ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ BACKLINK

Πω? να βελτι?σετε τη δομ? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Πω? με λ?γε? διορθ?σει? θα πετ?χετε καλ?τερη ταξιν?μηση στη Google και θα αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν

Μ?πω? η ιστοσελ?δα σα? μοι?ζει περισσ?τερο με γραφειοκρατικ? λαβ?ρινθο παρ? με το site που ε?χατε σχεδι?σει πριν χρ?νια; Μπορε? το αρχικ? εταιρικ? site σα? ? το e-shop σα? να ?τανε λειψ? ?ταν το φτι?ξατε για πρ?τη φορ?, ?μω? τ?ρα ?χει φτ?σει να ?χει χιλι?δε? κατηγορ?ε?, χιλι?δε? δημοσιε?σει? και ?λλε? χιλι?δε? σελ?δε?.

Ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να πλοηγηθε? κ?ποιο? χρ?στη? εντ?? τη? ιστοσελ?δα?, εν? πολλ?? σελ?δε? και προ??ντα μοι?ζουν να ε?ναι θαμμ?να σε πολλ? επ?πεδα κ?τω και δεν τα βλ?πει ο?τε η Google.

?μα θ?λετε να β?λετε τ?ξη στο χ?ο?, τ?τε θα πρ?πει πριν κ?νετε οτιδ?ποτε να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Ποια τα μειονεκτ?ματα τη? ακατ?στατη? δομ??

Αρχικ?, η ακατ?στατη δομ? ε?ναι η δομ? τη? ιστοσελ?δα? στην οπο?α γ?νεται μ?σα ?να? μικρ?? πανικ??. Διπλ? και τριπλ? μενο?, ?χρηστε? και περιττ?? πληροφορ?ε?, αναδυ?μενα παρ?θυρα που αποπροσανατολ?ζουν τον χρ?στη. Και το χειρ?τερο ?λων, ενοχλητικ?? διαφημ?σει? που αποσπ?νε την προσοχ? και κρ?βουν το περιεχ?μενο.

Το site σα? μοι?ζει με παζλ.

Τα μειονεκτ?ματα τη? ακατ?στατη? δομ?? ε?ναι προφαν?:

  1. Κακ? εμπειρ?α του τελικο? χρ?στη
  2. Α?σθηση του αποπροσανατολισμο?
  3. Μη εγγραφ? στη λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου
  4. Εγκατ?λειψη καλαθιο? αγορ?ν
  5. Α?ξηση του ποσοστο? εγκατ?λειψη?
  6. Με?ωση του τζ?ρου και του ποσοστο? αγορ?ν
  7. Με?ωση του ποσοστο? μετατροπ?ν
  8. Μη ταξιν?μηση ?λων των σελ?δων απ? το site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Β?βαια τα μειονεκτ?ματα δεν σταματο?ν απλ?? εδ?, αλλ? ε?ναι δεκ?δε? ?λλα και ποιο πολ?πλοκα ?ταν αγγ?ζουμε την καρδι? του προβλ?ματο?. Το θ?μα ε?ναι ?τι θα πρ?πει αναγκαστικ? να βρεθε? μ?α λ?ση σε αυτ? που λ?γεται δομ? τη? ιστοσελ?δα? ? αρχιτεκτονικ? τη? ιστοσελ?δα? για να μπορ?σουμε να βελτι?σουμε το SEO μα? και να επιτ?χουμε τα καλ?τερα αποτελ?σματα στη Google αλλ? και σε επ?πεδο πωλ?σεων.

Πω? θα β?λετε τ?ξη στο χ?ο?

Πω? θα β?λετε τ?ξη στο χ?ο? ε?ναι μια μεγ?λη υπ?θεση. ?μω? θα πρ?πει αναγκαστικ? να κ?νετε θυσ?ε? και να κ?ψετε ? να εξαφαν?σετε μερικ? πρ?γματα. Αν μ?χρι τ?ρα το μ?νο που κ?νατε ?τανε να απλ?νετε τον τραχαν?, τ?τε θα πρ?πει να αρχ?σετε να τον μαζε?ετε.

1. Π?σα επ?πεδα β?θο? θα πρ?πει να ?χει το site σα?;

?να επ?πεδο β?θο? ε?ναι αρκετ? για την ιστοσελ?δα σα?. Το πολ? δ?ο, μετ? το δε?τερο επ?πεδο ?λη η πλο?γηση γ?νεται πολ?πλοκη.

Για παρ?δειγμα, με ?να επ?πεδο β?θο? στο site, η δομ? θα φα?νεται κ?πω? ?τσι: www.comfrey-central.com →www.comfrey-central.com/seo.

Με δ?ο επ?πεδα επ?πεδα β?θο? η δομ? θα ?τανε: www.comfrey-central.com →www.comfrey-central.com/arthra/seo.

Το δε?τερο επ?πεδο δεν βοηθ?ει καθ?λου στην οργ?νωση του περιεχομ?νου και στο να ?χουμε μικρ? σε μ?κο? URL κ?τω των 70 χαρακτ?ρων για να μπορε? να τα εμφαν?ζει η Google στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Επ?ση?, τα bots των μηχαν?ν αναζ?τηση? δεν μπορο?νε ε?κολα να διατρ?ξουν την ιστοσελ?δα σα? και να ανακαλ?ψουν ?λο το εσωτερικ? περιεχ?μενο ?ταν αυτ? ε?ναι σε πολ? μεγ?λο επ?πεδο β?θου? ? ?ταν δεν υπ?ρχουν εσωτερικ? link ? εξερχ?μενα ? εισερχ?μενα link προ? την σελ?δα σα?.

2. Αφαιρ?στε τι? ?χρηστε? σελ?δε? απ? το μενο?

?μα ?χετε πολ? φουσκωμ?να μενο?, τ?τε θα πρ?πει να αφαιρ?σετε ?λε? τι? διπλ?? σελ?δε? και ?λε? τι? ?χρηστε? σελ?δε? που ?χετε συμπεριλ?βει στο μενο? σα?. Θα πρ?πει να τοποθετ?σετε τα μενο? σα? σ?μφωνα με την αρχ? του DRY, Don’t Repear Yourself, που σημα?νει μην επαναλαμβ?νεστε.

Μην επαναλαμβ?νετε τα ?δια μενο? και τι? ?διε? κατηγορ?ε? σε πολλ?? θ?σει? απ? φ?βο μ?πω? και δεν μπορ?σει ο χρ?στη? να τα δει. Τα αισθητ?ρια των ματι?ν ?χουν ?να ?ριο στο να προσλ?βουν πληροφορ?ε? και μετ? απ? ?να σημε?ο παραλ?ουν.

Λ?γο πριν το σημε?ο τη? παρ?λυση?, ?λοι εγκαταλε?πουν το site σα? για να σωθο?ν.

3. Αφαιρ?στε τι? σελ?δε? που δεν χρει?ζεστε με 301 redirect

Αναγκαστικ?, κ?ποιε? ?χρηστε? σελ?δε? ?σω? να χρειαστε? να τι? αφαιρ?σετε για δ?ο λ?γου?. Πρ?τον ?σω? γιατ? αποτελο?ν διπλ? περιεχ?μενο και ?σω? γιατ? δεν προσφ?ρουν κ?τι στο site σα? ? ?χετε εγκαταλε?ψει αυτ? το αντικε?μενο.

Για αυτ?? τι? σελ?δε? που θα εξαλε?ψετε θα πρ?πει να κ?νετε 301 redirect σε κ?ποια ?λλη σελ?δα που θα τι? αντικαθιστ? ? στην αρχικ? σελ?δα απ? το site σα?.

4. Σκεφτε?τε ξαν? τι? κατηγορ?ε? σα?

Το WordPress εκτ?? απ? τι? κατηγορ?ε? ?ρθρων και προ??ντων ?χει και τι? λεγ?μενε? ταξονομ?ε? ?που μπορε?τε να φτι?ξετε ποιο εξειδικευμ?νε? κατηγορ?ε? για βιβλ?α, ακ?νητα, αγγελ?ε? και ?λλα ε?δη για παρ?δειγμα.

Το ερ?τημα τ?ρα που προκ?πτει ε?ναι π?σε? κατηγορ?ε?;

Η απ?ντηση ε?ναι ?σε? ε?ναι αρκετ?? για να περιγρ?ψουν τα ε?δη που ?χετε στο eshop σα? ? τα ?ρθρα που ?χετε στην ιστοσελ?δα σα?. Συν?θω? 10 κατηγορ?ε? ε?ναι αρκετ?? για να περιγρ?ψουν ?λα ?σα ?χετε και π?νω απ? δ?κα κατηγορ?ε? ? ταξονομ?ε? ε?ναι πρ?βλημα στη διαχε?ριση τη? ιστοσελ?δα?.

Σκεφτε?τε ποιε? κατηγορ?ε? θα ξεφορτωθε?τε και ποιε? θα συγχωνε?σετε.

Οι πολλ?? κατηγορ?ε? δεν χωρ?νε στο μενο? σα? και θα πρ?πει να δημιουργ?σετε αναδιπλο?μενα μενο? με HTML5 ? javascript.

Επ?ση?, θα πρ?πει να σκεφτε?τε απ? την αρχ? π?σε? υποκατηγορ?ε? θα β?λετε για τι? κατηγορ?ε? που ?χετε ?δη σ?μερα. Αυτ? που θα πρ?πει να λ?βετε υπ?ψη σα? ε?ναι η δημοφιλ?α ? το ποσοστ? μετατροπ?ν που ?χει κ?θε κατηγορ?α μ?σα στο site σα?.

?να καλ? εργαλε?ο για να δε?τε τη δημοφιλ?α εκτ?? απ? τα google analytics ε?ναι και το Crazy Egg που με του? χ?ρτε? των κλικ σα? δε?χνουν ποιε? ε?ναι οι δημοφιλ?στερε? κατηγορ?ε? ? ποια ε?ναι η β?λτιστη δομ? για τα μενο? και την ιστοσελ?δα σα?.

Με το Crazy Egg που δυστυχ?? ε?ναι μια premium υπηρεσ?α θα μπορ?σετε να συλλ?ψετε περισσ?τερα στοιχε?α για να ανακαλ?ψετε τι ε?ναι αυτ? που δι?χνει του? επισκ?πτε? απ? τη σελ?δα σα?.

Μπορε? να κ?νατε πολ? κ?πο και να ξοδ?ψατε μια μικρ? περιουσ?α σε διαφημ?σει? στη Google και SEO για να φ?ρετε κ?σμο στο site σα? μ?νο και μ?νο για να του? δι?ξετε μ?λι? μπο?νε σε αυτ?, χωρ?? να κ?νουνε ο?τε ?να κλικ.

5. Κ?νετε δ?αιτα στο περιεχ?μενο

?χω δει π?ρα πολλ? site που αισθ?νεσαι με το που μπα?νει? μια π?εση απ? το β?ρο? των διαφημ?σεων και του περιεχομ?νου. Κ?νοντα? α?ναο scrolling ?λο και περισσ?τερο περιεχ?μενο αναδ?εται χωρ?? ποτ? το site να ?χει τελειωμ?.

To infinite scrolling ε?ναι ανεπιθ?μητο σ?μφωνα με στατιστικ?? ?ρευνε? και δι?χνει τον κ?σμο αντ? να τον κρατ?ει στην ιστοσελ?δα σα?.

Ε?ναι χαρακτηριστικ? η περ?πτωση του ηλεκτρονικο? πολυκαταστ?ματο? Etsy που η ατελε?ωτη κ?λιση προ? τα κ?τω με?ωσε αντ? να αυξ?σει τι? πωλ?σει?. Και μ?να προσωπικ? το infinite scrolling με τρομ?ζει και με δημιουργε? την α?σθηση τη? αβ?σσου και ?τι βρ?σκομαι σε ?πατα νερ?.

Πολλ?? φορ?? οι ψυχολογικ?? επιπτ?σει? που προκαλε? η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι μεγαλ?τερε? απ? αυτ?? που νομ?ζετε.

Για να μην μακρηγορο?με, αν το site σα? ?χει υπερβολικ? πολ? περιεχ?μενο που ε?ναι αδ?νατο να αφομοιωθε? απ? τον χρ?στη, μια μικρ? δ?αιτα του περιεχομ?νου ε?ναι ?τι πρ?πει για να γ?νει αυτ? ποιο ε?πεπτο.

Θα πρ?πει να σκοτ?σετε ?λα τα περιττ? και ?λα τα διπλ? ?ρθρα. Το περιεχ?μενο σα? θα πρ?πει να ε?ναι καθαρ? και λιτ? σχεδ?ν απ?ριττο και θα πρ?πει να στοχε?ετε στην ευκολ?α αν?γνωση? του χρ?στη και ?χι στον πληθωρισμ?.

Στο περιεχ?μενο θα πρ?πει να ακολουθ?σετε την αρχ? του Παρ?το. Εστιαστε?τε στο 20% του περιεχομ?νου που φ?ρνει την κ?νηση προ? το site σα? και σκοτ?στε ? μει?στε το υπ?λοιπο 80% που αποτυγχ?νει να φ?ρει τον ?διο κ?σμο.

6. Μ?πω? θα πρ?πει να κ?νετε ανασχεδιασμ?;

Σε περ?πτωση που η κατ?σταση δεν σ?ζεται και δεν γ?νεται με τ?ποτα να βελτι?σετε τη δομ? τη? ιστοσελ?δα σα? ε?τε γιατ? δεν σα? βοηθ?ει το θ?μα που ?χετε? ε?τε για ?λλου? λ?γου?, θα πρ?πει να σκεφτε?τε να αλλ?ξετε θ?μα και να π?τε σε ?να ποιο απλ? θ?μα.

Ο κ?δικα? του θ?ματο? που ?χετε επιλ?ξει ε?ναι ?να? μεγ?λο? παρ?γοντα? για την δομ? που θα αποκτ?σει η ιστοσελ?δα σα?. Αν το θ?μα σα? αποτελε?τε απ? πολ? περιττ? κ?δικα αυτ? θα σα? δημιουργ?σει πολλ? προβλ?ματα στο SEO σα?, στην ταχ?τητα φ?ρτωση? και κατ? συν?πεια στο περιεχ?μενο.

Δε?τε τι? πιο πετυχημ?νε? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ ?πω? η Google και το Facebook και θα καταλ?βετε τι εννο?. Η δομ? του? ε?ναι πολ? απλ?, ο κ?δικα? ε?ναι απ?ριττο? και κατ? συν?πεια ?λα δουλε?ουν ρολ?ι.

Και γω προσωπικ? ανακ?λυψα πω? το θ?μα τη? Solostream που ?χω επιλ?ξει ?χει περ?που στο 30% παραπ?νω κ?δικα μ?νο στο αρχε?ο CSS και πω? αυτ? καθυστερε? τα π?ντα μ?σα στην ιστοσελ?δα μου. Απ? το ping του server μ?χρι να φτ?σει στον τελικ? χρ?στη η ιστοσελ?δα σα? το CSS πα?ζει καταλυτικ? ρ?λο.

Κατ?λαβα ?τι θα πρ?πει να προχωρ?σω σε ανασχεδιασμ? με αλλαγ? θ?ματο? ?σο πιο γρ?γορα γ?νεται, πρ?γμα που μ?λλον θα το κ?νω το καλοκα?ρι.

Το θ?μα που επ?λεξα ε?ναι το Genesis Theme Framework ?χι μ?νο γιατ? ?χουνε λιγ?τερο κ?δικα και πιο καλογραμμ?νο CSS, αλλ? και για το μινιμαλιστικ? web design που ?χει.

Για εσ?? τ?ρα που δεν ?χετε φτι?ξει την ιστοσελ?δα σα? σε WordPress αλλ? ?χετε επιλ?ξει κ?ποιο ?λλο CMS ? εφαρμογ? Eshop ? ?χετε δημιουργ?σει την ιστοσελ?δα σα? με custom design, θα πρ?πει ?σω? να αλλ?ξετε σε WordPress για πολλο?? λ?γου?.

Ο ισχυρ?τερο? λ?γο? ?λων ε?ναι το καλ?τερο SEO που ?χετε το WordPress και οι περισσ?τερε? δυνατ?τητε? και επεκτ?σει? που μπορε? να δεχτε? επειδ? το υποστηρ?ζει η μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν παγκοσμ?ω?.

Στην περ?πτωση δε του eshop, το Woocommerce ε?ναι το πιο δημοφιλ?? eshop παγκοσμ?ω? κατ?χοντα? το 20% περ?που των παγκ?σμιων εγκαταστ?σεων. Ο λ?γο?; Η ευκολ?α εγκατ?σταση? και χρ?ση?.

7. Μετρ?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση?

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ?να? απ? του? σημαντικ?τερου? παρ?γοντε? SEO και θα πρ?πει να τη λ?βετε σοβαρ? υπ?ψη σα?.

Ακ?μα και να π?τε σε δικ? σα? server, αν το site σα? ε?ναι βαρ?, θα καθυστερε? να φορτ?νει στα κινητ? και στι? ταμπλ?τε?. ?ρα δεν ε?ναι μ?νο η ταχ?τητα φ?ρτωση? του server αλλ? και το μ?γεθο? ? ο ?γκο? των δεδομ?νων που ?χει η ιστοσελ?δα σα?.

Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τα παρακ?τω εργαλε?α για να μετρ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα σα?:

?να? λογικ?? ?γκο? δεδομ?νων για μια ιστοσελ?δα ε?ναι 1MB με 2MB και ταχ?τητα φ?ρτωση? 2 με 3 δευτερ?λεπτα. Οτιδ?ποτε παραπ?νω απλ?? καταστρ?φει την αποτελεσματικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? και ρ?χνει τι? πωλ?σει? σα?.

8.Υποβ?λετε ξαν? το sitemap στη Google

Αφο? κ?νετε κ?ποια απ? τι? παραπ?νω αλλαγ??, θα πρ?πει μετ? να υποβ?λετε εκ ν?ου το sitemap στη Google. Αυτ? θα ενημερ?σει αμ?σω? τη Google για τι? αλλαγ?? που κ?νατε προ? το καλ?τερο και θα οδηγ?σει το site σα? σε ?μεση ταξιν?μηση και ?νοδο στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των.

Μπορε?τε να δε?τε πω? θα το κ?νετε αυτ? στο ?ρθρο: Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?.

Μπορε?τε να π?ρετε περισσ?τερε? οδηγ?ε? για το πω? να υποβ?λετε ξαν? τον χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα? και απ? την ?δια τη Google.

Τι μπορε?τε να κ?νετε περισσ?τερο για να βελτι?σετε και ?λλο το site σα?

Δεν ε?ναι μ?νο η δομ? και τα μενο? σε μια ιστοσελ?δα, αλλ? και η β?ση δεδομ?νων, το σ?στημα των αρχε?ων και πολλ? ?λλα πρ?γματα που μπορε?τε να βελτι?σετε για να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? και την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Θα πρ?πει μετ? να βελτι?σετε τη β?ση δεδομ?νων, στο WordPress μπορε?τε να το κ?νετε με το πρ?σθετο WP Optimize αλλ? και τα αρχε?α που διατηρε?τε στην εγκατ?σταση του WordPress. ?να ξεκαθ?ρισμα στι? φωτογραφ?ε? και σε ?σα αρχε?α δεν χρει?ζεστε ε?ναι αναγκα?ο για να μικρ?νετε τον ?γκο των δεδομ?νων που κρατ?τε στο backup σα? και να κ?νετε πιο ε?κολο στη διαχε?ριση το site σα?.

Αν σα? ?ρεσε το ?ρθρο, μπορε?τε να το μοιραστε?τε με του? φ?λου? σα? κ?νοντα? like, share, tweet και plus στα social media. Σα? ευχαριστ?!

Δε?τε περισσ?τερα για την βελτ?ωση τη? δομ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍