ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ANEVASETE-KAINOURIA-ISTOSELIDA-GOOGLE-1

Πω? να ανεβ?σετε μια καινο?ρια ιστοσελ?δα στη Google

Η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι μια χρονοβ?ρα διαδικασ?α και μπορε? να κρατ?σει απ? 1 ?ω? και 12 μ?νε? απ? την στιγμ? που θα αρχ?σετε να κ?νετε SEO και προ?θηση στην ιστοσελ?δα σα?.

?μω?, ?μα γ?νει σωστ? ?σο καινο?ρια και ν?α ε?ναι η ιστοσελ?δα σα?, τα αποτελ?σματα θα ε?ναι μακροπρ?θεσμα και δ?σκολα θα μπορ?σουν ?λλε? ιστοσελ?δε? να σα? ανταγωνιστο?ν.

Για αυτ?, για να σα? γλιτ?σω χρ?νο, κ?πο, χρ?ματα και απ? την ψυχολογικ? απογο?τευση, σκ?φτηκα να γρ?ψω αυτ?ν τον μικρ? οδηγ? με μικρ? βηματ?κια που μπορο?ν να ακολουθ?σουν ?λοι ασχ?τω? γν?σεω? SEO και προ?θηση? ιστοσελ?δων.

?μα λοιπ?ν ?χετε μια ιστοσελ?δα που ε?ναι του κουτιο?, θα πρ?πει να ρ?ξετε μια ματι? στον παρακ?τω οδηγ? για να δε?τε τι θα πρ?πει να κ?νετε απ? την ημ?ρα ?να που ?χει βγει το site σα? live.

1. Β?μα Πρ?το: Αναζ?τηση Keywords

Ο σημαντικ?τερο? λ?γο? που δεν αναβα?νει το site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ενδεχομ?νω? επειδ? διαλ?ξατε λανθασμ?νε? λ?ξει? κλειδι? ? συν?θω? επειδ? δεν ?χετε διαλ?ξει καθ?λου λ?ξει? κλειδι?.? Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ουσιαστικ? οι ?ροι για του? οπο?ου? επιθυμε?τε την κατ?ταξ? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ε?ναι οι λ?ξει? που χρησιμοποιο?ν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? για να σα? βρο?νε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στη Google.

Η μεγαλ?τερη παραν?ηση στο SEO και ειδικ? στην αρχ? ε?ναι ο ανταγωνισμ?? στι? λ?ξει? κλειδι?. Α? δο?με λοιπ?ν πω? μπορε? να προσδιοριστε? ο ανταγωνισμ?? στι? λ?ξει? κλειδι? ? στο keyword competition ? keyword difficulty.

Θα κατηγοριοποι?σουμε τον ανταγωνισμ? στι? λ?ξει? κλειδι? σε 6 βασικ?? κατηγορ?ε?:

  • Super Easy Keywords: Τα κορυφα?α 10 αποτελ?σματα δεν ?χουν καμ?α on-Page βελτιστοπο?ηση για τα keywords και δεν ε?ναι ισχυρ? sites.
  • Easy Keywords: Στο top 10 υπ?ρχουν ιστοσελ?δε? με κ?ποια on page βελτιστοπο?ηση αλλ? δεν ε?ναι Authority sites ?πω? η Wikipedia.
  • Relatively Easy Keywords: Τα 10 κορυφα?α αποτελ?σματα ?χουν ?λα βελτιστοποιηθε? για τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?, αλλ? δεν ε?ναι καν?να του? Authority site.
  • Medium Keywords: Tα 10 πρ?τα ?χουν πλ?ρη on-Page βελτιστοπο?ηση και υπ?ρχουν τουλ?χιστον ?να ? δ?ο Authority Sites.
  • Hard Keywords:? Το top 10 ?χει τουλ?χιστον 3 Authority sites τα οπο?α ε?ναι βελτιστοποιημ?να και ?χουν ?να σωστ? και ισορροπημ?νο backlink profile.
  • Very Hard Keywords: Τα πρ?τα δ?κα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στην Google ?χουν τουλ?χιστον 6 Authority sites που ε?ναι βελτιστοποιημ?να τ?σο σε επ?πεδο εντ?? σελ?δα? ?σο και σε επ?πεδο εκτ?? σελ?δα?.

Τ?ρα, ?μα δεν βγ?ζετε χρ?ματα απ? την ιστοσελ?δα σα? ? δεν μπορε?τε να ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, τ?τε μ?λλον ?χετε κ?νει τα παρακ?τω μοιρα?α λ?θη στην επιλογ? των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν: (keywords)

  • ?χετε επιλ?ξει λ?ξει? κλειδι? που δεν θα μπορ?σετε να πι?σετε ποτ?
  • ?χετε επιλ?ξει λ?ξει? κλειδι? που ?χουν πολ? μικρ? ? ελ?χιστο ?γκο αναζ?τηση? (κ?τω απ? 100 αναζητ?σει? τον μ?να)
  • Οι λ?ξει? κλειδι? που ?χετε επιλ?ξει δεν αν?κουν στην κατηγορ?α των money keywords.
  • ?χετε π?σει σε ?λα τα παραπ?νω μοιρα?α λ?θη μαζ?.

Ε?ν λοιπ?ν ?χετε επιλ?ξει μια λ?ξη κλειδ? με καθ?λου πρ?θεση αγορ??, χαμηλ? ?γκο αναζητ?σεων και υψηλ? ανταγωνισμ?, δεν θα βγ?λετε ποτ? χρ?ματα απ? το site σα?. Η ε?ρεση των σωστ?ν λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι το Α και το Ω στο SEO.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να μ?θετε να κ?νετε σωστ? αναζ?τηση και ε?ρεση των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ?λλο.

Το επ?μενο πρ?γμα που θα πρ?πει να ?χετε στο μυαλ? σα? ε?ναι να μπορ?σετε να χτ?σετε το site σα? με β?ση τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? γιατ? απλο?στατα το SEO ξεκιν?ει απ? το Web Design.

Το στ?σιμο τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να γ?νει με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?.

2. Β?μα Δε?τερο: Web 2.0 Sites

Για κ?θε ν?ο site που ξεκιν?τε και θ?λετε να ανεβ?σετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, καλ? θα ?ταν να χτ?σετε μερικ? Web 2.0 sites ?πω? blogger, tumbler, wordpress.com με μερικ? μοναδικ? ?ρθρα και να τα αφ?σετε να ωριμ?σουν.

?ταν ο ανταγωνισμ?? ε?ναι σχετικ? μικρ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, 10 Web 2.0 sites ε?ναι αρκετ?. ?μα ε?ναι μεγαλ?τερο? ο ανταγωνισμ??, θα χρειαστε?τε περισσ?τερα Web 2.0 απ? 20 και π?νω, οπ?τε και θα πρ?πει να στρωθε?τε στη δουλει?.

Κ?θε 15 ημ?ρε? ? κ?θε εβδομ?δα καλ? θα ?ταν να προσθ?τετε ακ?μα ?να ?ρθρο σε ?λα αυτ? τα Web 2.0 blogs για να υπ?ρχει μια ?νοδο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Τα ?ρθρα θα πρ?πει να ε?ναι μοναδικ? και καλογραμμ?να για τον κ?σμο που θα τα διαβ?σει.

Μην ξεχ?σετε να συνδ?σετε με τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? τα Web 2.0 με την ιστοσελ?δα σα? και τι? σωστ?? σελ?δε? προορισμο?.

Οι Web 2.0 πλατφ?ρμε? παρ?χουν και dofollow αλλ? και nofollow ?ρθρα και αυτ? ε?ναι υγι?? να υπ?ρχει.

3. Β?μα Τρ?το: Ποικιλομορφ?α (διασπορ?) και ταχ?τητα δημιουργ?α? των backlinks

Μετ? το χτ?σιμο των Web 2.0 που ε?ναι και ο ευκολ?τερο? τρ?πο? για να κερδ?σετε γρ?γορα μερικ? backlinks, θα χρειαστε?τε την δημιουργ?α backlinks με σταθερ? ταχ?τητα και διασπορ?. Θα πρ?πει κ?θε εβδομ?δα να δημιουργε?τε σταθερ? backlinks ?στω και κακ?? ποι?τητα? ?στε να φα?νεται ?τι ?χετε μια φυσικ? δημιουργ?α backlink.

Καλ? θα ?ταν να βρε?τε κ?ποια υπηρεσ?α SEO που μπορε? να σα? δ?σει μερικ? backlinks κ?θε εβδομ?δα ? κ?θε μ?να που να ε?ναι του παρακ?τω ε?δου?:

– Social Bookmarks
– Social Network
– Article Submission
– Blog Comments

Β?βαια μπορε?τε και μ?νοι σα? να κ?νετε κοινοποι?σει? στα social media, να κ?νετε social bookmarks αλλ? και να αφ?σετε κ?ποια σχ?λια σε blogs.

Τ?λο?, μπορε?τε να γρ?ψετε μερικ? ?ρθρα σε forum ? να δημοσιε?σετε σε τρ?τα site ε?τε δωρε?ν ε?τε επ? πληρωμ? κ?ποια guest posts.

4. Β?μα Τ?ταρτο: Κ?ντε backlinks στα Web 2.0 sites

Τα Web 2.0 sites δεν τα παρατ?με και τα χρησιμοποιο?με ξαν? και ξαν?, γιατ? στον χ?ρο του SEO ?πω? και στην ζαχαροπλαστικ?, τ?ποτα δεν πετι?ται και τ?ποτα δεν π?ει χαμ?νο και αυτ? β?λτε το καλ? στο μυαλ? σα?.

Θα πρ?πει σιγ? σιγ? να αρχ?σετε να χτ?ζετε μερικ? backlinks προ? τα Web 2.0 που ?χετε δημιουργ?σει, ε?τε απ? ?λλα Web 2.0 sites ε?τε απ? τι? παραπ?νω πηγ??:

– Social Bookmarks
– Social Network
– Article Submission
– Blog Comments

Θα πρ?πει και εδ? η δημιουργ?α των backlinks να γ?νει με σταθερ? τρ?πο σε εβδομαδια?α β?ση και να αποφ?γουμε τι? διακυμ?νσει?. Καλ? θα ?ταν το χτ?σιμο των backlinks να ξεκιν?σει αργ? στην αρχ? και μετ? να επιταχ?νετε το β?μα σα?, χτ?ζοντα? τον πρ?το μ?να λ?γα και του? επ?μενου? μ?νε? ?λο και περισσ?τερα.

Επικεντρωθε?τε στα contextual backlinks, σε αυτ? δηλαδ? που ε?ναι μ?σα στο κε?μενο τη? σελ?δα? και ?χι σε footer links ? σε spam links κτλ.

Συν?θω? θα χρειαστο?με 500 contextual backlinks για κ?θε Web 2.0 του? πρ?του? 3 μ?νε? ?στε να δο?με κ?ποιο αποτ?λεσμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

5. Β?μα Π?μπτο: Δημιουργ?στε Προφ?λ και 301 shorteners

Αυτ? μπορε? να ακο?γεται λ?γο περ?εργο και λ?γο blackhat SEO για πολλο?? αλλ? δεν ε?ναι.

Γιατ? ?πω? αν?φερα και προηγουμ?νω?, μετρ?ει το συνολικ? backlink profile που ?χουμε στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και αναγκαστικ? θα π?ρουμε και ποιοτικ? backlinks αλλ? και backlinks που δεν ε?ναι και τ?σο καλ? και στην πορε?α θα χ?σουμε και καλ? αλλ? και κακ? backlinks.

?σο πιο δ?σκολη ε?ναι η λ?ξη κλειδ? και ?σο πιο μεγ?λο? ο ανταγωνισμ??, τ?σο πιο πολλ? backlinks θα χρειαστο?με τα οπο?α να δε?χνουν και στο site μα? αλλ? και στα backlinks που ?χουμε δημιουργ?σει και συγκεκριμ?να να δε?χνουν στα Web 2.0 sites.

Θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε 10 τουλ?χιστον προφ?λ σε δι?φορα sites -προσωπικ? ?χω π?νω απ? 350 προφ?λ σε social media sites και δι?φορα sites κλαδικ? και μη-. Κατ?πιν θα πρ?πει να χρησιμοποι?σουμε μερικ? URL Shorteners τα οπο?α θα τα β?λουμε να δε?χνουν στα Web 2.0 που ?χουμε δημιουργ?σει.

Παρ?λληλα, θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε μερικ?? εκατοντ?δε? backlinks στα προφ?λ που ?χουμε δημιουργ?σει και ?μα χρει?ζεται να συνεχ?σουμε να ανο?γουμε και ?λλα Web 2.0 μ?χρι να φτ?σουμε στο επιθυμητ? αποτ?λεσμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

6. Β?μα ?κτο: Private Blogging Network ? Pulbic Blogging Network (PBN)

?μα δεν γνωρ?ζετε τι ε?ναι το PBN, μπορε?τε να διαβ?σετε το προηγο?μενο ?ρθρο μου: Πω? να ανεβε?τε στη Google με το δικ? σα? blog network χωρ?? να τιμωρηθε?τε!

Πολλο? ?χουν παρεξηγ?σει την ?ννοια του Private Blogging Network ?μω? ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? και τα μ?σα ενημ?ρωση? ακ?μα και η ?δια η Google διαθ?τουν ηθελημ?να ? ?θελα του? το δικ? του? PBN, δημ?σιο ? ιδιωτικ?.

Και αυτ? ε?ναι η αλ?θεια. Το μαχα?ρι κ?βει ψωμ?, ?μω? μπορε? να κ?ψει και ?λλα πρ?γματα και να γ?νει φονικ? ?πλο.

Το θ?μα ε?ναι ?τι γενικ? μιλ?ντα? χρει?ζεστε τη δ?ναμη των PBNs ε?τε να δημοσιε?σετε εσε?? ?ρθρα σε εφημερ?δε? και περιοδικ? που αποτελο?ν δημ?σια PBNs και ?χουν μεγ?λο κ?στο?, ε?τε να δημιουργ?σετε το δικ? σα? PBN με τα δικ? σα? site δορυφ?ρου?, με διαφορετικ? θ?ματα (templates), σε διαφορετικ? hosting και με διαφορετικ? και μοναδικ? περιεχ?μενο ?μα γ?νεται.

Πριν ξοδ?ψετε λοιπ?ν χρ?ματα σε κ?ποιο PBN, γιατ? ε?ναι ?ντω? κοστοβ?ρα διαδικασ?α, θα πρ?πει να ?χετε ?δη εξαντλ?σει την δημιουργ?α των Web 2.0 και να ?χετε φτι?ξει αρκετ?, π?νω απ? 40 νομ?ζω ε?ναι αρκετ?.

Μετ? θα πρ?πει να κ?νετε τον σχεδιασμ? σα? και να συνδυ?σετε guest posting σε 10 τουλ?χιστον δημ?σια PBNs και να δημιουργ?σετε και το δικ? σα? PBN που θα πρ?πει να ?χει τουλ?χιστον 10 ?ω? 20 ανεξ?ρτητα sites.

Θυμηθε?τε ?τι χρει?ζεστε την διασπορ? των συνδ?σμων που θα κερδ?σετε και απ? τα δημ?σια PBN αλλ? και απ? τα ιδιωτικ?.

7. Β?μα ?βδομο: Αξιολογ?στε την κατ?σταση και επαναλ?βετε ξαν?

Τα παραπ?νω 6 β?ματα ε?ναι τα τυπικ? β?ματα για που θα πρ?πει να κ?νετε στην εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση που ευθ?νεται για το 80% τη? κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Αν?λογα με το μ?γεθο? του ανταγωνισμο? των λ?ξεων κλειδι?ν που ?χετε επιλ?ξει, αν?λογο? θα ε?ναι και ο χρ?νο? αλλ? και ο κ?πο?, η δουλει? που θα πρ?πει να κ?νετε για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?μα ?λα τα παραπ?νω σα? φα?νονται βουν?, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να ζητ?σετε την συνδρομ? μια? ?μπειρη? εταιρε?α? SEO σαν τη δικ? μα?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO για ν?α site:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε σ?μερα μια προσφορ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍