ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με την υπηρεσ?α Portal SEO Review

Για ?λου? εσ?? που ?χετε ?να τερ?στιο site ? ?να Portal ? μεγ?λο blog στο ?ντερνετ, η υπηρεσ?α Portal SEO Review ε?ναι για σα? απ? ?λε? τι? υπηρεσ?ε? SEO που προσφ?ρουμε.

Portal SEO Review: η πιο εκτεταμ?νη υπηρεσ?α SEO

Εκτ?? απ? ?λη την αρχικ? αξιολ?γηση του Site σα?, θα αναλ?βουμε την συνολικ? δι?ρθωση και βελτιστοπο?ηση του για να αυξ?σουμε την ορατ?τητα του στη Google και να αυξ?σουμε τι? πωλ?σει? και τα ?σοδα του site σα?.

Αναλυτικ? οι υπηρεσ?ε? που θα λ?βετε ε?ναι οι παρακ?τω:

 • A Conversion Review and a
 • Google Analytics Goals setup

Θα ξεκιν?σουμε με λεπτομερ? SEO analysis του site σα?

Οι σε β?θο? SEO αναλ?σει? μα? προσφ?ρουν συστ?σει? και βελτι?σει? στα παρακ?τω:

 • User experience optimization
 • Best content practices
 • Social media use
 • Template code improvements
 • General SEO issues
 • Site speed enhancements
 • Some conversion rate optimization

?λα γ?νονται απ? το ειδικ? προσωπικ? μα? και του? ειδικο?? SEO.

Θα λ?βετε μια βαθι?? Conversion Review και αν?λυση μετατροπ?ν

Θα αναλ?σουμε τι? σημεριν?? τακτικ?? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?, να ?χετε ?δη. Θα αναζητ?σουμε το τι ζητ?νε οι επισκ?πτε? απ? το site σα? σ?μερα και θα αναλ?σουμε την συμπεριφορ? χρηστ?ν και επισκεπτ?ν. Συγκεκριμ?να θα ρυθμ?σουμε ?λα τα παρακ?τω:

 • Landing pages
 • Checkout process
 • Sales funnel
 • Call-to-actions
 • Any other element on your site
 • Google Analytics
 • Social media
 • Newsletters

Η διαδικασ?α την μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε? ε?ναι η βασικ? διαδικασ?α μ?ρκετινγκ και πωλ?σεων κ?θε επιχε?ρηση? ηλεκτρονικ?? ? φυσικ??. Κ?θε site ε?ναι και μια επιχε?ρηση και θα πρ?πει να βασ?ζεται η λειτουργ?α του στι? βασικ?? αρχ?? τη? τ?χνη? και τη? επιστ?μη? του μ?ρκετινγκ και του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

Αγορ?στε την υπηρεσ?α Portal SEO Review

Ζητ?στε Προσφορ?

 • Αν?λυση αγορ?? στ?χου στο ?ντερνετ
 • ?ρευση ανταγωνιστικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν
 • Βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα? με 3 ομ?δε? λ?ξεων κλειδι?ν
 • Εγκατ?σταση SEO πρ?σθετων ( WordPress SEO, Google Analytics, W3 TOTAL CACHE)
 • Βελτιστοπο?ηση προ??ντων και εικ?νων
 • Συνολικ? στρατηγικ? traffic και μ?ρκετινγκ

Επιστημονικ? στοχοθ?τηση με Google Analytics Goals

SEO-GOOGLE

Το να το κ?νετε μ?νοι σα? ε?ναι αρκετ? δ?σκολο γιατ? απαιτο?νται βαθι?? γν?σει? του ?ντερνετ και του μ?ρκετινγκ.Το σημαντικ?τερο ?λων ?μω? ε?ναι η βελτιστοπο?ηση ?λων και η εστ?αση σε ?να βασικ? στ?χο που μπορε? να ?χει το site σα?, ε?τε αυτ? λ?γεται σελ?δα πωλ?σεων ? σελ?δα εγγραφ?ν στο email newsletter, ? οτιδ?ποτε ?λλο.

Το ξ?ρω τα Google Analytics δεν ε?ναι πυρηνικ? φυσικ?, αν και μοι?ζουν αρκετ? με αυτ?ν! Το σημαντικ?τερο ?λων στα Google Analytics ε?ναι να θ?σετε στ?χου? μετρ?σιμου? για τη βιωσιμ?τητα του site και τη? επιχε?ρησ?? σα?.

Η βελτιστοπο?ηση του Google Analytics μπορε? να ε?ναι και πανε?κολη, μπορε? και να αποδειχθε? καταστροφικ? ? εντελ?? χ?σιμο χρ?νου ε?ν δεν καταλαβα?νετε πω? λειτουργε? το ?ντερνετ traffic γενικ?, απ? που προ?ρχονται οι επισκ?ψει? στο site σα? και τι χρει?ζεται για να τι? αυξ?σετε!

Το Portal SEO Review ε?ναι η ιδανικ? λ?ση για κ?θε μεγ?λο επαγγελματικ? site. Με π?νω απ? 16 χρ?νια εμπειρ?α στο μ?ρκετινγκ, η ομ?δα ειδικ?ν SEO θα σα? δ?σει τα φ?τα τη? και θα δε?τε μεγ?λη διαφορ? στα αποτελ?σματα πριν και μετ? και στη Google, αλλ? και στι? πωλ?σει?!

Δε?τε τι λ?νε οι πελ?τε? μα? για τι? SEO υπηρεσ?ε? μα?:

“Ξαφνικ? βγ?κα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για τα φωτοτυπικ? μηχαν?ματα Ricoh και ?ρχισαν να με πα?ρνουν πελ?τε? τηλ?φωνο απ? ?λη την Ελλ?δα μ?σα σε μερικο?? μ?νε?. ?χω ?δη κ?νει αρκετ?? πωλ?σει? απ? το τηλ?φωνο! ?να χρ?νο πριν αυτ? μου φαιν?τανε αδιαν?ητο! Στην αρχ? αισθ?νθηκα αμ?χανα, ?μω? το καλ? με τη Google ε?ναι ?τι ?σοι πελ?τε? με βρ?κανε απ? τη Google αγορ?σανε μετρητο??, καν?να? δεν ?κανε παζ?ρι, εν? ?τανε οι πιο γρ?γορε? και πιο ε?κολε? πωλ?σει? που ?κανα ποτ?.

Σ?ντομα μετ? τα φωτοτυπικ?, ?ρθε και η σειρ? των ταμειακ?ν μηχαν?ν και των συρταρι?ν! Απ? ?να μικρ? μαγαζ?κι στη Λ?ρισα κατ?ληξα να γ?νω ?να? προμηθευτ?? μεταχειρισμ?νων φωτοτυπικ?ν μηχανημ?των πανελλ?νια? εμβ?λεια?!” ?ρη? Κλε?τση?, Λ?ρισα Φωτοτυπικ? Ricoh (πακ?το SEO Review)

“Ο μ?γο? του SEO, ?τσι θα μπορο?σαν χαρακτηρ?σω το Γι?ννη Διβρ?μη και θα ?ταν και λ?γο. ?λλο να στο λ?νε και ?λλο να το βλ?πει? να συμβα?νει. Γι?ννη σε ευχαριστ? απ? καρδι??, ?χι μ?νο για το απ?στευτο site που μου ?φτιαξε? και τα πρ?γματα που ?μαθα απ? σ?να, αλλ? και για το ?τι δ?νει? δωρε?ν μ?σα απ? τα μαθ?ματα στο site σου ?λε? τι? γν?σει? και την εμπειρ?α σου. Πραγματικ? η δουλει? σου ξεχωρ?ζει !!!” Κ?στα? Καν?ρη?, Ηρ?κλειο Κρ?τη? (Πακ?το WordPress SEO Redesign)

Δε?τε ?λλε? υπηρεσ?ε? SEO:

?μα ?χετε wordpress e-shop ? κ?ποιο ?λλο site και θ?λετε να το μεταφ?ρετε σε WordPress, τ?τε θα πρ?πει να επιλ?ξετε ?να απ? τα ?λλα πακ?τα υπηρεσι?ν SEO που ?χουμε.

To πακ?το SEO Review προσφ?ρει εκτ?? απ? βελτιστοπο?ηση SEO για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, και γενικ? βελτ?ωση του μ?ρκετινγκ και των πωλ?σεων τη? επιχε?ρηση? σα?.

 

Αγορ?στε την υπηρεσ?α Portal SEO Review

Ζητ?στε Προσφορ?

 • Αν?λυση αγορ?? στ?χου στο ?ντερνετ
 • ?ρευση ανταγωνιστικ?ν λ?ξεων κλειδι?ν
 • Βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα? με 3 ομ?δε? λ?ξεων κλειδι?ν
 • Εγκατ?σταση SEO πρ?σθετων ( WordPress SEO, Google Analytics, W3 TOTAL CACHE)
 • Βελτιστοπο?ηση προ??ντων και εικ?νων
 • Συνολικ? στρατηγικ? traffic και μ?ρκετινγκ

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍