ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να φτι?ξω το πρ?το μου ν?μιμο PBN

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog, www.comfrey-central.com και στο σημεριν? β?ντεο θα μιλ?σουμε για το π?? να φτι?ξω ?να ν?μιμο PBN, ιδιωτικ? δ?κτυο.

Το PBN ε?ναι μια ?ννοια του Black Hat SEO, αλλ? δεν σα? απαγορε?ει η Google να ?χετε π?ρα πολλ? site ν?μιμα, ?πω? ?χετε το δικ? σα? site και να λειτουργο?ν για εσ?? και να ε?ναι τα site τη? επιχε?ρηση? σα?.

Αφο? κ?νουν ?λοι, ?λε? οι μεγ?λε? επιχειρ?σει? ?χουν χιλι?δε? site.

?λε? οι μεγ?λε? επιχειρ?σει? ?χουν περισσ?τερα απ? ?να sites

Αν π?ρουμε για παρ?δειγμα την Google ?χει χιλι?δε? site και δεκ?δε? project, ?πω? ε?ναι το Google Search Console, το Google Drive, το Google Sites, το Blogger, το YouTube.

Επειδ? ε?ναι site που ?χουν κ?ποιο περιεχ?μενο μ?σα και ?χουν κ?τι να προσθ?σουν, δεν θεωρο?νται παρ?νομα backlinks και ?χουν δημιουργηθε? μ?νο για να χαλκε?σουν τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?.

Κ?ντε like, κ?ντε subscribe, αφ?στε το σχ?λιο σα? αν ?χετε κ?ποια ερ?τηση και ?μα θ?λετε να κ?νουμε κ?ποιο β?ντεο με κ?τι που σα? απασχολε?.

Τα καλ?τερα σχ?λια τα συγκεντρ?νω και με αυτ? κ?νω τα β?ντεο.

Μπορε?τε να δε?τε και το προηγο?μενο μου β?ντεο που ?ταν π?? να φτι?ξω τα πρ?τα μου backlinks για αρχ?ριου?. Μιλο?σαμε για τα Web 2.0 blogs που ε?ναι τα πιο ασφαλ? σ?μερα και ε?ναι ?μεσα ταξινομ?σιμα στην Google.

Μπορε?τε να κρατ?σετε σημει?σει? και αμ?σω? μ?λι? τελει?σετε το β?ντεο να αναλ?βετε δρ?ση? και να εφαρμ?σετε αυτ? το β?ντεο, γιατ? το SEO δεν ε?ναι η επιχε?ρηση των γν?σεων αλλ? η επιχε?ρηση των πρ?ξεων.

Σημα?νει ?τι ε?μαστε στο business of doing things, πρ?πει να κ?νουμε κ?τι για να νικ?σουμε τον ανταγωνισμ?.

Αφο? γραφτε?τε στο καν?λι μου, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε και στο newsletter μου, ?που κ?θε 15 μ?ρε? μιλ?με για το SEO, για το affiliate marketing, για το π?? να βγ?λετε?λεφτ? απ? το internet, για το Amazon FBA, την προ?θηση ιστοσελ?δων και ?λλα θ?ματα που ε?ναι πολ? σημαντικ? για εσ??.

5 Β?ματα για να φτι?ξετε το πρ?το σα? PBN

nomimo-pbn-paramarketing-seo-lowΚαι π?με π?? να φτι?ξω το πρ?το μου ν?μιμο PBN, Private Blog Network σε αντ?θεση με το Public Blog Network. Private Blog Network σημα?νει ?τι ?χετε το απ?λυτο ?λεγχο εσε??.

Τα site πρ?πει να ε?ναι απ?λυτα σωστ? και χρ?σιμα για το κοιν? και π?με στα 5 β?ματα που ε?ναι ο μπο?σουλα? για να ξεκιν?σετε.

1. Αγορ?ζουμε 10 domains

2. Αγορ?ζουμε ?να hosting που πρ?πει να ε?ναι περιωπ?? γιατ? θα φιλοξεν?σει τα 10 domains

3. Δημιουργο?με 10 sites σε WordPress

4. Διασ?νδεουμε τα site μεταξ? του? απ? την αρχικ? σελ?δα

5. Δ?νουμε ?να backlink στο money site απ? την αρχικ? σελ?δα και των 10 site

-Διαβ?στε μ?χρι το τ?λο? γιατ? σα? δ?νω και ?να β?μα 6 ω? μπ?νου?-

1. Αγορ?ζουμε 10 domains

Και π?με με ενθουσιασμ? και με τα μο?τρα να π?σουμε κατευθε?αν στο 1.

Αγορ?ζουμε 10 domains. ?μα ε?ναι εφικτ? για περισσ?τερο απ? 2 ?τη, γιατ? πολλο? πα?ρνουν ?να domain για 2 χρ?νια.

Αν το domain σα? ε?ναι καλ? και σκοπε?ετε να το κρατ?σετε, μπορε?τε να το π?ρετε και για 10 χρ?νια. Β?βαια, το κ?στο? θα ε?ναι πολ? μεγαλ?τερο απ? τα 2 ?τη, γιατ? κ?τι που κ?νει 25ευρ? στα 10 ?τη μπορε? να κ?νει 125.

?μα απευθυν?μαστε στην ελληνικ? αγορ?, θα π?ρουμε domain σε .gr και ?χι κ?τι ?λλο.

Δεν προτιμο?με τα com.gr, τα net.gr, τα org.gr, τα eu απαγορε?ονται γενικ?,, δηλαδ? δεν απαγορε?ονται ?λλα δεν ε?ναι καλ? για το SEO γι αυτ? σα? το τον?ζω. ?μα ε?μαστε στη διεθν? αγορ? προτιμο?με τα com, net, org και ?χι κ?τι ?λλο, ?χι τα .io ? δι?φορα ?λλα πρ?γματα.

?μα ε?μαστε σε ?λλε? αγορ??, αγορ?ζουμε τι? τοπικ?? καταλ?ξει? ?πω? .de .net και τα λοιπ?.

Τ?ρα κ?ποιοι απ? εσ?? θα ρωτ?σετε: ?μα ?χω παλαιωμ?νο domain θα ?χω καλ?τερη τ?χη στην Google;

Ναι, τα παλαιωμ?να domain, τα οπο?α ?χουν σχετικ?τητα και backlinks και κουβαλ?νε π?νω του? Domain Authority ? αλλι?? PageRank σα? δ?νει μια ?θηση και φε?γετε απ? το Sandbox Mode.

Τι ε?ναι το Sandbox Mode;

Το Sandbox Mode ε?ναι ?τι για του? 3 ?ω? 6 πρ?του? μ?νε? μπορε? να π?ει και 12, η Google β?ζει το site σα? σε ?ναν παιδ?τοπο σε Sandbox Mode δηλαδ? ?που δεν κ?νει ranking μ?χρι να καταλ?βει περ? τ?νο? πρ?κειται και να παλι?σει λ?γο το site και να του δ?σει το ranking που του αξ?ζει.

Μπορε?τε να βρε?τε παλαιωμ?να domain σε δι?φορα site, μπορε?τε να βρε?τε broken links απ? ?λλα site που ?χουν σπ?σει για να βρε?τε παλαιωμ?να domain. Ωστ?σο, δεν θα ?χουν καμ?α αξ?α αν δεν ε?ναι σχετικ? με το αντικε?μενο σα?.

Αν για παρ?δειγμα ε?στε ?να? γιατρ?? ουρολ?γο? και π?ρετε ?να domain απ? ?να ενημερωτικ? site ? απ? ?να φ?ρουμ, δεν θα σα? δ?σει τ?ποτα αν δεν ε?ναι στο αντικε?μενο σα?. Θα αυξ?σει το Domain Authority απ? το site, θα γ?νει ταξιν?μηση πιο γρ?γορα, αλλ? θα ε?ναι για ?σχετο περιεχ?μενο.

2. Αγορ?ζουμε ?να hosting που πρ?πει να ε?ναι περιωπ?? γιατ? θα φιλοξεν?σει τα 10 domains

Π?με στο β?μα 2 που ε?ναι και αυτ? πολ? σημαντικ?, θα ξηλωθο?με σ?μερα, να αγορ?σουμε ?να hosting.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? το hosting, ε?ναι βαρ?μετρο στο SEO και πιστ?ψτε με αν δεν π?ρετε ?να καλ? hosting και περιωπ??, δεν θα μπορε?τε να χτ?σετε ?λα αυτ? τα site και να λειτουργο?ν ταυτ?χρονα.

?ρα, χρει?ζεστε ?να hosting λ?γο πιο γρ?γορο απ? τα κανονικ? γιατ? θα β?λετε 10 site εκε? μ?σα.

Πρ?πει να ξ?ρετε ποια hosting χωρ?νε 10 site.

Εγ? θα σα? προτε?νω 2 εταιρε?ε? αυτ? τη στιγμ? με τι? οπο?ε? ?χω κ?ποια συνεργασ?α.

Η πρ?τη, ε?ναι και ο χορηγ?? τη? εκπομπ??, η Myip, απ? την οπο?α οι 5 πρ?τοι μπορο?ν να π?ρουν hosting με 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου ζω?? με τον κωδικ? paramarketing50. Σηκωθε?τε τ?ρα απ? ξαπλ?στρε?, κρεβ?τια, το αυτοκ?νητο και π?τε να αγορ?σετε, υπ?ρχει link στο description του β?ντεο αλλ? και στο site μου, paramarketing50.

Επ?ση?, υπ?ρχει η WPX ?που και γι’ αυτ? ?χω link και ?χει αρκετ? γρ?γορο hosting.

Οι servers τη? ε?ναι στο εξωτερικ?, εν? η Myip ?χει servers στην Ελλ?δα, ειδικ? η ταχ?τητα των light speed servers ε?ναι π?ρα πολ? καλ? και μπορε?τε να π?ρετε hosting των 200 ευρ? μ?νο με 100 με τον κωδικ? paramarketing50 και να β?λετε και τα 10 site.

Η απορ?α ε?ναι τ?ρα πρ?πει να ?χω διαφορετικ? καταχωρητ? των domain names απ ?τι ?χω hosting;

Επειδ? αυτ? τα site θα ε?ναι δικ? σα?, τη? επιχε?ρηση? σα? και του αντικειμ?νου σα? και θα ε?ναι πανομοι?τυπα, αλλ? ?χι ?δια, μπορε?τε να ?χετε τον ?διο καταχωρητ? για ?λα τα domain.

Κανονικ? θα πρ?πει να ?χετε διαφορετικο?? καταχωρητ?? και διαφορετικ? hosting για να ?χετε διαφορετικ? name server και διαφορετικ? ον?ματα που ?χουν κ?νει την καταχ?ρηση.

Επ?ση?, να μην το ξεχ?σω, πρ?πει να ?χετε οπωσδ?ποτε λογαριασμ? Gmail ? Google Account που θα τον χρησιμοποι?σετε για να καταχωρ?σετε τα domain, να ανο?ξετε το hosting και για να μπορο?με να συνδ?σουμε τα site μα? με το Google Search Console παρακ?τω.

Οπ?τε, ε?ναι απαρα?τητη προ?π?θεση ?να Google Account ? ?να? ?δη υπ?ρχων λογαριασμ?? Gmail ? να ανο?ξετε ?ναν καινο?ργιο με το τηλ?φωνο σα?, τα στοιχε?α σα?, τη διε?θυνση σα? γιατ? τα site αυτ? ε?ναι? εντελ?? καθαρ? και ε?ναι για την επιχε?ρηση σα?.

Αφο? ανο?ξετε το hosting, πρ?πει να κ?νετε του? nameservers να δε?χνουν προ? το hosting. Αυτ? μπορε? να κ?νει και 24 ?ρε?, αλλ? να π?ρετε ?να domain σ?μερα και να ξεκιν?σετε την κατασκευ? απ? α?ριο ? σε 2 – 3 μ?ρε? για να σχεδι?σετε και τι θα β?λετε μ?σα.

?χι να κ?νετε web design, αλλ? να προσχεδι?σετε στο χαρτ? τι θα β?λετε μ?σα.

3. Δημιουργο?με 10 sites σε WordPress

Και π?με στο τρ?το β?μα που ε?ναι πολ? σημαντικ?, δημιουργο?με 10 site σε WordPress. ?Για ?σου? δεν ξ?ρουν το WordPress ε?ναι ευκαιρ?α να το μ?θουν. Ε?ναι το πιο δημοφιλ??, το πιο απλ?, το πιο γρ?γορο, το πιο ε?χρηστο, better cheaper faster η τρι?δα, σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ? CMS.

Ε?ναι και eshop, γ?νεται και φ?ρουμ, μπορε?τε να κ?ντε π?νω απ? 12 ε?δη site, ?πω? ?χω γρ?ψει σε ?λλο ?ρθρο μου στο Paramarketing blog.

Επ?ση?, ε?ναι καλ?τερο απ? οποιοδ?ποτε ?λλο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ? custom site.

Για να φτι?ξετε ?να custom site πρ?πει να ξ?ρετε κ?δικα, να γρ?φετε σε HTML, να ?χετε προγραμματιστ?, ε?ναι λ?γο δ?σκολο να το κ?νετε σ?μερα, εν? με το WordPress δεν χρει?ζεται να ξ?ρετε σχεδ?ν καθ?λου κ?δικα. Και ?σχετοι να ε?στε υπ?ρχει ο Οδηγ?? WordPress στο site μου και σε ?λλα β?ντεο που μπορε?τε να βρε?τε στο YouTube και να μ?θετε πω? λειτουργε? το WordPress ?μεσα. Μπορε?τε να δε?τε το β?ντεο στο καν?λι μου για το WordPress.

Το WordPress ε?ναι καλ?τερο απ? το Joomla.

Δεν θ?λω να ανο?ξω κουβ?ντε? ε?ναι δεν ε?ναι γιατ? ε?ναι. Ε?ναι καλ?τερο απ? το Drupal, απ? το Wix , απ? ?λλα custom sites ? απ? site building services που σα? ?δειξα να φτι?ξετε Web 2.0 Properties και backlinks. Ε?ναι καλ?τερο απ? το Google sites, το WordPress, δεν μιλ?με για το WordPress.com? που ε?ναι Web 2.0 site, θα κ?νουμε στο WordPress.org και χρειαζ?μαστε ανεξ?ρτητο hosting γι?αυτ?.

Τ?ρα λ?γα λ?για για την κατασκευ? του site σα?.

Προσοχ?, χρειαζ?μαστε διαφορετικ? user name και password για κ?θε site, ?ρα πα?ρνουμε ?να notepad και καταγρ?φουμε ?λα τα password εκε? π?ρα. Προσεκτικ?, τα password δεν πρ?πει να ε?ναι ?μοια, πρ?πει να ε?ναι πολ?πλοκα, να μην ε?ναι τηλεγραφ?ματα με 5 γρ?μματα ? ε?κολου? κωδικο?? ?πω? ημερομην?ε? γενεθλ?ων, γ?ννηση?, τα παιδι? μα?, την κοπ?λα μα?.

Αυτ? τα αποφε?γουμε.

Θ?λουμε ?να δυνατ? password για να κοιμ?μαστε ?συχα τα βρ?δια και π?ντα back up τα password σε ?ναν δε?τερο σκληρ? δ?σκο στον υπολογιστ? μα?.

Π?με στην εγκατ?σταση του WordPress.

Για την εγκατ?σταση τ?σο η WPX ?σο και η Myip και γενικ? οι εταιρε?ε? Hosting ?χουν Softaculous installer, εγκαθιστ? τη β?ση μ?νη τη? στον αυτ?ματο πιλ?το. Για την πρ?τη εγκατ?σταση μπορε?τε να μιλ?σετε με την εταιρε?α Myip και να σα? βοηθ?σει με την εγκατ?σταση και μετ? πρ?πει να διαλ?ξουμε ?να WordPress Theme.

Επιλ?γουμε ?να απλ? θ?μα που να ταιρι?ζει στην εμφ?νιση του site μα? και στο επ?γγελμα του site μα?. Θα πρ?πει να ?χουμε για κ?θε site 10 διαφορετικ? θ?ματα, ?μα γ?νεται. Αν δεν γ?νεται πρ?πει να ?χουμε απ? 2 ?δια και 5 διαφορετικ?, ?σο αυτ? ε?ναι εφικτ?.

Επιλ?γουμε θ?ματα, μπορε? να β?λουμε free θ?ματα ? paid πληρωμ?νο premium.

Δεν πα?ζει κ?ποιο ρ?λο στο SEO το free, αρκε? να ?χει καλ? κ?δικα. Να ε?ναι γρ?γορο? ο κ?δικα?, να ?χει γρ?γορε? ταχ?τητε? στο Google Developers PageSpeed Insights ? στο Google Tool.

Και π?με τ?ρα σε ?να σημαντικ? θ?μα, πρ?πει να ?χουμε διαφορετικ? περιεχ?μενο σε κ?θε site. Μην ακο?σω κ?ποιον να λ?ει γρ?φω 10 κε?μενα και τα β?ζω παντο?, δεν π?ει ?τσι. Θ?λουμε διαφορετικ? περιεχ?μενο σε κ?θε site.

Π?σε? σελ?δε? πρ?πει να ?χει ?να microsite γιατ? αυτ? ε?ναι μικρ? site; Τουλ?χιστον 4, μια η αρχικ?, μια σχετικ? με μα? προφ?λ, μια contact form, φ?ρμα επικοινων?α? με το email μα? δηλαδ? και τουλ?χιστον 1 ?ρθρο.

Στην αρχικ? θ?λουμε 1.200 με 2.000, αναλ?γω? τον ανταγωνισμ? που ?χουμε.

?μα ?χουμε μεγ?λο ανταγωνισμ? να αντιμετωπ?σουμε στην περιοχ? μα? ? στο site μα? θα γρ?ψουμε πιο μεγ?λο κε?μενο. Το σχετικ? με εμ?? προφ?λ πρ?πει να ?χει φωτογραφ?α μα? γιατ? χρειαζ?μαστε το Google EAT που ε?ναι τα expertise, authoritativeness και trustworthiness.

?χω μιλ?σει σε ?λλο β?ντεο γι αυτ? που μπορε?τε να δε?τε στο καν?λι μου. Το Google EAT μετρ?ει πολ? σ?μερα, ?ρα χρειαζ?μαστε τη φωτογραφ?α προφ?λ και να γρ?ψουμε λ?γα λ?για για εμ??.

Στη φ?ρμα επικοινων?α? θα β?λουμε τη διε?θυνση και τα τηλ?φωνα μα? για να μα? βρ?σκει κ?ποιο?. Και ?να ?ρθρο 1.200 λ?ξει?, στο οπο?ο θα γρ?φουμε χρ?σιμε? συμβουλ?? για κ?τι που ψ?χνει ο χρ?στη? στη Google σ?μερα και θ?λει να το βρει.

Μην ξεχνι?μαστε , στο σχετικ? με μα? β?ζουμε link στην αρχικ?, στη φ?ρμα επικοινων?α? μπορο?με να β?λουμε link στην αρχικ? με τη λ?ξη κλειδ?, στο ?ρθρο μπορο?με να διασυνδ?σουμε δι?φορα σημε?α του site και την αρχικ? μα? και το προφ?λ μα? και την φ?ρμα επικοινων?α?, π.χ. ζητ?στε προσφορ?, επικοινων?στε εδ?.

Καλ?τερα να β?λουμε το Rank Math αντ? για το Yoast SEO, το Rank Math ε?ναι καλ?τερο, ?χει λιγ?τερο κ?δικα και περισσ?τερε? λειτουργ?ε? που μπορε?τε να τι? ?χετε δωρε?ν, εν? στο Yoast SEO πρ?πει να τι? πληρ?σετε.

Και τ?λο?, β?ζω το Rank Math και ?χουμε ?τοιμο το Sitemap μα? το οπο?ο πρ?πει να καταχωρ?σουμε στο Google Search Console, το οπο?ο σημα?νει ?τι πρ?πει να ανο?ξω ?ναν λογαριασμ? Google Analytics.

Χρειαζ?μαστε Google Analytics για κ?θε ?να site που ?χουμε ανο?ξει χωριστ?, μπορο?με να το κ?νουμε απ? τον ?διο λογαριασμ? για να καταχωρ?σουμε μετ? και το Google Search Console με το Sitemap που θα ?χουμε και το Rank Math.

4. Διασ?νδεουμε τα site μεταξ? του? απ? την αρχικ? σελ?δα

Π?με στο β?μα 4, διασ?νδεουμε ?λα τα site μεταξ? του? απ? την αρχικ? σελ?δα. Αυτ? λ?γεται ανταλλαγ? συνδ?σμων. Θα μου πε?τε η Google δεν τιμωρε? την αλλαγ? συνδ?σμων; ?χι! Ε?ναι δικ? μα? site, εταιρικ?, ?,τι θ?λουμε τα κ?νουμε.

?χω ?να εταιρικ? site που ε?ναι το money site και ?χω και ?λλα 10 για να δ?σω link στο money site που και αυτ? ε?ναι χρ?σιμα site, δεν ε?ναι ?χρηστα. Δεν τα κ?νω απλ? για να τα κ?νω, πρ?πει να δημιουργ?σω περιεχ?μενο.

Λοιπ?ν, διασ?νδεουμε ?λα τα site μεταξ? του? απ? την αρχικ? σελ?δα το ?να με το ?λλο γι’ αυτ? θ?λω 2.500 λ?ξει?. Μπορ? να β?λω σε ?να σημε?ο Δε?τε περισσ?τερα και να ?χω τα site απ? κ?τω ? μπορ? να τα β?λω δι?σπαρτα στο κε?μενο.

5. Δ?νουμε ?να backlink στο money site απ? την αρχικ? σελ?δα και των 10 site

Π?με στο 5, δ?νουμε ?να backlink στο money site μα? απ? την αρχικ? σελ?δα.

Τι θα πει αυτ?; Εγ? ?χω ?να site το www.comfrey-central.com και ?χω φτι?ξει ?λλα 10 site ?πω? το Pmar.gr που ?χω, το Seo.org.gr, το Netculture.gr και δι?φορα ?λλα και β?ζω ?να link στο κε?μενο απ? την αρχικ? που θ?λουμε να ε?ναι content link ? contextual link.

Φροντ?ζουμε να ε?ναι ?σο πιο ψηλ? στο κε?μενο γ?νεται και να ε?ναι απ? τα πρ?τα link που β?ζουμε. Αυτ? το link πρ?πει να ε?ναι dofollow, ?σοι δεν ξ?ρουν τι ε?ναι το dofollow και το nofollow ?χω σχετικ? β?ντεο στο καν?λι μου.

Το dofollow το ακολουθε? η Google και οι μηχαν?? αναζ?τηση?, το nofollow δεν το ακολουθε? αλλ? ε?ναι και αυτ? σ?μα κατ?ταξη?. ?μα πι?νει το dofollow 1, το nofollow πι?νει 0,25 σε βαρ?τητα κατ?ταξη?.

Δ?νουμε λοιπ?ν ?να backlink στο money site μα? στην αρχικ?. Επ?ση? ?να ?λλο πρ?γμα που μπορο?με να κ?νουμε στη διασ?νδεση των site μεταξ? του? απ? την αρχικ?, αν δεν θ?λουμε να τα β?λουμε στην αρχικ? μπορο?με να τα β?λουμε στο footer τα site και να συνδ?ονται στο footer.

6. Χρησιμοποι?στε τα 10 Web 2.0 sites για να δ?σετε backlinks στο PBN

Φτ?νοντα? στο τ?λο?, πρ?πει να σα? πω ?τι πρ?πει να υπ?ρχει money site, τα backlinks απ? αυτ? τα 10 site θα χρειαστο?ν χρ?νο για να μπορ?σουν να ταξινομηθο?ν στην Google.

Και π?? κ?νω καλ?τερη ταξιν?μηση;

Θα σα? β?λω και ?να β?μα 6.

Βλ?ποντα? το προηγο?μενο β?ντεο π?? να φτι?ξω τα πρ?τα μου backlinks, μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τα 10 Web 2.0 Properties που ?χετε φτι?ξει και σε αυτ? τα 10 Web 2.0 Properties να δ?σετε backlinks απ? αυτ? τα site, γιατ? ?δη θα ναι πιο παλαιωμ?να, θα ?χουν κ?ποια ισχ? και θα αρχ?σει να τα ταξινομε? η Google πιο γρ?γορα.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Οι 5 πρ?τοι κερδ?ζουν? 50% ?κπτωση με τον κωδικ? paramarketing50.

Μπρ?βο σε ?σου? φτ?σατε μ?χρι εδ?, τ?ρα θα δ?σω ?να δ?ρο απ? του? χορηγο?? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α Myip, την καλ?τερη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα και την ταχ?τερη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα. Για του? 5 πρ?του? τυχερο?? που θα κ?νουν click και θα αγορ?σουν hosting, ?χουν? 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου στα πακ?τα hosting.

Η εταιρε?α Myip ?χει light speed servers στην Θεσσαλον?κη και το εξωτερικ? και προσπαθε? να προσφ?ρει μεγ?λε? ταχ?τητε?. Πρ?πει να προσθ?σετε φυσικ? και τον κωδικ? paramarketing50.

Μην το ξεχ?σετε, β?ζετε τον κωδικ? paramarketing50.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Μην ξεχ?σετε να πατ?στε like, να κ?νετε subscribe για να φτ?σουμε επιτ?λου? του? 10.000 συνδρομητ?? , ?χουμε κολλ?σει στου? 1.250 εδ? και χρ?νια, δεν ξεκολλ?με με τ?ποτα, γραφτε?τε στο newsletter μου που μιλ?με για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, την κατασκευ? ιστοσελ?δων για το π?? να βγ?λετε?λεφτ? απ? το internet και μην ξεχν?τε κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 το πρω? με την αυγο?λα και κατ? περι?δου? μ?σα στην εβδομ?δα ανεβ?ζουμε χρ?σιμα β?ντεο για το SEO.

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και θα τα πο?με την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9 ? και νωρ?τερα. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων στη Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍