ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να φτι?ξετε SAFE BACKLINKS-PROFILE-LINKS

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog, www.comfrey-central.com και θα σ?μερα θα μιλ?σουμε για το π?? να δημιουργ?σουμε safe backlinks και ειδικ? θα μιλ?σουμε για τα profile links.

Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω κ?ντε like, κ?ντε subscribe, αφ?στε το σχ?λιο σα? κ?τω στο β?ντεο ? μ?σα στο site ?μα βλ?πετε μ?σα απ? το site μου το συγκεκριμ?νο β?ντεο και σε ?σου? με?νουν μ?χρι το τ?λο? θα δ?σω ?να σο?περ δ?ρο απ? τον καταπληκτικ? χορηγ? μα?, την εταιρε?α hosting Myip για του? 5 πρ?του? τυχερο?? αλλ? με?νετε μ?χρι το τ?λο? για να το δε?τε

?χουμε και ?να newsletter, μπορε?τε να γραφτε?τε πατ?ντα? click κ?τω απ? το β?ντεο ? μ?σα απ? το site μου στο menu newsletter, στ?λνουμε ?να newsletter για το SEO, το web design, για την προ?θηση ιστοσελ?δων, την κατασκευ? ιστοσελ?δων, για το π?? να βγ?λετε?λεφτ? απ? το internet, κ?θε 15 μ?ρε?, μεστ? απ? περιεχ?μενο και ν?ημα, ?ρθρο ? β?ντεο ? ?ρθρο και β?ντεο μαζ? ?πω? αυτ? εδ?.

Πω? να φτι?ξετε safe backlinks ? profile links;

Π?με στο ψητ?, πω? να φτι?ξετε safe backlinks ? profile links; Ποια ε?ναι τα λεγ?μενα safe links;

Ειδικ? αν ε?στε αρχ?ριοι και δεν ?χετε ακο?σει την ?ννοια του link, ε?ναι ?να? σ?νδεσμο? που γ?νεται χερ?κι, μια λ?ξη κλειδ? και μα? π?ει σε ?λλο site.

Αυτ? ε?ναι link προ? ?να ?λλο site και μετρ?ει ω? παρ?γοντα? κατ?ταξη? στην Google. Μ?λιστα, ο πιο ισχυρ?? παρ?γοντα? κατ?ταξη? σ?μερα ε?ναι το backlink.

Τα safe links ε?ναι:

 1. Profile links
 2. Σχ?λια σε site
 3. Guest posts
 4. Niche Edits
 5. Web 2.0 sites
 6. Google Properties

Τα safe links, μερικ? απ? αυτ? ε?ναι τα profile links για τα οπο?α θα μιλ?σουμε σ?μερα, τα σχ?λια σε πραγματικ? site, το τρ?το ε?ναι τα guest post σε niche sites που ε?ναι τη? κατηγορ?α? μα? και σε πραγματικ? site.

To 4 ε?ναι τα niche edits, δηλαδ? να β?λουμε link σε κ?ποιο ?λλο site που ?χει μια θ?ση στην Google, μ?σα σε αυτ? το ?ρθρο ? τη σελ?δα να υπ?ρχει περιεχ?μενο που να ναι σχετικ?.

Π?ντε, τα Web 2.0 sites που μιλ?σαμε σε ?λλο β?ντεο.

?ξι, τα Google Properties ?πω? τα Google Sites, το GMB, το Google Drive, το οπο?ο πρ?πει να ναι open για να ταξινομηθο?ν τα link απ? το Google Drive.

Τι ε?ναι τα profile links;

safe-links-profile-backlinks-paramarketing-lowΚαι π?με να μιλ?σουμε για τα profile links. Τι ε?ναι τα profile links; Τα profile links ε?ναι links με το προφ?λ μα?, ?πω? ?χουμε links στο Facebook.

Το προφ?λ μα? στο Facebook, ?μα β?λουμε και το link τη? σελ?δα? μα? θα ε?ναι profile link και μπορο?με να το κ?νουμε και να ξεκιν?σουμε απ? εκε?, αν δεν ?χουμε ακ?μη το link απ? το profile μα? στο Facebook να το β?λουμε.

Και ?χει τη φωτογραφ?α μα?, το βιογραφικ? μα?, τα στοιχε?α μα?, το τηλ?φωνο μα?, το email μα?, τη διε?θυνση μα? και μερικ? πρ?γματα απ? εμ??.

Αυτ? ε?ναι ?να ποιοτικ?, πραγματικ? profiling και το link απ? το Facebook πι?νεται, αν και nofollow και ταξινομε?ται κανονικ? ω? backlink στην Google.

Σε τι μα? χρησιμε?ουν τ?ρα τα profile links;

 • Πρ?τον, να μην τιμωρηθο?με απ? την Google, ε?ναι τα ασφαλ?στερα backlinks.
 • Δε?τερον, ανεβ?ζουν κατ? πολ? το Domain Authority απ? το site μα?, ε?μαστε πιο ανταγωνιστικο? συγκριτικ? με τα ?λλα site στην κατ?ταξη γενικ?.
 • Τρ?τον, βελτι?νουν το συνολικ? link profile, προσ?ξτε ?χι τα profile links, αλλ? το προφ?λ ?λων των link που ?χουμε στο site.
 • Και 4, αυξ?νουν την επισκεψιμ?τητα, το visibility, την ορατ?τητα και την κατ?ταξη στην Google. ?λα αυτ? μαζ? τα κ?νουν τα profile links.

Τι θα χρειαστο?με σ?μερα για να κ?νουμε profile links;

Ακ?μη κι αν δεν ?χετε κ?νει καν?να link στη ζω? σα? και δεν ?χετε καμ?α ιδ?α απ? backlinks, απ? SEO και απ’ ?λα αυτ? που μιλ?με τ?ρα και σα? φα?νονται περ?εργα. Μην ανησυχε?τε καθ?λου, μπορε?τε να εγγραφε?τε στο καν?λι μου και να παρακολουθ?σετε τα β?ντεο μου αν?στροφα απ? την αρχ? ω? το 0 και ?χω μια playlist για το SEO που μπορε?τε να τη δε?τε απ την αρχ?, SEO εντατικ? εκπα?δευση που ?χω και να γραφτε?τε και στο newsletter μου γιατ? κ?θε 15 μ?ρε? πα?ρνετε το πολ?τιμο β?ντεο για να μ?θετε περισσ?τερα πρ?γματα.

Τι θα χρειαστο?με για να κ?νουμε profile links;

Χρειαζ?μαστε 6 βασικ? πρ?γματα:

 • Gmail
 • Φωτογραφ?α προφ?λ
 • Λογ?τυπο
 • Βιογραφικ? 100 λ?ξει?
 • To Url απ? το site
 • Λ?ξει? κλειδι?

Αναλυτικ?:

Gmail

?να, θα χρειαστο?με ?ναν λογαριασμ? Gmail ? ?να Google Account ενεργ?, που να δουλε?ει κανονικ?, που να ε?ναι πραγματικ? και να ?χει τα πραγματικ? μα? στοιχε?α, την φωτογραφ?α προφ?λ, γιατ? θα πρ?πει να επιβεβαι?σουμε τα προφ?λ μα? με το email μα?. Σε μερικ? χρει?ζεται επιβεβα?ωση και τηλεφ?νου.

Φωτογραφ?α προφ?λ – Λογ?τυπο

Δ?ο, χρειαζ?μαστε φωτογραφ?α προφ?λ καλ?. Οι φωτογραφ?ε? προφ?λ, οι πραγματικ??, εκτ?? κι αν θ?λουμε να φτι?ξουμε κ?ποιο avatar, δηλαδ? αν φτι?ξουμε κ?ποιον ?λλον για δι?φορου? λ?γου? ? logo εταιρικ? ? λογ?τυπο απ? το site μα? ? απ? την εταιρε?α μα?.

Βιογραφικ? 100 λ?ξει?

Τρ?α, θα χρειαστο?με βιογραφικ? περιγραφικ? 100 λ?ξει? τουλ?χιστον, ποιοι ε?μαστε, τι κ?νουμε, η εταιρικ? ταυτ?τητα τη? επιχε?ρηση? μα?.

To Url απ? το site

Τ?σσερα, θα χρειαστο?με το URL απ? το site μα?, το βασικ? ? τη σελ?δα προορισμο? που θ?λουμε να ανεβ?σουμε.

Λ?ξει? κλειδι?

Και π?ντε τι? λ?ξει? κλειδι?, τα keywords. Ε?χα αναφ?ρει 6 αλλ? τελικ? ε?ναι 5 γιατ? σ?μπτυξα τη φωτογραφ?α προφ?λ με το λογ?τυπο.

Β?ματα για να δημιουργ?σουμε προφιλ links

Και τι κ?νουμε τ?ρα;

Πρ?τον, βρ?σκουμε κ?ποια profile sites, κ?νουμε εγγραφ?, κ?νουμε επιβεβα?ωση με το email, β?ζουμε τη φωτογραφ?α μα?, γρ?φουμε το βιογραφικ? μα?, β?ζουμε το email μα?, τα στοιχε?α επικοινων?α? μα?, τα π?ντα ?λα κανονικ? σε ?να κανονικ? προφ?λ στο Facebook π.χ. ? στο Twitter.

Αυτ? περ?μενα ?τι θα ?χει πραγματικ? στοιχε?α, γιατ? ?τσι ενισχ?ουμε και το Google EAT, ?μα το ?χετε ακο?σει.

Το Google EAT ε?ναι στοιχε?ο και παρ?γοντα? κατ?ταξη? για τα site που ε?ναι τ?που Your Money, Your Life, δηλαδ? για κρ?σιμα site που ?χουν πληροφορ?ε? για σημαντικ?? αποφ?σει?, ?πω? ε?ναι ασφαλιστικ? site, ιατρικ? site, site χρηματοοικονομικ?, για επενδ?σει?, για το SEO.

Γι’ αυτ? ?χω το προφ?λ μου παντο? ?τι ε?μαι ειδικ?? στο SEO και ασχολο?μαι χρ?νια και ε?μαι επαγγελματ?α? στον χ?ρο. ?τσι, θα πρ?πει στο δικ? μα? site να ?χουμε κ?ποιο Google EAT, κ?ποια expertise, authoritativeness, trustworthiness, το ακρων?μιο του Google EAT.

Και να σα? πω τ?ρα μερικ? site που ?χω βρει σαν profile sites.

Υπ?ρχουν π?νω απ? 400 για να δε?τε ?λη τη λ?στα με τα profile sites που ?χω βρει ?στε να κ?νετε click στο link που υπ?ρχει κ?τω απ? την περιγραφ?, ?μα βλ?πετε αυτ? το β?ντεο απ? το καν?λι μου στο YouTube. Αν δεν το βλ?πετε απ? το καν?λι μου στο YouTube και το βλ?πετε μ?σα απ? το site που υπ?ρχει παρακ?τω αυτ? το κε?μενο, ?χω και 400 site περ?που που τα ενημερ?νω συχν? πυκν? και μπορε?τε να κ?νετε profile εντελ?? δωρε?ν, χωρ?? καν?να κ?στο?.

Θα σα? αναφ?ρω μερικ?, γ?ρω στα 20.

1. Pinterest

Καλ? ε?ναι να κ?νουμε και Pin μερικ?? σελ?δε? απ? το site μα?, ?ρα πρ?πει να ?χουμε καλ?? φωτογραφ?ε?.

Επ?ση?, μπορο?με να ?χουμε και ακολο?θου? στο Pinterest που θα μα? βοηθ?σουν να αυξ?σουμε την ορατ?τητα γενικ? κι αν ε?ναι καλ?? οι εικ?νε? μα? και ενδιαφ?ρον το site μα? να καλ?σουμε κι ?λλου? ανθρ?που? να κ?νουν Pin ? να προσθ?σουν στου? π?νακε? του? κ?ποια απ? τα Pin μα?.

2. LinkedIn

Που ε?ναι Social Media αλλ? και profile site. ?χει πολ? υψηλ? Domain Authority, μπορο?με να βρο?με π?ρα πολλο?? επιχειρηματ?ε? στον χ?ρο μα? και να κ?νουμε φιλ?ε? εκε?.

3. Twitter

Ε?ν δεν ?χετε Twitter, ευκαιρ?α να κ?νετε.

Το χρησιμοποιο?σε π?ρα πολ? ο τ?ω? πρ?εδρο? Trump, το χρησιμοποιε? ο Elon Musk, ο πλουσι?τερο? ?νθρωπο? στον κ?σμο, γιατ? ?χι κι εσε??. Στο Twitter μπορο?με να κ?νουμε ακολο?θου?, να μα? ακολουθ?σουν και ?σοι πιο πολλο? μα? ακολουθο?ν και ακολουθο?με, τ?σα πιο πολλ? tweets και retweets μπορο?με να π?ρουμε απ? αυτ? που θα κ?νουμε tweet. Καλ? ε?ναι να κ?νουμε tweet ?λε? τι? σελ?δε? απ? το site μα?.

4. YouTube

Ακ?μη κι αν δεν ανεβ?σουμε β?ντεο στο YouTube, μπορο?με να δημιουργ?σουμε το προφ?λ μα?, να β?λουμε εικ?να προφ?λ, να β?λουμε και ?να wallpaper π?σω, να γρ?ψουμε μερικ? λ?για για εμ?? και να β?λουμε links προ? το site μα? και ?λα τα Social Media profile links.

Το προφ?λ μα? στο Facebook, το προφ?λ μα? στο Pinterest, το προφ?λ μα? στο Twitter και στα ?λλα. ?να πολ? καλ? πρ?γμα ε?ναι να διασυνδ?σουμε ?λα τα profile links μεταξ? του? για να ?χουμε μεγαλ?τερη ?νοδο γιατ? το ?να προφ?λ πα?ρνει backlink απ? το ?λλο, ?πω? και να ?χουμε το social proof ?τι ε?μαστε υπαρκτ? πρ?σωπα και στα ?λλα Social Media.

5. Gravatar

Gravatar μπορε?τε να ανο?ξετε με λογαριασμ? wordpress.com και μ?λιστα αν ?χετε συνδ?σει αυτ? το email σα? με κ?ποιον λογαριασμ? WordPress site και ε?στε διαχειριστ?? σε αυτ?, θα εμφανιστε? η φωτογραφ?α που θα β?λετε στο Gravatar. Π?ρα πολ? απλ?, γι αυτ? βλ?πετε να εμφαν?ζονται κ?ποια εικον?δια στο WordPress site σα?, ?ταν ?χετε Gravatar.

6. Ted.com

Πολ? σημαντικ? site που κ?νει σεμιν?ρια.

7. About.me

8. Tumblr

Ε?ναι microblog απ? το Twitter. Μπορε?τε να κ?νετε δημοσιε?σει? και κοινοποι?σει? και να φτι?ξετε και το δικ? σα? blog σε Tumblr

9. Plaxo.com

10. Github

E?ναι η κοιν?τητα των προγραμματιστ?ν, δεν χρει?ζεται να ε?στε προγραμματιστ?? για να εγγραφε?τε, μπορε?τε να εγγραφε?τε και να β?λετε γυμν? το link σα?, naked url δηλαδ?

11. Myspace

Που ?ταν ο προκ?τοχο? του Facebook. Δυστυχ??, το Myspace ?ταν πιο καλλιτεχνικ? και δεν ε?χε την απ?χηση του Facebook.

12. Flickr.com

13. Storify

14. Answers.com

15. Visual.ly

16. Grandspace

17. Scribd

18. Dribble

19. Slideshare

20. Academia.edu

Και φυσικ? το Facebook που ε?ναι το πρ?το link profile που το χρησιμοποιο?ν ?λοι και δεν το χρησιμοποιο?ν για SEO, γιατ? δεν καταλαβα?νουν την αξ?α του.

Κ?ντε και ?λλα safe profile links

Υπ?ρχουν π?νω απ? 400 Profile Sites για να ανο?ξετε safe profile links σ?μερα:

S.No.Profile Creation Sites List
1https://www.freeadstime.org
2https://www.findermaster.com/
3https://www.wallclassifieds.com/
4https://www.advertiseera.com/
5https://www.h1ad.com/
6https://www.giganticlist.com/
7https://www.classifiedsfactor.com/
8https://www.rectanglead.com/
9https://www.superadpost.com/
10https://grammarly.com
11https://listgraphy.com
12http://moz.com
13https://semrush.com
14http://quora.com
15http://about.me
16http://disqus.com
17http://blogcatalog.com
18http://bizsugar.com
19http://zotero.org
20http://ted.com
21http://panoramio.com
22http://listography.com
23http://zizics.com
24http://theloop.com.au
25https://amazon.com
26http://yatedo.com
27http://naymz.com
28http://wayn.com
29http://tumblr.com
30http://pinterest.com
31http://openstreetmap.org
32http://klout.com
33http://30boxes.com
34http://themeforest.net
35http://fiverr.com
36http://us.blastingnews.com
37http://folked.com
38http://colourlovers.com
39http://knowem.com
40http://myfolio.com
41https://plaxo.com
42https://github.com
43http://livejournal.com
44https://myspace.com
45https://dailystrength.org
46https://flickr.com
47https://branded.me
48http://imgfave.com
49https://500px.com
50https://linkedin.com
51https://issuu.com
52http://answers.com
53https://storify.com
54http://visual.ly
55https://crunchbase.com
56https://facebook.com
57http://stumbleupon.com
58http://ranker.com
59https://plus.google.com
60https://scribd.com
61http://pictify.com
62https://dribbble.com
63http://www.slideshare.net
64https://academia.edu
65http://dailykos.com
66https://flattr.com
67https://dpreview.com
68http://deviantart.com
69http://flavors.me
70https://en.gravatar.com
71http://orcid.org
72https://vbprofiles.com
73http://steepster.com
74http://mgl.scripps.edu
75https://flattr.com
76http://dailykos.com
77https://coursera.org
78http://wordpress.com
79https://twitter.com
80http://fark.com/
81http://dead.net
82https://sunzu.com
83http://bookcrossing.com
84https://blogger.com
85https://alpha.app.net
86https://goodreads.com
87http://ckeditor.com
88https://angel.co
89http://podomatic.com
90http://photopeach.com
91http://buzznet.com
92https://etsy.com
93http://houzz.com
94http://sbnation.com
95http://dailymotion.com
96https://behance.net
97https://fancy.com
98http://liveleak.com
99http://ipernity.com
100https://slashdot.org
101https://ibm.com
102http://authorstream.com
103http://anobii.com
104https://edublogs.org
105https://growthhackers.com
106https://reddit.com
107https://mozilla.org
108http://skyrock.com
109https://diigo.com

Bonus List of Profile Creation Sites

S. No.Profile Creation Sites
123hq.com
230boxes.com
34shared.com
4500px.com
5about.me
6http://lambgoat.com/
7https://thenewboston.com/
8http://www.webestools.com/
9https://nationaldb.org/
10http://www.lawlink.com/
11http://www.gearinstitute.com/
12http://www.maxforlive.com
13http://armorgames.com/
14http://arto.com/
15http://intensedebate.com/
16http://n4g.com/
17http://wanelo.com/
18http://weheartit.com/
19http://www.apsense.com/
20http://www.authorstream.com/
21https://getsatisfaction.com
22https://github.com
23https://issuu.com/
24https://vimeo.com/
25https://www.behance.net/
26https://www.couchsurfing.com/
27https://www.diigo.com/profile/
28https://www.pinterest.com/
29https://www.wattpad.com/
30https://www.youtube.com/
31https://www.zillow.com/
32http://www.folkd.com/
33http://www.instructables.com/
34http://www.kiva.org/
35http://www.koinup.com/
36http://www.purevolume.com/
37http://www.slideshare.net/
38https://audioboom.com/
39https://delicious.com/
40https://disqus.com/
41https://en.gravatar.com/
42http://www.colourlovers.com/
43http://www.crunchyroll.com/
44http://www.culinate.com/
45http://www.dailymotion.com/
46yourstory.com
47www.dead.net
48www.pentaxuser.com
49kiwibox.com
50www.buzzfeed.com
51www.notey.com
52storify.com
53neighborgoods.net
54www.unsigned.com
55bandcamp.com
56photopeach.com
57visualy.ly
58last.fm
59theverge.com
60dropshots.com
61aboutus.org
62academia.edu
63alternion.com
64answerbag.com
65appearoo.com
66archilovers.com
67archive.org
68armorgames.com
69afternic.com
70artician.com
71articlesbase.com
72articlesbd.com
73ask.fm
74askmehelpdesk.com
75audioboom.com
76authorstream.com
77bagtheweb.com
78bark.com
79bestwaytoinvest.com
80bigsoccer.com
81bit.ly
82blackdtools.com
83bloglovin.com
84blogs.forbes.com
85blogtalkradio.com
86blurpalicious.com
87bookcrossing.com
88bookmax.net
89brandyourself.com
90brooklynne.net
91buzzsprout.com
92calendly.com
93carbonmade.com
94chirbit.com
95clipix.com
96cloudytags.com
97codecademy.com
98codeproject.com
99colourlovers.com
100community.sony.com
101community.tasteofhome.com
102communitywalk.com
103completed.com
104coursera.org
105create.wikifoundry.com
106crunchbase.com
107dailykos.com
108dailymotion.com
109dailystrength.org
110discogs.com
111dpreview.com
112dribbble.com
113dropshots.com
114dropmark.com
115easel.ly
116efactor.com
117empivot.com
118en.gravatar.com
119etsy.com
120evernote.com
121everytrail.com
122express.yudu.com
123fancy.com
124fanfiction.net
125fanpop.com
126fearsteve.com
127feedspot.com
128filmsforaction.org
129flattr.com
130flipboard.com
131foodspotting.com
132forum.arduino.cc
133forums.formz.com
134foursquare.com
135freeadstime.org
136funadvice.com
137freedomworks.org
138getsatisfaction.com
139gofishtalk.com
140good.is
141goodreads.com
142grabcad.com
143gravatar.com
144groups.drupal.org
145hi.im
146hr.com
147hubpages.com
148iconosites.com
149icyte.com
150imcreator.com
151imgfave.com
152imgur.com
153infobarrel.com
154instapaper.com
155instructables.com
156intensedebate.com
157itsmyurls.com
158jigsy.com
159justlanded.com
160kickstarter.com
161kindleboards.com
162kinja.com
163kippee.com
164kiwibox.com
165knowem.com
166knowyourmeme.com
167kongregate.com
168last.fm
169lawschooldiscussion.org
170letsgo.com
171librarything.com
172lifestream.aol.com
173lightstalking.com
174lingr.com
175listango.com
176listgeeks.com
177listography.com
178liveinternet.ru
179livejournal.com
180local.com
181lockerdome.com
182lookuppage.com
183loopdesk.com
184magcloud.com
185magentocommerce.com
186managewp.org
187manta.com
188media24by7.com
189mediafire.com
190medium.com
191memit.com
192mendeley.com
193meraevents.com
194metacafe.com
195mindmeister.com
196mioola.com
197mobypicture.com
198mocpages.com
199mootin.com
200moz.com
201muckrack.com
202musicbrainz.org
203my.fool.com
204myspace.com
205netorbis.com
206newassignment.net
207newsmeback.com
208newsvine.com
209openstreetmap.org
210orcid.org
211pageflakes.com
212painterfactory.com
213panoramio.com
214peacockroom.wayne.edu
215pearltrees.com
216photopeach.com
217pictify.com
218picturetrail.com
219pinterest.com
220plurk.com
221plus.google.com
222podbean.com
223powershow.com
224pregame.com
225profilepin.com
226profiles.delphiforums.com
227protolize.org
228psu.com
229publiclab.org
230quora.com
231reachoo.com
232realitysandwich.com
233recipester.org
234recipezaar.com
235redbubble.com
236recruitingblogs.com
237reddit.com
238redgage.com
239rediff.com
240reverbnation.com
241rhrealitycheck.org
242sbnation.com
243schoolofeverything.com
244scoop.it
245scout.org
246screencast.com
247scribd.com
248sheknows.com
249siftery.com
250simplesite.com
251sitebuilder.com
252skillpages.com
253skyrock.com
254slack.com
255slideboom.com
256slideserve.com
257slideonline.com
258slideshare.net
259smartguy.com
260smashwords.com
261socialmediatoday.com
262softcity.com
263speakingtree.in
264spoke.com
265sqworl.com
266start.io
267steepster.com
268stocktwits.com
269storeboard.com
270storify.com
271strikingly.com
272stumbleupon.com
273symantec.com
274symbaloo.com
275tcnext.com
276technologyreview.com
277ted.com
278thetoptens.com
279thinglink.com
280thinkery.me
281threadless.com
282tictail.com
283tinypic.com
284tomtop.com
285trello.com
286trepup.com
287tripadvisor.com
288ttlink.com
289tucando.com
290tumblr.com
291twitch.tv
292twitter.com
293vbprofiles.com
294vimeo.com
295visajourney.com/forums/
296visual.ly
297wajda.com
298wattpad.com
299webflow.com
300weebly.com

Κερδ?στε 50% ?κπτωση στο hosting με την Myip

Οι 5 πρ?τοι κερδ?ζουν? 50% ?κπτωση με τον κωδικ? paramarketing50.

Μπρ?βο σε ?σου? φτ?σατε μ?χρι εδ?, τ?ρα θα δ?σω ?να δ?ρο απ? του? χορηγο?? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α Myip, την καλ?τερη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα και την ταχ?τερη εταιρε?α hosting στην Ελλ?δα. Για του? 5 πρ?του? τυχερο?? που θα κ?νουν click και θα αγορ?σουν hosting, ?χουν? 50% ?κπτωση εφ’ ?ρου στα πακ?τα hosting.

Η εταιρε?α Myip ?χει light speed servers στην Θεσσαλον?κη και το εξωτερικ? και προσπαθε? να προσφ?ρει μεγ?λε? ταχ?τητε?. Πρ?πει να προσθ?σετε φυσικ? και τον κωδικ? paramarketing50.

Μην το ξεχ?σετε, β?ζετε τον κωδικ? paramarketing50.

Βοηθ?στε μα? να φτ?σουμε του? 10.000 συνδρομητ??

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Επ?ση? βοηθ?στε το καν?λι μα? να φτ?σει του? 10.000 συνδρομητ??. Σηκωθε?τε απ? τα ντιβ?νια, μπαο?λα, απ? τα κινητ? σα? και κ?ντε click εγγραφ?, κ?ντε σχ?λιο γιατ? αυτ? μα? βοηθ?ει να δο?με τι β?ντεο θ?λετε, για ποιο θ?μα, κ?ντε Like και προτε?νετε το και σε φ?λου? σα? και να φτ?σουμε επιτ?λου?, μετ? απ? 8 χρ?νια προσπ?θεια? κατα?δρωμ?νοι, του? 10.000 συνδρομητ??.

 

Θ?λετε να με?νετε σο?περ ενημερωμ?νοι με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO; Γραφτε?τε στο καν?λι μου στο YouTube και δε?τε πρ?τοι κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 με την αυγο?λα το ν?ο μου β?ντεο για το SEO, την προ?θηση ιστοσελ?δων, το Amazon FBA και πολλ? ?λλα θ?ματα.

Ξ?ρω ?τι το θ?μα δεν ?χει εξαντληθε? και θα μπορο?σα να μιλ?ω για το SEO και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ?ρε?. Επειδ? θα πρ?πει να παραδ?σω και μερικ?? ιστοσελ?δε? που φτι?χνω παρ?λληλα, θα πρ?πει να σα? αφ?σω. Γραφτε?τε στο newletter και με?νετε συντονισμ?νοι στα επ?μενα εκπληκτικ? ?ρθρα για το SEO, τη Google και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Αυτ? απ? εμ?να, θα τα πο?με την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9, γιατ? κ?θε Δευτ?ρα στι? 9 ανεβ?ζουμε καινο?ργιο β?ντεο, κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε newsletter και βγ?ζουμε κ?ποια εμβ?λιμα β?ντεο μ?σα στη βδομ?δα. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍