι αυτ? που εμποδ?ζει μια ιστοσελ?δα να αποκτ?σει ορατ?τητα στη Google.

Θα πρ?πει δηλαδ? εκτ?? απ? την ποι?τητα να προσθ?σετε σε κ?θε κατηγορ?α-σελ?δα απ? 1.000 ?ω? 2.000 με 2.500 λ?ξει? και σε κ?θε προ??ν να ?χετε μοναδικ?? περιγραφ?? και να μην κ?νετε απλ?? copy paste.

Γρ?ψτε 30 ?ρθρα στο blog σα?

Ειδικ? στην αρχ? τη? κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να γρ?ψετε τουλ?χιστον 30 ?ρθρα που θα στοχε?ουν σε φρ?σει? κλειδι? και ?χι σε λ?ξει? κλειδι? που θα στοχε?ουν οι κατηγορ?ε?. Προσοχ? στον κανιβαλισμ?!

Κ?θε ?ρθρο θα πρ?πει να ?χει 2.000 λ?ξει? με μικρ?? σπ?νιε? συμβουλ?? ? να απαντ?ει σε ερωτ?σει? των υποψ?φιων πελατ?ν σα?.

Μετ? τα 30 ?ρθρα που θα πρ?πει να γραφτο?ν στο πρ?το τετρ?μηνο, θα πρ?πει να γρ?φετε τουλ?χιστον ?να ?ρθρο το μ?να για το eshop σα?.

Πριν γρ?ψετε οτιδ?ποτε, δε?τε τι θ?λει η αγορ? σα? και τι ζητ?νε οι πελ?τε? σα?. ?σα πιο πολλ? ?ρθρα γρ?ψετε στο blog του eshop σα?, τ?σο πιο πολ? οργανικ? επισκεψιμ?τητα θα αποκτ?σετε.

6 Δημιουργ?α backlinks για eshops (Ecommerce Link Building)

Τ?λο?, αφο? ?χετε δημιουργ?σει μοναδικ? περιεχ?μενο για το eshop σα?, σ?γουρα θα αρχ?σουν να ?ρχονται επισκ?πτε? μ?σα σε αυτ? που θα θ?λουν να σα? αναφ?ρουν ω? πηγ? σε ?λλα sites.

Μην ξεχν?τε ?τι πολλο? απ? αυτο?? μπορε? να ε?ναι bloggers, να ?χουν δικ? του? site ? να γρ?φουν για ηλεκτρονικ? περιοδικ? και εφημερ?δε?.

Θα αρχ?σει δηλαδ? η ιστοσελ?δα σα? και το eshop σα? να προωθε?αι απ? μ?νο του λ?γω περιεχομ?νου, λ?γω συμβουλ?ν στο blog ? λ?γω προ??ντων που θα ε?ναι μοναδικ? ? τ?λο? λ?γω εμπειρ?α? χρ?στη που θα πρ?πει να ε?ναι ξεχωριστ?.

Ο ε?λογο? χρ?νο? που απαιτε?ται για να αποκτ?σετε backlinks με οργανικ?, φυσικ? τρ?πο ε?ναι 8 με 12 μ?νε?. Μ?χρι τ?τε θα ζε?τε στην σκι? εκτ?? και ?μα κ?νετε κ?τι και απ? μ?νοι σα? για να δ?σετε μια μικρ? ?θηση στο μαγαζ? σα?.

Η μικρ? ?θηση ε?ναι να ασχοληθε?τε λ?γο και εσε?? με το μ?ρκετινγκ του eshop σα?, με το να δημιουργ?σετε μερικ? backlinks απ? μ?νοι σα?.

Αυτ? που μπορε?τε να κ?νετε απ? την αρχ? και μ?νοι σα? ε?ναι:

 • Να καταχωρηθε?τε σε ?λου? του? επαγγελματικο?? καταλ?γου?, ?πω? στον Χρυσ? Οδηγ? και στο Vrisko
 • Να ανο?ξετε λογαριασμο?? σε ?λα τα βασικ? social media ?πω? pinterest, twitter, tumblr, blogger
 • Να ανο?ξετε ?να καν?λι στο YouTube και να δημιουργ?σετε ?να β?ντεο παρουσ?αση? τη? εταιρε?α? σα? και των προ??ντων σα? ( Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο δικ? μου το καν?λι στο YouTube )
 • Να επικοινων?σετε με μερικο?? ? μερικ?? beauty bloggers, tech blogger ? γενικ? bloggers και YouTubers του κλ?δου σα? και να σα? αναφ?ρουν στην ιστοσελ?δα του? και στο καν?λι του? στο YouTube

Στην πορε?α, η δημιουργ?α backlinks κ?θε μ?να σε σταθερ? β?ση ε?ναι επιτακτικ? για να αρχ?σει το eshop σα? να ανεβα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για ?λε? τι? κατηγορ?ε?-λ?ξει? κλειδι?.

Εκτ?? απ? την βασικ? σα? λ?ξη κλειδ? η οπο?α σχετ?ζεται με την αρχικ? σα? σελ?δα, οι εσωτερικ?? σελ?δε?-κατηγορ?ε? του eshop σα? σχετ?ζονται με πολλ?? ?λλε? λ?ξει? κλειδι?.

Το ζητο?μενο ε?ναι να βγε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google με ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι αυτ? εφικτ?.

Για να μπορ?σετε να ανταπεξ?ρθετε λ?γω του ανταγωνισμο? θα πρ?πει ? να ασχοληθε?τε μ?νοι σα? αρκετ?? ?ρε? κ?θε μ?ρα για την εξε?ρεση ν?ων ευκαιρι?ν για δημιουργ?α backlinks ( blogger outreach) ? να αναθ?σετε σε μια εταιρε?α SEO αυτ?ν την διαδικασ?α επ? πληρωμ?.

?μα δεν ?χετε τι? γν?σει? και τον χρ?νο, μην διστ?σετε να ζητ?σετε τ?ρα μια προσφορ? προ?θηση? eshop!

Πιστε?ω να σα? βο?θησα με το πω? να προωθ?σετε το eshop σα? στη Google, σ?γουρα ?μω? θα ?χω παραλε?ψει και κ?τι.

Για αυτ? μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο SEO Newsletter μου για να με?νετε ενημερωμ?νοι για ?λε? τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO και στην προ?θηση του eshop σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍