ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WEB SECURITY-HACKERS

Π?σο ασφαλ?? ε?ναι το site σα?;

Περιεχ?μενα

Μ?πω? η ιστοσελ?δα σα? ?χει π?σει θ?μα χ?κερ και δεν το ξ?ρετε;

Χιλι?δε? ιστοσελ?δε? καθημεριν? π?φτουνε θ?ματα κακ?βουλων bots και επ?δοξων hackers. Οι εταιρε?ε? των οπο?ων οι ιστοσελ?δε? δ?χονται επιθ?σει? καταγρ?φουν συχν? ζημι?? εκατομμυρ?ων ευρ? και το ?λο θ?μα στοιχ?ζει στην οικονομ?α, στι? θ?σει? εργασ?α?, στην σπτ?ση του ΑΕΠ και σε προκαλε? πολλ? ?λλα δειν?.

Η ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα? σα? στην οπο?α ?χετε επενδ?σει τ?σο κ?πο και χρ?ματα ε?ναι πρωτε?ων θ?μα και θα πρ?πει να την π?ρετε πολ? σοβαρ? απ? την πρ?τη μ?ρα που θα την κατασκευ?σετε.

Θα πρ?πει να μεριμν?σετε για να μην π?σει η ιστοσελ?δα σα? ?μα δεχθε? επ?θεση απ? επ?δοξου? hackers.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε; Δε?τε το παρακ?τω ?ρθρο.

Η ασφ?λεια στο ?ντερνετ

Γενικ? μιλ?ντα? θα πρ?πει να λ?βετε υπ?ψη για την ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα? σα?, την ασφ?λεια γενικ? στο ?ντερνετ.

?ταν μιλ?με για ασφ?λεια η πιο απλ? ερ?τηση ε?ναι:

Π?σο ασφαλ?? ε?ναι η πρ?σβαση σα? στο ?ντερνετ;

Το μεγαλ?τερο μ?ρο? των επιθ?σεων των χ?κερ προ?ρχεται απ? δι?ρρηξη τη? πρ?σβαση? σε κ?ποιο τοπικ? δ?κτυο στο οπο?ο συνδ?εστε με τον υπολογιστ? σα?, το laptop σα? ? ακ?μα και το κινητ? σα?. Το δ?κτυο αυτ? μπορε? να ε?ναι ασ?ρματο ? ενσ?ρματο.

Τα αποκλειστικ? ενσ?ρματα δ?κτυα ε?ναι τα πιο ασφαλ? εν? τα ασ?ρματα εν?χουν πολλο?? κινδ?νου? να χακαριστο?ν.

Η βασικ? φιλοσοφ?α για να χακ?ρουμε ? να ρ?ξουμε ?να site ξεκιν?ει με το να σπ?σουμε του? κωδικο?? εισ?δου του διαχειριστ? σε κ?ποια ιστοσελ?δα.

Αυτ? μπορε? να γ?νει με δεκ?δε? τρ?που? ?μω? ο πιο ασφαλ?? και σ?γουρο? ε?ναι να σα? υποκλ?ψουν του? κωδικο?? πρ?σβαση? μ?σω απ? ?να WiFi δ?κτυο που θα συνδεθε?τε με το κινητ? σα? για να μπε?τε στο Facebook ? για να δε?τε τα email σα?.

Επειδ? τα περισσ?τερα Wifi δ?κτυα δεν ?χουν κ?ποια ασφ?λεια, ?ποιο? ε?ναι διασυνδεδεμ?νο? σε αυτ? εκε?νη τη χρονικ? στιγμ? μπορε? να αποκτ?σει πρ?σβαση στη δικ? σα? συσκευ? και στου? δικο?? σα? λογαριασμο?? μ?σω τη? χρ?ση? ειδικ?ν προγραμμ?των για χ?κερ?.

Μερικ? απ? αυτ? τα προγρ?μματα αυτ? ε?ναι το Wireshark και το Advanced Port Scanner τα οπο?α παρ?χονται και δωρε?ν.

Πριν μπε?τε σε κ?ποιο ?γνωστο Wifi Spot σε μια καφετ?ρια για να δε?τε τα emails σα? σκεφτε?τε το διπλ? γιατ? ?γνωστοι με κ?ποιε? τεχνικ?? γν?σει? μπορο?νε να δο?νε και να κλ?ψουν ?λα τα στοιχε?α του λογαριασμο? σα? και να θ?σουν σε κ?νδυνο του? τραπεζικο?? σα? λογαριασμο??, το προφ?λ σα? στο facebook ακ?μα και την ιστοσελ?δα σα?.

Τα ε?δη των επιθ?σεων χ?κερ στο ?ντερνετ

phishing hacking

Οι χ?κερ? χωρ?ζονται σε ηθικο?? και εγκληματ?ε? και η δε?τερη κατηγορ?α ε?ναι η πιο επικ?νδυνη. Καθημεριν? το ηλεκτρονικ? ?γκλημα αυξ?νεται και δεκ?δε? ?νθρωποι π?φτουν θ?ματα επ?βουλων χ?κερ απ? ξ?νε? και μυθικ?? χ?ρε? ?πω? η Ινδ?α, το Πακιστ?ν, η Μογγολ?α και η Β?ρεια Κορ?α.

Η επιτυχημ?νη εισβολ? ?χει να κ?νει και με τι? μεθ?δου? επ?θεση? (hacking attacks) που χρησιμοποιο?ν οι χ?κερ?. Οι πιο κοιν?? επιθ?σει? ε?ναι οι παρακ?τω:

Sniffer:? ?χει να κ?νει με τη χρ?ση των λεγομ?νων sniffers στα ελληνικ? σημα?νει τα λαγωνικ?. Το sniffer ε?ναι ?να μικρ? πρ?γραμμα το οπο?ο χωρ?? να γ?νεται αντιληπτ? εισχωρε? σ’ ?να σ?στημα ?που ψ?χνει και αναλ?ει τα αρχε?α του με σκοπ? τη συλλογ? συγκεκριμ?νων πληροφορι?ν? ?πω? οι κωδικο? πρ?σβαση? τι? οπο?ε? διαβιβ?ζει στη συν?χεια στον χρ?στη του.

Denial of service (DoS attack): οι χ?κερ? τρ?χουν πολλαπλ? προγρ?μματα με αυτοματοποιημ?νη αποστολ? μηνυμ?των και εντολ?ν τα οπο?α βομβαρδ?ζουν το δ?κτυο με δεδομ?να και ?τσι το υπερφορτ?νουν ?στε να αδυνατε? να ανταποκριθε?. Αυτ? η μορφ? επ?θεση? ε?ναι η πιο κοιν? μορφ? που χρησιμοποιο?ν οι hacker anonymous.

DNS Spoofing: Στην περ?πτωση αυτ? ο hacker τροποποιε? το Domain Name Code το οπο?ο ε?ναι η αριθμητικ?, δυαδικ? ψηφιοποιημ?νη διε?θυνση του site, ?τσι ?στε να την αντιλαμβ?νεται και ο υπολογιστ?? και να ανταποκρ?νεται στην εντολ?.

Οπ?τε οι χρ?στε? ζητ?ντα? μ?α ιστοσελ?δα με αλλοιωμ?νη την αριθμητικ? τη? διε?θυνση (numerical address), θα βρεθο?ν σε ?λλη ιστοσελ?δα αυτ?ματα. Αυτ? μπορε? να σημα?νει απ?λεια εσ?δων για την ιστοσελ?δα που δεν κατ?ρθωσε να επισκεφτε? ο χρ?στη? τελικ? αλλ? και με τη δημιουργ?α εν?? ακριβο?? αντιγρ?φου κ?ποια? ιστοσελ?δα? (mirror site) να εκμαιε?σει o hacker ευα?σθητα προσωπικ? δεδομ?να που ο χρ?στη? πιστε?ει ?τι δ?νει στην αληθιν? ιστοσελ?δα που ζ?τησε.

Trojan Horse: Τα προγρ?μματα αυτ? ε?ναι Δο?ρειοι ?πποι σε ?να σ?στημα υπολογιστ?. O hacker μεταμφι?ζει το κακ?βουλο λογισμικ? σε ?να ?λλο πρ?γραμμα, ?στε να ξεγελαστε? ο χρ?στη? και να κατεβ?σει και να εγκαταστ?σει το πρ?γραμμα. Μ?λι? το κακ?βουλο λογισμικ? εγκατασταθε? στον υπολογιστ? του θ?ματο?, ο hacker αποκτ? πρ?σβαση στο σκληρ? δ?σκο ? στο e-mail του χρ?στη.

Ιο? και σκουλ?κια: Τα σκουλ?κια και οι ιο? (Worms and Viruses αντ?στοιχα) ε?ναι αυτοαναπαραγ?μενα προγρ?μματα, τα οπο?α μολ?νουν του? σκληρο?? δ?σκου?, του? φακ?λου? και τα αρχε?α του υπολογιστ? σα? αλλ? και τη? υπολογιστ? που φιλοξενε?τε η ιστοσελ?δα σα?, του web server ? του web hosting.

Phishing-Login-Page-Example

Phishing: Το phishing δεν ε?ναι ?λλο απ? το λεγ?μενο ηλεκτρονικ? ψ?ρεμα και ?χει να κ?νει κυρ?ω? με την αποστολ? email απ? την Τρ?πεζα σα? δ?θεν ? απ? το facebook ? απ? την ιστοσελ?δα σα? για να αλλ?ξετε το password ? να αλλ?ξετε κ?ποια ευα?σθητα προσωπικ? δεδομ?να ?πω? οι κωδικο? ασφαλε?α? σα?.

Το email που λαμβ?νετε ε?ναι συν?θω? παραπλανητικ? και σα? παραπ?μπει σε μ?α ?λλη ιστοσελ?δα που μοι?ζει με τη δικ? σα? ? τη? τρ?πεζα? σα? η οπο?α ?χει ω? στ?χο να σα? εκμαιε?σει τα προσωπικ? σα? δεδομ?να και να ψαρ?ψει του? κωδικο?? σα?.

Brute Force Attacks: Ε?ναι οι απευθε?α? επιθ?σει? που δεχ?μαστε απ? χ?κερ? με σκοπ? να σπ?σουν του? κωδικο?? απ? την ιστοσελ?δα μα?, προσπαθ?ντα? να δημιουργ?σουν του? κατ?λληλου? συνδυασμο?? ον?ματο? χρ?στη και κωδικο? πρ?σβαση?.

Αυτ?? οι επιθ?σει? ε?ναι αυτοματοποιημ?νε? και γ?νονται συν?θω? μ?σω ειδικο? λογισμικο? και μ?σω τη? συγκ?λυψη? των προσωπικ?ν ηλεκτρονικ?ν ιχν?ν και IP.

SQL Injection: Ε?ναι η προσθ?κη κ?δικα στη β?ση δεδομ?νων σα? μ?σω κακ?βουλων προγραμμ?των τα οπο?α ανιχνε?ουν τυχ?ν τρ?πε? και παρ?θυρα στη β?ση δεδομ?νων που λειτουργε? η ιστοσελ?δα σα?.

Στ?χο? των SQL Injection ε?ναι να ρ?ξουν την ιστοσελ?δα σα?.

Υπ?ρχουν επ?ση? π?ρα πολλ? παρακλ?δια των παραπ?νω επιθ?σεων στο ?ντερνετ και θα πρ?πει π?ντα να φυλ?γουμε τα ν?τα μα? και να πα?ρνουμε τι? απαρα?τητε? προφυλ?ξει? για να μην ?χουμε πρ?βλημα με του? λογαριασμο?? μα? στα κοινωνικ? δ?κτυα αλλ? και για να μην χακαριστε? ποτ? η ιστοσελ?δα μα?.

Μικρ?? συμβουλ?? για να διατηρ?σετε την ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα? σα?

Στο ?ρθρο μου WordPress – Ο απ?λυτο? οδηγ?? ασφαλε?α? περιγρ?φω αναλυτικ? τι χρει?ζεται να κ?νετε για να αποφ?γετε ?λε? τι? επιθ?σει? των χ?κερ και να κρατ?σετε την ιστοσελ?δα σα? και τα προσωπικ? σα? δεδομ?να ασφαλ? στο ?ντερνετ.

Ποτ? μην μπα?νετε στο ?ντερνετ απ? WiFi hotspot χωρ??? secure VPN

Προσωπικ? χρησιμοποι? το cloakvpn ω? VPN (υποστηρ?ζει ?λα τα λειτουργικ? αυτ? τη στιγμ?), αλλ? υπ?ρχουν και πολλ?? ?λλε? επιλογ?? για VPN. Θα σοκαριστε?τε αν μ?θετε ?τι απλ? προγραμματ?κια που διατ?θενται δωρε?ν στο ?ντερνετ και στα κινητ? μπορο?ν να διαρρ?ξουν τα π?ντα απ? ?ποψη ασφαλε?α? Αναφ?ραμε μερικ? παραπ?νω καλοπροα?ρετα β?βαια και ?χι για να σα? β?λουμε ιδ?ε?!

Β?λτε ?να firewall

?να καλ? firewall ε?ναι ?να τ?λειο αμυντικ? εργαλε?ο. Σε ?ναν τ?λειο κ?σμο, θα συνιστο?σα να ε?χατε και software αλλ? και hardware firewall, αλλ? αυτ? δεν ε?ναι βι?σιμη λ?ση για τον καθ?να.

Λογισμικ? antivirus

Οι ιο? και το λεγ?μενο malware πολλαπλασι?ζονται κ?θε μ?ρα και οι στατιστικ?? λ?νε ?τι σ?γουρα θα ?χετε π?σει ? θα π?σετε θ?μα κ?ποιου υιο? τουλ?χιστον μαι φορ? στη ζω? σα?. Αν κ?ποιο? hacker αποκτ?σει πρ?σβαση στον υπολογιστ? σα?, σ?γουρα θα μπορε? και απ? αυτ?ν να μπει στην εγκατ?σταση WordPress ? στην ιστοσελ?δα σα?.

Καλ? ε?ναι να ?χετε κ?ποιο πρ?γραμμα antivirus ?πω? το Avast ? το AVG για τον σταθερ? υπολογιστ? σα? ? το laptop και το CM Security για κινητ? σε Android. Γενικ? θα πρ?πει για κ?θε ηλεκτρονικ? συσκευ? που ?χει πρ?σβαση στο ?ντερνετ να ?χετε και το αντ?στοιχο πρ?γραμμα antivirus.

Χρησιμοποι?στε ισχυρ? passwords, και ποτ? μην ξαναχρησιμοποι?σετε τα ?δια passwords αλλο? ? σε ?λλα sites

Ο παρ?γοντα? ανθρ?πινη συν?θεια ? τεμπελι? υπεισ?ρχεται σε αυτ? το θ?μα. Το να β?ζω τον ?διο κωδικ? παντο? δεν ε?ναι και το καλ?τερο ? να β?ζω απλο?? κωδικο?? ?πω? 123456789 κτλ. Τα κοιν? passwords κ?νουν τα πρ?γματα πολ? ε?κολα για του? hackers. Ειδικ? αν ?χετε θ?σει το ?διο password για πολλ? sites.

Τα λειτουργικ? συστ?ματα και οι κωδικο? του? ε?ναι ε?κολο να σπαστο?ν με τα rainbow tables, οπ?τε θα πρ?πει να κ?νετε το password για το λειτουργικ? σα? μακρ? (τουλ?χιστον 15 χαρακτ?ρε?) και πολ?πλοκο.

Κρατ?στε την ιστοσελ?δα σα? ενημερωμ?νη

Θα πρ?πει να ενημερ?νετε τα πρ?σθετα, τι? εκδ?σει? του λογισμικο? που τρ?χει η ιστοσελ?δα ? το eshop σα? και θα πρ?πει να ?χετε π?ντα την τελευτα?α ?κδοση.

Πολλο? ?σχετοι και νομ?ζουν ?τι το WordPress δεν ?χει ασφ?λεια γιατ? ε?ναι τυποποιημ?νο και συχν? γ?νεται αντικε?μενο επ?θεση? πολλ?ν hacker οι οπο?οι γνωρ?ζουν των τρ?πο που ε?ναι δομημ?νο το WordPress.

Αυτ? ε?ναι λ?θο? εντ?πωση και θα πρ?πει κ?θε κουβ?ντα σχετικ? με το γεγον?? ?τι το WordPress ε?ναι ανασφαλ?? και ?τι η δικ? του? εφαρμογ? ε?ναι σιδερι? ε?ναι μ?νο για του? ?σχετου? και δεν πε?θει καν?ναν.

To WordPress ?χει τι? μεγαλ?τερε? και περισσ?τερε? δικλε?δε? ασφαλε?α? απ? κ?θε ?λλο CMS ? πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου.

Γενικ? η φιλοσοφ?α τη? ασφ?λεια? τη? ιστοσελ?δα? σα? στο ?ντερνετ ε?ναι να κρατ?τε π?ντα ενημερωμ?νε? τι? εφαρμογ?? σα? για να μην βρο?νε οι επ?δοξοι χ?κερ? τρ?πε? και κεν? στον κ?δικα και σα? το διαρρ?ξουν.

Κρατ?στε ενημερωμ?να τα Firewall και τα Antivirus

Ν?ε? απειλ?? και ν?οι υιο? ανακαλ?πτονται καθημεριν?, ε?ναι σημαντικ? λοιπ?ν να ?χετε τα π?ντα ενημερωμ?να. Παλι? προγρ?μματα και απαρχαιωμ?να λογισμικ? ε?ναι επικ?νδυνα το ?διο ισχ?ει και για ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που τρ?χουν εφαρμογ?? ? ε?ναι εφαρμογ?? ?πω? Joomla, WordPress, Prestashop, Woocommerce κτλ.

Π?ρτε τακτικ? αντ?γραφα ασφαλε?α? τη? β?ση? δεδομ?νων και ?λων των αρχε?ων

Θα πρ?πει να προνο?σουμε για το γεγον?? αν π?ει κ?τι στραβ? ?πω? μια λ?θο? ενημ?ρωση των προσθ?των, ? μια επ?θεση που π?τυχε το στ?χο τη?.

Θα πρ?πει π?ντα να κρατ?με αντ?γραφα ασφαλε?α? απ? την ιστοσελ?δα μα? και για την β?ση δεδομ?νων αλλ? και για το site μα? και ?λα τα αρχε?α που αυτ? ?χει.

Ασφ?λεια Ιστοσελ?δα? και SEO

Το θ?μα ασφ?λεια? τη? ιστοσελ?δα? σα? επηρε?ζει π?ρα πολ? το SEO και καθημεριν? η Google προσθ?τει στη μα?ρη λ?στα τη? περ? τα 10.000 sites σ?μφωνα με την ?γκυρη εταιρε?α sucuri.

Τι σημα?νει ?μω? ?ταν μια ιστοσελ?δα μπα?νει στη μα?ρη λ?στα τη? Google;

Σημα?νει ?τι αυτ? το site ?χει διαρρηχθε? ? μολυνθε? με κακ?βουλο λογισμικ? και ?τσι η Google το θεωρε? επικ?νδυνο για του? χρ?στε? αλλ? και για τα ?λλα site. ?τσι το β?ζει σε καραντ?να και π?φτει σε κατ?σταση deindexing.

Δηλαδ? σε κατ?σταση αποταξιν?μηση? του απ? τον δε?κτη αποτελεσμ?των (Google Index).

Με ?λλα λ?για, ?μα θ?λετε να εξαφαν?σετε κ?ποια ιστοσελ?δα απ? τη Google, απλ?? στε?λτε του υι?! Προσοχ? ?μω? μην ε?ναι η δικ? σα? ιστοσελ?δα αυτ? που ?χει μολυνθε? με υι? και εσε?? κοιμ?στε τον ?πνο του δικα?ου!

Τι να κ?νετε αν το WordPress site σα? ?χει χακαριστε?;

WEB SECURITY-HACKERS

Και επειδ? δεν θ?λω να αφ?σω στο παρ?πονο ?λου? του? οπαδο?? του WordPress θα ?θελα να αφιερ?σω και μ?α παρ?γραφο για την ασφ?λεια συγκεκριμ?να του WordPress.

Ε?τε απ? αμ?λεια, ε?τε γιατ? δεν ξ?ρατε μ?λι? ανακαλ?ψατε ?τι η ιστοσελ?δα σα? ?χει π?σει θ?μα hacking και ?χει παραβιαστε? ? ?χει γεμ?σει υιο??.

Το τελευτα?ο ε?ναι το χειρ?τερο ?λων γιατ? ?λα τα site που ?χουν γεμ?σει υιο?? και σκουλ?κια δεν μπ?ρεσα μ?χρι στιγμ?? να τα καθαρ?σω ? να τα ανακτ?σω, αφο? συν?θω? δεν υπ?ρχε και το κατ?λληλο backup.

Βασικ? τα παρακ?τω β?ματα δεν ισχ?ουν μ?νο για τα WordPress sites αλλ? για ?λα τα sites που ?χουν χακαριστε? ? παραβιαστε?.

Κρατ?στε την ψυχραιμ?α σα?

Θα πρ?πει να με?νετε ?ρεμοι για να μπορ?σετε να συγκεντρωθε?τε και να λ?σετε το πρ?βλημα. ?τι και να ?γινε δεν σημα?νει ?τι η κατ?σταση δεν ε?ναι αναστρ?ψιμη.

Ελ?γξτε το τοπικ? σα? περιβ?λλον

Ελ?γξτε τον τοπικ? υπολογιστ? σα? και ?λα τα αρχε?α σα? για να δε?τε ?μα ?χει παραβιαστε? απ? χ?κερ? ? ?μα ?χετε κολλ?σει ιο??.

Ελ?γξτε την ιστοσελ?δα σα?

Μετ? θα πρ?πει να ελ?γξετε τα αρχε?α και του? φακ?λου? τη? φιλοξεν?α? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Μπορε? απλ?? και μ?νο να ε?ναι θ?μα του Web Hosting και ?χι δικ? σα?. Καλ? θα ?τανε να επικοινων?σετε με την εταιρε?α που ?χει το hosting ? το datacenter.

Ελ?γξτε αν ε?στε στη Google Blacklist

?πω? αναφ?ραμε και παραπ?νω θα πρ?πει να επικοινων?σετε με τη Google μ?σω του Webmaster Tools π?νελ για να δε?τε ?μα ?ντω? ?χετε μαυριστε? και ?χετε π?σει θ?μα κ?ποιου ε?δου? επ?θεση?.

Αλλ?ξτε ?λου? του? κωδικο?? πρ?σβαση?

Αλλ?ξτε ?λου? του? κωδικο?? πρ?σβαση? που ?χετε τ?σο στην ιστοσελ?δα σα? αλλ? και σε ?τι ?λλο ?χει κ?ποια συν?φεια με αυτ?ν ?πω? το email σα?.

Κρατ?στε τωριν? backup

Πριν προχωρ?σετε σε κ?ποια προσπ?θεια για αφα?ρεση του χακαρ?σματο?- ?ποιου και αν ε?ναι αυτ?, καλ? θα ?ταν να κρατ?σετε κ?ποιο σημεριν? αντ?γραφο ασφαλε?α?. θα σα? χρειαστε?.

Βρε?τε και αφαιρ?στε το κακ?βουλο λογισμικ?

Μπορε? να ε?ναι κ?ποιο? υι?? ? κ?ποια επ?θεση που ?ριξε το site σα? ? το ?κανε ?ρμαιο των χ?κερ.

Μπορε?τε να βρε?τε και αφαιρ?σετε τον κακ?βουλο κ?δικα ? να κ?νετε επαναφορ? σε ?να παλαι?τερο backup.

Κ?ντε Update

Στη συν?χεια θα πρ?πει να κ?νετε αναβ?θμιση και update ?λων των εφαρμογ?ν και μετ? να π?ρετε ξαν? ?να αντ?γραφο ασφαλε?α?.

Αλλ?ξτε ?λου? του? κωδικο?? πρ?σβαση? ξαν?

Αναγκαστικ? για λ?γου? ασφαλε?α? θα πρ?πει να αλλ?ξετε του? κωδικο?? ασφαλε?α? για δε?τερη φορ?.

Ασφαλ?στε την ιστοσελ?δα σα?

Θα πρ?πει να π?ρετε μ?τρα τα οπο?α θα θωρακ?σουν το WordPress απ? τι? επ?μενε? επιθ?σει? των χ?κερ. ?Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:?Hardening WordPress.

Τα επιπλ?ον μ?τρα ασφαλε?α? θα σα? βοηθ?σουν να μην π?σετε θ?μα χ?κερ στο εξ?? και θα σα? κ?νουν πιο προσεκτικ? και ?χι τ?σο αφελ? και επιπ?λαιο με τι? ιστοσελ?δε? σα?.

Αυτ? για σ?μερα, πιστε?ω ?τι σα? βο?θησα και θεωρ? ?τι η ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν ε?ναι μ?νο υπ?θεση του προγραμματιστ? σα? αλλ? και προσωπικ? σα? υπ?θεση.

Δε?τε περισσ?τερα για την ασφ?λεια ιστοσελ?δων:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍