ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

CRO-ΠΟΣΟΣΤΟ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

Conversion Rate: Πω? να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ??

Μ?χρι σ?μερα πολλ? ?χουν γραφτε? για το ποσοστ? μετατροπ?? και ακ?μα περισσ?τερα γρ?φονται συν?χεια. Ω? αποτ?λεσμα, υπ?ρχουν σ?μερα χιλι?δε? πρ?γματα που θα πρ?πει κ?ποιο? να λ?βει υπ?ψη του για να βελτι?σει την ιστοσελ?δα του και να την κ?νει ανταγωνιστικ?τερη και αποδοτικ?τερη.

?μω? η τερ?στια ?λη και η αν?λυση του ποσοστο? μετατροπ?? ?χει ω? συν?πεια το αντ?θετο αποτ?λεσμα. Η πολ? αν?λυση φ?ρνει παρ?λυση και αναβλητικ?τητα τη στιγμ? που το ?ντερνετ και το SEO βασ?ζεται στην αδι?κοπη δρ?ση.

Ποτ? η βελτ?ωση μια ιστοσελ?δα? δεν ?χει τ?λο?, ?μω? θα πρ?πει να ?χει για μια αρχ?.

Πω? λοιπ?ν θα αρχ?σετε με την βελτ?ωση του ποσοστο? μετατροπ?? τη? ιστοσελ?δα? σα?;

Διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι η βελτ?ωση του ποσοστο? μετατροπ??;

Η βελτ?ωση του ποσοστο? μετατροπ?? ( conversion rate) ε?ναι η α?ξηση των ενεργει?ν που κ?νουν οι επισκ?πτε? σα? σε μια ποσοστια?α κλ?μακα με β?ση το 100. Για παρ?δειγμα, αν ?χουμε 100 επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα? μα? και θ?λουμε να κ?νουμε πωλ?σει?, τ?τε η εν?ργεια που μα? ενδιαφ?ρει ε?ναι η π?ληση.

?ρα ?μα ?χουμε μια π?ληση αν? 100 επισκ?πτε? τ?τε λ?με ?τι ?χουμε ποσοστ? μετατροπ?? 1%.

Οπ?τε, ?μα κ?νουμε κ?ποιε? βελτι?σει? στην ιστοσελ?δα μα? ?πω? καλ?τερη στ?χευση στην αγορ? στ?χο, με?ωση ταχ?τητα? φ?ρτωση?, καλ?τερα γραφικ? τ?τε ?σω? να δο?με α?ξηση του ποσοστο? μετατροπ??. Αυτ? ονομ?ζεται και υπ?θεση βελτιστοπο?ηση? και θα την συναντ?σουμε παρακ?τω.

?μα για παρ?δειγμα στι? 100 επισκ?ψει? ?χουμε τ?ρα 2 αγορ?? αντ? για μια μιλ?με ?τι ?χουμε α?ξηση του ποσοστο? μετατροπ?ν κατ? 100%.

Η βελτ?ωση του ποσοστο? μετατροπ?ν λ?γεται CRO (Conversion Rate Optimization) και ? ?λη διαδικασ?α ?σο και απλ? και αν φα?νεται απαιτε? π?ρα πολ? χρ?νο και εμπειρ?α. Δηλαδ? δεν ε?ναι και τ?σο ε?κολο κ?ποιο? ?σχετο? χωρ?? βασικ?? γν?σει? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ να επιτ?χει το σωστ? αποτ?λεσμα.

Μερικο? βασικο? ?ροι τη? βελτ?ωση? του ποσοστο? μετατροπ??

Bounce rate: Ε?ναι το ποσοστ? εγκατ?λειψη? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Exit rate: Ε?ναι το ποσοστ? εξ?δου απ? την ιστοσελ?δα σα?.

Call to Action (CTA): Ε?ναι το κυρ?ω? κουμπ? προτροπ??, ? το μ?νυμα αγορ??, εγγραφ?? στο newsletter που συν?θω? οδηγε? στην σελ?δα προορισμο?.

Conversion Funnel: ε?ναι το καν?λι μετατροπ?? στα ελληνικ? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?. Το καν?λι μετατροπ?? ε?ναι ?λη η νοητ? διαδικασ?α που χρει?ζεται να περ?σει ο πελ?τη? για να αγορ?σει. Μπορε? να ε?ναι και πραγματικ?? σελ?δε? σε αλληλουχ?α για παρ?δειγμα στο Amazon.com το καν?λι μετατροπ?? ε?ναι το παρακ?τω: Home page > search results page > product page > checkout.

A/B or Split Testing: Ε?ναι η διαδικασ?α δοκιμ?ν μια? σελ?δα? ?ναντι μια? ?λλη? και τη? επιλογ?? τη? επικρατ?στερη?.

Multivariate Testing (MVT): Αντ? να ?χουμε δ?ο μ?νο σελ?δε? για δοκιμ?? μ?ρκετινγκ, μπορο?με να ?χουμε πολλ?? εκδοχ?? τη? βασικ??, αυτ? το ε?δο? δοκιμ?ν λ?γεται πολυπαραγοντικ?.

Γιατ? η βελτ?ωση του ποσοστο? μετατροπ?? ε?ναι σημαντικ?;

Δεν χρει?ζεται να ?χετε σπουδ?σει μ?ρκετινγκ στο Λονδ?νο για να αντιληφθε?τε ?τι η βελτ?ωση του ποσοστο? μετατροπ?? ε?ναι πολ? σημαντικ? θ?μα για την βιωσιμ?τητα και την ευμ?ρεια τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αλλ? ακ?μα και για σα? που ε?στε δ?σπιστοι, θα σα? αναφ?ρω 11 μ?νο λ?γου? απ? του? χιλι?δε? που υπ?ρχουν για να σα? ψ?σω.

Λ?γο? 1: Π?ντα υπ?ρχει περιθ?ριο για βελτ?ωση.

Δεν ?χει σημασ?α π?σο καλ? σχεδιασμ?νο ε?ναι σ?μερα το site σα? και π?σου? επισκ?πτε? μετατρ?πετε πελ?τε?. Π?ντα υπ?ρχει περιθ?ριο να αυξ?σετε τα ποσοστ? μετατροπ??.

Λ?γο? 2: Η πληρωμ?νη διαφ?μιση γ?νεται συνεχ?? δαπανηρ?τερη και ανταγωνιστικ?τερη

Το να ξοδ?ψετε περισσ?τερα δεν σημα?νει ?τι θα αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?? σα?. Το CRO ?χει να κ?νει πρ?τα με την αναγν?ριση των σημε?ων ?που το σ?στημα μετατροπ?ν σα? χωλα?νει.

Λ?γο? 3: Η βελτιστοπο?ηση ?χει να κ?νει με το να αποκτ?σετε περισσ?τερου? απ? του? σωστο?? πελ?τε? για εσ??.

Δεν μα? ενδιαφ?ρει να μετατρ?ψουμε ?λου? του? επισκ?πτε? σε πελ?τε? αλλ? μ?νο ?σου? ε?ναι στα μ?τρα μα?. Δεν μπορο?ν να αγορ?σουν ?λοι mercedes, μ?νο μερικο?.

Λ?γο? 4: Ε?ναι δωρε?ν

Το CRO ?χει να κ?νει με την βελτ?ωση του ?δη υπ?ρχοντο? traffic ? τη? κ?νηση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Λ?γο? 5: Μει?νει δραματικ? το κ?στο? απ?κτηση? ν?ων πελατ?ν

Στην πραγματικ?τητα, ?μα διπλασι?σουμε το ποσοστ? μετατροπ?ν, σημα?νει ?τι μει?νουμε στο μισ? το κ?στο? απ?κτηση? αν? πελ?τη (cost-per-acquisition (CPA)).

Λ?γο? 6: Σα? βοηθ?ει να μεγιστοποι?σετε τα ?σοδα σα?!

Θα πρ?πει να ?χετε ?δη αντιληφθε? ?τι τα κ?ρδη σα? ε?ναι ?μεσα συνδεδεμ?να με το ποσοστ? μετατροπ?ν σα?. Ε?ν δεν ξοδε?ετε περισσ?τερα για να π?ρετε περισσ?τερου? πελ?τε?, τ?τε το περιθ?ριο κ?ρδου? σα? αυξ?νει και μ?νει σε εσ??.

Λ?γο? 7: Σα? δ?νει περισσ?τερα χρ?ματα για να τα ξοδ?ψετε για να αποκτ?σετε περισσ?τερου? πελ?τε?

Η βελτιστοπο?ηση του ποσοστο? μετατροπ?? λειτουργε? σαν φα?λο? κ?κλο? με την θετικ? του ?ννοια. Η πωλ?σει? σα? ε?ναι σε ?να ανοδικ? ατ?ρμονο σπιρ?λ.

Λ?γο? 8: Σα? κ?νει περισσ?τερο σημαντικ? για πελ?τε? και συνεργ?τε?

?χι μ?νο κερδ?ζετε εσε?? περισσ?τερα, αλλ? ακ?μα και οι συνεργ?τε? σα? βγ?ζουν περισσ?τερα απ? εσ?? τη στιγμ? που οι ανταγωνιστ?? σα? χ?νουν.

Λ?γο? 9: Το CRO περικ?πτει τον περιορισμ?νο χρ?νο που ?χετε για να αποσπ?σετε την προσοχ? του μ?σου επισκ?πτη

Αφο? κ?νετε τη διαδικασ?α συντομ?τερη, δ?νοντα? στον τελικ? χρ?στη αυτ? που ψ?χνει απ? την αρχ? σε συντομ?τερο χρ?νο

Λ?γο? 10: Ο νικητ?? τα πα?ρνει ?λα

Ο πρ?το? απ? τον δε?τερο στα 100 μ?τρα σπριντ απ?χει κλ?σματα του δευτερολ?πτου. Που σημα?νει ?τι μερικ?? φορ?? χρει?ζεται να ε?στε ελαφρ?? πιο πετυχημ?νοι ? καλ?τεροι απ? τον αμ?σω? επ?μενο ανταγωνιστ? σα?.
Λ?γο? 11: Το CRO δημιουργε? ορμ?

Μπορε? να το ?χετε ακο?σει και σε πολλ?? ?λλε? περιπτ?σει? δικτυακο? μ?ρκετινγκ, ?μω? μια ιστοσελ?δα για να απογειωθε? χρει?ζεται ορμ?. Τι ε?δου? ορμ?; Ορμ? πελατ?ν, επισκεπτ?ν, συνδρομητ?ν.

Μ?θετε τα βασικ? τη? α?ξηση? του ποσοστο? μετατροπ?ν

?πω? σα? ε?πα και προηγουμ?νω?, υπ?ρχουν π?ρα πολλ? πρ?γματα που μπορε?τε εν δυν?μει να βελτι?σετε για να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?ν ( conversion rate) τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Η αν?λυση ?λων αυτ?ν ?σω? να μην σα? βοηθ?σει να ξεκιν?σετε με την βελτ?ωση.

Για αυτ? θα επικεντρωθο?με πρ?τα στα βασικ? αλλ? μη εξαιρετ?α.

Η ερ?τηση τ?ρα ε?ναι ποιοι ε?ναι οι κ?ριοι τομε?? που σηκ?νουν βελτ?ωση;

 • Ε?ναι το Call To Action σα? ξεκ?θαρο και ε?κολο να το βρει κ?ποιο? στην ιστοσελ?δα σα?;
 • Ε?ναι τα γραφικ? σα? σχετικ? με το θ?μα σα?, ξεκ?θαρα και μοναδικ?; ? απλ?? αποσπο?ν τον πελ?τη απ? το στ?χο του και καλ?πτουν ?λη τη σελ?δα; Μ?πω? τα κε?μενα σα? και το περιεχ?μενο σα? ε?ναι λ?θο? ? σε λ?θο? θ?ση;
 • Σχετικ? με το θ?μα χρηστικ?τητα. Ε?ναι το site σα? λειτουργικ?; Βρ?σκουν ε?κολα οι επισκ?πτε? αυτ? που ψ?χνουν;
 • ?μα ε?στε μια ιστοσελ?δα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, π?σα β?ματα σα? χωρ?ζουν απ? το καλ?θι αγορ?ν και π?σα απ? την επιτυχ? καταχ?ρηση τη? παραγγελ?α? σα?;
 • Προσπαθ?στε να κρατ?σετε την πλο?γηση του χρ?στη, τη φ?ρμα επικοινων?α? και τον τρ?πο πληρωμ?? σε περ?οπτη θ?ση και δεν θα πρ?πει σε καμ?α περ?πτωση να εμποδ?ζεται απ? ?λλα δευτερε?ουσα? σημασ?α πρ?γματα.
 • Ε?ναι ξεκ?θαρο στον επισκ?πτη ?τι η ασφ?λεια των συναλλαγ?ν προ?χει στην ιστοσελ?δα σα?; Μπορε? κ?ποιο? ε?κολα να εμπιστευτε? το site σα?;
 • ?χετε μαρτυρ?ε? πελατ?ν οι οπο?ε? θα δ?σουν δε?γματα γραφ?? στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?. Επ?ση? το portfolio σα? ε?ναι πολ? καθοριστικ?? παρ?γοντα? για να κερδ?σετε ν?ου? πελ?τε?.
 • Τ?λο? η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? ? το SEO γ?νεται προ? την σωστ? κατε?θυνση; Ε?ναι οι προσπ?θειε? σα? σ?μφωνα με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στον χ?ρο ? μ?πω? οι μ?θοδοι σα? ε?ναι απαρχαιωμ?νοι;
 • Στοχε?ετε τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? ? μ?πω? ?χι; Αν τι? ?χετε τοποθετ?σει σωστ? μ?σα στο site σα?;

Κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι μοναδικ? και η αγορ? στ?χο? τη? ?σω? να ε?ναι μοναδικ?. Θα πρ?πει δηλαδ? να μην ισοπεδ?νουμε τα π?ντα ?ταν π?με να βελτι?σουμε την ιστοσελ?δα μα? και θα πρ?πει να ε?μαστε καλο? γν?στε? τη? αγορ?? μα?.

Δεν ε?ναι ?λοι οι επισκ?πτε? σε κ?θε ιστοσελ?δα ?διοι και κ?θε αγορ? ? επισκ?πτη? συμπεριφ?ρεται διαφορετικ? και ?χει διαφορετικ? προφ?λ.

Τ?λο? ακ?μα και να βελτιστοποι?σετε τα π?ντα, π?ντα θα υπ?ρχουν εμπ?δια στο καν?λι πωλ?σεων σα? και π?ντα δεν θα μπορε?τε να αγγ?ξετε το 100%.

Σχεδι?στε και δοκιμ?στε ?να πλ?νο βελτιστοπο?ηση? μετατροπ?ν

?ταν φτ?νουμε σε αυτ? το β?μα υπ?ρχουν δ?ο επιλογ??: η πρ?τη ε?ναι να εφαρμ?σουμε τι? ποιο κοιν?? και δημοφιλ?? πρακτικ?? του CRO ? να φτι?ξουμε το δικ? μα? πλ?νο βελτιστοπο?ηση? μετατροπ?ν σ?μφωνα με τι? αν?γκε? και του? στ?χου? μα?.

Επειδ? η πρ?τη μ?θοδο?? ?σω? να μην ευοδ?σει σε ?λε? τι? περιπτ?σει?, το σωστ?τερο ε?ναι να σχεδι?σουμε εξ αρχ?? το δικ? μα? πλ?νο βελτιστοπο?ηση? μετατροπ?ν ? το δικ? μα? CRO Plan.

Πριν ξεκιν?σουμε θα πρ?πει να κ?νουμε τα παρακ?τω πρ?γματα:

 1. Να κατανο?σουμε πρ?τα τα νο?μερα, τα μαθηματικ? και τι σημα?νει βελτ?ωση μετατροπ?ν
 2. Να καταγρ?ψουμε την υπ?ρχουσα κατ?σταση. Που ε?μαστε σ?μερα δηλαδ?
 3. Να θ?σουμε ρεαλιστικο?? και μετρ?σιμου? στ?χου?, για παρ?δειγμα να π?με απ? το 1% στο 2% πωλ?σει? και
 4. Να κ?νουμε μια λ?στα με ?λα τα πρ?γματα που μπορο?με ? πιστε?ουμε ?τι πρ?πει να βελτι?σουμε.
 5. Στη συν?χεια να βελτι?σουμε ?να ?να κ?ποια απ? τα στοιχε?α τη? λ?στα? μα? και να δο?με τα αποτελ?σματα που προκ?πτουν.

Χρησιμοποι?στε υποθ?σει? βελτ?ωση? κ?θε φορ?

Για παρ?δειγμα:

 • ?μα αλλ?ξω τα χρ?ματα απ? μπλε σε κ?κκινα, θα αυξ?σω το ποσοστ? μετατροπ?ν;
 • ?μα μει?σω την ταχ?τητα φ?ρτωση?, θα αυξ?σω το ποσοστ? μετατροπ?ν;
Και π?ει λ?γοντα?. Κ?θε φορ? μετρ?με μ?νο μ?α υπ?θεση ? ερ?τηση και θα πρ?πει να ?χουμε επαρκ? κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα μα? για να εξ?γουμε τα σωστ? συμπερ?σματα.
Καλ? θα ?ταν να μην βγ?λουμε συμπ?ρασμα ?μα δεν π?ρουμε μερικ?? χιλι?δε? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα μα?. Πρ?γμα που σημα?νει ?τι ιστοσελ?δε? χαμηλ?? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι πολ? δ?σκολο και χρονοβ?ρο να βελτιωθο?ν.
Μικρ?? συμβουλ?? για να μην κ?νετε κ?τι λ?θο?
Π?ρτε μια δε?τερη γν?μη απ? κ?ποιον ειδικ? στο ε?δο? του, δεν θ?λω να κατονομ?σω εμ?να γιατ? ε?μαι ?δη προκατειλημμ?νο? αφο? ?χω master στο Marketing και μ?λλον ε?ναι λ?γο δ?σκολο να συμφων?σω ε?κολα με μια επιπ?λαια υπ?θεση.
Χρησιμοποι?στε το Google Analytics και κρατ?στε στατιστικ? στο excel. Καλ? θα ?ταν αντ? για το excel τη? Microsoft να χρησιμοποι?σετε το Openoffice γιατ? το excel παρουσι?ζει πολλ?? ασυμβατ?τητε?.
Ξεκιν?στε μ?νο δοκιμ?ζοντα? μ?α υπ?θεση κ?θε φορ? και μην περιπλ?κεται τα πρ?γματα. ?ταν θα γ?νετε ειδικ?? στο ?να θα μπορ?σετε να γ?νετε ειδικ?? και στα πολλ? αργ?τερα.
Καλ? θα ?ταν να κ?νετε benchmarking. Να συγκρ?νετε δηλαδ? τα δικ? σα? αποτελ?σματα με τα συνολικ? αποτελ?σματα τη? αγορ?? σα? ? του κλ?δου σα?. Αν για παρ?δειγμα ο κλ?δο? σα? ?χει μ?σο ?ρο ποσοστο? μετατροπ?ν 10% και εσε?? ?χετε 20%, τ?τε θα πρ?πει να χαρε?τε γιατ? ε?στε ?δη πολ? π?νω απ? την αγορ? σα?!
Τ?λο?, αφο? τρ?ξετε τα τεστ και τι? δοκιμ?? σα?, υλοποι?στε κ?θε αλλαγ? το συντομ?τερο δυνατ?. Αν κ?ποια αλλαγ? σα? δημιουργε? μεγ?λα αποτελ?σματα, τ?τε συνεχ?στε προ? αυτ?ν την κατε?θυνση!

Αν για παρ?δειγμα τα μεγαλ?τερα κουμπι? αγορ?ν σα? ?δωσαν μια α?ξηση στο ποσοστ? μετατροπ?ν, συνεχ?στε να δοκιμ?ζετε ακ?μα μεγαλ?τερα κουμπι? αγορ?ν!

Εμπειρ?α του χρ?στη (UX) και βελτιστοπο?ηση του καναλιο? πωλ?σεων

?ταν αναφερ?μαστε στην βελτ?ωση τη? εμπειρ?α? του χρ?στη, εννοο?με συνολικ? στο τι αποκομ?ζει ο τελικ?? χρ?στη? απ? την ιστοσελ?δα σα?.

Στην βελτ?ωση του καναλιο? σα?? (sales funnel) θα πρ?πει να προσ?ξετε τα δ?ο παρακ?τω σημε?α:

1 – Πω? να μει?σετε την τριβ? ? την αντ?σταση του πελ?τη μ?σα απ? χαμ?να κλικ, παραπαν?σιε? σελ?δε?, λ?θο? σελ?δε? προορισμο?, αργ? ταχ?τητα φ?ρτωση? και ?λλα σημε?α τριβ?? που στ?χο ?χουν να αποτρ?ψουν τον υποψ?φιο πελ?τη σα? και να το δι?ξουν απ? την ιστοσελ?δα σα?.

2 – Να απλοποι?σετε το προ??ν σα? γιατ? η πολυπλοκ?τητα δημιουργε? ακ?μα μια μορφ? τριβ?? αγορ?? που λ?γεται cognitive overhead. Αυτ? δημιουργε? αναποφασιστικ?τητα στον τελικ? χρ?στη και μετατρ?πει την απ?φαση αγορ?? σε γολγοθ? σκ?ψη?!

Θα πρ?πει να κ?νετε ?σο το δυνατ?ν την ρο? των χρηστ?ν μ?σα στο site σα? ?σο πιο απλ? γ?νεται απ? ?λε? τι? πιθαν?? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? ?πω?:

 • Οργανικ?? αναζητ?σει? απ? τη Google
 • Facebook Groups
 • Facebook Advertising
 • Τρ?τα site που διαφημιζ?μαστε (πχ. skroutz.gr, χρυσ?? οδηγ?? κτλ.)
 • Affiliate marketing
 • Social Media
 • Email marketing

Θα πρ?πει στον σχεδιασμ? του προ??ντο? ? τη? υπηρεσ?α? σα? να ?χετε κατ? νου τα παρακ?τω πρ?γματα:

 • Να ?χετε ξακ?θαρε? περιγραφ?? και φωτογραφ?ε? του προ??ντο? σα?.
 • Να τον?ζετε τα οφ?λη του προ??ντο? και να μην δ?νετε υπερβολικ? πληροφ?ρηση.
 • ?μα χρησιμοποι?σετε κ?ποιο διαφημιστικ? μ?σο, θα πρ?πει να ?χετε ξεκ?θαρη διαφημιστικ? πρ?ταση.
 • Θα πρ?πει να στοχε?ετε την κατ?λληλη αγορ? με το κατ?λληλο προ??ν ? υπηρεσ?α.

Γενικ? η απλ?τητα και ο μινιμαλισμ?? βοηθ?ει π?ρα πολ? για να κ?νετε τον τελικ? χρ?στη να αισθανθε? ?τι ?χει αξ?α για εσ?? και ?τι ε?ναι σημαντικ??.

Το θ?μα βελτιστοπο?ηση ποσοστο? μετατροπ?ν δεν ε?ναι τ?σο απλ? και δεν ?χει καλυφθε? με αυτ? το ?ρθρο. ?τσι το μο?ρασα σε 2 ισοσκελισμ?να μ?ρη και θα συνεχ?σουμε με αυτ? στο επ?μενο ?ρθρο.

Με?νετε συντονισμ?νοι!

Δε?τε περισσ?τερα για το conversion rate optimization:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍