ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να φτι?ξω τα πρ?τα μου backlinks; SEO για αρχ?ριου?

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του www.comfrey-central.com και αυτο? του καναλιο? στο YouTube για το SEO, για το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet, για την προ?θηση ιστοσελ?δων, για το Amazon FBA, για affiliate marketing και ?λα αυτ? τα σημαντικ? πρ?γματα για το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν.

Σ?μερα σ’ αυτ? το video θα μιλ?σω για το π?? να φτι?ξω τα πρ?τα μου backlinks. Καλ? ακο?σατε!

Αυτ? το video απευθ?νεται σε εσ?? που ε?στε αρχ?ριοι στο SEO και θ?λετε να κ?νετε μ?νοι σα?, Do It Yourself SEO και να αυξ?σετε το domain authority τη? ιστοσελ?δα? σα?, να αυξ?σετε την κατ?ταξη σα? στην Google και να βγε?τε με δι?φορε? λ?ξει? κλειδι? στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google, ?μα γ?νεται.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 subscribers στο YouTube!

pos-ftiaxno-prota-backlinks-seo-1-low

Σα? ευχαριστο?με που στηρ?ζετε το καν?λι μα?, μα? βοηθ?τε να φτ?σουμε στου? 10.000 συνδρομητ?? γιατ? ?χουμε κολλ?σει στου? 1.200 εδ? και 8 χρ?νια.

Αρχικ? θ?λω να σα? πω να γραφτε?τε στο καν?λι μου, να κ?νετε Like, να αφ?σετε το σχ?λιο σα? αν ?χετε κ?ποια απορ?α. Επ?ση?, μπορε?τε να γραφτε?τε στο newsletter μου ?που κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να newsletter που θα σα? βοηθ?σει π?ρα πολ? να ανεβ?σετε το site σα? στην Google ? καινο?ργιε? ιδ?ε? για να κ?νετε μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση ? να κ?νετε ?να καινο?ργιο site, να ασχοληθε?τε με την Amazon και ?λλα πρ?γματα.

?πω? επ?ση?, με?νετε μ?χρι το τ?λο? ?σοι δεν ?χετε site ? ?σοι ?χετε και ε?ναι αργ? γιατ? ?χουμε μια πλο?σια προσφορ? απ? τον χορηγ? τη? εκπομπ?? Myip, την ταχ?τερη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα η οπο?α ?χει μια μοναδικ? προσφορ? για του? 5 πρ?του?. Γι’ αυτ? ?σοι με?νουν θα π?ρουν και την προσφορ?.

3 Β?ματα για να δημιουργ?σετε τα πρ?τα σα? ποιοτικ? backlinks

Π?με κατευθε?αν μ?σα στα βαθι? του SEO. Δεν ?χει σημασ?α ?μα ξεκιν?σατε σ?μερα το site σα? ? αν ?χετε κ?ποια προ?πηρεσ?α στο web design ? κ?ποια προ?πηρεσ?α στον προγραμματισμ? γενικ?τερα.

Με αυτ? τα 3 β?ματα που θα σα? δ?σω σε αυτ? το video που ε?ναι και ?ρθρο στο www.comfrey-central.com, μπορε?τε να το διαβ?σετε ?? μπορε?τε να δε?τε το video μ?σα απ? το site και απ? κ?τω να ε?ναι η αποδελτ?ωση. Σ’ αυτ? τα 3 β?ματα θα δε?τε πω? μπορε?τε να κερδ?σετε τα πρ?τα σα? backlink που θα ναι White Hat, τ?μια, κ?ποια θα ναι dofollow και κ?ποια nofollow.

Πρ?πει να ?χουμε 85% dofollow και 15% nofollow κατ? μ?σο ?ρο, για να φα?νεται το site μα? σωστ? στην Google.

1 Δημιουργ?στε μια σελ?δα προορισμο? ? ?να ?ρθρο με τι? λ?ξει? κλειδι?

Π?με να σκουμπ?σουμε τα χ?ρια μα? και να π?με στο β?μα 1.

Το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κ?νουμε αφο? φτι?ξουμε το site μα? ε?ναι να γρ?ψουμε ?να ?ρθρο ? μια σελ?δα προορισμο? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λουμε και να ε?ναι 2.000 λ?ξει?.

Μπορε? ο ανταγωνισμ?? να ναι αν?τερο? ? κατ?τερο?, αλλ? για χ?ρη αυτο? του video θα με?νουμε στι? 2.000.

Θα πρ?πει να κοιτ?ξουμε στην Google να δο?με τι? λ?ξει? κλειδι? και τι? ερωτ?σει? των χρηστ?ν που θ?λουν να απαντηθο?ν και ψ?χνουν κ?τι στο internet. Για παρ?δειγμα π?? να αγορ?σω καινο?ργιο αυτοκ?νητο ? τι πρ?πει να προσ?ξω ?ταν αγορ?ζω καινο?ργιο αυτοκ?νητο.

Κ?νουμε μια αναζ?τηση στην Google, βρ?σκουμε τι ζητ?ει ο κ?σμο? και κοιτ?με και τι? συναφε?? αναζητ?σει? στι? λ?ξει? κλειδι? για τη σελ?δα προορισμο?. Θα πρ?πει να τι? χρησιμοποι?σουμε για να φτι?ξουμε backlink ? link απ? τα ?λλα site προ? το δικ? μα?.

2 Δημιουργ?στε 10 WEB 2.0 sites

Το δε?τερο β?μα ε?ναι να ανο?ξουμε 10 WEB 2.0 sites θα σα? πω μετ? ποια ε?ναι δωρε?ν και τι θα κ?νουμε σε αυτ? και το τρ?το β?μα ε?ναι να γρ?ψουμε 10 ?ρθρα απ? 900 μ?χρι 1.200 λ?ξει? σε αυτ? τα 10 WEB 2.0 sites και να β?λουμε backlink προ? το site μα?. Σα? φα?νεται λ?γο βαρ?, ?λλα ?σοι δεν το ?χετε με το γρ?ψιμο πρ?πει να βρε?τε κ?ποιον κειμενογρ?φο ? να μ?θετε να γρ?φετε μ?νοι σα?, γιατ? θα χρειαστο?με γ?ρω στι? 12.000 λ?ξει?.

Μ?θετε περισσ?τερα για τα backlinks στα παρακ?τω ?ρθρα:

Για ποιον λ?γοι πρ?πει να γρ?ψουμε τ?σε? πολλ?? λ?ξει?;

Η απ?ντηση ε?ναι ?τι η Google ε?ναι κειμενοκεντρικ? μηχαν? αναζ?τηση?, επειδ? ?χει γραφτε? απ? ακαδημα?κο??. Ο Page και ο Brin ?ταν ακαδημα?κο?, κ?νανε το ντοκτορ? του? στο Πανεπιστ?μιο και εκε? μελετ?σανε π?? να φ?ρουν καλ?τερα αποτελ?σματα στο Internet γιατ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? τ?τε ?ταν λ?γο αρχα?ε? και δεν ε?χαν σχ?ση με την πραγματικ?τητα, δεν ?ταν καλ??.

Και τ?ρα θα σα? πω τα 10 WEB 2.0 sites που πρ?πει να ανο?ξουμε προφ?λ.

  1. Medium
  2. LinkedIn
  3. Facebook Page
  4. WordPress.com, υπ?ρχει και το org αλλ? θ?λουμε com
  5. Blogger.com ? Blogspot
  6. Weebly
  7. Wix
  8. Webnode
  9. Site123
  10. Jimdo

 

Εγ? ?χω ανο?ξει περισσ?τερα απ? 350 sites, ?χω γρ?ψει σε χιλι?δε? μ?ρη για να π?ρω? backlink, ?χω κ?νει και πολλ? blogspot αντ? για 2 ? 3. Κ?θε blogspot ?χει διαφορετικ? I.P. ( διε?θυνση στο ?ντερνετ) και το πι?νει σαν διαφορετικ? referring domain η Google.

Το ?διο γ?νεται και με τα WordPress sites που ε?ναι απ? διαφορετικ? subdomains.

1 Medium

Π?με τ?ρα στο πρ?το WEB 2.0, το Medium. Θα σα? πω ?να παρ?δειγμα τι να κ?νετε και το ?διο θα κ?νετε και στα υπ?λοιπα. Στο Medium θα ανο?ξετε ?ναν λογαριασμ?. Το Medium ε?ναι ?να ελε?θερο blog που γρ?φουν πολ? μεγ?λε? εταιρε?ε?, ακ?μη και συντ?κτε? των New York Times, αυτο? που βρ?σκονται στον χ?ρο των κρυπτονομισμ?των γρ?φουν. Αντ? να ?χουν blog στο δικ? του? site, ?χουν στο Medium.

Εκε? θα γρ?ψετε ?να ?ρθρο με 900 μ?χρι 1.200, σχετικ? π?λι με τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε, θα τι? β?λετε μ?σα, θα β?λετε ?να link εξερχ?μενο σε κ?ποιο site και θα β?λετε 2-3 με 5 link προ? τη σελ?δα σα? και ?λλε? εσωτερικ?? σελ?δε?, β?ζοντα? π?ντα πρ?τα το πρ?το link να ε?ναι με τη βασικ? λ?ξη κλειδ? που θ?λετε.

Το πρ?το link, δηλαδ?, θα π?ει στη βασικ? λ?ξη κλειδ?, ?να link θα ε?ναι εξερχ?μενο σε κ?ποιο site και μπορε?τε να β?λετε 2-3 με 5 link εσωτερικ? για να ?χετε περισσ?τερα backlink μ?σα στο site σα?.

2 LinkedIn

Π?με στο LinkedIn. ?σοι δεν το ξ?ρετε μπορε?τε να γρ?ψετε ?ρθρα στο LinkedIn, γρ?φουν πολλο? ?ρθρα στο LinkedIn και τα διαβ?ζει το κοιν? σα?, ?πω? στο Medium και μπορε?τε να ?χετε αλληλεπ?δραση και να κ?νετε φ?λου?. Στο LinkedIn μπορε?τε να κ?νετε το ?διο και να β?λετε link προ? το site σα?.

3 Facebook Page

Π?με στο τρ?το, στο Facebook page. Στο Facebook page μπορε?τε π?λι να κ?νετε μια σελ?δα, να β?λετε το λογ?τυπο σα?, να γρ?ψετε 900 με 1.200 λ?ξει?, να β?λετε tags και να β?λετε link προ? τη σελ?δα σα?, γυμν? – naked ?link ? link με τη λ?ξη κλειδ? ?μα γ?νεται.

Το Facebook δεν ε?ναι μ?νο για κοινοποι?σει?, μπορε?τε να γρ?ψετε ?ρθρα και ταξινομο?νται π?ρα πολ? γρ?γορα. Τα links απ? το Facebook ε?ναι ?λα nofollow, αλλ? χρειαζ?μαστε και Facebook.

4 WordPress.com

Π?με στο 4, το WordPress.com. Μην το μπερδε?ετε με το WordPress.org. Το WordPress.com ε?ναι πλατφ?ρμα stand alone, ανεξ?ρτητη και την κατεβ?ζουμε σε ?να hosting για να μπορο?με να την εγκαταστ?σουμε.

Το WordPress.com ε?ναι self hosted, φιλοξενε?ται στου? τερ?στιου? servers τη? εταιρε?α? αν? τον κ?σμο και μπορο?με να γρ?ψουμε, ?πω? κ?νουμε και στο site μα?, μια σελ?δα μ?νο ? ?να micro site και να β?λουμε περισσ?τερε? σελ?δε? με contact, φ?ρμα επικοινων?α?, ποιοι ε?μαστε και τα λοιπ?.

Αυτ? θα μα? δ?σει πολ? μεγαλ?τερη ?θηση ?μα το κ?νουμε σε ?ποια site γ?νεται και να β?λουμε links προ? το site μα?.

5 Blogger ? Blogspot

Π?ντε, να φτι?ξουμε ?να site στο Blogspot ? Blogger, υπηρεσ?α blog τη? Google. Ε?ναι Google site και Google Property. Ε?ναι πολ? σημαντικ? να ?χουμε Google Property στη φαρ?τρα? των backlink και του backlink profile. Ε?ναι dofollow το link απ? το blogger και μπορο?με να κ?νουμε το ?διο που κ?ναμε και στο ?λλο.

6 Weebly

Π?με στο 6, το Weebly. Μπορο?με να κ?νουμε micro sites ? μπορο?με να π?ρουμε και ξεχωριστ? domain για να ?χουμε καλ?τερε? πιθαν?τητε? στην μηχαν? αναζ?τηση? και μπορο?με να κουμπ?σουμε κ?ποιο παλαιωμ?νο domain σχετικ? με τον κλ?δο μα?. Αυτ? μπορε? να μα? δ?σει ακ?μη μεγαλ?τερη ?θηση στα backlink.

7 Wix

Μετ? ε?ναι το 7, το Wix, που μπορο?με να κ?νουμε micro sites ?πω? ε?ναι στο Weebly. Π?ρα πολλ? site γ?νονται σ?μερα σε Wix, ε?ναι π?ρα πολ? γραφιστικ? και κ?ποιοι παγιδε?ονται με τα γραφιστικ? και τι? εικ?νε? και ξεχν?νε να β?λουν κε?μενο και ?τι η Google ταξινομε? με β?ση το κε?μενο και ?χι το αν?παρκτο κε?μενο.

Εδ? θ?λω να σημει?σω πω? π?ρα πολλο? απ? εσ?? με πα?ρνετε τηλ?φωνο για να βελτι?σετε το site σα? που ?χει φτιαχτε? με Wix ? Weebly και εδ? λ?με π?? να φτι?ξουμε parasites για να το φτι?ξουμε. Με Wix δεν γ?νεται δουλει?. Το Wix και τα web2 sites ταξινομο?νται στην Google αλλ? δεν μπορο?ν να ξεπερ?σουν το κανονικ? site.

Οπ?τε μην επιχειρ?σετε μ?νοι σα? να φτι?ξετε site σε Wix ? σε Weebly , δεν θα δε?τε αποτελ?σμα ? και να δε?τε θα ε?ναι πενιχρ? σε σ?γκριση με ?να κανονικ? site στο wordpress.

8 Webnode

Π?με μετ? Webnode που ε?ναι παρ?μοιο με το Wix ? το Weebly, ακολουθ?στε την ?δια διαδικασ?α, β?λτε link.

9 Site123

Στο Site123 ε?ναι παρ?μοιο με το Jimdo.

Το Site123 ε?ναι ?διο με το Webnote και το Wix, θα κ?νετε ?να micro site, ?σο πιο καλ? το εμπλουτ?σετε τ?σο καλ?τερα.

10 Jimdo

Με το Jimdo π?λι μπορε?τε να φτι?ξετε ?να micro site, ?σο πιο καλ? το εμπλουτ?σετε τ?σο καλ?τερα.

3 Διασυνδ?σετε ?λα τα 10 WEB 2.0 sites μεταξ? του? απ? την πρ?τη σελ?δα το ?να με το ?λλο

Τελευτα?α συμβουλ? ε?ναι να διασυνδ?σετε ?λα τα 10 WEB 2.0 sites μεταξ? του? απ? την πρ?τη σελ?δα το ?να με το ?λλο. Δεν πειρ?ζει αν ?χετε π?νω απ? 10 – 15 – 20 backlinks, η Google δεν σα? τιμωρε? γι’ αυτ?.

Μπορε?τε να ?χετε μ?χρι 100 link, δεν ε?ναι linkfarm, θα αυξ?σετε την ορατ?τητα των σελ?δων μεταξ? του? και θα ενισχ?σετε την αξ?α των backlinks που θα κ?νετε, δηλαδ? θα κ?νετε backlinks στα backlinks.

Αυτ? φ?λοι μου για το π?? να φτι?ξω τα πρ?τα μου backlinks, ελπ?ζω αυτ? το video να σα? βο?θησε να καταλ?βετε πολλ? πρ?γματα.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Επ?ση?, η εταιρε?α Myip για ?σου? δεν ?χουν site ? για ?σου? ?χουν αργ? site δ?νει hosting ?με 50% ?κπτωση σε light speed servers. Ο light speed server ξεκιν?ει απ? 200 ευρ?, ?χει τερ?στιε?? ταχ?τητε? και χωρ?ει π?νω απ? 1 site, μπορε?τε να β?λετε περισσ?τερα.

Με τον κωδικ? ?κπτωση? paramarketing50 ξεκιν?τε να π?ρετε light speed server με 100 ευρ?. Πιστ?ψτε με, ε?ναι ευκαιρ?α και ε?ναι εφ’?ρου ζω?? γι’ αυτ? σηκωθε?τε να κ?νετε την εγγραφ? σα? στην εταιρε?α Myip και να π?ρετε την προσφορ?.

Οι 5 πρ?τοι κερδ?ζουν? 50% ?κπτωση με τον κωδικ? paramarketing50.

Αυτ? φ?λοι μου, θα τα πο?με τη ?λλη Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα ? και νωρ?τερα,? γιατ? ανεβ?ζουμε ενδι?μεσα β?ντεο. Γεια σα?!

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube!

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Σα? ευχαριστ? πολ?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍