ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

PELATES-INTERNET

Πω? να αποκτ?σετε πελ?τε? απ? το ?ντερνετ

Πω? να αυξ?σετε την πελατειακ? σα? β?ση κατ? 400% ακ?μα και σε περι?δου? κρ?ση?!

Η μ?νιμη κρ?ση τη? ελληνικ?? οικονομ?α? που τε?νει να διαιωνιστε? πλ?ον και να παραμε?νει για πολλ? χρ?νια ε?ναι το σ?μα κατατεθ?ν ?λη? τη? δεκαετ?α? μα?.

Και ε?ναι απ?λυτα φυσιολογικ? γιατ? η χ?ρα μα? δεν παρ?γει κ?τι και δεν προβλ?πεται να παρ?ξει κ?τι ?πω? και επ?ση? βασ?ζεται σε εισαγωγ?? πρ?των υλ?ν και προ??ντων για να μπορ?σει να επιβι?σει αφο? το ?να τρ?το των τελε?ω? απαραιτ?των αγαθ?ν για την οικονομ?α μα? βασ?ζεται αποκλειστικ? στι? εισαγωγ??.

Παρ?λα αυτ?, το ?ντερνετ ε?ναι ?να μ?σο που μπορε? για ορισμ?νου? να ισοφαρ?σει τι? απ?λειε? που ?φερε η παρατεταμ?νη οικονομικ? κρ?ση στο πορτοφ?λι του? και να αποτελ?σει μια μεγ?λη ευκαιρ?α για επιχειρηματικ? επ?κταση!

Παρακ?τω θα δο?με μερικο?? εφαρμοσμ?νου? και εμπειρικο?? τρ?που? για να αυξ?σετε την πελατε?α σα? σ?μερα κατ? 400% μ?σα απ? το ?ντερνετ.

1 Επενδ?στε σε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα

Το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ? το e-shopping ε?ναι μια τ?ση που θα συνεχιστε? τα επ?μενα χρ?νια και θα δο?με π?ρα πολλ? ηλεκτρονικ? καταστ?ματα να γιγαντ?νονται ει? β?ρο? πολλ?ν καταστημ?των τη? τοπικ?? αγορ?? τα οπο?α αναμ?νεται ε?ν δεν λ?βουν τα απαρα?τητα μ?τρα να κλε?σουν.

Σ?μερα υπ?ρχουν π?ρα πολλ? ηλεκτρονικ? καταστ?ματα που κ?νουν μεγαλ?τερου? τζ?ρου? και απ? ?να φυσικ? κατ?στημα, μιλ?με για χιλι?δε? ευρ?, εν? το κ?στο? για την δημιουργ?α εν?? eshop περ? οπ?? ε?ναι εξαιρετικ? χαμηλ?τερο σε σ?γκριση με το κ?στο? ανο?γματο? εν?? φυσικο? καταστ?ματο?.

Αντ? λοιπ?ν να σκ?φτεστε την επ?κταση με φυσικ? τρ?πο, για παρ?δειγμα το ?νοιγμα εν?? ν?ου καταστ?ματο? ? εν?? ν?ου υποκαταστ?ματο? σε μια ?λλη π?λη ? σε μια ?λλη αγορ?, θα ?τανε καλ?τερο να σχεδι?σετε και να επενδ?σετε σε ?να eshop.

Χρησιμοποι? πολ? σωστ? τη φρ?ση επενδ?στε σε ?να eshop γιατ? θα πρ?πει σ?γουρα να επενδ?σετε μερικ?? χιλι?δε? ευρ? τ?σο για την κατασκευ?, την συντ?ρηση αλλ? και την προ?θηση του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο?.

Το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα θα μπορ?σει να πι?σει τον κ?σμο που ?χει π?ψει να ψων?ζει με φυσικ? τρ?πο, καθ?? και να πι?σει του? πελ?τε? που ψων?ζουν ηλεκτρονικ? και ε?ναι κυρ?ω? νε?τερη? ηλικ?α?.

Το eshop δεν υπ?κειται σε γεωγραφικο?? περιορισμο?? και ?πω? καταλαβα?νετε μπορε?τε να επεκταθε?τε σε ν?ε? αγορ??, να πετ?χετε πανελλ?νια εμβ?λεια και φυσικ? να μπε?τε σε ξ?νε? αγορ?? ?πω? αυτ?? του εξωτερικο?.

2 Κ?ντε το site σα? φιλικ? προ? τα κινητ? τηλ?φωνα

PELATES-INTERNET

Το κινητ? εμπ?ριο, ?τσι λ?γεται στα ελληνικ? το mobile commerce, ε?ναι μ?λλον η εξ?λιξη του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, αφο? πλ?ον το κινητ? μα? τηλ?φωνο αποτελε? μια φυσικ? προ?κταση του χεριο? μα?.

Βιολ?γοι και νευρολ?γοι επιστ?μονε? ?καναν την εξ?? σπουδα?α ανακ?λυψη στην χαρτογρ?φηση του εγκεφ?λου. Αφο? συν?δεσαν με ηλεκτρ?δια τον ανθρ?πινο εγκ?φαλο, ανακ?λυψαν ?τι αυτ?? θεωρο?σε κ?θε φυσικ? εργαλε?ο ?πω? το κινητ? τηλ?φωνο ω? προ?κταση του χεριο? μα? και την αντιμετ?πιζαν ω? μ?ρο? του σ?ματο? μα?.

Αυτ? φαιν?ταν και στι? μαγνητικ?? αλλ? και στι? αξονικ?? τομογραφ?ε?, αφο? ν?α κ?ντρα του εγκεφ?λου ενεργοποιο?νταν με την συνεχ? χρ?ση των κινητ?ν συσκευ?ν.

Αυτ? σημα?νει ?τι οι ?νθρωποι θα σταματ?σουν να χρησιμοποιο?ν του? σταθερο?? υπολογιστ?? και τα laptop για να μπα?νουν στο ?ντερνετ και θα χρησιμοποιο?ν περισσ?τερο τα κινητ? του? που θα ?χουν πλ?ον επαυξημ?νε? δυνατ?τητε?.

Αυτ? την τ?ση την ?χει προβλ?ψει? και η ?δια η Google με την τελευτα?α αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? το 2016. Η αλλαγ? λ?γεται mobile first indexing και για αυτ? θα πρ?πει να προσαρμ?σετε το eshop σα? αλλ? και το site σα? στο mobile first design.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει το site σα? αλλ? και το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα να ε?ναι ειδικ? σχεδιασμ?νο πρ?τα να πα?ζει για κινητ?? συσκευ?? και μετ? για ?λε? τι? ?λλε? συσκευ??.

Η ευκολ?α με την οπο?α ?να? χρ?στη? σ?μερα χρησιμοποιε? το Facebook και το YouTube απ? το κινητ? του ε?ναι υποδειγματικ? για το τι θα πρ?πει και εσε?? να κ?νετε για το δικ? σα? site.

3 Δημιουργ?στε ?να video promo

To video promo ε?ναι ?να μικρ? επεξηγηματικ? β?ντεο για το τι κ?νετε στην επιχε?ρηση σα? ? τι υπηρεσ?ε? παρ?χετε. Πολλ?? φορ?? ο σκοπ?? τη? δημιουργ?α? του β?ντεο ε?ναι για να εξηγ?σει τα οφ?λη εν?? προ??ντο? ? μια? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρετε εσε?? μ?σα απ? το eshop σα? ? την ιστοσελ?δα σα?, να δ?σει χρ?σιμε? συμβουλ?? κ?τι που ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ?, ειδικ? ?ταν πρ?κειται για κ?ποιο εξειδικευμ?νο προ??ν ? να εξηγ?σει πω? θα αντιμετωπ?σετε ?να πρ?βλημα.

Η χρ?ση του β?ντεο μ?ρκετινγκ ε?ναι πολ? σημαντικ? για να την διαδικασ?α τη? π?ληση? γιατ? το ?διο το β?ντεο μ?ρκετινγκ ε?ναι ?να καν?λι πωλ?σεων με πολ? μεγ?λη δ?ναμη. Σ?μφωνα με στατιστικ? στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, το β?ντεο ?ρχεται δε?τερο σε ποσοστ? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε? μετ? το email marketing.

?λλε? φορ?? π?λι, επειδ? ?να σωστ? προωθητικ? β?ντεο χρει?ζεται την κατ?λληλο προετοιμασ?α ε?ναι λ?γο δ?σκολο να το γυρ?σετε γιατ? μ?λλον θα χρειαστε?τε κ?ποιον εξοπλισμ?. Ωστ?σο μπορε?τε να δημιουργ?σετε με το Camtasia κ?ποιο ?λλο promo β?ντεο διαφημιστικο? τ?που που δεν απαιτε? και πολ? δουλει?, αλλ? ?χει μεγ?λο αντ?κτυπο στο μ?ρκετινγκ τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?να τ?τοιο β?ντεο μερικ?ν δευτερολ?πτων ε?ναι το παρακ?τω που ?χουμε δημιουργ?σει για την εταιρε?α αποφρ?ξεων Αντων?ου:

Στο β?ντεο χρησιμοποιο?με τα προσφιλ? σε ?λου? minions για να δημιουργ?σουμε ?να αξ?χαστο σε ?λου? διαφημιστικ? μ?νυμα και να αποτυπ?σουμε το ?νομα Αποφρ?ξει? Αντων?ου!

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το πω? θα γυρ?σετε μ?νοι σα? το πρ?το σα? promo video: Πω? να φτι?ξετε το πρ?το σα? video

4 Μην φοβ?στε να εκτεθε?τε

Η δημιουργ?α εν?? και μ?νο β?ντεο δεν λ?ει και κ?τι, αφο? προσωπικ? ?χω δημιουργ?σει π?νω απ? 160 β?ντεο για το δικ? μου site και μερικ?? δεκ?δε? για πελ?τε?. τα πιο ισχυρ? β?ντεο ?μω? ε?ναι αυτ? που ?χουν και το προσωπικ? στοιχε?α μ?σα του?, αυτ? που ?χουν δηλαδ? και μ?α δ?ση personal branding.

Το μυστικ? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ, εκτ?? απ? την σκληρ? δουλει? δεν ε?ναι ?λλο απ? την μαζικ? ?κθεση σε ?λα τα μ?σα, σε ?λα τα social media, τα Web 2.0 sites, τα βιντεοκ?ναλα κτλ.

Γενικ? θα πρ?πει να ε?στε παντο? εσε?? και η φ?ρμα σα? ?στε να γ?νετε γνωστο? στου? πελ?τε? σα? ? μ?λλον να γ?νετε γνωστο? στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?. Θα πρ?πει να καταλ?βετε ?τι το προ??ν που πουλ?τε μ?σα απ? το eshop σα? δεν ε?ναι μ?νο το προ??ν που ?ντω? πουλ?τε αλλ? και το ?διο το eshop σα?.

Η ψυχολογ?α τη? π?ληση? ε?ναι λ?γο περ?εργη, αλλ? θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου ?τι μετρ?ει π?ρα πολ? το π?σο μεγ?λη φ?ρμα ε?ναι το eshop σα? απ? μ?νο του.

Για παρ?δειγμα ?ταν κ?ποιο? αγορ?ζει κ?τι απ? το skroutz, ?να κινητ? τηλ?φωνο, ?χει πρ?τα αγορ?σει το ?διο το skroutz σα? ιδ?α και μετ? τα προ??ντα που αυτ? πουλ?ει.

Στο branding ? στο personal branding θα πρ?πει πρ?τα να πουλ?σετε τον ευατ? σα? ? την φ?ρμα σα? και μετ? τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? σα?. Πρ?τα πουλ?νε οι τραγουδιστ?? τη φ?τσα του? και το ?νομα του? και μετ? τη μουσικ? του? και αυτ? μπορε?τε να το διαπιστ?σετε καλ?τερα στην Lady Gaga.

Η Lady Gaga κ?νει τα π?ντα για να τραβ?ξει τα φ?τα τη? δημοσι?τητα? π?νω τη? ?στω και για λ?γα λεπτ? πριν μα? πουλ?σει την μουσικ? τη? και τα τραγο?δια ακ?μα και ?μα για αυτ? χρει?ζεται να τραγουδ?ει και με τον κ?λο!

Η μαζικ? ?κθεση σε χιλι?δε? ?τομα και κ?σμο στο ?ντερνετ και στην μαζικ? ηλεκτρονικ? αγορ? με το ελ?χιστο κ?στο? ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Το ?διο προσπαθο?με να κ?νουμε κ?θε μ?ρα με το SEO και την βελτιστοπο?ηση για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Προσπαθο?με με ?σο το δυνατ?ν μικρ?τερο κ?στο? να προωθ?σουμε τη? ιστοσελ?δα σα? σε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο κ?σμο που ψ?χνει σχετικ? πρ?γματα με τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? που πουλ?τε ηλεκτρονικ?.

5 Αποφ?γετε το remarketing

Με ποσοστ? αποτυχ?α? ?νω του 90%, το remarketing ε?ναι ο καλ?? τρ?πο? για να φαγωθε?τε ηλεκτρονικ? απ? τι? μεγ?λε? διαφημιστικ?? εταιρε?ε? μ?σω του Google Adwords και του δικτ?ου προβαλλ?μενων διαφημ?σεων AdSense.

Παλαι?τερα το σ?στηνα αλλ? επειδ? το remarketing ε?ναι τυφλ? και αδα?? απ? μ?νο του, θα πρ?πει να το αποφ?γετε δια ροπ?λου και να επενδ?σετε τα χρ?ματα σα? στο πραγματικ? SEO και στην πραγματικ? προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? μ?σω του blogging, τη? συγγραφ?? ?ρθρων, τη? δημιουργ?α? περιεχομ?νου, τη? δημιουργ?α? ποιοτικ?ν backlinks με το χ?ρι και ?λλα τ?τοια πρ?γματα.

Η πραγματικ? προ?θηση απ? ανθρ?πινο χ?ρι τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι ο πιο εγγυημ?νο? τρ?πο? για να αυξ?σετε την πελατε?α σα? ηλεκτρονικ?.

6 Προωθ?στε το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα

Ο καλ?τερο? τρ?πο? τη? προ?θηση? του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? παραμ?νει να ε?ναι και απ? ?ποψη κοστολογικ? αλλ? και απ? ?ποψη αποτελεσματικ?τητα? η κατ?ταξη σα? για πολλ?? λ?ξει? και φρ?σει? κλειδι? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το νο?μερο ?να πρ?γμα που μετρ?ει σ?μερα για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι η δημιουργ?α κ?θε μ?να ποιοτικ?ν backlinks απ? ?λλα site προ? την ιστοσελ?δα σα? με το χ?ρι και ?χι με μηχανικ? τρ?πο.

Πριν ?μω? δημιουργ?σετε τα σωστ? και τα κατ?λληλα backlinks θα πρ?πει να ?χετε δημιουργ?σει τι? σωστ?? σελ?δε? προορισμο? για κ?θε λ?ξη κλειδ? που στοχε?ετε και να ?χετε δημιουργ?σει επ?ση? και το κατ?λληλο περιεχ?μενο μ?σα σε αυτ?? τι? σελ?δε?.

Το σωστ? περιεχ?μενο και τα σωστ? ποιοτικ? backlinks ε?ναι αυτ? που θα κ?νουν την διαφορ? και θα οδηγ?σουν την ιστοσελ?δα σα? να περ?σει το κατ?φλι τη? πρ?τη? σελ?δα? των αποτελεσμ?των για δεκ?δε?, εκατοντ?δε? ? χιλι?δε? λ?ξει? κλειδι? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Πολλο? αντιλαμβ?νονται την προ?θηση του eshop ω? μια πονηρι? ? μια θεαματικ? εν?ργεια που θα κ?νει κ?ποιο? ακ?μα ποιο πονηρ?? προγραμματιστ??. ?τσι πιστε?ουν ?τι θα κερδ?σουν με 100 ευρ? το τζ?κερ και βλ?πουν την ?λη διαδικασ?α τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων ω? μια διαδικασ?α παρ?μοια με το στο?χημα.

Και ?μω? συμβα?νει το ακριβ?? αντ?θετο στην πραγματικ?τητα, γιατ? για να αυξ?σετε την πελατειακ? σα? β?ση στο ?ντερνετ θα πρ?πει να βρε?τε μερικο?? πελ?τε? πρ?τα απ? το ?ντερνετ, να του? εξυπηρετ?σετε σωστ? και μετ? αυτο? να σα? συστ?σουν ν?ου? πελ?τε? ? να βρε?τε καινο?ριου?.

Θα πρ?πει δηλαδ? να βρε?τε κ?ποιον πελ?τη μ?σω ?ντερνετ για να εξυπηρετ?σετε για κ?ποια αν?γκη με κ?ποιον τρ?πο ?ναντι αμοιβ??. ?τσι η τελευτα?α συμβουλ? και η πιο σημαντικ? για να αυξ?σετε του? πελ?τε? σα? κατ? 400% ε?ναι:

7 Εξυπηρετ?στε κ?ποιον πελ?τη ηλεκτρονικ?

?μα δεν ?χετε καν?ναν πελ?τη να εξυπηρετ?σετε ακ?μα ε?τε γιατ? ε?στε καινο?ριο μαγαζ?, ε?τε για ?λλου? λ?γου? τ?τε το πρ?το πρ?γμα που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να βρε?τε τον πρ?το πελ?τη για να εξυπηρετ?σετε ?μεσα, προσοχ? ?μω? με ηλεκτρονικ? τρ?πο.

Στην συγκεκριμ?νη περ?πτωση, επειδ? μ?λλον ?χετε κ?ποιο eshop η ηλεκτρονικ? εξυπηρ?τηση περιλαμβ?νει την αγορ? μ?σω του καλαθιο? αγορ?? και ?χι την λ?ψη τηλεφωνικ?? παραγγελ?α?.

?σο πιο καλ?, ευχ?ριστα και αποδοτικ? κ?νετε αυτ?ν το κ?κλο τη? ηλεκτρονικ?? αγορ?? και β?βαια ?σο πιο γρ?γορα, τ?σο πιο πολλο?? πελ?τε? θα αποκτ?σετε.

Η διαδικασ?α ικανοπο?ηση? των αναγκ?ν και των επιθυμι?ν του πελ?τη με κ?θε τρ?πο μ?σω του ?ντερνετ θα πρ?πει να γ?νει το νο?μερο ?να μ?λημα σα? και θα πρ?πει να εστιαστε?τε με ευλ?βεια σε αυτ? σαν να ε?ναι θρησκε?α ? λατρευτικ? τελετ?.

8 Χρησιμοποι?στε μ?νο Woocommerce

Φροντ?στε λοιπ?ν να ?χετε επενδ?σει στην σωστ? εφαρμογ? για eshop που για εμ?να ε?ναι το Woocommerce?και να ?χετε επιλ?ξει μια ?μπειρη εταιρε?α κατασκευ?? ιστοσελ?δων που ασχολε?ται παρ?λληλα και με την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? και ?χει αποδεδειγμ?να αποτελ?σματα.

Το woocommerce ?χει το 51% των εγκαταστ?σεων σ?μερα των eshop σε ?λο τον κ?σμο γιατ? ε?ναι ?σω? το πιο ε?χρηστο και το πιο φιλικ? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? eshop και π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων εγκαταλε?πουν τα παραδοσιακ? custom eshop του? για να χρησιμοποι?σουν την τεχνολογ?α που χρησιμοποιε? το Woocommerce.

Η λ?θο? επιλογ? τη? πλατφ?ρμα? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου σ?μερα ευθ?νεται εκ των πραγμ?των για το μεγαλ?τερο ποσοστ? αποτυχ?α? εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? και δεν θα πρ?πει να κ?νετε αυτ? το λ?θο?, ειδικ? ?μα ε?στε στην αρχ? τη? κατασκευ?? του eshop σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για του? πελ?τε? απ? το ?ντερνετ:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍