ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

proothisi-istoselidas-website-promotion

Πω? να προβ?λετε σωστ? την επιχε?ρηση σα? στο ?ντερνετ

Περιεχ?μενα

Πω? να δημιουργ?σετε μια ιστοσελ?δα που να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και να σα? φ?ρνει χιλι?δε? πωλ?σει? το μ?να!

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? μια μικρ? ?ρευνα που ?κανα στον ελληνικ? σκουπιδ?τοπο του ?ντερνετ μ?σα απ? ιστοσελ?δε? που δεν ?χουν τ?ποτα να πουν και τ?ποτα να προσφ?ρουν δυστυχ??, ανακ?λυψα ?να πολ? μεγ?λο κεν? στο θ?μα: Πω? να προβ?λετε σωστ? στην επιχε?ρηση σα? στο ?ντερνετ.

?μα ?χετε την δικ? σα? επιχε?ρηση, τοπικ? ? διεθν??, μεγ?λη ? μικρ? και θα θ?λατε να αυξ?σετε την πελατειακ? σα? β?ση, τ?τε το ?ντερνετ ε?ναι ο καλ?τερο? τρ?πο? για να το κ?νετε.

Για σα? γρ?φτηκε αυτ? το ?ρθρο και ?μα θ?λετε να μ?θετε πω? να προβ?λετε με επιτυχ?α το μαγαζ? σα? ? το επ?γγελμα σα?, τ?τε διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι σωστ? προβολ? επιχε?ρηση? στο ?ντερνετ;

Σωστ? προβολ? τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ γ?νεται μ?νο μ?σα απ? το δικ? σα? site. Χωρ?? την δικ? σα? προσωπικ? ? εταιρικ? ιστοσελ?δα, δεν γ?νεται να ?χει αποτ?λεσμα η προβολ? τη? επιχε?ρηση? σα?.

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? βρ?σκεται στο να κ?νετε μια ιστοσελ?δα με την επιχε?ρηση σα? και αυτ? να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?. Απ? εκε? θα αντλε?τε στοχευμ?νο κ?σμο προ? την ιστοσελ?δα σα? ?που ?ταν θα μπα?νει ο επισκ?πτη? θα πρ?πει να μετατρ?πεται σε πελ?τη. Αυτ? λ?γεται επιτυχημ?νη προβολ? επιχε?ρηση? στο ?ντερνετ

Η προβολ? τη? επιχε?ρηση? σα? ?χει κ?ποιου? συγκεκριμ?νου? στ?χου?:

1. Την α?ξηση τη? πελατε?α? και των πωλ?σεων.

?να ποσοστ? καταναλωτ?ν δεν θα επισκεφτε? ποτ? το κατ?στημα ? την επιχε?ρηση σα?. Θα σα? βρουν ?μω? πολ? ε?κολα ηλεκτρονικ? να ?χετε ιστοσελ?δα. ?μα οι περισσ?τεροι πελ?τε? σα? ε?ναι στο ?ντερνετ, τ?τε θα πρ?πει να π?τε και εσε?? εκε? το ταχ?τερο δυνατ?.

2. Την διε?σδυση σε ν?ε? αγορ??.

Ν?α αγορ? για μια τοπικ? επιχε?ρηση ε?ναι ?λη η Ελλ?δα ? η πανελλ?νια εμβ?λεια. Επ?ση? ?μα κ?νετε εξαγωγ??, τ?τε το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ?σω? να ε?ναι ο μ?νο? τρ?πο? για να ξεκιν?σετε ? να σα? βρουν.

Το ?ντερνετ ε?ναι ο πιο απλ?? τρ?πο? διε?σδυση? σε ν?ε? αγορ??.

3. Την π?ληση ν?ων προ??ντων και υπηρεσι?ν.

?ταν μιλ?με για ν?α προ??ντα, εννοο?με ηλεκτρονικ? προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που θα μπορ?σετε να τα διαθ?σετε ηλεκτρονικ?.

4. Την δημιουργ?α ν?ου καναλιο? πωλ?σεων μ?σω τη? ιστοσελ?δα? ? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?.

Τα καν?λια διανομ?? ε?ναι πολ? γνωστ? στι? παραδοσιακ?? επιχειρ?σει?. Το ?ντερνετ βο?θησε στη δημιουργ?α εν?? ακ?μα καναλιο? πωλ?σεων και διανομ?? προ??ντων στου? τελικο?? καταναλωτ??.

5. Το να γ?νετε γνωστο? και να χτ?σετε το ?νομα σα?.

Το ?νομα σα? ε?ναι ο α?ρα? τη? επιχε?ρηση? σα? που εν? στα παραδοσιακ? μαγαζι? ε?χε να κ?νει με την θ?ση και την πελατε?α, στο ?ντερνετ ?χει να κ?νει με την επισκεψιμ?τητα, την αναγνωρισιμ?τητα, το μ?γεθο? τη? email list και ?λλα.

6. Να χτ?σετε την email λ?στα σα? και να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? μ?σω του email marketing.

To email marketing οφε?λετε για το 93% των μετατροπ?ν των επισκεπτ?ν σε πελ?τε? στο ?ντερνετ. Δε?τε περισσ?τερα στα ?ρθρα:

Οποιοσδ?ποτε ?λλο? ε?ναι ο στ?χο? σα?, π?λι θα μπορο?σε να σα? βοηθ?σει η ιστοσελ?δα σα? για να τον επιτ?χετε. Το θ?μα ε?ναι να το κ?νετε σωστ?.

Προβολ? επιχε?ρηση? και προ?θηση ιστοσελ?δων

Π?ρα πολλο? συγχ?ουν την προβολ? τη? επιχε?ρηση? σα? με την προ?θηση ιστοσελ?δων. Η προ?θηση ιστοσελ?δων νοηματικ? και μ?νο δεν παρ?χει μαι ολοκληρωμ?νη λ?ση για την επιχε?ρηση σα? ? για το site σα?.

Εμ?να με παραπ?μπει σε ?λλε? εποχ?? του ?ντερνετ ?ταν νομ?ζαμε ?τι με το π?τημα εν?? μαγικο? κουμπιο? θα καταχωρο?σαμε την ιστοσελ?δα μα? στην Google, ?πω? κ?ναμε με το Yahoo και θα μα? ?βρισκαν οι πελ?τε?. Αυτ? γιν?τανε το 2003 που δεν ε?χαμε καταλ?βει ?τι η Google ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση? και ?χι επαγγελματικ?? κατ?λογο? στο ?ντερνετ ?πω? η Yahoo.

Επομ?νω? η προ?θηση ιστοσελ?δων σαν δραστηρι?τητα ε?ναι παρωχημ?νη και ?χει αντικατασταθε? απ? το SEO που ε?ναι ολ?κληρη επιστ?μη.

Πολλο? μιλ?νε για αυτ?, λ?γοι ?μω? το κ?νουν πετυχημ?να και αυτ? συμβα?νει για πολλο?? λ?γου?. Δεν θα του? αναλ?σω ?μω? σ?μερα αλλ? θα σα? προτε?νω να γραφτε?τε στη λ?στα μου και να π?ρετε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα. ?τσι θα μπορ?σετε να με?νετε ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το 86% των καταναλωτ?ν αναζητ? προ??ντα και υπηρεσ?ε? απ? το κινητ? του, εν? τουλ?χιστον το 50% θα προβε? σε μ?α ηλεκτρονικ? αγορ?. Αυτ? και μ?νο θα πρ?πει να μα? β?λει την υποψ?α, ?τι ?ντω? υπ?ρχουν σοβαρο? επαγγελματ?ε? που ασχολο?νται με το κομμ?τι των ηλεκτρονικ?ν πωλ?σεων πολ? πετυχημ?να.

Τι δεν ε?ναι σωστ? προβολ? επιχε?ρηση? γενικ?

Πολλ?? επιχειρ?σει? και πολλο? απ? εσ?? γνωρ?ζω ?τι αισθ?νεστε ?τι ?χετε με?νει π?σω και ?τι η τεχνολογ?α σα? προσπερν?ει ανεπιστρεπτ?.

Και αυτ? ε?ναι η αλ?θεια. Η τεχνολογ?α ?ντω? σα? προσπερν?ει καθημεριν? και θα πρ?πει να κ?νετε συνεχ?? αλλαγ?? , να επενδ?ετε σε ν?α πρ?γματα, σε ν?α smartphones, ν?ου? υπολογιστ?? και προγρ?μματα και να μαθα?νετε ν?α πρ?γματα.

?ρευνε? ?χουν δε?ξει ?τι μ?χρι και το τ?λο? του 2013, π?νω απ? το 50% των επιχειρ?σεων θα ενσωματ?σουν Facebook, Twitter και blogs στη στρατηγικ? μ?ρκετινγκ που σχεδι?ζουν. Προσ?ξτε λ?ω μ?χρι το τ?λο? του 2013 και τ?ρα τη στιγμ? που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο, οδε?ουμε προ? το τ?λο? του 2014!

Πριν απ? λ?γο καιρ?, ?να? φ?λο? με π?ρε ?να τηλ?φωνο για να φτι?ξουμε την πρ?τη του ιστοσελ?δα. Πρ?κειται για ?να παραδοσιακ? ζαχαροπλαστε?ο στη Λ?ρισα με πολ? μεγ?λη ιστορ?α. Ανεβα?νοντα? στα γραφε?α ο ιδιοκτ?τη? τη? επιχε?ρηση? με σ?στησε στο ν?ο υπε?θυνο μ?ρκετινγκ που δεν γνωρ?ζει καθ?λου τα ν?α ηλεκτρονικ? μ?σα, facebook, internet, email, twitter και ε?ναι ?νω τον 50.

Εκτ?? αυτο? ε?χε και μια μικρ? αλλεργ?α στο οικονομικ? σκ?λο?.

Η σκ?ψη του? για την στρατηγικ? προ?θηση? τη? επιχε?ρηση? του? σε τοπικ? επ?πεδο ?τανε να κ?νουν μια διαφ?μιση σε πρωτοσ?λιδο τη? τοπικ?? εφημερ?δα? που ?χει 16.000 ημερ?σια φ?λλα, να β?λουνε μερικ? σποτ σε τοπικ? ραδι?φωνα και να το υποστηρ?ξουν και ?λο αυτ? με μια ιστοσελ?δα. Μου φ?νηκε αστε?ο και κ?πω? αν?ποδο.

Του? απ?ντησα ?τι ?πρεπε να αντιστρ?ψουμε την κατ?σταση. Θα πρ?πει να φτι?ξουμε μια ιστοσελ?δα που θα βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με τι? λ?ξει? κλειδι?, να βρ?σκετε σε ?λα τα social media και να υποστηρ?ξουμε αυτ? την ιστοσελ?δα με μερικ?? δημοσιε?σει? στην τοπικ? εφημερ?δα προβ?λλοντα? το ν?ο μα? site.

Ο λ?γο? που πρ?τεινα τα παραπ?νω οφε?λετε σε ?να σωρ? μαθ?ματα και σφαλι?ρε? που ?φαγα στο παρελθ?ν. Ιδο? μερικ?? σοβαρ?? σφαλι?ρε?.

Το ραδι?φωνο δεν αποδ?δει.

Στην προηγο?μενη εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων που ε?χα απ? το 2000 ?ω? το 2005. Ε?χα 4 ραδι?φωνα να πα?ζουν 6 σποτ την ημ?ρα καθημεριν? για 3 χρ?νια. Ξ?ρετε π?σοι πελ?τε? μου ?ρθαν απ? το ραδι?φωνο στα τρ?α αυτ? χρ?νια αδι?λειπτη? παρουσ?α?; Καλ? το μαντ?ψατε φ?λοι μου! Ο?τε ?να?! Μηδ?ν!

Κ?στο?; Απερ?γραπτο.

Η εφημερ?δα δεν αποδ?δει.

Η τοπικ? εφημερ?δα τη? Λ?ρισα? ε?ναι ?να φαιν?μενο για τον επαρχιακ? τ?πο. Την προηγο?μενη δεκαετ?α ε?χε 24.000. Σ?μερα ?χει π?σει στα 16.000 ημερ?σια φ?λλα και υπολογ?ζω ?τι στα επ?μενα χρ?νια ζ?τημα να υπ?ρχει κ?σμο? να την διαβ?ζει. Γενικ? δεν θα υπ?ρχει κ?σμο? να πληρ?νει για να αγορ?ζει εφημερ?δε? ? περιοδικ? τη στιγμ? που υπ?ρχουν τα tablets και τα smartphones.

Η ανιψι? μου που ε?ναι μ?λι? τρι?ν χρον?ν και πα?ζει το tablet στα δ?κτυλα ανακ?λυψε ?να περιοδικ? στο σπ?τι. Ε?χε ιδ?ε? για το σπ?τι και σε μια εικ?να με ?να σαλ?νι που τη? ?ρεσε ?ρχισε να σ?ρνει το δ?χτυλο τη? απ? π?νω για να πα?ξει το β?ντεο! ?τσι ακριβ?? κ?νει? και στο tablet για να αλλ?ξει η εικ?να ? να πα?ξει το β?ντεο.

Επειδ? το περιοδικ? δεν ?κανε τ?ποτα, ν?μισε ?τι ?τανε χαλασμ?νο και αφο? τη? φ?νηκε ?χρηστο, το π?ταξε με τη μ?α μακρι? ξεφων?ζοντα?!

Ναι, τα παιδι? σ?μερα ε?ναι πολ? ?ξυπνα και θεωρο?ν τη ν?α τεχνολογ?α δεδομ?νη. Δεδομ?νο ε?ναι το ?ντερνετ, το YouTube το tablet και ?χι οι εφημερ?δε?, τα βιβλ?α και η τηλε?ραση.

Το Google Adwords δεν αποδ?δει

Το 70% των κλικ που προ?ρχονται απ? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Google, αν?κουν στα οργανικ? αποτελ?σματα. Το 60% των κλικ των οργανικ?ν αποτελεσμ?των π?νε στα site που βρ?σκονται στι? 3 πρ?τε? θ?σει? τη? πρ?τη? σελ?δα? και 75% των χρηστ?ν δεν π?νε στη 2η σελ?δα.

Αυτ? μα? οδηγε? στο συμπ?ρασμα ?τι μ?νο το 30% κ?νει κλικ στα πληρωμ?να αποτελ?σματα. Το κ?στο? ?μω? του κ?θε κλικ ε?ναι υπ?ρογκο και δυσαν?λογο με τα οφ?λη. Αφο? ε?χα πετ?ξει το πρ?το 75?ρι τη? προσφορ?? τη? Google για να διαφημ?σω την ιστοσελ?δα μου, δεν ε?δα καν?να αποτ?λεσμα. Ο?τε ?να τηλ?φωνο.

Και αυτ? ε?ναι λογικ?. Π?? ο ?λλο? θα εμπιστευτε? σε κ?ποιον να του φτι?ξει την ιστοσελ?δα και να την βγ?λει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ?ταν αυτ?? πληρ?νει στα Adwords;

Κ?θε μ?ρα πα?ρνω περ?που 70 κλικ απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google. Με το μ?σο κ?στο? αν? κλικ να ε?ναι στα πεν?ντα λεπτ?, θα ?πρεπε να ξοδε?ω 35 ευρ? την ημ?ρα για κ?θε μ?να για να διατηρ?σω αυτ? την επισκεψιμ?τητα αν βασιζ?μουν στα Google Adwords αντ? για το SEO.

Θα χρειαζ?μουνα δηλαδ? 1050 ευρ? το μ?να για να πω ?τι κ?τι κ?νω. Θα ?βγαζα ?μω? 1050 ευρ? το μ?να απ? τα Google Adwords; Η εμπειρ?α μου λ?ει πω? ?χι. Πελ?τη? μου ?χει ξοδ?ψει μ?χρι σ?μερα π?νω απ? 24.000 ευρ? στα Google Adwords και αυτ? τη στιγμ? το μοντ?λο Adwords δεν ε?ναι βι?σιμο.

Επ?ση? λειτουργε? και ανασταλτικ? για το SEO. Αντ? να ασχολε?σαι με το SEO τη? ιστοσελ?δα σου, ασχολε?σαι με το Adwords που ?χει προσωριν? αποτελ?σματα.

?Η Σελ?δα στο Facebook χωρ?? ιστοσελ?δα δεν αποδ?δει

Στο ?ρθρο μου: Απ? τη Facebook Page στο δικ? σα? site, αναφ?ρω τι? διαφορ?? μεταξ? σελ?δα στο face και τη? δικ?? σα? ιστοσελ?δα? και πιστ?ψτε με ε?ναι πολλ??.

Επειδ? ?χω περισσ?τερε? απ? 5 σελ?δε? στο facebook εκτ?? απ? το προσωπικ? προφ?λ, βλ?πω ?τι ο ρ?λο? του? ε?ναι καθαρ? υποστηρικτικ?? και ?χι για να αποκτ?σω πελ?τε? ? να πουλ?σω τα προ??ντα μου και τι? υπηρεσ?ε? μου. Για καλ?τερα αποτελ?σματα θα πρ?πει να ?χω και εγ? και ?λοι σα? την δικ? σα? ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ.

Απ? εκε? θα κ?νετε δημοσιε?σει? στη σελ?δα σα? στο face για να π?ρετε like και share καθ?? και επισκεψιμ?τητα προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Η τηλε?ραση δεν αποδ?δει

Δεν θ?λω να αναφερθ? στην τηλε?ραση και την τηλεοπτικ? προβολ?. Η τηλε?ραση ε?ναι ?να ακριβ? μ?σο προβολ?? επιχειρ?σεων και ε?ναι πολ? δ?σκολο ?λε? οι επιχειρ?σει? να τη φτ?σουν οικονομικ?. Η διαφ?μιση στα τοπικ? καν?λια δεν ?χει την απ?δοση που θα θ?λατε αν δεν ?χετε ?δη κ?ποια ιστοσελ?δα για να στε?λετε τον επισκ?πτη εκε?.

Ta Social Media δεν αποδ?δουν χωρ?? ιστοσελ?δα

Ε?ναι σαν να οδηγε?τε ?να ακ?φαλο ?λογο.? ?πω? και με την σελ?δα στο facebook, ?τσι και με τα λοιπ? social media, twitter, web 2.0 κτλ. Ο ρ?λο? των social media δεν ε?ναι για να κ?νετε πωλ?σει? αλλ? για να αποκτ?σετε επισκεψιμ?τητα και να γ?νετε γνωστο?, να βελτι?σετε το SEO σα? και μετ? να κ?νετε πωλ?σει?.

Ο ρ?λο? του? ε?ναι ?μμεσο? και ?χι ?μεσο?.

Το να δημοσιε?ω στο Facebook ? στο Twitter χωρ?? να ?χω επαγγελματικ? ιστοσελ?δα για να κατευθ?νω τον κ?σμο μου ε?ναι σαν να ανο?γω το παρ?θυρο απ? την πολυκατοικ?α και να φων?ζω!

Τι δεν ε?ναι σωστ? προβολ? επιχε?ρηση? το 2014;

Επιγραμματικ? και με λ?γα λ?για, τα παρακ?τω δεν ε?ναι σωστ? προβολ? επιχε?ρηση? το 2014:

1. Διαφ?μιση στο ραδι?φωνο χωρ?? ιστοσελ?δα

2. Διαφ?μιση στην εφημερ?δα χωρ?? ιστοσελ?δα

3. Διαφ?μιση στα Adwords χωρ?? ποιοτικ? SEO

4. Ιστοσελ?δα χωρ?? email list

5. Ιστοσελ?δα χωρ?? περιεχ?μενο

6. Σελ?δα στο facebook χωρ?? Ιστοσελ?δα

7. Δωρε?ν ιστοσελ?δα σε subdomains τ?που wix, yola και ?λλα.

8. Ιστοσελ?δα που να μην ε?ναι σε WordPress

9. Στατικ? ιστοσελ?δα χωρ?? blog

10. Δωρε?ν blog σε blogger, tumblr, typad και δεν συμμαζε?εται!

Ο κατ?λογο? των λαθ?ν και τη? λ?θο? προβολ?? τη? επιχε?ρηση? σα? στο ?ντερνετ δεν ?χει τ?λο?. Καταλαβα?νω ?τι πολλο? απ? εσ?? ε?στε αρχ?ριοι ? ξεκιν?τε σ?μερα με το ?ντερνετ και δεν γνωρ?ζετε αρκετ? πρ?γματα.

?μα θ?λετε σ?μερα να φτι?ξετε την δικ? σα? ιστοσελ?δα και δεν ξ?ρετε πω? να το κ?νετε σωστ?, εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? και επιλ?ξτε ?να πακ?το SEO Web Design.

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι χωρ?? τη δικ? σα? ιστοσελ?δα δεν ?χετε και πολλ?? επιλογ?? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ. Η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι το νευρικ? σα? σ?στημα που ελ?γχει ?λε? τι? επιχειρηματικ?? δραστηρι?τητε? σα? στο ?ντερνετ και απ? αυτ?ν θα πρ?πει να ξεκιν?σετε.

?Ξ?χασα Κ?τι;

Σ?γουρα. ?μω? το blog μου ε?ναι μια συζ?τηση με τον κ?σμο, με σα? και θα ?θελα να ακο?σω τη γν?μη σα?. Μπορε?τε να την πε?τε ?φοβα στα σχ?λια. ?μα θ?λετε να προσθ?σετε κ?τι ? να προτε?νετε ?να ν?ο θ?μα για να καλ?ψω στο blog μου, απλ?? αφ?στε το μ?νυμα σα? ΚΑΤΩ απ? το ?ρθρο.

Δε?τε περισσ?τερα:

 • Θ?λω να εξ?γω. Π?? να προωθ?σω το προ??ν μου στι? ξ?νε? αγορ??;

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ργο? Σαμπροβαλ?κη?
  18 Σεπτεμβρ?ου 2014 6:00 μμ

  Γι?ννη ?πω? π?ντα τα ?ρθρα σου αποτελο?ν μια νησ?δα στερι?? στην απ?θμενη οχλαγωγ?α των “σα?τ?δων” ?πω? του? λ?νε στην πι?τσα τη? αγορ?? που περι?γραψε?. Για τη συντριπτικ? πλειοψηφ?α, ?να site δεν ε?ναι τ?ποτα περισσ?τερο απ? μια ψηφιακ? card visit. ?πω?, επ?ση? για του? περισσ?τερου?, ?να? Motivational Trainer / Speaker δεν ε?ναι τ?ποτα παραπ?νω απ? ?να διασκεδαστ? με κουστο?μι. Ευτυχ?? (και δυστυχ??) το να ε?σαι πιον?ρο? στο χ?ρο σε κ?νει να ξεχωρ?ζει?.

  Απ?ντηση
  • Ταξ?δι στο SEO με β?ρκα την Ελπ?δα. Σε ευχαριστ? Γι?ργο. Αυτ? τον μ?να, μετ? τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στον αλγ?ριθμο τη? Google, ?χει διπλασιαστε? απ?τομα η κ?νηση απ? την Google. (!)
   Οπ?τε η ποι?τητα και η σκληρ? δουλει? ε?ναι αυτ? που μα? ανεβ?ζει στο SEO.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍