ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΛΥΤΕΡΟ-ESHOP

Ποιο ε?ναι το καλ?τερο e-shop;

Χθε?, το ?φερε η συζ?τηση τρει? φ?λοι και συνεργ?τε? απ? Αθ?να να με ρωτ?σουν ποιο ε?ναι το καλ?τερο e-shop στο ?ντερνετ. Ο κ?θε ?να? απ? του? τρει? ε?χε και την δικ? του ?ποψη, ?πω? ε?χε αυτ? διαμορφωθε? απ? τι? γν?σει? και την εμπειρ?α του καθεν??.

Κ?θε ?ποψη ε?ναι σεβαστ? και δεν την κατακρ?νουμε, αλλ? θα πρ?πει να απαντ?σουμε στο ε?λογο ερ?τημα ” Ποιο ε?ναι το καλ?τερο e-shop; ” αντικειμενικ?.

?μω? υπ?ρχουν χ?λιε? απ?ψει? στο θ?μα καλ?τερο e-shop, μια για κ?θε ?ναν που επισκ?πτεται το e-shop μα?.

?μα θ?λετε πραγματικ? να μ?θετε ποιο ε?ναι το καλ?τερο e-shop σ?μερα, διαβ?στε παρακ?τω.

?να E-shop τρει? απ?ψει?

Ο πρ?το? φ?λο? μ?λι? ε?χε φτι?ξει το πρ?το του e-shop σε custom web design και ανακ?λυψε ?τι υστερε? κατ? πολ? απ? τα WordPress e-shop σε λειτουργικ?τητα, σε συμβατ?τητα με τι? online πληρωμ?? και το σημαντικ?τερο ?λων σε SEO!

Η ?ποψη του ?τανε να π?με σε ?να WordPress Woocommerce ηλεκτρονικ? κατ?στημα με πιασ?ρικο design, με πλο?σιο γραφικ?, με slider και πολλ? πρ?γματα για να μοι?ζουμε τα τερ?στια e-shop του ανταγωνισμο?.

Ε?ναι ?μω? αυτ? η εικ?να, η εικ?να απ? το καλ?τερο e-shop;

Ο δε?τερο? φ?λο?, web designer και αυτ??, μ?λι? ε?χε ?ναν ν?ο πελ?τη στα σκαρι? για e-shop. Ο πελ?τη? ?θελε το e-shop να ?χει κ?τι εξεζητημ?νο για να καταπλ?ττει τα πλ?θη μ?λι? θα το βλ?πουν. Με ?να τρυκ δηλαδ? να ξεχωρ?ζει απ? τον ανταγωνισμ?. Αυτ? το φαιν?μενο ?μπρα κατ?μπρα, το ?χω συναντ?σει πολλ?? φορ?? στο παρελθ?ν στου? πρωτ?ρηδε? του ?ντερνετ.

Η ερ?τηση ε?ναι ποιο ε?ναι το καλ?τερο e-shop και η απ?ντηση ε?ναι το επ?μενο που θα φτι?ξει? με τη λογικ? ?τι η εξ?σκηση κ?νει τον μ?στορα. ?ρα το μαγικ? τρυκ θα πρ?πει να επαναληφθε? πολλ?? φορ?? για να γ?νει πραγματικ? μαγικ?.

Και γω την πρ?τη φορ? που ε?δα το WordPress το 2003 αναρωτ?θηκα πω? αυτ? θα συνεργαστε? με τα στατικ? HTML site που φτι?χναμε σε dreamweaver. Μ?χρι να καταλ?βω τη χρησιμ?τητα και τι? δυνατ?τητε? του π?ρασαν 10 χρ?νια!

10 χρ?νια περ?που αναρωτι?μουνα ?μα ?τανε καλ? επιλογ? το WordPress για να φτι?ξω το site μου! Ε?χα και τ?ψει? μ?λιστα και δεν ?ξερα ?μα ?μουνα σε σωστ? δρ?μο, αλλ? δεν ε?χα και ?λλη επιλογ?. Με τι θα μπορο?σα να αντικαταστ?σω το WordPress blog μου;

Ο τρ?το? φ?λο? και ο πιο ?μπειρο? στο Web Design, διατηρε? ιδι?κτητο vps web server και ?χει στ?σει σε custom περιβ?λλον ?να ecommerce store. Γνωρ?ζει πολ? περισσ?τερα για το θ?μα ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και e-shop και ?ντω? ?τανε αυτ?? που ?τανε πιο υποψιασμ?νο? απ? ?λου? του? ?λλου?. Στην ερ?τηση που μου ?κανε ποιο ε?ναι το καλ?τερο e-shop, απ?ντησε μ?νο? του για το τι θα απαντο?σα εγ?.

Η απ?ντηση που ?δωσε ?ταν:

Καλ? το ξ?ρω ποιο πιστε?ει? εσ? Γι?ννη ?τι ε?ναι το καλ?τερο e-shop. Απ? ?ποψη SEO ε?ναι αυτ? που βγα?νει πρ?το στη Google, ε?ναι πολ? γρ?γορο και απλ? και ?χει το μεγαλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν απ? επισκ?πτη σε πελ?τη, σε σ?γκριση με ?λα τα ?λλα e-shop.

 

Μου ?ρεσε που μ?ντεψε την απ?ντηση μου ? την βασικ? φιλοσοφ?α απ?ντηση? για το τι ε?ναι το καλ?τερο e-shop. Επ?ση?, του ?ρεσε που τα βλ?πω ?λα απ? την σκοπι? του SEO και τη? αποτελεσματικ?τητα? ? αποδοτικ?τητα? προ? τον τελικ? χρ?στη.

Ε?μαι απ? τη φ?ση μου αποδοτικ?? και μου αρ?σει π?ντα να κ?νω κ?τι. Με ?λλα λ?για π?ντα αναρωτι?μαι πω? μπορε? κ?τι να γ?νει καλ?τερο;

Τελικ? ποιο ε?ναι το καλ?τερο e-shop;

?μα θ?λετε να μ?θετε διαβ?στε παρακ?τω.

Τα χαρακτηριστικ? του καλ?τερου e-shop

Ο λ?γο? που γρ?φω αυτ? το ?ρθρο ε?ναι διπλ??.

Πρ?τα για να μην χρειαστε? να πε?σω του? τρει? παραπ?νω φ?λου? μου να ακολουθ?σουν τι? συμβουλ?? μου και να ακο?σουν αυτ? που του? λ?ω εγ? για να γλιτ?σουμε πολ? χρ?νο και κ?πο και να τελει?σουμε με τα e-shop μια ?ρα αρχ?τερα.

Δε?τερον, για να σα? δ?σω ποια πιστε?ω ε?ναι η σωστ? ?ποψη για να φτι?ξουμε ?να σωστ?, επαγγελματικ? e-shop που να ?χει ω? β?ση τον πελ?τη και το τι θ?λει ο πελ?τη? και ?χι το τι θ?λουμε εμε??.

Εδ? σα? δ?νω μερικ? απ? τα χαρακτηριστικ? του καλ?τερου e-shop.

 • Να ε?ναι φτιαγμ?νο σε Woocommerce.
 • Να ?χει ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερα plugins.
 • Να ?χει λευκ? background.
 • Να μπορε?? να αγορ?σει? με ?να κλικ, δ?ο το πολ?.
 • Να ?χει ?λου? του? τρ?που? πληρωμ??.
 • Να ε?ναι στημ?νο στι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι?.
 • Να φορτ?νει σε 1 δευτερ?λεπτο. Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα?. Η amazon χ?νει για κ?θε δ?κατο του δευτερολ?πτου ταχ?τητα? φ?ρτωση? το 1% του τζ?ρου. 4 δευτερ?λεπτα καθυστ?ρηση στη φ?ρτωση και ?χετε χ?σει το 40% του τζ?ρου σα?!
 • Να ?χει blog.
 • Να ?χει ολοκλ?ρωσ? με ?λα τα social media.
 • Να μπορε? να αφ?σει ο πελ?τε? τι? κριτικ?? και τα σχ?λια του για το προ??ν και την εμπειρ?α του.
 • Να ?χει φιλοξεν?α στην Ελλ?δα σε NginX servers, ελληνικ? IP και ε?κολο domain name με τη λ?ξη κλειδ? μ?σα.
 • Να ?χει επαγγελματικ? WordPress Theme. Τα επαγγελματικ? WordPress Themes για e-commerce ε?ναι συγκεκριμ?να. Το λ?ω για να μην ψ?χνεστε στο δι?στημα και να ακο?τε την παραπληροφ?ρηση.
 • Να ε?ναι προσαρμοσμ?νο για κινητ?.
 • Να ?χει email list και να υποστηρ?ζεται απ? την Aweber για το email marketing.

Ξεκιν?στε απ? σ?μερα την λ?στα ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ. Μην καθυστερε?τε ο?τε μια μ?ρα. Μπορε?τε να ξεκιν?σετε για τον πρ?το μ?να με 1 ευρ? στην Aweber! Δεν ε?ναι που θα π?ρω προμ?θεια απ? την aweber, αλλ? ε?ναι πολ? σημαντικ? να επικοινωνε?τε μαζικ? με τον τελικ? πελ?τη. Πω? θα το κ?νετε αλλι??;

Καλ?τερο e-shop και SEO

Δεν θα αφ?σω το SEO απ?ξω και ?τσι θα πρ?πει να ξ?ρω απ? πριν τι θα κ?νω με την αγορ? στ?χο μου και το ηλεκτρονικ? μου κατ?στημα.

Απ? πριν πρ?πει να ?χω καταστρ?σει ?να γραπτ? πλ?νο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ για το που πρ?πει να κινηθ? και να ?χω θ?σει του? στ?χου? μου.

Αυτο?? του? στ?χου? θα πρ?πει να του? μεταφ?ρω στο Google analytics ω? google analytics goals.

Οι στ?χοι απ? ?ποψη SEO θα πρ?πει να ε?ναι συγκεκριμ?νοι:

 • Π?σο επισκ?ψιμ?τητα θα ?χω το μ?να και τη μ?ρα. Για αρχ? χρει?ζομαι τουλ?χιστον 100 επισκ?ψει? τη μ?ρα.
 • Π?σε? πωλ?σει? θα κ?νω τη μ?ρα και το μ?να. Χρει?ζομαι τουλ?χιστον μια π?ληση την ημ?ρα για να κρατι?ται το ενδιαφ?ρον μου ζωνταν?. Αν?λογα β?βαια και με το προ??ν, την αγορ?, τι? τιμ??.
 • Π?σε? εγγραφ?? στη λ?στα μου θα κ?νω τη μ?ρα και το μ?να. Θ?λω για παρ?δειγμα 3 εγγραφ?? συνδρομητ?ν περ?που την ημ?ρα για να ?χω 100 ν?ου? συνδρομητ?? κ?θε μ?να στη λ?στα μου. Το χτ?σιμο μια? μεγ?λη? λ?στα? συνδρομητ?ν ε?ναι υποχρεωτικ? και ?χι προαιρετικ?. Το 93% των πωλ?σεων προ?ρχεται απ? το email marketing.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στι? υπηρεσ?ε? SEO.

Σημαντικ? ε?ναι να καταλ?βετε ?τι το e-shop σα? το κ?νετε να τρ?χει εσε?? οι ?διοι και ?χι εγ?. Μην ε?στε αφελ??, π?σα e-shop θα μπορο?σα να λειτουργ?σω ω? ?τομο το μ?να; Και με ποιο ?φελο?;

Επ?ση?, ?μα δεν μ?θετε πω? να λειτουργε?τε πετυχημ?να το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα μ?νοι σα?, τ?τε ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολο να πετ?χετε στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο.

?μα αισθ?νεστε ?τι δεν ?χετε τι? γν?σει? και τι? δυνατ?τητε? να αλλ?ξετε ?να προ??ν μ?νοι σα?, καλ?τερα να μην το επιχειρ?σετε ?μα δεν θ?λετε να μ?θετε πω? γ?νεται.

Τι πρ?πει να αποφ?γω σε ?να ecommerce store

Τ?ρα θα πρ?πει να σα? πω και τι πρ?πει να αποφ?γω σε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα, ?μα θ?λω αυτ? να πετ?χει και να ?χει τη μεγαλ?τερη δυνατ? απ?δοση.

?ταν λ?με τη μεγαλ?τερη δυνατ? απ?δοση εννο?, το π?σα λεφτ? θα μου βγ?ζει το μ?να. Υπ?ρχουν e-shop που βγ?ζουν 10 και 15 χιλι?δε? ευρ? το μ?να ?σω? και παραπ?νω. Το θ?μα ε?ναι να κ?νετε και εσε?? ?να τ?τοιο ηλεκτρονικ? κατ?στημα.

Για να φτι?ξετε ?να πετυχημ?νο ηλεκτρονικ? κατ?στημα στο ?ντερνετ θα πρ?πει να αποφ?γετε κ?ποια βασικ? λ?θη.

 • Αποφ?γετε το slider προ??ντων και γενικ? ?τι δεν χρει?ζεται κ?ποιο? για να ψων?σει.
 • Αποφ?γετε τα παρ?ξενα χρ?ματα και τα πολλ? κουραστικ? γραφικ?.
 • Αποφ?γετε τα Parallax θ?ματα. Ειδικ? τα θ?ματα απ? την εταιρε?α Themify και την Themeforest.
 • Αποφ?γετε να φορτ?σετε το e-shop με πολλ? ?χρηστα plugins. Στο τ?λο? θα ?χετε πολλ?? ασυμβατ?τητε? με το Woocommerce και θα ?χετε προβλ?ματα ασφαλε?α?, διαχε?ριση? και αναν?ωση? ?λων των plugins.
 • Αποφ?γετε τα φθην? hosting του εξωτερικο? και τα παρ?ξενα hosting τη? Ελλ?δα?.
 • Αποφ?γετε τα μην?ματα στο κινητ? και το spam με τα email.
 • Αποφ?γετε την mailchimp. Καλ? ε?ναι, αλλ? η aweber ε?ναι η καλ?τερη εταιρε?α ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ παγκοσμ?ω?.

Σκοτ?στε ?λα τα ?χρηστα και τα περιττ? και επικεντρωθε?τε μ?νο στην ουσ?α του θ?ματο? e-shop: Πω? να φτι?ξετε ?να e-shop που να βγα?νει πρ?το στη Google, να αιχμαλωτ?ζει το χρ?στη, να πουλ?ει με ?να κλικ και ?λοι να θ?λουν να ξανααγορ?σουν. Αυτ? ε?ναι το καλ?τερο e-shop.

?μα θ?λετε να φτι?ξετε ?να πετυχημ?νο e-shop και δεν ξ?ρετε πω?, επιλ?ξτε ?να απ? τα πακ?τα web design.

Μ?θετε περισσ?τερα για το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο:

H μ?θηση ε?ναι μια διαρκ?? διαδικασ?α που θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να την ακολουθ?σετε για να πετ?χετε. Συνεχ?στε να μαθα?νετε καινο?ρια πρ?γματα και να εφαρμ?ζετε ?λα αυτ? που μαθα?νετε.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

5 Σχ?λια. Leave new

 • Δημ?τρη? Παπαδοπουλο?
  7 Φεβρουαρ?ου 2018 1:08 μμ

  Θα ?θελα περισοτερε? πληροφοριε? για να δημιουργ?σω e shop το προ??ν που με ενδιαφ?ρει ε?ναι τα παπουτσια

  Απ?ντηση
 • Γεια σα?,

  μου αρεσε πολυ το αρθρο σα?, Θεωρω οτι εχετε πολλε? γνωσει?! Εμενα μου αρεσει περισσοτερα να ψωνιζω online παρα να παω στην αγορα. Και στα e-shops κοιταω πρωτα το design. Το ιδανικο για μενα ειναι ενα μοντερνο site με ευκολο συστημα. Εσει? με ποια κριτηρια κανετε επιλογε? στο design?

  Απ?ντηση
 • Καλημ?ρα. Ποι? η διαφορ? ( χαρακτηριστικ?-δυνατ?τητε?) κατασκευ?? e-shop αυτ?ν πο? ?χουν κ?στο? 1000-3/4/5000 ευρ? μ? αυτ? πο? κοστ?ζουν 15/30-200000 ευρ? ; Ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα το κ?στο? εν?? eshop ?χει να κ?νει με τι? επεκτ?σει? και τα πρ?σθετα που ?χει καθ?? και με το hosting, και ?λλα χαρακτηριστικ?. Για παρ?δειγμα μπορε? σαν εφαρμογ? το eshop να κοστ?ζει 1.000€ αλλ? η σ?νδεση με την εμπορικ? διαχε?ριση μαζ? με την εμπορικ? διαχε?ριση κοστ?ζει επιπλ?ον 2.500€.

   Επ?ση? το κ?στο? τη? φιλοξεν?α? μπορε? να κυμανθε? απ? 100€ ?ω? και μερικ?? χιλι?δε? ευρ? το χρ?νο.

   ?να? ?λλο? παρ?γοντα? καθοριστικ?? ε?ναι το προ??ντα. Για να περ?σει? 1.000 προ??ντα σε ?να eshop απαιτε?τε αρκετ?? χρ?νο? και ?χει σαφ?? μεγαλ?τερο κ?στο? απ? ?να eshop με 100 προ?οντα.

   Τ?λο?, η προ?θηση του eshop στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, το branding και το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ ?χουν και αυτ? ?να π?γιο τουλ?χιστον κ?στο? που ξεκιν?ει απ? 100 ευρ? το μ?να και ?νω.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍