ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-page-speed-1-sec

Πω? να φτι?ξετε ?να site που να φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο ? και λιγ?τερο!

Γεια σα? φ?λοι μου, σ?γουρα για να διαβ?ζετε αυτ? το ?ρθρο θα ?χετε κ?ποια ιστοσελ?δα ? θα ασχολε?στε επαγγελματικ? με κ?ποιο site ? θα θ?λατε να κατασκευ?σετε κ?ποιο site.

?πω? ?λοι γνωρ?ζουν, η ταχ?τητα φ?ρτωση? μια ιστοσελ?δα? ε?ναι ?να? πολ? βασικ?? παρ?γοντα? SEO που επηρε?ζει ?μεσα αλλ? και ?μμεσα την κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, αλλ? και το ποσοστ? μετατροπ?ν, δηλαδ? το π?σε? πωλ?σει? θα κ?νετε ?μα ?χετε eshop ? π?σα τηλ?φωνα θα δεχτε?τε.

Ο χρ?νο? φ?ρτωση? σ?μφωνα με την Amazon.com για να ?χετε το μ?γιστο των μετατροπ?ν και πωλ?σεων που μπορε? να κ?νει η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι 2 δευτερ?λεπτα για κ?θε σελ?δα, ε?τε αυτ? ε?ναι η αρχικ? ? κ?ποια εσωτερικ? σελ?δα ? σελ?δα προ??ντο?.

Μετ? τα 2 δευτερ?λεπτα το site σα? θεωρε?τε πλ?ον αργ? και θα πρ?πει να κ?νετε εν?ργειε? για να το διορθ?σετε ?μεσα.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε; Δε?τε παρακ?τω.

Π?σο γρ?γορα φορτ?νει η ιστοσελ?δα σα?;

Το πρ?το πρ?γμα που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να βρε?τε αρχικ? τον πραγματικ? χρ?νο φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Για αυτ? το σκοπ? υπ?ρχουν τρ?α δωρε?ν εργαλε?α στο ?ντερνετ:

Μπορε?τε να επιλ?ξτε οποιοδ?ποτε απ? τα τρ?α παραπ?νω αφο? και τρ?α τα ?χουμε δοκιμ?σει και ?χουν αποδειχθε? ιδια?τερα αξι?πιστα.

Προσοχ? γιατ? θα πρ?πει να κ?νετε δ?ο φορ?? την μ?τρηση τη? ταχ?τητα? ιστοσελ?δα? σα?. Γιατ? την πρ?τη φορ? θα πι?σει την πραγματικ? ταχ?τητα φ?ρτωση? και τη δε?τερη θα πι?σει αυτ? που φορτ?νει με τη βο?θεια εν?? cache plugin ?πω? του W3 Total Cache.

Ο σωστ?? χρ?νο? απ?κριση? ε?ναι ο πρ?το? και θα πρ?πει αυτ?ν τον χρ?νο να λαμβ?νετε υπ?ψιν σα? γιατ? αυτ?? ε?ναι ο χρ?νο? που φορτ?νει η ιστοσελ?δα σα? σε ?ναν επισκ?πτη που την επισκ?πτεται για πρ?τη φορ?.

Και επειδ? η πρ?τη εντ?πωση ε?ναι καταλυτικ?, θα πρ?πει να κ?νετε τα π?ντα για να κερδ?σετε τον επισκ?πτη απ? την πρ?τη του επαφ? με την ιστοσελ?δα σα?.

Γιατ? ε?ναι το site σα? αργ?;

ARGO SITE

?μα δεν αν?κετε στην κατηγορ?α εκε?νη των επιχειρηματι?ν του ?ντερνετ που το site του? να φορτ?νει σε λιγ?τερο απ? 2 δευτερ?λεπτα, δεν θα πρ?πει να σα? π?ρει η κ?τω β?λτα ? να π?θετε κατ?θλιψη, αφο? π?ντα υπ?ρχει χ?ρο? για βελτ?ωση.

Θα πρ?πει στην συν?χεια να περ?σετε στην αν?λυση των επιμ?ρου? στοιχε?ων του κ?δικα που?απαιτο?νται για να φορτ?σει η ιστοσελ?δα σα?. Για παρ?δειγμα και τα τρ?α εργαλε?α προτε?νουν κ?ποιε? λ?σει? για να κ?νετε ταχ?τερη τη φ?ρτωση και να αποφ?γετε τι? τυχ?ν καθυστερ?σει.

Εμε?? θα αναφ?ρουμε τα κοιν?τερα προβλ?ματα που δημιουργο?ν τι? μεγαλ?τερε? καθυστερ?σει? και διογκ?νουν τον χρ?νο φ?ρτωση?.

1 Χρ?νο? απ?κριση? του hosting

O Server Response Time ε?ναι ?να? στοιχε?ο που λαμβ?νει υπ?ψιν τη? η Google και αποτελε? υποκατηγορ?α του παρ?γοντα SEO που ε?ναι η ταχ?τητα φ?ρτωση?. Για ?σου? δεν το ξ?ρουν, οι 200 παρ?γοντε? SEO ?χουν ?λλου? 50 υποπαρ?γοντε? ?καστο? σ?νολο δηλαδ? 10.000.

Π?σο? λοιπ?ν θα πρ?πει να ε?ναι ο ιδανικ?? χρ?νο? απ?κριση? του server σ?μφωνα με τη Google;

Παρακ?τω ε?ναι μια λ?στα τιμ?ν σε χιλιοστ? του δευτερολ?πτου (milisecond):

 • 90-150ms ->Τ?λεια ταχ?τητα απ?κριση?
 • 150-250 ms ->Καλ? ταχ?τητα απ?κριση?
 • 250-300 ms ->Αποδεκτ? ταχ?τητα απ?κριση? (Συν?θω? ν?α εγκατ?σταση WordPress )
 • 300ms up -> Αρνητικ? UX και κακ? επ?δοση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?
 • 600ms up -> Ο server σα? αργοπεθα?νει και η ?Google το ξ?ρει, αυτ?, πε?τε αντ?ο στην οργανικ? επισκεψιμ?τητα. ?πω? ?λεγε και ο εθνικ?? μα? ποιητ?? Διον?σιο? Σολωμ?? στου? Ελε?θερου? πολιορκημ?νου?, “?ρμο site?σκοτειν?, τι σ’ ?χω γω στο χ?ρι; οπο? συ μο? ?γινε? αργ??κι ο Αγαρην?? (Google) το ξ?ρει.”

2 Πολ? φορτωμ?νο? κ?δικα??

Ο πολ? φορτωμ?νο? κ?δικα? -και αυτ? φα?νεται ?μα δε?τε στο Pingdom Site Speed Tool τα page requests που θα πρ?πει να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερα- επιβαρ?νει το χρ?νο φ?ρτωση? τη? πρ?τη? σελ?δα? αλλ? και ?λων των σελ?δων του website σα?.

Θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι ?λε? οι σελ?δε? του site σα? αποτελο?ν σελ?δε? προορισμο? για ?ναν χρ?στη, εφ?σον εμφαν?ζονται σε κ?ποια θ?ση στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ο πολ? φορτωμ?νο? κ?δικα? μπορε? να οφε?λετε στα παρακ?τω α?τια:

 • Πολ? φορτωμ?νο με κ?δικα θ?μα (WordPress Theme ? Template)
 • Κακογραμμ?νο? κ?δικα?, μ?λλον το θ?μα προ?ρχεται απ? προγραμματιστ?? τριτοκοσμικ?? χ?ρα
 • Πολλ? πρ?σθετα (plugins)
 • ?χρηστο? κ?δικα? ? ?χρηστα πρ?σθετα

3?Πολ? φορτωμ?νη β?ση δεδομ?νων

Εκτ?? απ? τον κ?δικα τη? ιστοσελ?δα?, καθοριστικ? ρ?λο στην ταχ?τητα φ?ρτωση? πα?ζει και η β?ση δεδομ?νων. Τα περισσ?τερα μεγ?λα sites, τα CMS αλλ? και ?λα τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα τρ?χουν συν?θω? σε MySQL μια β?ση δεδομ?νων ανοιχτο? κ?δικα που ε?ναι πολ? δημοφιλ?? και πολ? σταθερ?.

?μω? δι?φορα πρ?σθετα, η κακομεταχε?ριση τη? β?ση? δεδομ?νων ? ?λλα σφ?λματα ? απρ?βλεπτα γεγον?τα ?πω? επιθ?σει? hackers, SQL injections?και δι?φορα ?λλα εξωγεν? γεγον?τα ?σω? να επιβραδ?νουν τον χρ?νο απ?κριση? τη? β?ση? δεδομ?νων σα?.

Για να βρε?τε κ?ποια λ?ση σε αυτ? το θ?μα θα πρ?πει να επικοινων?σετε με τον προγραμματιστ? σα? ? με τον διαχειριστ? τη? ιστοσελ?δα? σα? για να βελτιστοποι?σετε ? να ελαφρ?νετε την β?ση δεδομ?νων σα?.

Η τακτικ? παρακολο?θηση τη? β?ση? δεδομ?νων σα? και η σωστ? συντ?ρηση? τη? ε?ναι απαρα?τητη για να τρ?χει το site σα? γρ?γορα και απρ?σκοπτα.

4?Πολ? βαρι? γραφικ?

Τα θ?μα γραφικ? περιβ?λλον ε?ναι μια πονεμ?νη ιστορ?α ?που εμπλ?κονται π?ρα πολλ? ?τομα με διαφορετικο?? στ?χου? και απ?ψει?.

Ο ιδιοκτ?τη? τη? ιστοσελ?δα? που επιθυμε? μια ιστοσελ?δα με πλο?σια γραφικ? που να του αρ?σει.

Ο γραφ?στα? που σχεδι?ζει τα γραφικ? και θ?λει να κ?ψει καρδι?? με το απ?στευτο slider και να μοι?ζει η πρ?τη σελ?δα απ? το site σα? υπερπαραγωγ? και τ?λο? ο προγραμματιστ?? σα? που μ?λλον θ?λει να κουμπ?σει τι? εφαρμογ?? π?νω στο site χωρ?? να ?χουν κ?ποιο πρ?βλημα χρ?ση?.

?μω? τον τελικ? λ?γο τον ?χει ο τελικ?? χρ?στη? τη? ιστοσελ?δα? σα? που ε?ναι και αυτ?? που αποφασ?ζει μ?σα σε λ?γα δευτερ?λεπτα για το ?μα θα γ?νει πελ?τη? σα? ? ?χι.

?τσι φροντ?στε να ?χετε τα τελε?ω? απαρα?τητα γραφικ?, να φορτ?νουν γρ?γορα και να μην δημιουργο?ν παρ?λυση στον επισκ?πτη.

Πω? γ?νεται να φορτ?νει το site σε λιγ?τερο απ? 1 δευτερ?λεπτο;

Η τ?ση στον σχεδιασμ? ιστοσελ?δων σ?μερα ε?ναι το μινιμαλιστικ? web design. Το μινιμαλιστικ? design βασ?ζεται στην κλασσικ? αρχ? ? ρ?ση: ??ο?κ ?ν τ? πολλ? τ? ε?, ?λλ? ?ν τ? ε? τ? πολ?? και ε?ναι μια παρ?φραση τη? ρ?ση? του αυλητ? Καφισ?α, ?ταν ?να? μαθητ?? του ?παιζε τον αυλ? με ιδια?τερη ?νταση: “ο?κ ?ν τ? μεγ?λ? τ? ε? κε?μενον ε?ναι, ?λλ? ?ν τ? ε? τ? μ?γα” (Αθ?ναιο?, Δειπνοσοφιστα?, 14, 629a-b).

Η φρ?ση ??ο?κ ?ν τ? πολλ? τ? ε?, ?λλ? ?ν τ? ε? τ? πολ?? μεταφρ?ζεται ω? ?το καλ? δε βρ?σκεται στο πολ?, αλλ? το πολ? βρ?σκεται στο καλ?? και σημα?νει πω? η ποσ?τητα δεν εξασφαλ?ζει την ποι?τητα, αλλ? η ποι?τητα αντισταθμ?ζει την ποσ?τητα. Με ?λλα λ?για,?δεν ?χει σημασ?α το πολ? αλλ? το καλ?.

Και αυτ? η κλασικ? ρ?ση του Καφισ?α βρ?σκει μ?χρι και σ?μερα αλλ? και π?ντα θα βρ?σκει εφαρμογ? σε ?λα τα μεγ?λα eshop απ? τα μεγαλ?τερα brand names ?πω? του Zara?και του Calvin Klein.

Και τα 2 sites ε?ναι φτιαγμ?να με μινιμαλιστικ? design προσπαθ?ντα? να αξιοποι?σουν με τον καλ?τερο τρ?πο του? κενο?? χ?ρου? και τον λιγοστ? χ?ρο που απομ?νει για να αποτυπ?σουν σωστ? τι? πιο σημαντικ?? πληροφορ?ε? που θα πρ?πει να παρ?χει στου? χρ?στε? μια καλ? στημ?νη?ιστοσελ?δα.

PINGDOM_SITE_SPEED-1

Τελικ? ο χρ?νο? φ?ρτωση? ακ?μα και με αρκετ? γραφικ? μπορε? να π?σει κοντ? στο ?ριο του 1 δευτερολ?πτου ?πω? βλ?πετε στην π?νω εικ?να για το site Αποφρ?ξει? Αθ?να.

PINGDOM_SITE_SPEED

?μω?, ο χρ?νο? φ?ρτωση? μπορε? να π?σει και κ?τω του 1 δευτερολ?πτου και αυτ? φα?νεται στην δε?τερη εικ?να απ? το Pingdom Website Speed Test για ?να παρ?μοιο site, το Αποφρ?ξει? Αντων?ου.

Με χρ?νο φ?ρτωση? τη? αρχικ?? σελ?δα? μ?λι? 993 χιλιοστ? του δευτερολ?πτου, ξεπερν?ει στην ταχ?τητα φ?ρτωση? ακ?μα και το Facebook!

FACEBOOK-TAXYTHTA-FORTOSIS-1

Το Facebook ?χει χρ?νο φ?ρτωση? κοντ? στα 2 δευτερ?λεπτα, σχεδ?ν διπλ?σιο σε σ?γκριση με το site των Αποφρ?ξεων Αντων?ου, με μια μικρ? διαφορ?:

Το site των Αποφρ?ξεων Αντων?ου ?χει ?να πακ?το hosting τη? τ?ξεω? των 66€, εν? οι αντ?στοιχοι servers που φιλοξενο?ν το Facebook ?χουν το μ?γεθο? μια? μικρ?? π?λη? σαν την Ραφ?να!

Η καθυστ?ρηση ?μω? οφε?λεται στο λεγ?μενο Facebook lag, στην καθυστ?ρηση του χρ?νου απ?κριση? του server λ?γω γεωγραφικ?? απ?σταση? απ? το σημε?ο δοκιμ??.

facebook_speed_test-1

?μω? ακ?μα και μια ?λλη δοκιμ? απ? το κοντιν?τερο σημε?ο ω? προ? το datacenter που φιλοξενε? το Facebook, ?δειξε κ?ποια βελτ?ωση μερικ?ν δεκ?των, αλλ? και π?λι δεν μπορε? με τ?ποτα να ξεπερ?σει το απλ? hosting των 66€ και ξ?ρετε γιατ?;

Γιατ? ?χει κατασκευαστε? απ? την εταιρε?α μα? απ? την αρχ? με στ?χο να πα?ζει στα κινητ? και στι? ταμπλ?τε? παρ? στου? σταθερο?? υπολογιστ??, γιατ? ?σο σα? φα?νεται παρ?ξενο η πρ?σβαση στο ?ντερνετ απ? σταθερ? υπολογιστ? ε?ναι σε φθ?νουσα πορε?α και την σκυτ?λη τ?ρα πα?ρνουν τα smartphones, τα smartwatches, και ?λλε? ?ξυπνε? συσκευ?? που πα?ζουν σε Android, ?πω? αυτοκ?νητα με ενσωματωμ?νο ?ντερνετ, gps, και συσκευ?? του internet of things.

Αξιοσημε?ωτο ε?ναι ?τι μια ιστοσελ?δα που φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο σε ?να σταθερ? υπολογιστ?, ?σω? χρει?ζεται 7 δευτερ?λεπτα για να φορτ?σει σε ?να smartphone και ?σω? και περισσ?τερο.

?χω παρατηρ?σει ?τι τα περισσ?τερα site χρει?ζονται απ? 25 ?ω? και 45 δευτερ?λεπτα για να φορτ?σουν σε μια κινητ? συσκευ?.

4?Βασικ?? αρχ?? για να φτι?ξετε μια ιστοσελ?δα που να φορτ?νει σε λιγ?τερο απ? 1 δευτερ?λεπτο

Αφο? λοιπ?ν ?χουμε καταλ?βει ?λοι ?τι γ?νεται να ?χουμε και γρ?γορα και ποιοτικ? sites αλλ? και eshops, θα σα? δ?σω 4?βασικ?? αρχ?? για να μπορ?σετε να τα σχεδι?σετε.

1 Σχεδι?στε μια ιστοσελ?δα που θα ?χει τα τελε?ω? απαρα?τητα

?ταν λ?ω σχεδι?στε δεν εννο? κατασκευ?στε, αλλ? να την σχεδι?σετε στο χαρτ? πριν ακ?μα την μεταφ?ρετε στο ?ντερνετ. Ποια κουμπι? θα κρατ?σετε; Ποια θα ε?ναι η δομ? τη? και γιατ?;

Τι θα β?λετε στο μενο? και π?σα γραφικ? θα ?χει;

?τι δεν χρει?ζεται για να επιτελ?σει το ρ?λο τη?, για παρ?δειγμα για να δεχθε? μια παραγγελ?α, ? να βρει ο επισκ?πτη? αυτ? που θ?λει και να σα? καλ?σει, τ?τε μ?λλον δεν θα ε?ναι χρ?σιμο γενικ?.

2 Επιλ?ξτε ?να θ?μα που θα ?χει λιτ? και μινιμαλιστικ? design

Η επιλογ? του σωστο? θ?ματο? ε?ναι πολ? σημαντικ? για την ταχ?τητα φ?ρτωση?.

Μην εντυπωσι?ζεστε απ? υπερφορτωμ?να θ?ματα super market γιατ? ο χρ?νο? φ?ρτωση? του? ε?ναι ?ντω? πολ? μεγ?λο? και εν? στην αρχ? φα?νονται εντυπωσιακ? μετ? καταντ?νε κουραστικ?.

Τα καλ?τερα θ?ματα που ?χω βρει με πολ? καθαρ? κ?δικα και υψηλ? ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι τα Genesis Themes. Αξ?ζει τον κ?πο να τα ρ?ξετε μια ματι? και θα καταλ?βετε το γιατ?.

3 Σκοτ?στε ?τι δεν χρει?ζεστε για να επιτευχθε? ο στ?χο? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Αφο? λοιπ?ν σχεδι?σετε μια δοκιμαστικ? ?κδοση demo, σκοτ?στε ?τι δεν χρει?ζεται για να επιτευχθε? ο στ?χο? τη? ιστοσελ?δα? και αφαιρ?στε ?λα τα περιττ? που παρεμποδ?ζουν τον χρ?στη να κ?νει τη δουλει? του.

Ναι το ξ?ρω ?τι ε?μαστε μια εταιρε?α γεμ?τη εκπλ?ξει? και σ?ντομα θα σα? παρουσι?σουμε και ?λλε?! Οπ?τε μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μα? για να δε?τε τι ?λλο πρ?κειται να συμβε? στο χ?ρο του SEO και τη? Google και που αλλι?? θα χ?νατε ?μα δεν ?σασταν στη λ?στα μα?.

4?Επιλ?ξτε γρ?γορο hosting

?λε? οι εταιρε?ε? hosting ισχυρ?ζονται ?τι ?χουν γρ?γορου? και ταχ?τατου? servers, ειδικ? σχεδιασμ?νου? για να βγ?λουν το site σα? πρ?το στη Google και να κερδ?σουν τι? εντυπ?σει?!

Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι η πραγματικ?τητα για την φιλοξεν?α ιστοσελ?δων διαφ?ρει παρασ?γγα?!

Η ταχ?τητα του hosting εξαρτ?ται απ? την ισχ? και τη μν?μη του επεξεργαστ?, απ? την γεωγραφικ? του θ?ση ω? προ? την αγορ? στ?χο, για αυτ? και ?λλωστε δεν βολε?ουν για την Ελληνικ? αγορ? οι Αμερικ?νικοι servers, καθ?? και για το τι π?ρου? σα? δ?νει το πακ?το που ?χετε αγορ?σει.

Πριν επιλ?ξετε κ?ποιο hosting, μην β?λετε ω? μεγαλ?τερο κριτ?ριο την τιμ? αλλ? την ποι?τητα και την ταχ?τητα. Γιατ? καν?να? για 50€ παραπ?νω το χρ?νο δεν θα ?θελε να ?τανε σε κ?ποιο hosting που να σ?ρνεται σαν το σαλιγκ?ρι.

Αυτ? για σ?μερα και ελπ?ζω να σα? βο?θησα αρκετ? να χτ?σετε ? να διορθ?σετε ταχ?τατε? ιστοσελ?δε? και γρ?γορα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα που να βγα?νουν στην πρ?τη θ?ση τη? Google!

Δε?τε περισσ?τερα για τον σχεδιασμ? ταχ?τατων ιστοσελ?δων:

2 Σχ?λια. Leave new

 • Συμφων? με ?λα ?σα λε? Γι?ννη. Θ?θελα να προσθ?σω ?τι η αρχικ? σελ?δα του facebook φορτ?νει σε 2 δευτερ?λεπτα αλλ? ?χει ?να β?ρο? στη μν?μη μηδαμιν? . Η αρχικ? σελιδα των αποφρ?ξεων ?χει επ?ση? πολ? μικρ? β?ρο? σαν σελ?δα. Πολ? ?ξυπνα δεν ε?ναι πολυφορτωμ?νη και συμφων? με τη τακτικ? αυτ?.
  Β?βαια ?ταν ?χουμε να τεστ?ρουμε σαιτ με αρχικ? σελιδα που εχουν 300 φωτογραφ?ε? εκε? θ?λει πολυ τεχνη και γν?σει? για να πετυχει? χρονο 3 με 4 δευτερα κατι που θα ε?ναι επιτυχ?α . Δηλαδ? υπαρχει μ?α αναλογ?α με το τι εχει? να φορτ?σει? και τι ?γκο ?χει?. Κατι που δε μπορει? να το αποφυγει? σε ολα τα ειδη σαιτ.
  Παντω? εχω πετυχει χρονο φορωση? σε σαιτ 90% στο γοογλ σπηντ τεστ με 300 φωτο στη σελιδα .

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍