ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

PETYXIMENO-EMAIL-MARKETING

Πω? να κ?νετε επιτυχημ?νο E-Mail Marketing

Περιεχ?μενα

Μ?θετε απ? που προ?ρχεται το 90% των πωλ?σεων στο ?ντερνετ και γιατ? οι επιτυχημ?νοι επιχειρηματ?ε? στο ?ντερνετ ?χουν μεγ?λε? λ?στε? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου

Δεν ε?ναι κοιν? μυστικ? ?τι το καλ?τερο καν?λι πωλ?σεων στο ?ντερνετ ?που οι ?ροι ε?ναι διαφορετικο? με το παραδοσιακ? φυσικ? εμπ?ριο, ε?ναι το email marketing. Πολλο? απ? εσ?? μπορε? να αγνοε?τε την αξ?α και τη σημαντικ?τητα που μπορε? να ?χει ?να email, αλλ? ?σω? να αποτελε? την λ?ση στο πρ?βλημα σα? ?τι το site σα? δεν βγ?ζει ευρ?.

Πω? θα μπορ?σετε να εκμεταλλευτε?τε την αξ?α και τη δ?ναμη του ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου προ? ?φελ?? σα?;

Απλ?? διαβ?στε παρακ?τω για να μ?θετε τι χρει?ζεται να κ?νετε για να ξεκιν?σετε και σει? με την αποστολ? αυτοματοποιημ?νων μηνυμ?των και να αποκτ?σετε ? να διευρ?νετε την πελατειακ? σα? β?ση.

Γιατ? χρει?ζεται το email marketing

Μ?λι? κ?ποιο? επισκ?πτεται την ιστοσελ?δα σα? για πρ?τη φορ? του δ?νετε η ευκαιρ?α να αγορ?σει κ?τι ? ?χι. Εσε?? απ? τη μερι? σα? ?χετε μ?νο μερικ? δευτερ?λεπτα για να τον πε?σετε. Συν?θω? ο χρ?νο? για να π?ρει κ?ποιο? ν?ο? επισκ?πτη? θετικ? απ?φαση αγορ?? ε?ναι μ?νο μερικ? δευτερ?λεπτα. ?λλοτε δ?ο με επτ? μ?νο δευτερ?λεπτα αρκο?ν για να δε?τε ε?ν κ?ποιο? θα γ?νει υποψ?φιο? πελ?τη? σα?.

Μετ? θα φ?γει για π?ντα και δεν θα ?χετε δε?τερη ευκαιρ?α να τον μεταπε?σετε να αγορ?σει κ?τι απ? σα?. Το πουλ?κι π?ταξε.

Ο μοναδικ?? τρ?πο? για να τον μεταπε?σετε ε?ναι να κρατ?σετε κ?ποια επαφ? μαζ? του. Θα πρ?πει να κρατ?σετε το email του για να του στ?λνετε σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα δελεαστικ?? προσφορ?? που θα τον ενδιαφ?ρουν.

?μα δεν ε?στε ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? δεν πουλ?τε κ?τι και ε?στε μ?νο ενημερωτικ? blog και ο ?γκο? των διαφημ?σεων καθορ?ζει τα ?σοδα σα?, τ?τε θα πρ?πει να στ?λνετε πολ?τιμε? πληροφορ?ε? και ενημ?ρωση στο email των συνδρομητ?ν σα?.

?σο πιο μεγ?λη ε?ναι η β?ση των συνδρομητ?ν σα?, τ?σο πιο πολλο?? υποψ?φιου? πελ?τε? ?χετε. Οι συνδρομητ?? σα? στο ενημερωτικ? σα? δελτ?ο αποτελο?ν δ?χω? ?λλο την δεξαμεν? των υποψ?φιων αγοραστ?ν και αν μη τι ?λλο ε?ναι και μ?α στοχευμ?νη πηγ? επισκεψιμ?τητα?.

Το email marketing ε?ναι μια πηγ? ποιοτικο? traffic για την ιστοσελ?δα σα? και θα σα? δ?σει αξι?λογη κ?νηση ε?ν χρησιμοποιηθε? σωστ?.

Παρ?λληλα θεωρε?τε ω? την πιο πετυχημ?νη στρατηγικ? remarketing σε αντ?θεση με τι? διαφημ?σει? τη? Google που ?χουνε bounce rate ?ω? και 90%.

Για να δε?τε λοιπ?ν ποια ε?ναι τα τερ?στια οφ?λη του email marketing, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

?Οφ?λη του πετυχημ?νου email marketing

Τα οφ?λη του email marketing ε?ναι ?ντω? π?ρα πολλ? και τα σημαντικ?τερα τα απαριθμ? παρακ?τω:

1. ?χει μικρ? κ?στο?

Το email marketing ε?ναι το πιο φθην? μ?σο επικοινων?α? και κ?λυψη? χιλι?δων ατ?μων με το π?τημα εν?? κουμπιο?. Αρκε? β?βαια να ?χετε χτ?σει τη λ?στα σα? με χιλι?δε? συνδρομητ??.

2. Ε?ναι σχετικ? γρ?γορο

Τα μην?ματα στ?λνονται αυτ?ματα και μαζικ? και σε λ?γε? ?ρε? μπορε?τε να αποστε?λετε δεκ?δε? χιλι?δε? απ? αυτ?.

3. Ε?ναι προσωποποιημ?νο και στοχευμ?νο

Θεωρητικ? τουλ?χιστον δεν θα εμπλακε?τε σε spam και ?σοι ?χουν εγγραφε? στη λ?στα σα? υποτ?θεται ?τι το κ?νανε με τη θ?ληση του? και ?τι ε?ναι ?τομα που του? ενδιαφ?ρει το αντικε?μενο σα?.

4. Παρ?χει Στατιστικ?

Στο μ?ρκετινγκ ?λε? οι καμπ?νιε? πρ?πει να ε?ναι μετρ?σιμε?. ?λε? οι πλατφ?ρμε? και τα προγρ?μματα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ?χουν τη δυνατ?τητα να σα? παρ?χουν στατιστικ?.

5. Δ?νει ?μεσα αποτελ?σματα

Εν? ?λλε? τακτικ?? marketing απαιτο?ν χρ?νο, ακ?μα και μ?νε?, για να παρουσι?σουν αποτελ?σματα, το Email Marketing ε?ναι ?μεσο. Τα email στ?λλονται ?μεσα στη λ?στα σα? και δεν χρει?ζεται να περ?σουν μ?ρε? ? βδομ?δε? για να προσεγγ?σετε του? παραλ?πτε? σα? ? π?σο μ?λιστα να περιμ?νετε να προσεγγ?σουν αυτο? το site σα? μ?σα απ? μηχαν?? αναζ?τηση?, διαφημιστικ? banner, blogs ? social networks.

6. Αυτοματοποιε? τι? καμπ?νιε? και τι? προωθητικ?? σα? εν?ργειε?

Σε αντ?θεση με το ταχυδρομε?ο ? ?λλε? μορφ?? marketing, το Email Marketing μπορε? να αυτοματοποιηθε?, σχεδι?ζοντα? και οργαν?νοντα? τι? καμπ?νιε? σα? απ? βδομ?δε? ? μ?νε? νωρ?τερα. Αυτ? σημα?νει ?τι μπορε?τε να ετοιμ?σετε την αποστολ? των email σα? και να προγραμματ?σετε αποστολ?? σε μελλοντικο?? χρ?νου?.

Αυτ? μπορε? να ε?ναι ιδια?τερα χρ?σιμο σε περιπτ?σει? για παρ?δειγμα που αφορο?ν εποχιακ?? προσφορ?? ? event που ?χετε σχεδι?σει σε ?να ετ?σιο πλ?νο προ?θηση? τη? επιχε?ρηση? σα?.

7. Μπορε? να αυξ?σει τι? πωλ?σει? σα?

Θα μπορο?σατε για παρ?δειγμα να στε?λετε ?να email με ειδικ?? προσφορ?? ? κουπ?νια αποκλειστικ? στου? εγγραμμ?νου? συνδρομητ?? σα?. Αυτ? θα μπορο?σε να αποτελ?σει και ?να καλ? κ?νητρο για ν?ε? εγγραφ?? απ? το site σα? στην υπηρεσ?α των ενημερωτικ?ν email σα?, κ?τι το οπο?ο θα μπορο?σατε να το αναρτ?σετε και στο site σα?.

Πω? γ?νεται ?να πετυχημ?νο Newsletter

Το Newsletter ? το ενημερωτικ? δελτ?ο που στ?λνετε στου? εγγεγραμ?νου? στη λ?στα σα? θα πρ?πει να επιτυγχ?νει ?ναν διπλ? στ?χο:

1. Να παρ?χει αξ?α και ενημ?ρωση και

2. Να πουλ?ει και κ?τι, μια υπηρεσ?α ? ?να προ??ν

Η ισορροπ?α θα πρ?πει να ε?ναι περ?που στο 70% ενημ?ρωση και 30% π?ληση. Β?βαια τα ποσοστ? αυτ? ποικ?λουν αν?λογα με την περ?πτωση κ?θε φορ?.

Ε?ναι επ?ση? πολ? σημαντικ? να ?χουμε ?μορφα σχεδιασμ?να Newsletter τα οπο?α να μαγνητ?ζουν το χρ?στη για να κ?νει κλικ π?νω σε αυτ?. Ο στ?χο? μα? δεν ε?ναι να διαβ?σει ?λο το μ?νυμα στο mailbox, αλλ? να κ?νει κλικ για να μεταφερθε? στο site μα? για να δει ?λο το μ?νυμα ? ?ρθρο ? την μοναδικ? προσφορ?.

?τσι θα τον φ?ρουμε π?σω στην ιστοσελ?δα μα?, και θα αυξ?σουμε τι? πιθαν?τητε? να κ?νει κλικ και κ?που αλλο?, να διαβ?σει πιθαν?? κ?ποια ?λλα ?ρθρα ? να δει και ?λλα προ??ντα που ?χουμε αν πρ?κειται για e-shop.

Σε καμ?α περ?πτωση δεν στ?λνουμε emails που ε?ναι κατεβατ?, ?χουν δηλαδ? χιλι?δε? λ?ξει?, δυσαν?γνωστα και δεν περι?χουν εικ?νε?.

Θα πρ?πει να ε?μαστε σχετικ? φειδωλο? με το τι γρ?φουμε ?πω? και θα πρ?πει να ?χουμε μια σταθερ? περιοδικ?τητα στον αριθμ? των email που στ?λνουμε σε κ?θε παραλ?πτη. Σε καμ?α περ?πτωση δεν πρ?πει να στ?λνουμε παραπ?νω απ? ?να μ?νυμα την εβδομ?δα και λιγ?τερο απ? ?να μ?νυμα το μ?να.

Σα? το λ?ω ρητ? γιατ? ε?ναι πολ? σημαντικ? να διατηρο?με και να καλλιεργο?με μ?α σχ?ση με του? συνδρομητ?? και τα ?τομα που ?χουμε στη λ?στα μα?, ασχ?τω? αν θα αγορ?σουν κ?τι απ? εμ??.

Επ?ση?, θα πρ?πει τα newsletter μα? να ε?ναι σωστ? γραμμ?να σε απλ? γλ?σσα και να μην χρησιμοποιο?με swine copies, αντ?γραφα δηλαδ? απ? ?λλου?.

Το μοναδικ? και προσωπικ? περιεχ?μενο, αυτ? δηλαδ? που φα?νεται ?τι ε?ναι γραμμ?νο απ? εσ?? και ?χι απ? ?να αποστειρωμ?νο διαφημιστικ? γραφε?ο ?χει τον μεγαλ?τερο αντ?κτυπο στον τελικ? χρ?στη.

Κ?θε αντ?δραση των αποδεκτ?ν εν?? newsletter μπορε? να μετρηθε? και να ταξινομηθε? αν? μεμονωμ?νου? χρ?στε?, εφ?σον παρ?χεται η κατ?λληλη συνα?νεση. ?μα θ?λετε να μ?θετε πω? μετρι?ται η επιτυχ?α του newsletter σα?, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

Πω? μετρι?ται η επιτυχ?α στο email marketing

Παρακ?τω σα? παρουσι?ζουμε του? σημαντικ?τερου? δε?κτε? του e-mail marketing, καθ?? και τον τρ?πο με τον οπο?ο αυτο? υπολογ?ζονται. Θα ?θελα να προσθ?σω ?τι ?χω μελετ?σει αρκετ? sites για το email marketing και βρ?κα τα ?ρθρα του Skroutz απ? το blog του Skroutz πολ? χρ?σιμα. Η β?ση για τα ποσοστ? μ?τρηση? τη? επιτυχ?α? προ?λθε απ? ?να ?ρθρο του Skroutz που παραθ?τω στι? πηγ??.

 

1. Ποσοστ? παρ?δοση? (Delivery Rate)

Ο αριθμ?? των απεσταλμ?νων e-mails ονομ?ζεται απεσταλμ?νη ποσ?τητα. Η αποστολ?, ?μω?, εν?? μην?ματο? e-mail δε σημα?νει κατ’ αν?γκη ?τι το συγκεκριμ?νο ηλεκτρονικ? μ?νυμα πρ?γματι παραδ?θηκε στον αποδ?κτη. Το e-mail που μολον?τι στ?λθηκε αλλ? δεν παραδ?θηκε, ονομ?ζεται Bounced e-mail ? μ?νυμα που απορρ?φθηκε.

Ποσοστ? παρ?δοση?= Απεσταλμ?νη ποσ?τητα – Bounces/Απεσταλμ?νη ποσ?τητα *100

Μια πετυχημ?νη καμπ?νια email marketing θα πρ?πει να ?χει ?σο το δυνατ?ν μεγαλ?τερο ποσοστ? παρ?δοση?. ?να τ?τοιο ποσοστ? θα πρ?πει να τε?νει προ? το 100%. Μια σωστ? δομημ?νη λ?στα θα πρ?πει να ?χει ποσοστ? παρ?δοση? περ?που 99%.

 

2. Ποσοστ? απ?ρριψη? (Bounce Rate)

Αντ?θετα, το ποσοστ? απ?ρριψη? αναφ?ρεται στην αναλογ?α των απορριφθ?ντων e-mails σε σχ?ση με την απεσταλμ?νη ποσ?τητα.

Ποσοστ? απ?ρριψη?=Bounces/Απεσταλμ?νη ποσ?τητα*100

Τα ποσοστ? απ?ρριψη? των μηνυμ?των ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου χωρ?ζονται σε soft bounces και hard bounces.

Σε περ?πτωση που τα ποσοστ? παρ?δοση? των e-mails σα? βρ?σκονται σε χαμηλ? επ?πεδα, καλ? θα ?ταν να αναλ?σετε ξεχωριστ? τα ποσοστ? απ?ρριψη?, τ?σο των soft bounces ?σο και hard bounces. Ενδεικτικ?, το ποσοστ? απ?ρριψη? θα πρ?πει να βρ?σκεται αρκετ? κ?τω του 5% ? και μηδενικ? ?μα γ?νεται.

 

3. Inbox Placement Rate

Το Inbox Placement Rate ε?ναι παρ?μοιο με το ποσοστ? παρ?δοση?, ωστ?σο εδ? καταμετρο?νται μ?νο τα e-mails που εμφαν?στηκαν πραγματικ? στο ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο του παραλ?πτη. ?τσι, απ? τον ?γκο παρ?δοση? αφαιρο?νται τα e-mails τα οπο?α κατ?ληξαν στου? φ?κελου? Spam των παραληπτ?ν.

Inbox Replacement Rate= Μυν?ματα που εμφαν?στηκαν πραγματικ? στο ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο/ Απεσταλμ?νη π?σ?τητα *100

 

4. Ποσοστ? ανο?γματο? (Open Rate)

Ω? ?νοιγμα χαρακτηρ?ζεται η εν?ργεια εν?? παραλ?πτη, ?ταν αυτ?? ανο?ξει ?να newsletter.

Το ποσοστ? ανο?γματο? μπορε? να υπολογιστε? ω? μεικτ? ? καθαρ? ποσοστ?. Το μεικτ? ποσοστ? προκ?πτει απ? την αναλογ?α των ανοιγμ?των σε σχ?ση με την απεσταλμ?νη ποσ?τητα.

Μεικτ? Open Rate=Ανο?γματα/Απεσταλμ?νη ποσ?τητα * 100

Το καθαρ? ποσοστ? ανο?γματο? προκ?πτει απ? την αναλογ?α των ανοιγμ?των σε σχ?ση με τον ?γκο παρ?δοση?.

Καθαρ? Open Rate= Ανο?γματα/ ?γκο? παρ?δοση? * 100

 

5. Συντελεστ?? ανο?γματο?

Αρκετο? παραλ?πτε? ανο?γουν πολλαπλ?? φορ?? ?να newsletter. Ω? συντελεστ?? ανο?γματο?, αναφ?ρεται η αναλογ?α των μοναδικ?ν ανοιγμ?των σε σχ?ση με τα συνολικ? ανο?γματα εν?? μην?ματο?. Ο συντελεστ?? ανο?γματο? καταδεικν?ει π?σο συχν? ανο?χτηκε κατ? μ?σο ?ρο ?να συγκεκριμ?νο newsletter.

Συντελεστ?? ανο?γματο?= Μοναδικ? ανο?γματα/ Συνολικ? ανο?γματα

Ε?ναι κατανοητ? ?τι ?να υψηλ? ποσοστ? του συντελεστ? ανο?γματο? σημα?νει ?τι η καμπ?νια μα? ε?ναι πετυχημ?νη και ?τι υπ?ρχει μεγ?λο ενδιαφ?ρον των αναγνωστ?ν για το περιεχ?μεν? του newsletter.

Θα πρ?πει π?ντα να κρατ?με στατιστικ? και να κ?νουμε τεστ με το ποια email ε?ναι ποιο πετυχημ?να και γιατ?.

 

6. Click-Through-Rate (CTR)

Η ποσοστια?α σχ?ση μεταξ? του αριθμο? των μοναδικ?ν κλικ και του ?γκου παρ?δοση? χαρακτηρ?ζεται ω? το Click-Through-Rate τη? καμπ?νια?.

Κ?θε αγορ? ?χει τα δικ? τη? ποσοστ? CTR που μπορε? να κυμα?νονται απ? 1 ?ω? και 15%. Κατ? μ?σο ?ρο, τα ποσοστ? των Click Through Rate αν?ρχονται περ?που στο 10%.Μπορε?τε ε?κολα να βελτι?σετε τα ποσοστ? ανο?γματο? των email σα? εφ?σον ?χετε καλ?τερη στ?χευση και εφ?σον βελτι?σετε τη δομ? και το περιεχ?μενο σα?.

Καθαρ? Click Through Rate= Μοανδικ? κλικ/?γκο? παρ?δοση? * 100

 

7. Click-to-Open-Rate

Η ποσοστια?α σχ?ση μεταξ? των κλικ και των ανοιγμ?των χαρακτηρ?ζεται ω? Click to Open Rate. Ο συγκεκριμ?νο? συντελεστ?? καταδεικν?ει ποιο ποσοστ? των αποδεκτ?ν τη? καμπ?νια? που ανο?γουν ?να newsletter, βρ?σκουν πρ?γματα ενδιαφ?ρον το περιεχ?μενο και του? προσκαλε? να κ?νουν κλικ.

Click to open rate =Κλικ/ Ανο?γματα *100

 

8. Ποσοστ? διαγραφ?? (Unsubscribe rate)

Το ποσοστ? διαγραφ?? μαζ? με το ποσοστ? απ?ρριψη?? ? Bounce Rate, δε?χνει την ποσοστια?α σχ?ση μεταξ? των διαγραφ?ν και του ?γκου παρ?δοση? των απεσταλμ?νων e-mails.

Ποσοστ? διαγραφ??=Διαγραφ??/?γκο? παρ?δοση? * 100

Στην πρ?ξη, αποδεκτ? ε?ναι ποσοστ? διαγραφ?? μ?χρι το αν?τατο ?ριο του 5%. Συν?θει? λ?γοι για διαγραφ? ε?ναι ε?τε η π?ρα πολ? υψηλ? συχν?τητα αποστολ?? ? η μη σχετικ?τητα του περιεχομ?νου των newsletters.

 

9. Ποσοστ? μετατροπ?? (Conversion Rate)

Ο συν?θη? στ?χο? μια? καμπ?νια? newsletter στο ?ντερνετ ε?ναι η π?ληση μια? υπηρεσ?α? ? προ??ντο?. Εφ?σον ο αποδ?κτη? πραγματοποι?σει την επιθυμητ? συναλλαγ?, τ?τε μιλ?με για μετατροπ?? ? Conversion. Ο συγκεκριμ?νο? δε?κτη? μα? αποκαλ?πτει την ποσοστια?α σχ?ση μεταξ? των μετατροπ?ν και των αποδεκτ?ν που ?νοιξαν το newsletter.

Ποσοστ? μετατροπ?? = Μετατροπ??/ Κλικ * 100

10. Ποσοστ? αν?γνωση? σε κινητ?? συσκευ??

Το εν κιν?σει ? mobile ποσοστ? αν?γνωση? ε?ναι επ?ση? ?να? ν?ο? δε?κτη? του e-mail marketing και υπολογ?ζει το ποσοστια?ο ?νοιγμα των newsletter μ?σω των φορητ?ν συσκευ?ν. Στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και στο ?ντερνετ δεν ε?ναι ασυν?θιστο φαιν?μενο, να βλ?πουμε ποσοστ? αν?γνωση? σε κινητ? και ταμπλ?τε? π?νω απ? 50%.

Οι τ?σει? ε?ναι αυξητικ?? υπ?ρ των κινητ?ν συσκευ?ν και του android και σε πολλ?? χ?ρε? αλλ? και στη δικ? μα?, η πρ?σβαση απ? το κινητ? ?χει υπερβε? κατ? πολ? την πρ?σβαση απ? τον σταθερ? υπολογιστ?.

Ποσοστ? αν?γνωση? σε κινητ?? συσκευ??= Ανο?γματα σε κινητ?? συσκευ??/ Ανο?γματα * 100

 

11. Απ?δοση τη? επ?νδυση? (Return on Investment)

Τελικ? πω? θα ξ?ρουμε αν η καμπ?νια μα? ?τανε πετυχημ?νη; ?πω? και κ?θε επιχε?ρηση, ?τσι και εδ? ?χουμε ?σοδα και ?ξοδα και ο απλο?στερο? τρ?πο? υπολογισμο? των εσ?δων και των εξ?δων τη? καμπ?νια? ε?ναι μ?σω του λ?γου τη? απ?δοση? τη? εκστρατε?α?.

Απ?δοση τη? επ?νδυση? = Απ?δοση τη? εκστρατε?α?/ Δαπ?νη τη? εκστρατε?α?

Στην πρ?ξη ωστ?σο, ο επακριβ?? υπολογισμ?? τη? απ?δοση? τη? επ?νδυση? ε?ναι δ?σκολη υπ?θεση, αφο? δεν ε?ναι π?ντα σαφ?? π?τε θα αγορ?σει απ? μα? ο υποψ?φιο? που βρ?σκεται στη λ?στα μα?.

Μπορε? κ?ποιο? να αγορ?σει απ? το πρ?το email, μπορε? ?μω? να αγορ?σει και στο 12 email. Στατιστικ?, το 80% των αγορ?ν προ?ρχεται απ? το 7 ?ω? το 12 μ?νυμα. Για αυτ? λοιπ?ν θα πρ?πει να στ?λνουμε κ?θε εβδομ?δα ?να newsletter στη λ?στα μα? για να την καλλιεργο?με, να την κρατ?με ζεστ? και να ?χουμε αποτελ?σματα με το email marketing.

?Σα? ευχαριστ? πολ? και θα εκτιμο?σα ιδια?τερα αν προτε?νατε και στου? φ?λου? ? συνεργ?τε? σα? αυτ? το ?ρθρο κ?νοντα? like, share στο Facebook ? tweet, pin ? στ?λνοντα? το στο Google plus!

Δε?τε περισσ?τερα για τι? πετυχημ?νε? στρατηγικ?? email marketing

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍