ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Πω? να βελτι?σετε την κατ?ταξ? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Γεια σα? φ?λοι μου, γνωρ?ζω ?τι εδ? και καιρ? εσε?? οι φανατικο? αναγν?στε? μου περιμ?νετε να δε?τε το επ?μενο κορυφα?ο ?ρθρο που θα γρ?ψω. Και πιστε?ω μετ? απ? καιρ? αυτ? να ε?ναι ?να απ? τα σημαντικ?τερα θ?ματα που καλ?πτουμε στο SEO.

Που δεν ε?ναι ?λλο απ? την συνεχιζ?μενη βελτ?ωση τη? κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Στα γιαπων?ζικα η συνεχιζ?μενη βελτ?ωση ονομ?ζεται Kaizen, οπ?τε εδ? μιλ?με για το SEO Kaizen, την ολο?να και συνεχ?? βελτ?ωση των θ?σεων μα? καθ?? και τι? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Το βασικ?τερο πρ?γμα που χρει?ζεται να κ?νετε κ?θε μ?να για να ε?στε πρ?τοι στη Google

Αν μπορο?σατε να κ?νατε μ?νο ?να πρ?γμα για να βελτι?σετε γενικ? την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google, ποιο θα ?πρεπε να ?τανε αυτ?;

Και η απ?ντηση ε?ναι απλ? και δεν ε?ναι ?λλη απ? μια λ?ξη:

Referring Domains

REFERRING-DOMAINS

Τα referring domains ε?ναι ο αριθμ?? των domains που δε?χνουν απ? ?λλα sites στην ιστοσελ?δα μα?. Γιατ? μετρ?ει περισσ?τερο για τη Google να ?χουμε ?να backlink απ? 100 διαφορετικ? domains, απ? διαφορετικ?? ιστοσελ?δε? παρ? 100 backlinks απ? ?να domain name.

Και α? ε?ναι και το ?να referring domain 100 φορ?? πιο ισχυρ? απ? τα ?λλα 100, π?λι το πλ?θο? ε?ναι ικαν? να κερδ?σει το ?να.

Και εμε?? μ?χρι χτε? μετρο?σαμε μ?νο τα backlinks αντ? να μετρ?με τα referring domainds.

Η μεγ?λη διαφορ? των backlinks με τα referring domains φα?νεται στην κατ?ταξη γιατ? συν?θω? οι περισσ?τεροι μετρ?νε τα συνολικ? backlinks και ?τσι μια ιστοσελ?δα με 10 backlinks ?χει καλ?τερη κατ?ταξη απ? μια ιστοσελ?δα με 100 backlinks.

Ο λ?γο?; Διαφ?ρουν στον αριθμ? των referring domains. Η ιστοσελ?δα με τα 10 backlinks ?χει 10 referring domains, ?να backlink απ? κ?θε ?να domain, εν? η ιστοσελ?δα με τα 100 backlinks ?χει λιγ?τερα των 10 referring domains.

Το πιο δημοφιλ?? εργαλε?ο SEO για την μ?τρηση των referring domains ε?ναι το Aherfs, το οπο?ο το χρησιμοποι? σχεδ?ν καθημεριν?. Εκτ?? απ? αυτ? υπ?ρχουν και πολλ? ?λλα εργαλε?α στο ?ντερνετ για την μ?τρηση αυτο? του δε?κτη ?πω? το Google Search Console που μα? περιορ?ζει στα 1.000 domains, το SEMRush και το Monitor Backlinks.

Το Ahrefs ?πω? και κ?θε ?λλο εργαλε?ο μ?τρηση? των domains ?χει τη δικ? του μηχαν? αναζ?τηση?, το δικ? του spider και bot που διατρ?χει το ?ντερνετ για να βρει ν?α backlinks και ν?ε? ιστοσελ?δε?. Πολλ?? φορ?? ε?ναι δυνατ? να μην κ?νουν crawling με 100% επιτυχ?α και να πι?νουν μ?νο το 90% των backlinks που ?χουν δημιουργηθε?.

Το πιο ?γκυρο θεωρε?ται απ? την κοιν?τητα του SEO το Ahrefs.

 

Μετρ?ει μ?νο ο αριθμ?? των ιστοσελ?δων που συνδ?ονται με την ιστοσελ?δα μα?;

Number-of-referring-domains-1024x705

Προφαν?? και ?χι, γιατ? κ?θε backlink μεταφ?ρει και το λεγ?μενο link juice απ? το site που συνδ?εται προ? την ιστοσελ?δα προορισμο?. To link juice προσδ?δει trustflow, σχετικ?τητα, και πολλ? ?λλα ποιοτικ? χαρακτηριστικ? που μετρ?ει η Google για να κατατ?ξει την ιστοσελ?δα σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

?μω? η εμπειρ?α λ?ει ?τι ο αριθμ?? των συνδεδεμ?νων domain names προ? μια ιστοσελ?δα πα?ζει πολ? μεγ?λο ρ?λο στην κατ?ταξη τη? στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Ο σημαντικ?τερο? παρ?γοντα? SEO παρ? τι? ?λε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google που πολ? πρ?σφατα ?βγαλε το Bert Update, παραμ?νει να ε?ναι ο αριθμ?? των domain που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Αυξ?στε τα referring domain σα? για να ανεβε?τε στη Google

Το να δημιουργε?τε backlinks απ? τα ?δια site δεν ε?ναι το σωστ?τερο πρ?γμα που μπορε?τε να κ?νετε για να βελτι?σετε την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Β?βαια, ?λα τα υγι? site ε?ναι φυσιολογικ? να πα?ρνουν περισσ?τερα απ? ?να backlink απ? τα ?δια domain names, απ? τι? ?διε? ιστοσελ?δε? και δεν θεωρε?ται καθ?λου spam ? επικ?νδυνο για τη Google αυτ?.

?μω? θα πρ?πει ?μα πραγματικ? θ?λετε να ανεβε?τε στη Google, να π?ρετε backlinks απ? καινο?ριε? ιστοσελ?δε? που δεν ?χετε συνδεθε? ακ?μα με αυτ??.

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι πω? θα βρε?τε καινο?ρια sites που θα θ?λουν να συνδεθο?ν μαζ? σα?;

Μια απ?ντηση ε?ναι ?μα ε?στε τοπικ? επιχε?ρηση να καταχωρηθε?τε στο Vrisko και στον Χρυσ? Οδηγ? που ?μω? δεν ε?ναι και ?τι συμφερ?τερο υπ?ρχει απ? οικονομικ?? ?ποψη? μια? και ?να backlink απ? αυτο?? του high authority οδηγο?? να σα? κοστ?σει απ? 250,00€ και ?νω το ?το?.

Μετ? θα πρ?πει να στραφε?τε εκτ?? απ? του? γνωστο?? και φ?λου?, σε μια σοβαρ? εταιρε?α SEO, για να σα? κ?νει επαγγελματικ? link building.

Το χτ?σιμο συνδ?σμων ε?ναι μια διαδικασ?α που διαρκε? μ?νε?, γ?νεται συν?χεια και εκ των πραγμ?των δεν σταματ?ει ποτ?, γιατ? π?ντα θα υπ?ρχει κ?ποιο? ανταγωνιστ?? σα? ο οπο?ο? θα κ?νει SEO για να σα? κερδ?σει και να σα? κλ?ψει τη θ?ση σα? απ? τη Google.

Στην αναζ?τηση ν?ων ιστοσελ?δων για backlink, πολλο? στρ?φονται στα μεγ?λα ενημερωτικ? site ?πω? Πρ?το Θ?μα, CNN, Boro κτλ αλλ? και εκε? το κ?στο? ε?ναι απαγορευτικ? γιατ? ο μ?σο? ?ρο? του κ?στου? τη? καταχ?ρηση? με ?ρθρο ε?ναι 400,00€. Ποσ? π?λι αρκετ? μεγ?λο για να κερδ?σετε ?να backlink απ? μια ιστοσελ?δα με μεγ?λο ?νομα.

Και μ?λλον δεν ε?ναι βι?σιμο αυτ? το μοντ?λο χτισ?ματο? συνδ?σμων. Γιατ? ?μα χρειαζ?μαστε 10 ν?ε? ιστοσελ?δε? κ?θε μ?να, χρειαζ?μαστε 4.000€ το μ?να μ?νο για backlinks.

Κρατ?στε θετικ? το ισοζ?γιο των backlinks κ?θε μ?να

Μια τελευτα?α συμβουλ? που θ?λω να σα? δ?σω ε?ναι να κρατ?σετε θετικ? το ισοζ?γιο νεοαποκτηθ?ντων με απολεσθ?ντων referring domain κ?θε μ?να. Αφο? δημιουργ?σετε τα πρ?τα σα? backlink, μετ? απ? ?να σημε?ο θα αρχ?σετε να χ?νετε και κ?ποια backlinks ε?τε γιατ? θα κλε?σουν κ?ποιε? ιστοσελ?δε?, ε?τε γιατ? θα αλλ?ξει το περιεχ?μενο του? ε?τε γιατ? θα τι? απαξι?σει η Google.

Θα πρ?πει να να μην εφησυχ?ζετε και να αφιερ?νετε κ?θε μ?να τον χρ?νο και του? π?ρου? που χρει?ζεστε για να κρατ?σετε τον αριθμ? των συνδεδεμ?νων ιστοσελ?δων σε θετικ? πρ?σημο.

To 90.88% των σελ?δων δεν πα?ρνει καθ?λου οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google

NO-TRAFFIC-PAGES

Μπορε? να ακο?γεται εξωφρενικ? αλλ? 9 στα 10 sites δεν κατοικο?νται και δεν ?χουν καθ?λου επισκεψιμ?τητα απ? οργανικ?? αναζητ?σει? ?πω? η Google. Φαντ?ζομαι πω? δεν θα θ?λατε να καταντ?σει και η ιστοσελ?δα σα? σαν και αυτ?? τι? ιστοσελ?δε? ζ?μπι.

Και το λιγ?τερο που ?χω να σα? προτε?νω ε?ναι να ζητ?σετε μια επαγγελματικ? προσφορ? για σωστ?? υπηρεσ?ε? SEO τ?ρα.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-PARAMARKETING

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍