ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

user-experience-ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ SEO

Πω? να βελτι?σετε την εμπειρ?α του χρ?στη User Experience βελτι?νοντα? το SEO

Περιεχ?μενα

Πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση? βελτι?νοντα? το User Experience

Η εμπειρ?α του χρ?στη ε?ναι ?λη η α?σθηση που του δημιουργε?ται ?ταν πλοηγε?τε μ?σα στι? σελ?δε? απ? το site μα?.

Η εμπειρ?α του χρ?στη ? user experience σε συντομογραφ?α UX ?χει να κ?νει με την συνολικ? λειτουργικ?τητα και ευχρηστ?α τη? ιστοσελ?δα? μα? και η εμπειρ?α ?χει δε?ξει ?τι ?σο πιο καλ? ε?ναι αυτ? η εμπειρ?α, τ?σο περισσ?τερο ανεβα?νει και η ιστοσελ?δα μα? στη Google και σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αν αισθ?νεστε ?τι οι επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα? φε?γουν και δεν μ?νουν ο?τε λεπτ? μ?σα σε αυτ?ν, τ?τε θα πρ?πει να ξαναμελετ?σετε την ?λη εμπειρ?α του χρ?στη στην ιστοσελ?δα σα?.

Δε?τε παρακ?τω τι θα πρ?πει να προσ?ξετε και τι να αποφ?γετε για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? απ? το ?ντερνετ!

Γιατ? θα πρ?πει να δ?σετε σημασ?α στην εμπειρ?α του χρ?στη;

Η εμπειρ?α του χρ?στη ? το UX ?χει να κ?νει με το π?σο γρ?γορα και ε?κολα βρ?σκει ο επισκ?πτη? τη? ιστοσελ?δα σα? αυτ? που θ?λει μ?σα στο site σα?.

Αρχικ? θα πρ?πει να κ?νουμε την ερ?τηση ?μα βρ?σκει αυτ? που θ?λει ο επισκ?πτη? τη? ιστοσελ?δα? σα? σε σα? και π?σα κλικ τον χωρ?ζουν απ? το να το αγορ?σει αν πρ?κειται για eshop ? με το π?σα κλικ τον χωρ?ζουν απ? το να γ?νει πελ?τη? σα?.

Ε?ναι βασικ? αρχ? τη? επιτυχ?α? σα? στο ?ντερνετ να πι?σετε τον σφυγμ? τη? αγορ?? σα? και να παρ?χεται ακριβ?? την πληροφορ?α και την υπηρεσ?α ? προ??ν για την οπο?α κα?γεται ο σημεριν?? πελ?τη? σα? και το αναζητ? διακα?? στο ?ντερνετ.

Στη συν?χεια θα πρ?πει να δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα που να την γεμ?σετε με χρ?σιμο περιεχ?μενο και πληροφορ?ε? που θα βοηθ?νε ουσιαστικ? τον χρ?στη και θα τον κ?νουνε να σα? εμπιστευτε?.

Αυτ? προ?ποθ?τει ?τι κ?θε ιστοσελ?δα θα πρ?πει να ?χει και ?να ενεργ? blog το οπο?ο θα παρ?χει πληροφορ?ε? στον τελικ? χρ?στη σχετικ? με ν?α του κλ?δου σα?, με προσφορ??, με αναλ?σει? και με χρ?σιμε? πρακτικ?? συμβουλ??.

?σο πιο καλ? οργαν?σετε αυτ?ν την πληροφορ?α, τ?σο πιο ευτυχισμ?νου? θα κ?νετε του? επισκ?πτε? σα? και τ?σο πιο πολ? θα αν?βουν οι παραγγελ?ε? σα? και τα τηλεφων?ματα σα?.

Με ?λλα λ?για, η εμπειρ?α του χρ?στη ανεβ?ζει δραματικ? το ποσοστ? μετατροπ?ν των επισκεπτ?ν σε πελ?τε? στην ιστοσελ?δα σα?.

Για παρ?δειγμα, ?μα πουλ?τε παπο?τσια θα πρ?πει να προσαρμ?σετε ?λο το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα γ?ρω απ? τα παπο?τσια που πουλ?τε και απ? το πω? να βοηθ?σετε τον τελικ? χρ?στη να βρει γρ?γορα αυτ? που θ?λει μ?σα απ? φ?λτρα και δημοφιλ?στερα προ??ντα.

 

Τι θα πρ?πει να αποφ?γετε στην ιστοσελ?δα σα? για να μην χ?σει σε UX

Μη φορτ?νετε την ιστοσελ?δα σα?

Οι πολ? φορτωμ?νε? ιστοσελ?δε? με πληροφορ?ε? και γραφικ? ε?ναι αυτ?? που κουρ?ζουν τον χρ?στη και που δεν το αφ?νουν να βρει αυτ? που θ?λει. Ο ανθρ?πινο? εγκ?φαλο? μπορε? να αφομοι?σει μ?χρι ?να ορισμ?νο ποσ? πληροφ?ρηση?.

Μετ? απ? αυτ? ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να παρακολουθ?σει την υπερβολικ? ρο? πληροφορι?ν με αποτ?λεσμα να παραλ?ει και να εγκαταλε?πει την ιστοσελ?δα σα?.

Οι υπερβολικ?? διαφημ?σει?, τα π?ρα πολλ? ?ρθρα και η μικρ? γραμματοσειρ? καθιστ?νε δυσαν?γνωστη μια ιστοσελ?δα και απομακρ?νουν τον τελικ? χρ?στη.

Ελαχιστοποι?στε τι? διαφημ?σει?

?μα διατηρε?τε ?να διαφημιστικ? site θα πρ?πει να ελαχιστοποι?σετε τι? προβαλλ?μενε? διαφημ?σει? και φυσικ? να αποφ?γετε το Google Adsense. Ο λ?γο? για να το αποφ?γετε ε?ναι γιατ? ?χει μηδαμιν? απ?δοση και αναγκαστικ? θα πρ?πει να β?λετε π?ρα πολλ?? διαφημ?σει? για να αυξ?σετε τα ?σοδα σα?.

Θα δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα χαμηλ?? ποι?τητα? με πολλ? κινο?μενα banners που στην ουσ?α θα ε?ναι ?χρηστα στον χρ?στη.

Μην παραφορτ?νετε το μενο? σα?

Μπορε? να ?χετε πολλ?? σελ?δε? μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?, αλλ? δεν σημα?νει ?τι ?λε? θα πρ?πει να εμφαν?ζονται στο βασικ? μενο?.

Κρ?ψτε ? τοποθετ?στε στο υποσ?λιδο ?λε? τι? σελ?δε? του μενο? σα? που δεν ε?ναι πρωτε?οντε?.

Για παρ?δειγμα, οι σελ?δε? με του? ?ρου? χρ?ση? ? την πολιτικ? απορρ?του δεν χρει?ζονται να ε?ναι σε πρ?το πλ?νο. Μπορο?ν ?μω? να ε?ναι σε πρ?το πλ?νο οι βασικ?? σελ?δε? με τα κ?ρια προ??ντα σα? ? οι τελε?ω? απαρα?τητε? σελ?δε?.

Πολ? φορτωμ?να μενο? δεν σημα?νει ?τι θα κερδ?σουν το ενδιαφ?ρον του χρ?στη. Κανε?? δεν εντυπωσι?ζεται με το πολ? περιεχ?μενο, αλλ? με το ευδι?κριτο καλ? περιεχ?μενο που ε?ναι και ε?κολο να το βρει κ?ποιο? και να πλοηγηθε? μ?σα σε αυτ?.

Οι πολλ?? φωτογραφ?ε? δεν βελτι?νουν π?ντοτε την εμπειρ?α του χρ?στη

Κ?θε ?ρθρο και κ?θε σελ?δα χρει?ζονται τουλ?χιστον μ?α φωτογραφ?α. Σε περ?πτωση που ?χουμε και περισσ?τερε? απ? μ?α φωτογραφ?ε? καλ? ε?ναι να τι? οργαν?σουμε σε γκαλερ? φωτογραφι?ν παρ? να τι? διασπε?ρουμε αυξ?νοντα? το μ?κο? του ?ρθρου εκτ?? και αν αποτελο?ν μ?ρο? τη? ιστορ?α? που ξεδιπλ?νεται.

Οι πολλ?? φωτογραφ?ε? που παρεμβ?λλονται μ?σα στο κε?μενο δεν σημα?νει ?τι εμπλουτ?ζουν το κε?μενο και το κ?νουν πιο ελκυστικ?. Πολλ?? φορ?? ?χουν το αντ?θετο αποτ?λεσμα αποπροσανατολ?ζοντα? τον χρ?στη.

Αποφ?γετε τα ?ρθρα με ρηχ? περιεχ?μενο

Τα ?ρθρα με ρηχ? περιεχ?μενο απλ?? ξενερ?νουν τον χρ?στη. Παρ?δειγμα προ? αποφυγ? αποτελο?ν τα blog που προβ?λει το yahoo.gr στι? ειδ?σει?, ?που κ?θε μ?α δημοσ?ευση ε?ναι backdoor page για ?να ?λλο blog και ο?τε καθεξ??.

Για να δει? μια δημοσ?ευση θα πρ?πει να γυρ?σει? 6-7 blog και στο τ?λο? βρ?σκεσαι σε ?να ?λλο site που ποτ? δεν ?θελε? να μπει? και δεν ξ?ρει? και πω? ?φτασε? και ω? εδ?.

Αποφ?γετε τα ενοχλητικ? pop-up

Τα αναδυ?μενα παρ?θυρα με διαφημιστικ? μην?ματα και τα παρ?θυρα με προτροπ?? για like στο facebook εκτ?? απ? ενοχλητικ? θυμ?ζουν ?τι η ιστοσελ?δα που μ?λι? μπ?καμε μ?λλον ε?ναι για τα σκουπ?δια και ?χει μοναδικ? σκοπ? να σπαταλ?σει τον χρ?νο μα?.

Δεν υπ?ρχει καν?να ?φελο? σε κ?ποιον το να δι?ξει τον επισκ?πτη απ? την ιστοσελ?δα του πριν καν τον κερδ?σει με το κατ?λληλο περιεχ?μενο.

Ο στ?χο? τη? χρ?σιμη? ιστοσελ?δα? με υψηλ? δε?κτη User Experience ε?ναι να κρατ?σει και να οδηγ?σει τον επισκ?πτη στο να γ?νει θαμ?να? ? πελ?τη? και ?χι να τον στε?λει στο Facebook.

Αποφ?γετε τα ?χρηστα cookie policy

Τελε?ω? ξαφνικ? γ?μισε το ?ντερνετ παρ?θυρα με ενοχλητικ? cookie policy, λε? και το ?χει επιβ?λει κ?ποιο? α?ρατο? ν?μο? το να παρενοχλο?με τον χρ?στη με ?χρηστα cookie policy.

Δεν πιστε?ω να υπ?ρχει ?νθρωπο? σ?μερα που να χρει?ζεται περισσ?τερο ενημ?ρωση για τα cookies ? να ?χει κ?ποιο φ?βο απ? αυτ?.

Αν?καθεν ?λε? οι ιστοσελ?δε? χρησιμοποιο?σαν cookies για να βελτι?σουν την πλο?γηση και την εμπειρ?α του χρ?στη, πω? γ?νεται σε μια ν?χτα ?λοι να πρ?πει να το πο?νε ?τι τα χρησιμοποιο?ν με ?να pop up αν? ιστοσελ?δα;

Μεγ?λη βλακε?α το cookie policy, απλ? σκοτ?στε το!

Αφαιρ?στε το like στο facebok

?μα φτι?ξατε μια ιστοσελ?δα με σκοπ? να μαζ?ψετε like στο facebook ε?στε σε λ?θο? δρ?μο γιατ? ?χετε ανο?ξει τον ασκ? του Αι?λου για να διαλ?σετε την ιστοσελ?δα σα?.

Το facebook δεν ε?ναι δικ? σα? site και ?χει περισσ?τερε? αποσπ?σει? απ? την ιστοσελ?δα σα?. Επ?ση? ?χει και μηδενικ?? μετατροπ??, δηλαδ? καν?να? σχεδ?ν δεν θα γ?νει πελ?τη? σα? στο Facebook, αν δεν μπει πρ?τα στην ιστοσελ?δα σα?.

Προσπαθ?στε να κρατ?σετε τον επισκ?πτη μ?σα στο site σα? ?σο περισσ?τερο γ?νεται και μην τον δι?χνετε με την πρ?τη ευκαιρ?α.

Β?λτε τα social media σε δε?τερη μο?ρα

Αφαιρ?στε τα follow me on twitter, facebook κτλ απ? την προμετωπ?δα τη? ιστοσελ?δα σα?. Σκοπ?? σα? ε?ναι να φ?ρετε τον κ?σμο απ? το facebook και τα ?λλα social media στο site σα? και ?χι να τον π?ρετε απ? το site σα? και να τον π?τε στο facebook.

?μα θ?λει κ?ποιο? να μ?θει τα ν?α σα? ? να δει τα ν?α σα? προ??ντα θα πρ?πει να ξ?ρει ?τι θα τα βρει στο site σα? και ?χι κ?που αλλο?. Στην ουσ?α θα πρ?πει να ακολουθε?τε την τακτικ? του link bate δηλαδ? τη? προ?θηση? εν?? προ??ντο? στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? με σκοπ? να μπει κ?ποιο? στο site σα? και να το αγορ?σει και ?χι να δει π?σα tweets ?χετε κ?νει.

Αφαιρ?στε το διπλ? περιεχ?μενο

Το διπλ? περιεχ?μενο στην πρ?τη σελ?δα εκτ?? απ? ενοχλητικ? ε?ναι και καταχρηστικ? γιατ? καταχρ?ζεται τον πολ?τιμο χ?ρο που ?χετε στο site σα?.

Το να βλ?πουμε τα ?δια πρ?γματα περισσ?τερο απ? μ?α φορ? μα? κουρ?ζει και μα? δ?νει την εντ?πωση ?τι πρ?κειται για ?να ερασιτεχνικ? site και ?χι για ?να επαγγελματικ? site που μπορο?με να εμπιστευτο?με.

?μα δεν ?χετε ακ?μα πολ? περιεχ?μενο, προτιμ?στε μια λιτ? δομ? στην ιστοσελ?δα σα? και μην προσπαθε?τε να γ?νετε η Ναυτεμπορικ? ? μεγ?λο portal τη στιγμ? που ε?στε one man show.

Τα breadcrumbs μα? ανεβ?ζουν στη Google

Και γω σα? προτε?νω να τα χρησιμοποι?σετε αρκε? να μην ε?ναι ενοχλητικ? και να μην προσθ?τουν και ?λλη πολυπλοκ?τητα στο ?δη πολ?πλοκο site σα?.

Χρησιμοποι?στε τα μ?νο αν κρ?νονται απαρα?τητα για την πλο?γηση του χρ?στη.

Πω? να αυξ?σετε το User Experience

Θα πρ?πει συνεχ?? να βελτι?νετε την ιστοσελ?δα σα? με β?ση τι ζητ?ει ο τελικ?? χρ?στη? και η αγορ? σα?. Θα πρ?πει εσκεμμ?να να κ?νετε ?ρευνα αγορ?? και να ψ?ξετε να βρε?τε ε?τε ?μεσα ε?τε ?μμεσα το τι ζητ?ει η αγορ? σα? σ?μερα και να ικανοποι?σετε αυτ? τη ζ?τηση πρ?τα σε πληροφορ?α και μετ? σε υπηρεσ?α ? προ??ν.

Απλοποι?στε την ιστοσελ?δα σα?

Η απλ?τητα δεν σημα?νει ?τι θα μει?σει την ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα σα?.

Φροντ?στε να αυξ?σετε την ποι?τητα των εμπορευμ?των ? των ?ρθρων σα? και να μει?σετε ?λου? του? περισπασμο??. Η Αφροδ?τη τη? Μ?λου στεγ?ζεται στο Λο?βρο σε ?ναν ολ?κληρο ?ροφο.

Δεν υπ?ρχει δε?τερο ?ργο τ?χνη? σε ?λο τον ?ροφο για να αποσπ?σει κ?ποια απ? την προσοχ? του επισκ?πτη.

?λη η εστ?αση π?φτει π?νω στην Αφροδ?τη τη? Μ?λου αυξ?νοντα? την ?νταση. Αυξ?στε και εσε?? αυτ?ν την ?νταση για να κ?νετε εντον?τερη την παρουσ?α σα? ? τι? υπηρεσ?ε? στο κοιν? σα?.

Προσπαθ?στε να αυξ?σετε τα ποσοστ? μετατροπ?? μει?νοντα? τι? επιλογ??

Βελτ?ωση για να αυξ?σω τα κλικ (click through rate) σημα?νει:

 • Να μει?σω τα ποσοστ? εγκατ?λειψη? των ν?ων χρηστ?ν που μπα?νουν για πρ?τη φορ? στην ιστοσελ?δα μου
 • Να αυξ?σω τον χρ?νο παραμον?? των επισκεπτ?ν στο site
 • Να μει?σω τον χρ?νο φ?ρτωση? κ?θε εσωτερικ?? σελ?δα?
 • Να βελτι?σω τα καν?λια αγορ?ν
 • Να βελτιστοποι?σω τη σελ?δα προορισμο?
 • Να αυξ?σω τη συνολικ? ταχ?τητα του site μου
 • Να βελτι?σω το μ?νυμα τη? ιστοσελ?δα? μου

Ο πιο ε?κολο? τρ?πο? για να βελτι?σετε τα ποσοστ? μετατροπ?ν ε?ναι να μει?σετε τι? επιλογ?? για χαμ?να ? ?χρηστα κλικ των επισκεπτ?ν. Πριν τοποθετ?σετε ?να link ? μια σελ?δα στο μενο? σα? σκεφτε?τε ?μα ε?ναι αυτ? η σελ?δα σημαντικ? ? απλ?? την β?λατε γιατ? ?πρεπε να προσθ?σετε κ?τι στο μενο?.

?μα σε ?να site ?χετε 10 εικον?δια στην πρ?τη σελ?δα τ?τε υπ?ρχουν 10% περ?που πιθαν?τητε? να κ?νει ο επισκ?πτη? κλικ σε κ?ποιο απ? αυτ?.

?μα μει?σετε αυτ?? τι? επιλογ?? σε 5, αυτομ?τω? ?χετε 20% πιθαν?τητε? και π?ει λ?γοντα?.

?μα θ?λετε να κ?νει ο επισκ?πτη? κλικ μ?νο σε μ?α επιλογ? θα πρ?πει να αφαιρ?σετε ?λε? τι? ?λλε? και να αφ?σετε τη μοναδικ? επιλογ? στον τελικ? χρ?στη για να αυξ?σετε τι? πιθαν?τητε? του κλικ.

Ανασχεδι?στε την ιστοσελ?δα σα? με β?ση το User Experience

Δεν ε?ναι κακ? να ανασχεδι?στε την ιστοσελ?δα σα? απ? το μηδ?ν. Εχθρ?? του καλο? ε?ναι το καλ?τερο.

Το σωστ?τερο ε?ναι να κρατ?σετε τον παλι? σχεδιασμ? και να λανσ?ρετε το καινο?ριο design για ?να μ?να για να δε?τε τη διαφορ?. Παρατηρ?στε και μελετ?στε τα στατιστικ?, τι? πωλ?σει?, το bounce rate, τα ποσοστ? εγγραφ?ν στη λ?στα σα?.

?λα τα παραπ?νω μπορε?τε να τα δε?τε με τη χρ?ση των Google Analytics και συγκρ?νοντα? του? δ?ο μ?νε?. Αρκε? να ?χετε μεγ?λο στατιστικ? δε?γμα επισκεπτ?ν και του? δ?ο μ?νε?. Ικανοποιητικ? στατιστικ? δε?γμα για μ?να ε?ναι τουλ?χιστον 10.000 επισκ?πτε? το μ?να ?στε τα συμπερ?σματα που θα βγ?λετε να ε?ναι β?σιμα και ?ριμα.

Δε?τε ποια εκδοχ? ε?ναι νικητ?? και με β?ση το καλ?τερο web design προχωρ?στε προ? τη σωστ? κατε?θυνση στην αγορ? σα?.

Το να στηρ?ζεστε απλ?? και μ?νο στο ?νστικτο δεν λ?ει και κ?τι ?μα δεν υποστηριχθε? το ?νστικτο σα? με δεδομ?να και στοιχε?α.

Σα? ευχαριστ? πολ? που διαβ?σετε το ?ρθρο μου. ?μα σα? ?ρεσε μπορε?τε να πε?τε την ?ποψη σα? στα σχ?λια και να κ?νετε like, share, tweet και google plus!

 

Δε?τε περισσ?τερα για την εμπειρ?α του χρ?στη και το SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

 • Πα?λο? Ζυγκουλα?
  10 Νοεμβρ?ου 2015 10:45 πμ

  Πολ? καλ? τα λε? Ιω?ννη, αλλ? ?χω το εξ?? πρ?βλημα:

  1. ?χω ?να eshop με 5.000 προ??ντα σε Magento και θ?λω να π?ω σε WordPress γιατ? δεν ?χω καθ?λου πωλ?σει?.

  Δεν ξ?ρω τι φτα?ει, αλλ? νομ?ζω ?τι ε?ναι το Magento γιατ? ε?ναι πολ? βαρ? ? κ?τι του λε?πει που δεν το ξ?ρω.

  2. Μπορο?με να κ?νουμε μεταφορ? σε WordPress; Και π?σο θα στοιχ?σει;

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍