ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SOCIAL MEDIA SEO MAGNET-1

Πω? να γ?νετε ?να? μεγιστ?να? των Social Media

Η Προσωπικ? μου Ιστορ?α Επιτυχ?α? στα Social Media, στο Personal Branding και στο Traffic.

Πρ?σφατα, δι?βασα ?να ?ρθρο στο Mashable μια εβδομ?δα πριν, σχετικ? με το πω?? να γ?νει? ?να θε?? των social media, το οπο?ο και αριθμο?σε π?νω απ? 350 social networking sites. Ακ?μα και αν και το ?ρθρο ε?χε γραφτε? π?σω στο 2007, και πολλ? social media sites ?χουνε σταματ?σει να λειτουργο?νε ? ?χουνε συγχωνευτε? με ?λλα μεγ?λα portals, πολλ? απ? αυτ? ε?ναι ακ?μα σε λειτουργ?α.

Δεν ε?ναι αυτ? το θ?μα μα? ?μω?. Το θ?μα μα? εδ? ε?ναι να σα? εισ?γω στην ιδ?α του να γ?νεται ?να? μεγιστ?να? των social media! ?λοι θ?λουν να γ?νουν γνωστο? και δι?σημοι στο ?ντερνετ και στο facebook ?στω και για π?ντε λεπτ?!

Φανταστε?τε λοιπ?ν να ?χετε χιλι?δε? απ? online φ?λου?, να σα? αναγνωρ?ζει μια τερ?στια κοιν?τητα στο ?ντερνετ, να ?χετε μερικ?? χιλι?δε? followers? και να πα?ρνετε χιλι?δε? likes στο facebook;

Ε?ναι σαν να ε?στε ?να? social media superstar! ?τι και να κ?νατε στο ?ντερνετ για να βγ?λτε λεφτ? θα ευδοκιμο?σε επειδ? χιλι?δε? θαυμαστ?? σα? θα παρακαλο?σανε για να π?ρουν περισσ?τερο απ? αυτ? που ?χετε!

Δεν θα υπ?ρχει πρ?γραμμα affiliate marketing, ? δικτυακο? μ?ρκετινγκ που να μην ε?στε πετυχημ?νοι. Οι θαυμαστ?? σα? θα σα? ακολουθο?ν παντο? ?που και να π?τε, ?τι και να κ?νετε. Π?ρτε μερικ? λεπτ? για να το σκεφτε?τε το τι θα συμβε? σε σα? ?μα ?σασταν γνωστο? και δι?σημοι!

 

Η προσωπικ? μου ιστορ?α επιτυχ?α? στα Social Media

Στον προσωπικ? μου αγ?να και δρ?μο για τη δ?ξα, για να γ?νω ?να? Μεγιστ?να? των? Social Media, γρ?φτηκα σε περισσ?τερα απ?? 200 social media και networking sites. ?ταν λ?ων social media sites εννο? τα? bookmarking sites, blogging sites, video sites, networking sites, networking services και τα λοιπ?. ?λα αυτ? ?χουνε ?να κοιν? στ?χο: Να σα? δικτυ?σουν με του? ?λλου?.

Σα? δ?νω λοιπ?ν την προσωπικ? μου λ?στα με τα Social Media? που μπορε?τε να βρε?τε εμ?να ? δικ? μου προφ?λ για να με ακολουθ?σετε.

Χωρ?? να θ?λω να παρεξηγηθ?, δεν θ?λω να σα? πουλ?σω κ?τι και ?πω? καταλαβα?νεται δεν θα σα? φ?ρω ποτ? σε δ?σκολη θ?ση να αγορ?σετε κ?τι απ? μ?να. Ακολουθ? αποκλειστικ? στρατηγικ?? μαγνητικο? και ελκυστικο? μ?ρκετινγκ.

 • 43things
 • 5min
 • about.me
 • badoo
 • bebo
 • betternetworker
 • bibsonomy.org
 • binklist
 • bitly
 • favable.com
 • wikipedia
 • blogger
 • citeulike
 • bloglines.com

Γιατ? γρ?φτηκα σε τ?σα social media;

Ε?ναι ε?λογο να με ρωτ?σει κανε?? γιατ? γρ?φτηκα σε τ?σα πολλ? social networks. Το ?κανα για τρει? κυρ?ω? λ?γου?:

 1. Για να αποκτ?σω μαζικ? ?κθεση και μαζικ? προβολ?
 2. SEO. Για να αποκτ?σω backlinks και να αν?βω στη Google
 3. Για να δοκιμ?σω τι? υπηρεσ?ε? του? και πω? δουλε?ει το κ?θε social media και να δω την αξ?α του . ?τσι σα? ?φτιαξα μια λ?στα με το Social Media Magnet Top Ten με τα social media που ε?ναι τα πιο περιζ?τητα και μπορο?ν να φ?ρουν πολ? κ?νηση στο site σα?

Social Media Magnet Top Ten

 1. Facebook
 2. ?Twitter
 3. ?Youtube
 4. ?Linkedin
 5. Google+
 6. Pinterest
 7. blogger
 8. Vimeo
 9. Tumblr
 10. ?Scoop.it

Τ?λο?, ?να απ? τα καλ?τερα social media ε?ναι και η πλατφ?ρμα του WordPress.com ω? site για την απ?κτηση backlinks στο κ?ριο blog ? site σα?, ασχ?τω? και αν ?χει μ?νο nofollow links.

Η Google μετρ?ει και τα nofollow links. Τα σταθμ?ζει λ?γο λιγ?τερο β?βαια απ? τα dofollow. ?να nofollow link ?μω? απ? ?να site ?πω? το WordPress.com ε?ναι αν?τερο ποιοτικ? απ? ?να dofollow link απ? ?να site ? blog μικρ?τερη? αξ?α?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

6 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍