ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

POSO-XRONOS-SEO

Π?σο? χρ?νο? χρει?ζεται για να δε?τε αποτελ?σματα απ? το SEO;

?σον αφορ? το SEO η κατ?σταση παρομοι?ζεται με το τραγο?δι “Σταμ?τησε του ρολογιο? του? δε?κτε?”, γιατ? εδ? ο χρ?νο? κυλ?ει αντ?στροφα και ο χρ?νο? ε?ναι ο μεγαλ?τερο? εχθρ?? τη? κατ?ταξη?.

Οι λ?γοι που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο ε?ναι για να τον?σω την σημασ?α του παρ?γοντα χρ?νου σε μια πετυχημ?νη εκστρατε?α SEO.

Το SEO σ?μφωνα με την Maile Ohye, που ε?ναι στ?λεχο? τη? Google χρει?ζεται 4 με 12 μ?νε? για να ευοδ?σει και να ?χει απτ? αποτελ?σματα στην επιχε?ρηση σα?. Αυτ? σημα?νει ?τι ?ποια προσπ?θεια απογαλακτισμο? νωρ?τερα απ? του? 12 μ?νε? ε?ναι καταστροφικ? ?χι μ?νο για τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? που ?χετε ?δη πι?σει αλλ? και γιατ? θα χ?σετε την επ?νδυση που ?χετε ?δη κ?νει μ?χρι την περ?οδο που διακ?ψατε ? θα διακ?ψετε.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? το SEO ?χει μακροπρ?θεσμα οφ?λη και εξαρτ?ται αποκλειστικ? απ? τον τρ?πο με τον οπο?ο λειτουργε? η Google και ο αλγ?ριθμο? κατ?ταξη? τη?.

Για να δε?τε περισσ?τερα, διαβ?στε παρακ?τω.

Το SEO ε?ναι μαραθ?νιο?

Σε προηγο?μενο ?ρθρο μου Π?σο χρ?νο χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα για να αν?βει στη Google;,?ε?χα αναφερθε? με στατιστικ? στοιχε?α απ? το αξι?πιστο site Ahrefs σχετικ? με τον χρ?νο που χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα για να βγει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

Μ?νο το 22% των ιστοσελ?δων που ?τανε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?τανε ηλικ?α? κ?τω των 12 μην?ν. Αυτ? σημα?νει ?τι ?σο πιο παλι? ε?ναι ?να site τ?σο καλ?τερα θα π?ει στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μω? μ?νο του καν?να site δεν μπορε? να σκαρφαλ?σει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google γιατ? ?δη υπ?ρχουν ?λλε? ιστοσελ?δε? ανταγωνιστικ?? με τι? δικ?? σα? που ?χουν κατακτ?σει αυτ?? τι? θ?σει? γιατ? ?χουν κ?νει SEO για περισσ?τερο χρ?νο απ? εσ?? και συνεχ?ζουν να κ?νουν SEO.

Το SEO ε?ναι ?να? μαραθ?νιο? και θα πρ?πει να γ?νεται κ?θε μ?ρα και απ? λ?γο για να υπ?ρχει μια σταθερ?τητα. Θα πρ?πει να δ?νουμε σταθερ? σ?ματα στη Google για να αν?βουμε στι? πρ?τε? θ?σει? με πρ?γματα και backlinks που θα κ?νουμε συν?χεια κ?θε μ?ρα ? κ?θε εβδομ?δα παρ? με σπασμωδικ? backlinks που θα κ?νουμε αραι? και που.

Ωστ?σο, μερικ? αποτελ?σματα στην κατ?ταξη μπορε? να κερδηθο?ν μ?σα σε εβδομ?δε?, αλλ? μερικ?? στρατηγικ?? απαιτο?ν μ?νε? για να ολοκληρωθο?ν.

Γενικ? η Google κρατ?ει στ?ση αναμον?? για να σα? κατατ?ξει. Οι κριτικο? τη? Google λ?νε ?τι η Google κρατ?ει τα μακροπρ?θεσμα αποτελ?σματα για το SEO και τα ?μεσα αποτελ?σματα για το Google Adwords το οπο?ο ε?ναι η βασικ? πηγ? εσ?δων τη?.

Η αλ?θεια ε?ναι κ?που στο ενδι?μεσο. Και εν? η Google χρει?ζεται τουλ?χιστον 4 μ?νε? για να σα? προσ?ξει, η κιν?ζικη μηχαν? αναζ?τηση? Baidu, απαιτε? ακ?μα περισσ?τερο χρ?νο, τουλ?χιστον 6 μ?νε? για να αρχ?σει να κατατ?σσει μια ιστοσελ?δα με κ?ποιε? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι?.

Η βελτιστοπο?ηση δεν ε?ναι μια γρ?γορη διαδικασ?α

POSO-XRONOS-SEO

Η βελτιστοπο?ηση μια? ιστοσελ?δα? δεν ε?ναι μια ταχε?α διαδικασ?α ο?τε μπορε? να γ?νει μια φορ? και μ?νο. Μια πετυχημ?νη καμπ?νια SEO μπορε? να κριθε? μετ? απ? μ?νε? για την απ?δοση τη? αλλι?? δεν θα ?χει ολοκληρωμ?να αποτελ?σματα.

Η Google στοχε?ει στην ποι?τητα, σ?μφωνα με του? καν?νε? ποι?τητα? για του? webmasters, και η ποι?τητα χρει?ζεται χρ?νο για να χτιστε?. Η ποι?τητα μια? ιστοσελ?δα? π?ντα επικροτε?τε απ? τη Google.

Απαιτε?τε λοιπ?ν φ?λοι μου χρ?νο? για να χτιστε? ποιοτικ? περιεχ?μενο?αλλ? και ποιοτικ? backlinks. Επ?ση? η πρ?οδο? τη? ιστοσελ?δα? σα? εξαρτ?ται και απ? ?λλου? παρ?γοντε? που εξετ?ζει η Google εκτ?? απ? του? παρ?γοντε? κατ?ταξη?.

Αυτο? ε?ναι περισσ?τερο συγκριτικο? παρ?γοντε? κατ?ταξη?:

  • Π?σο παλι? ε?ναι το site σα? συγκριτικ? με τα 10 πρ?τα site στη Google;
  • Π?σα backlinks ?χετε σε σ?γκριση με αυτ?;
  • Πο?α ε?ναι η ποι?τητα των δικ?ν σα? και των δικ?ν του? backlinks;
  • Με ποιε? λ?ξει? κλειδι? συνδ?ονται τα ?λλα sites με το δικ? σα?;
  • Π?σο καλ? πηγ? πληροφορι?ν ε?ναι το site σα?;
  • Μπορε? η ιστοσελ?δα σα? να προσελκ?σει ποιοτικ? οργανικ? backlinks ? ?χι;
  • Π?σο μοναδικ? περιεχ?μενο ?χετε;
  • Θα πρ?πει να αγορ?σετε backlinks ? υπ?ρχει και κ?ποιο φυσικ? α?τιο να συνδεθο?ν τα ?λλα site μεταξ? σα?;

Η Google ?χει ω? στ?χο να επιστρ?ψει ?λο και πιο ποιοτικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, ?λο και πιο ποιοτικ?? ιστοσελ?δε? και ο παρ?γοντα? ποι?τητα ε?ναι κ?τι που δεν χτ?ζεται σε μια ν?χτα.

Χρει?ζεται χρ?νο? για να χτ?σετε μοναδικ? περιεχ?μενο και ποιοτικ? backlinks που θα κ?νουν την ιστοσελ?δα σα? να ξεχωρ?σει απ? τον ανταγωνισμ?.

Και επειδ? ε?ναι δ?σκολο ?λοι να αφιερ?σουν χρ?νο και κ?πο, το SEO ε?ναι δ?σκολο και το κ?νουν λ?γοι εν? πιο λ?γοι καταφ?ρνουν να ξ?σουν την επιφ?νεια του και κ?νουν πασαλε?μματα με τον ελ?χιστο προ?πολογισμ? που διαθ?τουν.

Και αυτ?? ?ταν ο βασικ?? λ?γου? που ασχοληθ?καμε με το SEO ω? εταιρε?α.

Γιατ? το SEO ?τανε δ?σκολο και δεν μπορο?σανε να το κ?νουν ?λοι. Γιατ? το SEO ?τανε χρονοβ?ρο και κοστοβ?ρο και δεν θ?λανε ?λοι να επενδ?σουν σε αυτ?.

Η Google γνωρ?ζει την αξ?α τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα?

Η Google γνωρ?ζει την αξ?α τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? καλ?τερα απ? ?λου? και θ?λει οι webmasters να αφιερ?νουν πολ? μα πολ? χρ?νο για να χτ?σουν ποι?τητα που θα οδηγ?σει σε οργανικ? επισκεψιμ?τητα.

Τ?ρα οι κριτικο? και οι θεωρητικο? του SEO σ?γουρα θα πουν ?τι το χτ?σιμο τη? ποι?τητα? αυξ?νει το κ?στο? του expert SEO, των εξειδικευμ?νων υπηρεσι?ν SEO και κατ? συν?πεια γ?νεται πιο αποδοτικ? το Google Adwords.

Στην πραγματικ?τητα, το Google Adwords γ?νεται ασ?μφορο κ?θε χρ?νο γιατ? γ?νεται ακριβ?τερο.

?μα θ?λετε λοιπ?ν να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, θα πρ?πει να αφιερ?σετε χρ?νο να χτ?σετε ?να ποιοτικ? site που θα θ?λει ο επισκ?πτη? να επιστρ?ψει για να βρει κ?τι και να το βρ?σκει. ?σο πιο γρ?γορα ξεκιν?σετε, τ?σο πιο γρ?γορα θα αναρριχηθε?τε στην κορυφ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?μα ξεκιν?σετε φ?λοι μου σ?μερα και ε?στε αποφασισμ?νοι να χτ?σετε ?να online brand, ?να ?νομα στο ?ντερνετ με στ?χο την καλ?τερη εμπειρ?α του χρ?στη, η Google θα σα? αποζημι?σει στην οργανικ? σα? κατ?ταξη στ?λνοντα? σα? δεκ?δε? στοχευμ?νου? επισκ?πτε? και υποψ?φιου? πελ?τε?.

Απ?δοση του SEO ? SEO ROI

To ROI ε?ναι το ακρων?μιο τη? φρ?ση? Return On Investment και σημα?νει απ?δοση τη? επ?νδυση?. Και αφο? ακο?τε αυτ? τη λ?ξη που ?χει να κ?νει και με το χρηματιστ?ριο και τα χρηματοοικονομικ? τα οπο?α τα ε?χα ξεσκον?σει ?να φεγγ?ρι στο Λονδ?νο ?ταν ?μουνα πιτσιρικ?? και ?μυαλο?, εν?χει και την ?ννοια του ρ?σκου.

Η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? (SEO) δεν ?χει καμ?α εγγ?ηση επιτυχ?α? γιατ? εν?χει και το ρ?σκο. Το ?διο πρ?βλημα υπ?ρχει και στα Google Adwords τα οπο?α δεν ?χουν καμ?α εγγ?ηση επιτυχ?α? και αυτ?. Το μ?νο για το οπο?ο εγγυ?μαι και εγ? αλλ? και δεκ?δε? ?λλοι επαγγελματ?ε? του SEO ε?ναι για το συνεχ?? αυξαν?μενο κ?στο? του?.

Για αυτ? ε?ναι τ?σο ελκυστικ? το SEO, αλλ? ?πω? ?λε? οι τ?χνε? και το μ?ρκετινγκ ?χει τζ?γο και ρ?σκο.

Αυτ? τη στιγμ? δεν γνωρ?ζω τον κ?θε ?ναν απ? εσ??. Την εταιρε?α σα?, τα προ??ντα σα?, την ιστοσελ?δα σα?, τον ανταγωνισμ? σα? κοκ. Για να υπολογ?σω την απ?δοση τη? επ?νδυση? σα? στο SEO θα χρειαστο?ν ?λα τα παραπ?νω, αλλ? και π?λι δεν ε?ναι δυνατ?ν να υπολογιστε?.

Γιατ?;

Γιατ? δεν ε?μαι η Google. Η ?δια η Google, μ?λλον ο αλγ?ριθμο? τη? αποφασ?ζει το ποιο? και αν θα εμφανιστε? και που. Ο?τε καν τα στελ?χη τη? Google δεν μπορο?ν με ακρ?βεια να προβλ?ψουν τον αλγ?ριθμο και να τον χειραγωγ?σουν καλ?.

Βλ?πετε αυτ? το τ?ρα? που λ?γεται Google αλλ?ζει σαν τον χαμαιλ?οντα και ακ?μα και οι ?διοι που τον ?φτιαξαν προσπαθο?ν να τον βελτι?σουν για να το β?λουν σε σειρ? ακ?μα και σ?μερα.

Κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι διαφορετικ?

Τ?ποτε δεν ε?ναι απ?λυτο στο search marketing γιατ? κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι διαφορετικ?.

Και δεν υπ?ρχουν εγγυ?σει? για κατ?ταξη, ?σο και να σα? το υπ?σχονται οι ειδικο?. Το να βγει? στην πρ?τη θ?ση τη? Google σ?μερα ε?ναι σαν να κ?ρδισε? το λ?ττο και το τζ?κερ μαζ?.

Οι μεγ?λε? εταιρε?ε? ακολουθο?ν εντελ?? διαφορετικ? στρατηγικ? στο SEO σε σ?γκριση με τα μικρ? sites και ?χουν διαφορετικ? μεταχε?ριση απ? την ?δια τη Google.

Ωστ?σο, ?σο μικρ? και αν ε?ναι η επιχε?ρηση σα? μπορε? αυτ? να γιγαντωθε? μ?σα απ? το SEO και να γ?νει μεγ?λη και τραν? εφ?σον προσαρμοστε?τε στου? καν?νε? του παιχνιδιο? που θ?τει η ?δια η Google.

SEO μια φορ? ? SEO κ?θε μ?να;

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι θα πρ?πει να κ?νετε SEO κ?θε μ?να και ?χι μια φορ? το μ?να. Δεν υπ?ρχει συνταγ? τη? μια? φορ??. Στην πορε?α σα? στην εκστρατε?α SEO θα πρ?πει και φυσικ? θα χρειαστε? να διορθ?σετε την πορε?α σα? αρκετ?? φορ?? μ?χρι να ?ρθετε στον ?σιο δρ?μο και να δε?τε α?ξηση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? και α?ξηση των μετατροπ?ν.

Αρκετ?? φορ?? θα χρειαστε? να αλλ?ξετε τα π?ντα, τι? λ?ξει? κλειδι?, το λογ?τυπο σα?, τα προ??ντα σα? ακ?μα και το ?διο σα? το site.

Οι βελτι?σει? και οι αλλαγ?? θα σα? οδηγ?σουν αργ? ? γρ?γορα εκε? που θ?λετε να π?τε, στο να δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα που να φ?ρνει τζ?ρο στην επιχε?ρηση σα? κ?θε μ?ρα και κ?θε μ?να.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α και μην ξεχν?τε να ζητ?σετε τη γν?μη του ειδικο?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO για τα αποτελ?σματα του:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍