ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Π?? φτι?χνω καλ? backlinks και π?? διορθ?νω τα κακ?;

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη? και σε αυτ? το εκπληκτικ? video θα μιλ?σουμε για το π?? φτι?χνω καλ? backlinks και π?? διορθ?νω τα κακ?.

Και αυτ? ε?ναι μια ερ?τηση που μα? ?φησε ω? σχ?λιο στο β?ντεο Ποιο? ε?ναι ο νο?μερο 1 παρ?γοντα? κατ?ταξη? στη Google που δημοσιε?τηκε πρ?τη φορ? στι? 8 Φεβρουαρ?ου του 2021.

Το ?φησε ο φ?λο? του καναλιο?, Δημ?τρη? Πανταζ??, και ?τσι ξεκ?νησε και ?δωσε το ?ναυσμα – γιατ? ?ταν π?ρα πολ? σημαντικ? η ερ?τηση του – για να κ?νω αυτ? το β?ντεο, οπ?τε μπορε?τε ?λοι ?σοι ?χετε απορ?ε? να τι? αφ?σετε στο καν?λι, να συλλ?ξουμε τι? πιο σημαντικ?? και να κ?νουμε το επ?μενο β?ντεο σχετικ? με το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 subscribers στο YouTube!

KAKA-BACKLINKS-KALA-LINKS-PARAMARKETING-LOWΣα? ευχαριστο?με που στηρ?ζετε το καν?λι μα?, μα? βοηθ?τε να φτ?σουμε στου? 10.000 συνδρομητ?? γιατ? ?χουμε κολλ?σει στου? 1.200 εδ? και 8 χρ?νια.

Ε?μαστε ?να cult καν?λι, υποκουλτο?ρα? δηλαδ?, και ?χι ?να καν?λι ευρε?α? κυκλοφορ?α?. ?σοι με?νετε μ?χρι το τ?λο? θα π?ρετε ?να σο?περ δ?ρο απ? τον χορηγ? τη? εκπομπ?? Myip.gr.

Η Myip ε?ναι η πιο γρ?γορη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα απ ?σοι ξ?ρω γιατ? ?χω δοκιμ?σει π?νω απ? 50 εταιρε?ε? hosting. Δεν κ?νουμε συγκριτικ? τεστ ? δεν λ?με ?τι δεν υπ?ρχουν ?λλε? γρ?γορε? εταιρε?ε?, απλ? η Myip ε?ναι προτειν?μενη εταιρε?α και τυχα?νει να ε?ναι χορηγ?? του καναλιο?, γιατ? ?χω κι εγ? το δικ? μου site το www.comfrey-central.com σε light speed servers που ε?ναι και πολ? γρ?γορο?.

Π?με στο δια τα?τα. Να κ?νετε Like σε αυτ? το video, να κ?νετε subscribe για να ε?στε ο επ?μενο?, ?πω? ο φ?λο? Δημ?τρη? Πανταζ?? που ρ?τησε π?? φτι?χνω καλ? backlinks και π?? διορθ?νω τα κακ?. Επ?ση?, ?χω και ?να newsletter? που κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να πολ?τιμο Newsletter για το SEO, για το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet, για το Facebook και για την Amazon.

Δεν διορθ?νουμε τα κακ? backlink

Η απ?ντηση μου ε?ναι ?τι αρχικ? δεν διορθ?νουμε τα κακ? backlinks.

Αλλ? θα τα π?ρουμε με τη σειρ?.

Πρ?τα, χρειαζ?μαστε ?ναν λογαριασμ? στο Ahrefs.

Ξ?ρω ?τι ε?ναι λ?γο ακριβο?τσικο, ?χει 90 ευρ? το μ?να, αλλ? ε?ναι το πιο κοντιν? πρ?γραμμα, πλατφ?ρμα β?ση? δεδομ?νων στη Google.

?ρα, θ?λουμε ?ναν λογαριασμ? στο Ahrefs για να μετρ?σουμε π?σα backlinks ?χουμε σ?μερα.

1 Καταγρ?φουμε τα σημεριν? backlinks

Πρ?τα ανο?γουμε λογαριασμ? στο Ahrefs και ?πειτα κ?νουμε καταγραφ? τη? κατ?σταση?, π?σα καλ? και π?σα κακ?. ?μα δεν ξ?ρω ποια ε?ναι τα καλ? και ποια ε?ναι τα κακ?, μπορ? να ρωτ?σω κ?ποιον ειδικ?.

2 Δεν κ?νουμε disavow

Νο?μερο 2, δεν κ?νουμε disavow, δεν σβ?νω backlinks.

Το αντ?θετο, δημιουργ? backlinks.

?ρα θα πρ?πει να δημιουργ?σω καλ? backlinks για να αλλ?ξω το συνολικ? Link profile του site μου, το οπο?ο κοιτ?ει η Google αυτ? τη στιγμ?.

Το ?χω πει και σε ?λλο β?ντεο και σε ?λλο ?ρθρο στο site μου, θα πρ?πει να ?χω ?να Link profile που να ε?ναι συνολικ? σωστ?.

?ρα, θα πρ?πει να δημιουργ?σω ποιοτικ? backlinks για να αντισταθμ?σω τα αρνητικ? ?μα ?χω και αν δεν ?χω backlinks ε?ναι ευκαιρ?α να ξεκιν?σω να δημιουργ? απ? τη μ?ρα 1 που ξεκιν?ω με αυτ? το site. Δεν περιμ?νω 30 χρ?νια για να αρχ?σω να κ?νω backlinks, ξεκιν?ω απ? την πρ?τη στιγμ? στο site.

?σοι αρχ?ζετε site αυτ? τη στιγμ?, απευθυνθε?τε στου? ειδικο?? ? ξεκιν?στε μ?νοι σα? να κ?νετε backlinks, γιατ? θα δε?τε ταχ?τερα αποτελ?σματα και θα γλιτ?σετε π?ρα πολ? χρ?νο περιμ?νοντα? π?τε θα ανεβε? το site σα? στην Google.

3 Δημιουργ?στε Google Properties

Το νο?μερο 3 σαν συμβουλ? και β?μα ε?ναι να ανο?ξω Google Properties.

Τα Google Properties ε?ναι ?λα τα site που ?χει η Google και μπορε?τε να τα ανο?ξετε με ?ναν λογαριασμ? Gmail και να ξεκιν?σετε με τα Google Properties.

  • ?να Google Property ε?ναι το Google site,
  • δε?τερο ε?ναι το Google Drive που ?χετε ανοιχτ? link,
  • τρ?το ε?ναι το Youtube Channel,
  • τ?ταρτο ε?ναι το Blogger,

Μπορε?τε να β?λετε ?να ?ρθρο που να ?χει Link προ? το site σα? και οτιδ?ποτε ?λλο site τη? Google που μπορε? να σα? δ?σει backlink προ? το site σα? ? citation δηλαδ? να υπ?ρχει σε στυλ Address ? να υπ?ρχει το brand σα? σαν αναφορ?.

4 Ανο?ξτε προφ?λ σε ?λα τα Social Media

Το 4 ε?ναι να ανο?ξω link profiles σε ?λα τα Social Media ? τουλ?χιστον σε ?σα μπορ?. Εγ? ?χω ανο?ξει για το Paramarketing, κ?ποιε? φορ?? μπορε? και διπλ?, σε π?νω απ? 350 social media.

Ε?χα γρ?ψει ?να ?ρθρο γι αυτ? πολ? παλι?, ?ταν ξεκινο?σα με το SEO πριν 8 χρ?νια, ισχ?ει ακ?μη και σ?μερα και ?χει πολ? μεγ?λη δυναμικ? γιατ? ?τσι το site σα? αναγνωρ?ζεται ω? authority site, site ποι?τητα? απ? την Google, ?τι ε?ναι υπαρκτ? και τα backlink σα? ε?ναι ποιοτικ?.

Ποια site ε?ναι πολ? καλ? για link profile;

Facebook, κ?νω μια σελ?δα και β?ζω το site μου ? κ?νω ?να προφ?λ και β?ζω το link απ? το site μου. Αυτ? το Link ταξινομε?ται στην Google. Μπορε? να ε?ναι nofollow απ? το Facebook, αλλ? ταξινομο?νται και τα nofollow links στην Google. Twitter, LinkedIn, Pinterest, Gravatar για ?σου? ?χουν WordPress και για ?σου? δεν ?χουν.

Το link ε?ναι πολ? δυνατ? απ? το Gravatar, Tumblr, Reddit, VKontakte Και ?τιδ?ποτε ?λλο μπορε?τε να βρε?τε αυτ? τη στιγμ? και να ανο?ξετε προφ?λ, ?πω? το about.com ? οτιδ?ποτε ?λλο μπορε?τε να σκεφτε?τε αυτ? τη στιγμ?. Εγ? ε?πα μερικ? βασικ?.

5 Μπε?τε σε καταλ?γου?

Το νο?μερο 5 ε?ναι να μπε?τε σε καταλ?γου?. ?να? δωρε?ν κατ?λογο? που ε?ναι δικ?? μα? και μπορε?τε να μπε?τε να καταχωρ?σετε το site σα? και να βοηθ?σετε και εμ?? και εσ?? και να π?ρετε ?να backlink εντελ?? δωρε?ν ε?ναι το Who-is.gr.

Ωστ?σο, θα χρειαστε? να καταχωρηθε?τε και σε ?λλου? καταλ?γου? ε?τε τοπικ?? αγορ??. Υπ?ρχουν επαγγελματικο? κατ?λογοι απ? το επιμελητ?ριο ακ?μα που π?τε και γρ?φεστε, μπορε?τε να καταχωρ?σετε το site σα? και εκε?, γιατ? το site απ? το επιμελητ?ριο ε?ναι πολ? σημαντικ? επειδ? η Google καταλαβα?νει ?τι υπ?ρχει πραγματικ? επιχε?ρηση π?σω απ? το site σα?.

Η Google σα? ανεβ?ζει γιατ? ψ?χνει να βρει αν υπ?ρχουν πραγματικ?? επιχειρ?σει? π?σω απ? τα site για να τα δ?σει μια ?θηση.

Κ?νει boost σ’ αυτ? τα site. ?μω?, θα πρ?πει να γραφτο?με και στο vrisko, ?χει κ?ποιο κ?στο?, στον Χρυσ? Οδηγ? που ?χει μεγαλ?τερο κ?στο?, στη Χρυσ? Ευκαιρ?α που ε?ναι αγγελ?ε? αλλ? μπορε?τε να αναρτ?τε αγγελ?ε? και να πα?ρνετε link.

Υπ?ρχουν και ?λλοι οδηγο?, ?πω? το APN.gr και ?λλοι που ?λλοι ε?ναι δωρε?ν και ?λλοι ?χουν κ?ποιο ελ?χιστο κ?στο?. Αυτ? τη στιγμ? δεν σα? προτρ?πω να ξοδευτε?τε και να β?λετε στον Χρυσ? Οδηγ? με 600 ευρ? το link σα? ? με 2.000 η καταχ?ρηση, αλλ? ε?ναι αναγκα?ο να β?λετε το site σα? σε ?σου? περισσ?τερου? οδηγο?? γ?νεται.

6 Μπε?τε σε 2 με 3 ενημερωτικ? site

Το νο?μερο 6 ε?ναι να μπε?τε σε 2 με 3 ενημερωτικ? site.

Μπορε?τε να β?λετε backlinks σε2 με 3 ενημερωτικ? site, ?πω? το News.gr, το Newsbeast, το News1, το Zougla.

Υπ?ρχουν δεκ?δε? ενημερωτικ? site, βρε?τε κ?ποιο με λογικ? κ?στο? και γρ?ψτε ?ρθρο να μπε?τε και σε αυτ? και να π?ρετε link προ? το site σα?. ?πω? βλ?πετε η στρατηγικ? που ακολουθο?με ε?ναι να β?λουμε προοδευτικ? Link σε ?σα site μπορο?με και να σχηματ?σουμε ?να θετικ? link profile.

Ωστ?σο, ο στ?χο? μα? ε?ναι να φτ?σουμε τα 100 backlink με το χ?ρι ? με τη βο?θεια κ?ποιων συναδ?λφων ?πω? ε?μαστε εμε??. ?μα δεν μπορε?τε να το κ?νετε μ?νοι σα?, μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? απ? εμ?? και να κ?νουμε τα backlink εμε?? για εσ??.

7 Γραφτε?τε στη Linkwise

Το νο?μερο 7 ε?ναι λ?γο ?ξυπνο αλλ? ε?ναι ?να SEO tip & trick που προτε?νω σε π?ρα πολλο?? ε?ναι να γραφτε?τε στην Linkwise ω? επιχειρηματ?ε?, ω? διαφημιζ?μενοι δηλαδ?, γιατ? εκε? π?ρα θα βρε?τε δεκ?δε? affiliate marketeers, δηλαδ? influencers, youtubers, bloggers που μπορο?ν να πουλ?σουν με μια προμ?θεια 10% + κ?ποια κ?στη που πα?ρνει η Linkwise, τα λ?ω χονδρικ?, για να π?ρετε link και απ? τα site αυτ?.

Τι θ?λω να πω με αυτ?; Αν ?χω site που ?χει πολ? καλ? προ??ν με ρο?χα και βρω 10 beauty bloggers απ? τη Linkwise και με διαφημ?σουν στο YouTube ? απ? το blog του? θα π?ρω link απ? αυτ? το site στο δικ? μου site, ?ρα ε?ναι πολ? σημαντικ? να μπω και στην Linkwise απ? ?ποψη SEO, γιατ? θα μου δ?σει πολ?τιμα backlinks σχετικ? με το αντικε?μενο μου, π?ρα απ? traffic.

8 Δημιουργ?στε ?να Google My Business

Και π?με γρ?γορα γρ?γορα στο 8 GMB δηλαδ? Google My Business. ?μα ε?στε επιχε?ρηση και ?χει κ?ποιο ν?ημα να φα?νεται στου? τοπικο?? καταλ?γου? και στου? Google Maps, ανο?ξτε ?να Google My Business.

Πι?νεται και αυτ? σαν Google Property, ?χει το Link σα? στο website σα? και σα? δ?νει κ?ρο? και μπορε? να β?λουν αξιολογ?σει? οι πελ?τε? και να σα? ανεβ?σουν στην τοπικ? αγορ?.

Το Google My Business φ?ρνει πολ? κ?σμο και σε μ?να, ασχ?τω? ?μα δεν υπ?ρχει κ?ποιο ν?ημα να το ?χω, π?ρα πολλο? με βρ?σκουν και σα? δ?νει και ?να? backlink στο site, white hat backlink και πολ? σωστ? backlink γιατ? ε?ναι τη? Google και ?χει πολ? υψηλ? domain authority, π?νω απ? 90.

9 Ανταλλ?ξτε σ?νδεσμο με 2-3 συναδ?λφου? σα?

Π?με και στο νο?μερο 9. Βρ?σκω 2 – 3 συναδ?λφου? που ?χουν site και ανταλλ?σσω backlinks με αυτο??. Κατ? προτ?μηση απ? την πρ?τη σελ?δα γιατ? το πιο δυνατ? backlink που πα?ρνουμε σ?μερα ε?ναι λ?γω niche edit.

Τι σημα?νει niche edit; Να επεξεργαστ? ?να ?δη υπ?ρχον backlink στην κατηγορ?α μου.

?χι backlink, μια πρ?τη σελ?δα στην κατηγορ?α και να β?λω το δικ? μου link σε αυτ?. Αυτ? ε?ναι τα πιο δυνατ? backlink και τα πιο ακριβ? γιατ? υπ?ρχουν εταιρε?ε? που χρε?νουν π?ρα πολλ? λεφτ? γι αυτ?.

Θα μου πε?τε, απαγορε?εται να πουλ?? backlink;

Ναι, αλλ? οι μεγ?λοι π?ντα το κ?νουν. Για να μπει? σε ?να περιοδικ? σ?μερα και σε ?ναν οδηγ? πρ?πει να πληρ?σει?. Γιατ? δεν απαγορε?εται; ?τσι μπορε? να πουλ?σει ? να ανταλλ?ξει backlinks με κ?ποιον ?λλον.

Βρε?τε 2 – 3 συναδ?λφου?, π.χ. αν ε?στε ηλεκτρολ?γο? σε ?να μ?ρο?, να βρε?τε ?λλου? 2 ηλεκτρολ?γου? και να ανταλλ?ξετε 2 – 3 backlink απ? την πρ?τη σελ?δα του site του? με το δικ? σα?. Αυτ? θα σα? ανεβ?σει πιο πολ? στη Google απ? κ?θε ?λλο πρ?γμα.

Προσοχ? ?μω?, να ?χετε αν?λογο domain authority. Ε?ν τα site των συναδ?λφων ε?ναι φτασμ?να , αλλ? το δικ? σα? νε?τευκτο ?σω? να μην μπορ?σετε να το κ?νετε, οπ?τε βρε?τε κ?τι αν?λογο που σα? αντιπροσωπε?ει και μπορε?τε να ανταλλ?ξετε backlink.

Θα μου πε?τε η ανταλλαγ? backlinks τιμωρε?ται στην Google;

Σ?μφωνα με την Google ναι, αλλ? ε?ναι πεπατημ?νη οδ?? και το κ?νουν π?ρα πολλο?. Δε σα? εμποδ?ζει να βρε?τε ?ναν συν?δελφο ηλεκτρολ?γο σ?μερα, πρ?πει να γ?νει με φυσικ? τρ?πο, ?χι να ανταλλ?ξετε backlink.

10 Μπε?τε σε κλαδικ? site στον χ?ρο σα?

Π?με και στο 10. Μπε?τε σε μερικ? κλαδικ? site στον χ?ρο σα?. Αν ε?στε ?να site που ?χει ηλεκτρολογικ? θα πρ?πει να μπε?τε σε κ?ποια ηλεκτρολογικ? site ? κ?ποια site που ?χουν σχ?ση με το αντικε?μενο σα?.

?μα δεν μπορε?τε να σα? β?λουν μ?σα με κ?ποιο ?ρθρο, με κ?ποια διαγ?μιση, με κ?ποιο κε?μενο μ?νιμα, ?στω και nofollow το backlink μετρ?ει, μπορε?τε να αφ?σετε κ?ποιο σχ?λιο.

Μπορε?τε να βρε?τε 2 – 3 site για να ?χετε διασπορ? των backlink και ?να συνολικ? link profile. Ακ?μη και γυμν? URL να β?λετε μ?σα μετρ?ει σαν link.

11 Blogger Outreach

Και το 11 που ε?ναι το πιο δ?σκολο απ’ ?λα και δεν το συνιστ? σε καν?ναν γιατ? ε?ναι αρκετ? κοστοβ?ρο, αλλ? ?χει αποτελ?σματα, ε?ναι να κ?νετε το λεγ?μενο blogger outreach, δηλαδ? να βρο?με ?λλα blogs και sites στα οπο?α μπορο?με να τοποθετ?σουμε link, να γρ?ψουμε ?ρθρο γι αυτο??, να κ?νουμε guest blogging επ’ αμοιβ? ? εντελ?? δωρε?ν για να γρ?ψουμε ?ρθρο.

Συν?θω? στο blogger outreach πρ?πει να βρο?με ?λα αυτ? τα site, να κ?νουμε λ?στα με email, να επικοινων?σουμε με του? webmasters του? ? του? διαχειριστ?? του?. Συν?θω? το αποτ?λεσμα ε?ναι γ?ρω στο 10% ? και 5% σ?μερα γιατ? γ?νεται σφαγ?.

?χω να β?λω δεκ?δε? email καθημεριν? απ’ ?λο τον κ?σμο που μου ζητ? να γρ?ψω ?να ?ρθρο ? να γρ?ψουν ?να ?ρθρο αυτο?, λε? και μπορο?ν να γρ?ψουν αυτο? σε τ?σο εξειδικευμ?νο θ?μα γιατ? π?ρα πολλο? ε?ναι ?σχετοι με το θ?μα μα?.

Ωστ?σο, ?μα ?χετε τη δυνατ?τητα και ε?στε μεγ?λη εταιρε?α και μπορε?τε να το κ?νετε, γιατ? πρ?πει να ?χετε κ?ποιο βαρβ?το προ?πολογισμ?, π?νω απ? 1.000 ευρ? το μ?να, για να προχωρ?σετε σε αυτ? αλλι?? ξεχ?στε το και π?τε σε ?λα τα προηγο?μενα. Γι’ αυτ? το ?βαλα στο 11, γιατ? ε?ναι το πιο δ?σκολο, το πιο εξεζητημ?νο, το πιο χρονοβ?ρο και δαπανηρ? απ’ ?σα υπ?ρχουν στο SEO για να αν?βει το site σα?.

Ανακαφαλα?ωση Π?? φτι?χνω καλ? backlinks και π?? διορθ?νω τα κακ?;

?ρα, κ?νω μια ανακεφαλα?ωση. Δεν σβ?νω backlink, απλ? διορθ?νω το backlink profile αν ?χω π?σει θ?μα spam και φτι?χνω μερικ? καλ? backlink, ?σα περισσ?τερα μπορ?.

Ωστ?σο, αν το site σα? ?χει π?ρει 5.000 backlinks spam δεν σημα?νει ?τι θα π?σει το site σα? ? θα χαρακτηριστε? ?σχημα στην Google γιατ? ?λα τα site μεγ?λη? κατηγορ?α?, ακ?μα και blog ?χουν εκατομμ?ρια spam backlinks και η Google το ξ?ρει αυτ? και τα καταπ?νει.

Οπ?τε, δεν χρει?ζεται τ?σο μεγ?λο ?γχο?.

Το Ahrefs θα σα? βοηθ?σει να μπορ?σετε να βρε?τε τι? backlinks ?χετε και να κ?νετε καταγραφ? τη? κατ?σταση?, να ?χετε την πορε?α των backlinks κ?θε μ?να ? κ?θε 15 μ?ρε? για να δε?τε πω? τα π?τε.

Προσοχ?, θα πρ?πει να ?χετε το θετικ? ισοζ?γιο referring domains, δηλαδ? site που δε?χνουν προ? το site σα? για να ?χετε πρ?οδο στο SEO και να αναβα?νετε στη Google.

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Και σε αυτ? το σημε?ο, θ?λω να πω συγχαρητ?ρια σε ?λου? εσ?? που με?νατε μ?χρι εδ? γιατ? ε?στε π?ρα πολ? τυχερο?. Θα κερδ?σετε 50% ?κπτωση σε ?ποιο πακ?το επιλ?ξετε εφ’ ?ρου ζω?? απ? την εταιρε?α Myip.

Οι 5 πρ?τοι κερδ?ζουν? 50% ?κπτωση με τον κωδικ? paramarketing50.

Σηκωθε?τε τ?ρα απ? κρεβ?τια, ντιβανομπ?ουλα, τραπ?ζια, τραπεζαρ?ε?, απ? τη β?λτα που ε?στε ?ξω με τον σκ?λο, μπε?τε μ?σα στο Link για να καπαρ?σετε το hosting και π?ρτε hosting σε light speed server.

Ε?ναι λ?γο πιο ακριβ??, μην πα?ρνετε το πιο φθην? hosting, γιατ? ?χετε 50% ?κπτωση με την εταιρε?α Myip με server στην Θεσσαλον?κη, στην Αθ?να και στο εξωτερικ?.

Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube!

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Σα? ευχαριστ? πολ?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍