ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

POS NA VELTIOSETE TO ESHOP SAS

Πω? να βελτι?σετε το eshop σα?

Τι πρ?πει να κ?νετε για να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? και τι? οργανικ?? θ?σει? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? στη Google

Σ?μερα, το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ε?ναι ?σω? ?να? απ? του? μοναδικο?? κλ?δου? που ανθο?ν στην Ελλ?δα και μοι?ζει σαν να ?χουν ξεφυτρ?σει χιλι?δε? e-shop σαν τα μανιτ?ρια απ? το πουθεν?.

?σω? γιατ? με την οικονομικ? κρ?ση που μαστ?ζει για πολλ? χρ?νια την χ?ρα μα?, το κ?στο? λειτουργ?α? εν?? φυσικο? καταστ?ματο? ε?ναι κατ? πολ? αν?τερο απ? το κ?στο? λειτουργ?α? εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?.

Επειδ? και το κ?στο? κατασκευ?? με την σημεριν? τεχνολογ?α περιορ?ζεται σε λ?γε? χιλι?δε? ευρ?, τα εμπ?δια εισ?δου στο ?ντερνετ ε?ναι πολ? χαμηλ?.

Ε?ν ?χετε φτι?ξει το πρ?το σα? ηλεκτρονικ? κατ?στημα, ? ε?στε στη φ?ση τη? δημιουργ?α? του, τ?τε θα πρ?πει να προσ?ξετε π?ρα πολ? τα παρακ?τω πρ?γματα για να δ?σετε στο ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα τη ζωντ?νια που χρει?ζεται.

1. Φτι?ξτε μια ελκυστικ? πρ?τη σελ?δα

Η πρ?τη εντ?πωση ε?ναι η ουσιαστικ?τερη και μια καλοσχεδιασμ?νη πρ?τη σελ?δα θα κατατοπ?σει τον χρ?στη και θα τον βοηθ?σει να βρει αμ?σω? αυτ? που θ?λει.

Προβ?λετε και αναδε?ξτε στην πρ?τη σελ?δα σα? τα νε?τερα και καλ?τερα?προ??ντα?σα?, αλλ? και τι? προσφορ?? σα?. Θα πρ?πει να ?χετε μεγ?λε? φωτογραφ?ε? και να απεικον?ζουν ξεκ?θαρα το προ??ν σα?.

Θα πρ?πει να μην β?λετε περισσ?τερα προ??ντα απ? ?σα μπορε? ο χρ?στη? να δει στην πρ?τη σελ?δα. Προτιμ?στε να ?χετε μ?χρι 20 το πολ?. Για να δει τα υπ?λοιπα προ??ντα κ?ποιο? θα πρ?πει απλ?? να πλοηγηθε? στο εσωτερικ? του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?.

Ε?ναι προτιμ?τερο να τον παραπ?μπετε στην προ??ντα απευθε?α? στην αρχικ? σελ?δα και ?χι στι? κατηγορ?ε? ? υποκατηγορ?ε? των προ??ντων. Ε?ναι προτιμ?τερο να ?χετε να δε?ξετε ?να δημοφιλ?? προ??ν που μπορε? να αγορ?σει με ?να κλικ παρ? να τον οδηγ?σετε σε μ?α ατ?ρμονη πλο?γηση στα ?γκατα του e-shop σα?.

2. Γρ?ψτε στο blog σα? μια φορ? την εβδομ?δα

Το blog σα? ε?ναι ?να μ?σο επικοινων?α? με τον κ?σμο και θα πρ?πει να το χρησιμοποιε?τε σε λογικ? χρονικ? διαστ?ματα για να προβ?λλετε τα καλ?τερα ε?δη και τι? προσφορ?? που ?χετε.

Διατηρ?ντα? ?να προσεγμ?νο blog στο eshop σα?, δε?χνετε στου? πελ?τε? σα???τι?ε?στε ενημερωμ?νοι π?νω στο αντικε?μενο σα?, αγαπ?τε αυτ? που κ?νετε και ?χετε ?ποψη π?νω στα?προ??ντα?που πουλ?τε.

Επιπλ?ον κερδ?ζετε το ενδιαφ?ρον του?, την εμπιστοσ?νη του? και του? δ?νετε επιπλ?ον λ?γου? να παραμε?νουν περισσ?τερο χρ?νο στη?σελ?δα?σα? και φυσικ? να επιστρ?ψουν ξαν? σ’ αυτ?.

Ε?ναι σημαντικ? να καταλ?βουμε ?τι η εμπιστοσ?νη κερδ?ζετε με τον χρ?νο και ?χι με την πρ?τη επ?σκεψη.

Οι ψυχολ?γοι λ?νε πω? απαιτο?νται ?ω? και οχτ? επαφ?? για να σα? θεωρ?σει ο επισκ?πτη? οικε?ο πρ?σωπο προ? αυτ?ν. Στο ?ντερνετ, το 80% των αγορ?ν γ?νεται αναμεταξ? τη? 7η? και 12η? επ?σκεψη? στο site σα?.

Πω? θα κ?νετε κ?ποιον να επισκεφτε? 12 φορ?? απανωτ? το e-shop σα?; Με ?να ενδιαφ?ρον newsletter.

3. Προσθ?στε ?να newsletter

Προσθ?στε ?να newsletter ?που θα στ?λνετε μ?α φορ? την εβδομ?δα στου? συνδρομητ?? σα? τι? αγαπημ?νε? του? προσφορ?? ? και ν?α απ? τον χ?ρο σα?. Αν ε?στε eshop που πουλ?ει παπο?τσια, καλ? θα ?τανε να γρ?φατε για τι? τ?σει? τη? μ?δα? το συγκεκριμ?νο χρονικ? δι?στημα και για το τι ε?δου? παπο?τσια ?χετε σε προσφορ? ? ποιε? ε?ναι οι προτ?σει? αγορ??.

Το email marketing ε?ναι ?να μ?σο που ?χει απ? μ?νο του πολ? μεγ?λο ποσοστ? μετατροπ?? και ε?ναι μια αξι?πιστη πηγ? πωλ?σεων στο ?ντερνετ.

Καλ? θα ?τανε να ε?χατε σε περ?οπτη θ?ση μια φ?ρμα εγγραφ?? για το newsletter ? ?να αναδυ?μενο παρ?θυρο (pop-up window) και να δ?νατε και ?να κ?νητρο στου? επισκ?πτε? να γραφτο?ν. Για παρ?δειγμα κερδ?στε μια δωροεπιταγ? 5€ ? ?να κουπ?νι 10€ στι? επ?μενε? αγορ?? σα? με την εγγραφ? σα? στο newsletter.

4. Τρ?ποι πληρωμ?? και αποστολ??

Οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? θ?λουν να μ?θουν του? διαθ?σιμου? τρ?που? αποστολ?? και πληρωμ?? που παρ?χετε, πριν προχωρ?σουν σε οποιαδ?ποτε αγορ?. Τοποθετ?στε links για τι? σελ?δε? αυτ?? σε ευδι?κριτα σημε?α του e-shop σα?,??στε?να παρ?χετε ?μεση πρ?σβαση στι? πληροφορ?ε? αυτ??.

Φροντ?στε να φα?νονται ξεκ?θαρα οι τρ?ποι πληρωμ?? και αποστολ?? και να εξηγε?τε με απλ? λ?για τη διαδικασ?α.

Αν υπ?ρχει διαδικασ?α επιστροφ?? ? εγγ?ηση επιστροφ?? θα πρ?πει και αυτ? να το λ?τε.

Οι πελ?τε? σα? θα πρ?πει να αισθ?νονται ασφ?λεια και εμπιστοσ?νη για να μπορ?σουν να κ?νουν τι? αγορ?? του? σε εσ??.

Επιπλ?ον, ε?ναι απαρα?τητο να του? ενημερ?σετε για τυχ?ν πρ?σθετα ?ξοδα αποστολ??, συσκευασ?α? ? φ?ρου?, πριν ολοκληρ?σουν την αγορ? του?. Διαφορετικ? θα θεωρ?σουν??τι?εξαπατ?θηκαν και δε θα προτιμ?σουν το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα ξαν?.

Η προσωπικ? μου συμβουλ? ε?ναι να αποφ?γετε τα πολ?πλοκα ?ξοδα αποστολ?? ? ?μα γ?νεται να αποφ?γετε τα ?ξοδα αποστολ?? εντελ??. Η δωρε?ν αποστολ? ε?ναι ?να απ? τα τρ?α μυστικ? επιτυχ?α? εν?? e-shop σ?μφωνα με το ebay.

Τα υπ?λοιπα δ?ο ε?ναι οι προσφορ?? και η ασφ?λεια των συναλλαγ?ν.

Η δωρε?ν αντικαταβολ? ε?ναι προτιμ?τερη στην χ?ρα μα? επειδ? οι πιστωτικ?? και οι χρεωστικ?? κ?ρτε? και γενικ? το πλαστικ? χρ?μα παρουσι?ζει μεγ?λη με?ωση κ?θε χρ?νο. ?λο και περισσ?τερα νοικοκυρι? μπα?νουν υπερχρε?νονται και χ?νουν την πρ?σβαση στι? τρ?πεζε? και στι? ηλεκτρονικ?? συναλλαγ??.

5. Αγορ? με ?να κλικ

Η προσθ?κη στο καλ?θι με ?να κλικ και η αγορ? με ?να κλικ ε?ναι ?να ισχυρ? ατο? για να διευκολ?νετε τι? γρ?γορε? αγορ?? και τι? παρορμητικ?? αγορ?? στο eshop σα?. Ε?τε πουλ?τε απορρυπαντικ? ε?τε ε?δη πολυτελε?α?, το μεγαλ?τερο ποσοστ? αγορ?ν ε?ναι παρορμητικ? και γ?νεται τελε?ω? αυθ?ρμητα.

Μ?νο ελ?χιστα ποσοστ? αγορ?ν γ?νονται προγραμματισμ?να και δεν ?χει φυσικ? να κ?νει με καταναλωτικ? προ??ντα.

Θα πρ?πει να λ?βετε υπ?ψη σα? ?τι οι πιο πολ? χρ?στε? σ?μερα ?χουνε κινητ?? συσκευ?? και smartphones και πλοηγο?νται με αυτ?? μ?σα στο ?ντερνετ αναζητ?ντα? διαρκ?? για προ??ντα και υπηρεσ?ε?.

Θα πρ?πει και το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα να ε?ναι προσαρμοσμ?νο για κινητ?? συσκε?ε? και να επιτρ?πει και σε αυτ?? τι? αγορ?? με ?να κλικ.

Τα καταλληλ?τερα θ?ματα σε WordPress που ε?ναι βελτιστοποιημ?να για κινητ? ε?ναι τα Genesis Themes.

6. Προσθ?στε περιγραφ?? πλο?σιε? σε λ?ξει? κλειδι?

θα πρ?πει οι περιγραφ?? να ε?ναι σχεδιασμ?νε? με ομοιομορφ?α και ακρ?βεια.?

Θα πρ?πει να περι?χουν τι? βασικ?τερε? λ?ξει? ? φρ?σει? κλειδι? και να ε?ναι ?σο εκτεταμ?νε? γ?νεται.

Η Google αγαπ?ει τα κε?μενα και σελ?δε? με λιγ?τερα κε?μενα των 300 λ?ξεων φα?νεται πω? δεν τα π?νε και πολ? καλ? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google. Θα πρ?πει δηλαδ? να γρ?ψετε περιγραφ?? ?νω των 300 λ?ξεων και να διασυνδ?σετε τα προ??ντα σα? εσωτερικ? με το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα και τι? ?λλε? κατηγορ?ε? ? προ??ντα.

?μα σα? φα?νεται δ?σκολο ? ακατ?ρθωτο να γρ?ψετε 300 λ?ξει? περιγραφ? σε κ?θε προ??ν και ?χετε να περ?σετε 1.000 κωδικο?? στο eshop σα?, μην απογοητε?εστε. Υπ?ρχει και για σα? λ?ση.

Γρ?ψτε ?σο το δυνατ?ν εκτεταν?στερε? περιγραφ?? για τα δημοφιλ?στερα προ??ντα σα? και γρ?ψτε και μερικ? ?ρθρα που να προβ?λλουν αυτ? τα συγκεκριμ?να προ??ντα που θ?λετε να προωθ?σετε περισσ?τερο.

Αφιερ?στε το 80% του χρ?νου σα? για το 20% των προ??ντων που σα? αποφ?ρουν τα περισσ?τερα κ?ρδη. Στο μ?ρκετινγκ τα προ??ντα αυτ? χαρακτηρ?ζονται ω? cash cows ? παχι?? αγελ?δε?.

7. Η κριτικ?, καλ? ? κακ? σα? ανεβ?ζει στην Google

Επ?ση?, δε?χνει ?τι το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα σφ?ζει απ? ζω? και επισκεψιμ?τητα και δεν ε?ναι ?λλο ?να παρατημ?νο e-shop απ? τα πολλ? που υπ?ρχουν. Η κριτικ? και τα σχ?λια ? οι αξιολογ?σει? ε?ναι ζωτικ?? σημασ?α? για την βιωσιμ?τητα τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση?.

Το internet δεν ε?ναι ε?ναι μ?νο ?να βασικ? εργαλε?ο ε?ρεση??προ??ντων,?αλλ??και μια ολ?κληρη πηγ? πληροφορι?ν για το κ?θε?προ??ν.

Ο χρ?στη? π?ντα θ?λει να μ?θει τι λ?νε οι ?λλοι για το συγκεκριμ?νο προ??ν. Η δικ? σα? περιγραφ? και οι καλοσυν?τε? προθ?σει? δεν επαρκο?ν για να πε?σουν ?ναν χρ?στη να αγορ?σει απ? εσ??.

?μω? η κριτικ? και η αξιολ?γηση εν?? τρ?του ε?ναι περισσ?τερο απ? αρκετ? για να κ?νει τον υποψ?φιο αγοραστ? να αγορ?σει. Δεν θα πρ?πει μ?νο να προσθ?σετε φ?ρμε? αξιολ?γηση? σε κ?θε προ??ν, αλλ? θα πρ?πει να παροτρ?νετε με κ?θε τρ?πο να αφ?σουν αξιολ?γηση και σχ?λια για την ποι?τητα του προ??ντο?.

Πιστ?ψτε με το ποσοστ? μετατροπ?ν σε ?να eshop ανεβα?νει κατακ?ρυφα απ? τη στιγμ? που υπ?ρχει η δυνατ?τητα αν?δραση? και δημοσ?ευση? κριτικ??.

8. Χρησιμοποι?στε επαγγελματικ?? φωτογραφ?ε?

Η λεπτομ?ρεια κ?νει τη διαφορ? και η εικ?να ε?ναι αυτ? που πουλ?ει σ?μερα. Η επαγγελματικ? φωτογραφ?α στο ?ντερνετ ε?ναι επιτακτικ? αν?γκη και ?χι πεταμ?να λεφτ?.

Οι πελ?τε? του eshop σα? καλο?νται να αγορ?σουν?προ??ντα?χωρ?? να τα δουν?απ??κοντ? ? να τα πι?σουν στα χ?ρια του?. Ε?ναι αυτον?ητο??τι?για να πεισθο?ν χρει?ζονται περισσ?τερα?απ??μια μικρ? και κακ?? ποι?τητα? φωτογραφ?α.

Στο ?ντερνετ αν ε?στε μεταπωλητ?? μπορε?τε να βρε?τε φωτογραφ?ε? απ? τα προ??ντα σα? απ? την ?δια την εταιρε?α ? απ? ?λλα eshops. Αν ?μω? η φωτογραφ?ε? που βρ?κατε δεν ε?ναι καλ?? ποι?τητα? θα πρ?πει να αναθ?σετε σε ?ναν επαγγελματ?α φωτογρ?φο να το κ?νει και να βγ?λε επαγγελματικ?? φωτογραφ?ε? με λευκ? φ?ντο.

Να θυμ?στε ?τι οι καλ?τερε? διαστ?σει? των φωτογραφι?ν ε?ναι με οριζ?ντιο προσανατολισμ? 800×600 περ?που και 600×400 pixels. Σε αυτ?ν την δι?σταση θα ε?ναι ευκολ?τερη η δημοσ?ευση του? στο Facebook και τα ?λλα social media χωρ?? οι φωτογραφ?ε? να περικ?πτονται και να παραμορφ?νονται.

9. Δημοσιε?στε ?λα τα προ??ντα σα? στα social media

?ταν λ?ω να δημοσιε?σετε ?λα τα προ??ντα σα? στα social media δεν εννο? μ?νο στη σελ?δα σα? στο Facebook, αλλ? και στο twitter, στο pinternet, στο Youtube αν υπ?ρχουν β?ντεο, στο Google Plus και ο?τω καθεξ??.

?τσι θα αποκτ?σετε εκτ?? και απ? διασπορ? στα backlinks σα? και κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα σα?.

Παρ?λληλα θα πρ?πει να παροτρ?νετε και του? επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? να κ?νουν το ?διο τοποθετ?ντα? σε περ?οπτη θ?ση κουμπι? διαμοιρασμο? για τα κοινωνικ? μ?σα.

Ο σωστ?? τρ?πο? δημοσ?ευση? εν?? ν?ου προ??ντο? ε?ναι πρ?τα στο eshop σα? και μετ? απ? αυτ? στα social media. Στη δημοσ?ευση στα social media θα πρ?πει να υπ?ρχει backlink π?σω σε εσ?? για να μπορ?σει ο χρ?στη? να επισκεφτε? το κατ?στημα σα? και να αγορ?σει.

Θυμηθε?τε ?τι ?σο ελκυστικ? και καλοσχεδιασμ?νο να ε?ναι το facebook δεν θα σα? αποφ?ρει πωλ?σει?, αφο? το ποσοστ? μετατροπ?ν στο Facebook ε?ναι σχεδ?ν μηδενικ?. Αντ?θετα ?να καλοσχεδιασμ?νο και περιποιημ?νο eshop μπορε? να ?χει 5%, 10% και 15% πωλησει?.

10. Η ασφ?λεια των συναλλαγ?ν ε?ναι κρ?σιμη για την επιτυχ?α

?λα τα μεγ?λα και επ?νυμα ελληνικ? eshop πα?ρνουν πολ? σοβαρ? την ασφ?λεια των συναλλαγ?ν και των αγορ?ν στο site του?. Ο γενικ?? καν?να? ε?ναι ?τι θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να διασφαλ?ζονται οι αγορ?? μ?σω καρτ?ν και να μην δημοσιε?ονται τα προσωπικ? στοιχε?α των πελατ?ν σα? ?πω? το email κτλ.

Η ασφ?λεια στο WordPress Eshop σα? ε?ναι κ?τι που θα πρ?πει να σχεδι?σετε απ? την κατασκευ? του e-shop σα? για να μην ?χετε προβλ?ματα αργ?τερα.

Δεν αρκε? μ?νο μια σελ?δα με του? ?ρου? χρ?ση? ? με εξαγγελ?ε? περ? ασφαλε?? συναλλαγ?? ?ταν αυτ? δεν το κ?νετε πρ?ξη και δεν το ?χετε προβλ?ψει.

Ελπ?ζω να σα? βο?θησα με το ?ρθρο μου για το πω? να βελτι?σετε το eshop σα?. Α? μην ξεχν?με ?τι η βελτ?ωση εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? δεν σταματ?ει ποτ? και η τεχνολογ?α συνεχ?? αλλ?ζει και θα πρ?πει να προσαρμοζ?μαστε συν?χεια.

?μα σα? ?ρεσε το παραπ?νω ?ρθρο, παρακαλ? κ?ντε like, share, tweet και plus στo Google+.

Μ?θετε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • ?χω ?να eshop που μ?λλον ε?ναι σε custom php γλ?σσα προγραμματισμο? και δεν ξ?ρω τι να κ?νω για να ανεβ?σω στη Google.

  Μου φα?νεται ?τι δεν ?χω κ?νει ?λα ?σα χρει?ζονται, για παρ?δειγμα δεν ?χω newsletter και blog.

  Μπορε?τε να με βοηθ?σετε σε αυτ?;

  Απ?ντηση
  • Ναι Παναγι?τα, κανονικ? θα πρ?πει να μεταφ?ρει? το eshop σου σε WordPress για να ?χει ?λα τα εξτρ? χαρακτηριστικ? του SEO που δεν ?χει ?να custom eshop. Μετ? για τα υπ?λοιπα θα χρειαστε?? ν?α εφ?δια και υπηρεσ?ε? για να το βελτι?σουμε και να το προωθ?σουμε στη Google.
   Μπορε?? να επικοινων?σει? μαζ? μου για μια προσφορ? κατασκευ?? eshop.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍