ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ WORDPRESS SITE SEO-1

Πω? να βελτιστοποι?σετε το WordPress site σα? χωρ?? καν?να SEO plugin

Γιατ? το καλ?τερο εργαλε?ο βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι ο ανθρ?πινο? νου?

Π?ρα πολλο? θεωρο?ν ?τι η αιχμ? του δ?ρατο? στο WordPress και στο SEO ε?ναι το πρ?σθετο Yoast SEO. ?μω? μετ? το τελευτα?ο update του plugin Yoast SEO π?ρα πολλ? wordpress sites ?πεσαν οι σταμ?τησαν να λειτουργο?ν.

Αυτ? συν?βη γιατ? η ν?α πιο εμπορικ? ?κδοση του προσθ?του παρουσι?ζει ασυμβατ?τητε? με μερικ? ?λλα πρ?σθετα ? θ?ματα στο WordPress. ?τσι π?ρα πολλο? και εγ? αν?μεσα σε αυτο?? ε?δαν κ?ποια απ? τα site του? να π?φτουν.

Αναγκαστικ? θα ?πρεπε να διορθ?σω ?μεσα το πρ?βλημα. Θ?λετε να μ?θετε τι ?κανα ακριβ??;

Διαβ?στε παρακ?τω το συναρπαστικ? ?ρθρο.

Γιατ? το WordPress ε?ναι η αιχμ? του δ?ρατο? στο SEO

Ακ?μα και χωρ?? καν?να SEO πρ?σθετο εγκατεστημ?νο το WordPress ε?ναι στημ?νο πολ? καλ?τερα απ? οποιοδ?ποτε ?λλο CMS.

Περιττ? να σα? αποκαλ?ψω για ?λλη μια φορ? ?τι οι μηχαν?? αναζ?τηση? αγαπ?νε το περιεχ?μενο και ο λ?γο? ?παρξη? του? ε?ναι να μα? επιστρ?ψουν σε κ?θε μα? αναζ?τηση το σχετικ?τερο και ποιοτικ?τερο περιεχ?μενο σ?μφωνα π?ντα με αυτ? που ζητ?με.

Η ιδ?α να προσθ?σουμε σε ?να CMS, στην ουσ?α σε ?να blog ?να site και ?να eshop μαζ? ε?ναι αυτ? που χρει?ζεται σ?μερα κ?θε ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση στο ?ντερνετ για να βγει πρ?τη στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Με π?νω απ? 50 εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει? το WordPress ε?ναι αδιαφιλον?κητα το ποιο δημοφιλ?? και ?σο περν?ει ο καιρ?? η δημοτικ?τητα του αυξ?νεται ραγδα?α.

?μω? το ερ?τημα που ?θεσα ?τανε τι ?κανα με το πρ?βλημα ασυμβατ?τητα? με το Yoast SEO.

Δεν θ?λω να σα? κρατ?ω σε αγων?α οπ?τε, διαβ?στε παρακ?τω.

Τελικ? απεγκατ?στησα στο YOAST SEO

Δεν υπ?ρχε ?λλη επιλογ? απ? το να αφαιρ?σω μ?σω ftp το πρ?σθετο Yoast SEO για να μπορ?σουν να σηκωθο?ν τα site που ?τανε πεσμ?να λ?γω του ν?ου update.

Το σωστ? ε?ναι να μην ξεχν?τε ποτ? πριν κ?νετε αναβ?θμιση σε κ?ποια ?λλη ?κδοση εν?? προσθ?του να πα?ρνετε πλ?ρε? backup τη? ιστοσελ?δα? σα? καθ?? και τη? β?ση? δεδομ?νων.

Μ?λι? ?κανα την απεγκατ?σταση, το site επαν?ρθε και μετ? απ? κ?ποιε? διορθ?σει? και προσαρμογ??, δεν χρει?ζεται πλ?ον το πρ?σθετο του Yoast καθ?? και καν?να ?λλο πρ?σθετο για να δουλ?ψει.

Το μ?νο πρ?σθετο που εγκατ?στησα ?ταν ?να για XML sitemaps και τ?ποτε ?λλο.

Δεν ?ψαξα περαιτ?ρω για να ανακαλ?ψω ακριβ?? μ?σω του reverse engineering τι προκαλε? την ασυμβατ?τητα, αν και ?χω τι? υποψ?ε? μου, ?μω? σε κ?ποιο ?λλο ?ρθρο αφο? βρω ακριβ?? τι? αιτ?ε? που το προκαλο?ν ?σω? σα? το αποκαλ?ψω, οπ?τε με?νετε συντονισμ?νοι στο SEO Neswletter μου που στ?λνω κ?θε εβδομ?δα με απ?στευτο μοναδικ? περιεχ?μενο για το SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

1. Ορ?στε τα ?δια WordPress URL με το site URL χωρ?? www

Μετ? την κυκλοφορ?α του Google Panda Algorithm το διπλ? περιεχ?μενο μ?σα στο ?διο το site τιμωρε?τε απ? τη Google με το να μην εμφαν?ζονται οι διπλ?? σελ?δε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Αυτ? που θ?λω να πω ε?ναι ?τι ?μα ?χετε δ?ο ?μοιε? σελ?δε? που να μιλ?νε και οι δ?ο για το SEO για παρ?δειγμα και η λ?ξη κλειδ? με την οπο?α στοχε?ετε στη Google ε?ναι το SEO, τ?τε μ?νο η μ?α, η πρωτ?τυπη θα εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει δηλαδ? να δημιουργε?τε για κ?θε λ?ξη κλειδ? μ?α ξεχωριστ? σελ?δα στο site σα? και να μην ανταγων?ζεστε με δ?ο σελ?δε? για την ?δια λ?ξη κλειδ?, ε?ναι μ?ταιο? κ?πο? και χ?σιμο χρ?νου.

?μω? πολλ?? φορ?? ακ?μα και αν δεν ?χετε διπλ? περιεχ?μενο στο site σα?, μπορε? κατ? λ?θο? να το βλ?πουν διπλ? οι μηχαν?? αναζ?τηση?.

Και αυτ? γ?νεται γιατ? μ?λλον δεν ?χετε θ?σει σωστ? τα URL WordPress με αυτ? του Site URL ? τα URL τη? ιστοσελ?δα? σα? σωστ?.

Θα πρ?πει φ?ρει πειν να ταυτ?ζονται τα URL και να ε?ναι του τ?που example.com και ?χι www.example.com. Τα τρ?α w δεν χρει?ζονται σ?μερα γιατ? ε?ναι πλεονασμ??.

Επ?ση? ?σο πιο σ?ντομο ε?ναι το domain name σα? τ?σο καλ?τερα φα?νεται στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ειδικ? ?ταν θ?λω να εμπλουτ?σω τα URL των σελ?δων μου με πολλ?? λ?ξει? κλειδι?.

Αυτ? το πρ?βλημα των διαφορετικ?ν URL λ?γεται real canonical και μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?γκυρο blog Moz

Για να ρυθμ?σετε σωστ? τα URL, π?τε στο site σα? στον Π?νακα Ελ?γχου και μετ? στι? Ρυθμ?σει? επιλ?ξτε Γενικ?.

SEO_OPTIMIZATION-3_RELA_CANONICAL

 

2. Θα πρ?πει να ?χετε SEO friendly URL

Το URL ε?ναι το νο?μερο ?να για να περ?σετε τι? λ?ξει? κλειδι? και να σα? βλ?πουν οι μηχαν?? αναζ?τηση?. Θα πρ?πει να ρυθμ?σετε τα permalinks ? την δομ? των μ?νιμων συνδ?σμων.

Για να το κ?νετε αυτ? θα πρ?πει να π?τε στι? Ρυθμ?σει? >>Μ?νιμοι Σ?νδεσμοι.

SEO-OPTIMIZATION-2_PERMALINKS

Και θα πρ?πει να επιλ?ξετε του? μ?νιμου? συνδ?σμου? που ?χουν το ?νομα ?ρθρου για να ε?ναι οι σελ?δε? σα? προσπελ?σιμε? και αναγν?σιμε? απ? τη Google.

Θυμηθε?τε ?τι ?σο λιγ?τερο β?θο? ?χουμε τ?σο καλ?τερα, που σημα?νει ?τι ?σε? πιο πολλ?? κατηγορ?ε? ? υποκατηγορ?ε? χρησιμοποιο?με τ?σο δυσχερα?νουμε τη θ?ση μα?. Αυτ? σημα?νει ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερε? πλ?γιε? πα?λε? /.

Προτε?νω να επιλ?ξετε την επιλογ?? /%postname%/.

Σε περ?πτωση που ?χετε και eshop σε Woocommerce, θα πρ?πει να ακολουθ?σετε την ?δια τακτικ? με μ?α μικρ? λεπτομ?ρεια. Να επιλ?ξετε την custom β?ση με κ?ρια κατηγορ?α το eshop.

WOOCOMERCE_PERMALINKS

Επ?ση? στη β?ση κατηγορ?α? προ??ντο? θα πρ?πει να πληκτρολογ?σετε το product-category και στη β?ση tag προι?ντο? το product-tag αλλι?? θα παρουσι?σει προβλ?ματα στη μετ?φραση των ελληνικ?ν το Woocommerce.

Προβλ?πεται στο μ?λλον να διορθωθε? αυτ? αλλ? μ?χρι σ?μερα υπ?ρχει θ?μα.

3. Προσθ?στε τον σωστ? τ?τλο και το meta description

Πριν την τελευτα?α αναβ?θμιση του Yoast SEO υπ?ρχε το εξ?? παρ?δοξο, εν? οι μηχαν?? αναζ?τηση? λ?μβαναν ω? τον σωστ? τ?τλο και meta description, το λεγ?μενο Snippet ? Google search snippet ? Facebook snippet του? πρ?του? 160 χαρακτ?ρε? απ? την αρχ? του ?ρθρου ? τη? σελ?δα? μα?, υπ?ρχε η δυνατ?τητα να του? αλλ?ξουμε και να δημιουργ?σουμε πιο ελκυστικο?? τ?τλου? και meta description μ?σω του Yoast SEO.

Στην πορε?α αυτ? αποδε?χτηκε λ?θο? και θα πρ?πει να μην μπερδε?ουμε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? με περιεχ?μενο που δεν συμφωνε? με το meta description.

?τσι θα πρ?πει να χρησιμοποιο?με τι? πρ?τε? γραμμ?? του ?ρθρου και των σελ?δων μα? για να περ?σουμε τι? λ?ξει? κλειδι? και το meta description.

Σε περ?πτωση που δεν υπ?ρχει το πρ?σθετο Yoast SEO, ? κ?ποιο ?λλο πρ?σθετο SEO θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε εξωτερικ? εργαλε?α ?πω? τα παρακ?τω:

 1. Title tag preview Tool by Moz
 2. Snippet optimizer tool by SEOMOFO

4. Τοποθετ?στε παντο? και σωστ? τι? λ?ξει? κλειδι?

Η λ?ξη κλειδ? ? η φρ?ση κλειδ? ε?ναι υψ?στη? σημασ?α? για να πε?σετε τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να σα? ανεβ?σουν για την συγκεκριμ?νη λ?ξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?τσι θα πρ?πει να τοποθετ?σετε την λ?ξη κλειδ?:

 • Στην πρ?τη παρ?γραφο του ?ρθρου
 • Στην τελευτα?α παρ?γραφο του ?ρθρου
 • Μ?α φορ? τουλ?χιστον σε H2 και Η3 κεφαλ?δα
 • Στοχε?ετε για πυκν?τητα λ?ξη? κλειδ? κοντ? στο 2% και αποφ?γετε το παραφο?σκωμα με λ?ξει? κλειδι? και το spam.
 • Χρησιμοποι?στε εναλλακτικ?? λ?ξει? κλειδι? και σημειωτικ?? λ?ξει? κλειδι?. (semantic keywords) Ταυτ?σημα και παρ?μοια δηλαδ?.
 • Διασυνδ?στε τα ?ρθρα μεταξ? του? και το περιεχ?μενο σα?. Δεν λ?με να γ?νεται Wikipedia γιατ? μετ? θα ?χετε πρ?βλημα με την συσσ?ρευση πολλ?ν broken link.

5. Image optimization

image optimization

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρ?πει απλ?? και μ?νο να χρησιμοποι?σετε τον τ?τλο και το alt text ? εναλλακτικ? κε?μενο για να περ?σετε τη λ?ξη κλειδ? και στι? εικ?νε?.

Πρ?τα θα πρ?πει να ονοματ?ζετε τι? φωτογραφ?ε? με τη λ?ξη κλειδ? και μετ? να τι? ανεβ?ζετε στην ιστοσελ?δα σα?.

Επιλ?ξτε σωστ?? διαστ?σει? και σωστ? μεγ?θη φωτογραφι?ν.

Για παρ?δειγμα, ω? επιλεγμ?νη εικ?να θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε οριζ?ντιε? εικ?νε? διαστ?σεων 750×500 pixel γιατ? αλλι?? δεν θα φα?νονται σωστ? στι? δημοσιε?σει? σα? στο Facebook και τα ?λλα social media.

Φροντ?στε οι εικ?νε? σα? να μην ε?ναι μεγαλ?τερε? απ? 100kb ?καστη και ε?ναι σε μορφ? jpeg.

Θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι μεγ?λο? αριθμ?? χρηστ?ν μπα?νει στο ?ντερνετ και στην ιστοσελ?δα σα? μ?σω smartphone και tablet. Η καλ?τερη πλο?γηση σα? ανεβ?ζει στι? μηχαν?? αναζ?τηση? καθ?? και η ταχ?τητα φ?ρτωση? που αποτελε? ?ναν πολ? σημαντικ? παρ?γοντα SEO.

SEO_OPTIMIZATION_-1

Για να μ?θετε περισσ?τερα για την ταχ?τητα φ?ρτωση?, διαβ?στε παρακ?τω.

6. Τοποθετ?στε ?να XML sitemap

Για να ταξινομ?σετε την ιστοσελ?δα σα? γρ?γορα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να προσθ?σετε ?να sitemap και να το καταχωρ?σετε στη Google.

Η σταθερ? δομ? του sitemap ε?ναι σε ?να αρχε?ο txt η παρακ?τω:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<urlset xmlns=”https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″>

?? <url>

???? <loc>https://www.example.com/</loc>

???? <lastmod>2015-07-23</lastmod>

???? <changefreq>monthly</changefreq>

???? <priority>0.8</priority>

?? </url>

</urlset>

 

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το πρ?σθετο?Google XML Sitemaps?που ε?ναι ειδικ? σχεδιασμ?νο για WordPress.

Για να βρε?τε το sitemap θα πρ?πει να πληκτρολογ?σετε στον web browser τη δι?υθυνση τη? ιστοσελ?δα? σα? και μετ? το /sitemap.xml.

Για παρ?δειγμα: example.com/sitemap.xml

Μετ? καταχωρ?στε το sitemap στα?Google webmaster?tools.

?

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

7. Μει?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ?να? αναντικατ?στατο? παρ?γοντα? SEO.

Μην εφυσηχ?ζεστε ?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι φορτωμ?νη και αργ?. Ξυπν?στε απ? τον λ?θαργο και προσπαθ?στε με κ?θε μ?σο να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Οι περισσ?τερε? ?ρευνε? ?χουν δε?ξει ?τι αν ?χετε πολ? μικρ? χρ?νο φ?ρτωση? στην σελ?δα σα?, θα προλ?βετε του? επισκ?πτε? σα? πριν κ?νουν κλικ σε κ?ποιο ?λλο site. Ειδικ? ?μα προσγει?θηκαν εκε? μετ? απ? κ?ποιο ?λλη σελ?δα ? απ? κ?ποιο ?λλο site που φ?ρτωνε πιο γρ?γορα.

Σκεφτε?τε το για λ?γο.

Κ?ποιο? ?χει μ?λι? συστ?σει την ιστοσελ?δα σα? με ?να backlink και ο ν?ο? επισκ?πτη? βλ?πει ?να site φτωχ?? ποι?τητα? και που π?ει πολ? αργ?.

Εκτ?? απ? αυτ?, υπονομε?ετε και τη δικ? σα? αν?πτυξη ?χοντα? μια ιστοσελ?δα χαμηλ?? φ?ρτωση?, χ?νοντα? συνδρομητ??.
Πολλο? ειδικο? θ?τουν ω? ?ριο φ?ρτωση? τα 7 δευτερ?λεπτα, εγ? πιστε?ω ?τι πρ?πει να π?σετε στα 4 δευτερ?λεπτα.
Ορ?στε και μερικ? στατιστικ? απ? το ?γκυρο site Υourwebsiteengineer:

Μετατροπ?? και ?σοδα:

 • Mozilla: 2 δευτερ’ολεπτα ταχ?τερο? = 15.4% περισσ?τερε? μετατροπ??
 • Amazon: 0.1 δευτερ?λεπτα αργ?τερο? = 1% διαφυγ?ντα κ?ρδη

Συνολικ? εμπειρ?α χρ?στη:

 • 52% των online πελατ?ν δηλ?νει ?τι η ταχ?τερη φ?ρτωση σελ?δα? ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα? για να παραμε?νουν πελ?τε? σε ?να e-shop.
 • 40% εγκαταλε?πει ?να website που χρει?ζεται > 3 δευτερ?λεπτα για να φορτ?σει
 • 47% των sites φορτ?νει σε λιγ?τερο απ? 2 δευτερ?λεπτα

Η καλ?τερη μ?θοδο? για να μει?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι να ?χετε μικρ?? σε ?γκο φωτογραφ?ε? και να μην ?χετε παραφορτωμ?νη ιστοσελ?δα.

Ξεφορτωθε?τε ?λα τα πρ?σθετα που δεν χρει?ζεστε και κρατ?στε τα τελε?ω? απαρα?τητα.

Π?ρτε ταχ?τερο hosting ? μεγαλ?τερο server που να εξυπηρετε? περισσ?τερο κ?σμο ταυτ?χρονα.

Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να φορτ?νει σε 2 δε?τερα και να μην ?χει μ?γεθο? αν? σελ?δα π?νω απ? 2mb.

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?να CDN ?πω? το Cloudflare, αλλ? αυτ? δεν θα μει?σει την ταχ?τητα φ?ρτωση? απ? μ?νο του.

?να πρ?σθετο που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να μει?σετε και ?λλο την ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι το W3 Total Cache.

Κατ? καιρο?? εμφαν?ζονται δι?φορα ?λλα πρ?σθετα που υπ?σχονται καλ?τερε? ταχ?τητε? αλλ? πολλ? απ? αυτ? δημιουργο?ν επιπλοκ?? με ?λλα πρ?σθετα ? WordPress Themes.

Πιστε?ω ?τι σα? βο?θησα να π?ρετε τι? βασικ?? γν?σει? για το τι πρ?πει να κ?νετε ε?τε χρησιμοποιε?τε το Yoast SEO ε?τε ?χι. ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο, μπορε?τε να κ?νετε κοινοπο?ηση στο Facabook και στα ?λλα social media καθ?? και να αφ?σετε την γν?μη σα? κ?τω απ? το ?ρθρο.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO optimization:

10 Σχ?λια. Leave new

 • Θα ?θελα να μου πε?τε πω? μπορ? να β?λω την επιλογ? τη? αναζ?τηση? στο header (δεν ?χω καθ?λου αναζ?τηση) και τα social icon?

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη καλησπ?ρα, το Yoast SEO να το χρησιμοποιο?με; ?χει βελτιωθε?;

  Απ?ντηση
 • ta url πρεπει να ειναι ελληνικα η greeklish ? τι ειναι σωστοτερο σε ενα woocommerce ?

  Απ?ντηση
 • Μπορε?τε να μου πε?τε πω? μπορ? να επιλ?ξω ω? (προκαθορισμ?νο) τρ?πο προβολ?? των προ??ντων την οριζ?ντια στο?χιση ; Θ?λω τα προ??ντα να εμφαν?ζονται το ?να κ?τω απ? το ?λλο.
  Ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
 • ?χω μια απορ?α σχετικ? με τα sitemap. Βλ?πω αρκετ? blogs και ιστοσελ?δε? τα τελευτα?α χρ?νια που εκτ?? απ? τα κλασικ? sitemaps που ?χουν, δημιουργο?ν και μια επιπλ?ον σελ?δα την οπο?α ονομ?ζουν ‘Sitemap’ και εκε? προσθ?τουν ?λε? τι? κατηγορ?ε? του?, τι? σελ?δε? του κ.τ.λ.

  Παραδειγματικ? σελ?δα: https://pages.ebay.com/sitemap.html

  Ε?ναι κ?τι τ?τοιο καλ?τερο; Και αν ναι, για ποιο λ?γο;

  Απ?ντηση
  • Το sitemap ε?ναι ?ντω? αυτ? που βλ?πει? στο ebay με τη μ?νη διαφορ? ?τι το ?χουν φτι?ξει ειδικ? για του? επισκ?πτε? στο ebay για να διευκολ?νουν την πλο?γηση στο site. Υπ?ρχει το sitemap που υποβ?λλεται στην Google και τι? μηχαν?? αναζ?τησει? που ε?ναι το τ?που http://www.comfrey-central.com/sitemap.xml.

   Ο λ?γο? ?παρξη? και υποβολ?? του sitemap στι? μηχαν?? αναζ?τησει? ε?ναι για να ταξινομ?σουν τι? σελ?δε? απ? την ιστοσελ?δα σου ταχ?τερα ειδικ? ?ταν ε?σαι ν?ο site.

   Επ?ση?, υπ?ρχει και το sitemap που δημιουργε?τε για του? χρ?στε? που στο δικ? μου site δημιουργε?τε απ? το θ?μα του WordPress και το βρ?σκει? στην τοποθεσ?α: http://www.comfrey-central.com/site-map/

   Πιστε?ω ?τι σε ικανοπο?ησε η απ?ντηση μου.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍