ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια διαφ?μιση ανεβ?ζει και το SEO σα?;

Ειλικριν?, με τ?σε? επιλογ?? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ -που μετριο?νται ?νετα στο δ?χτυλο του εν?? χεριο? σα?- η ερ?τηση ε?ναι ποια πραγματικ? βοηθ?ει να αυξ?σετε και την κατ?ταξη του site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αν κ?νετε διαφ?μιση στο ?ντερνετ χωρ?? να βλ?πετε καν?να αποτ?λεσμα μακροπρ?θεσμα, τ?τε θα πρ?πει να δε?τε σχολαστικ? το παρακ?τω ?ρθρο. Σ?γουρα θα εκπλαγε?τε μ?λι? μ?θετε ?λη την αλ?θεια για τη διαφ?μιση στο ?ντερνετ και το SEO.

Γιατ? ?μω? συμβα?νει αυτ? και η προ?θηση ιστοσελ?δων μοι?ζει τ?σο θολ? τοπ?ο για του? περισσ?τερου?; Διαβ?στε παρακ?τω για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια για αυτ? το φλ?γον θ?μα τη? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ.

Τα ε?δη τη? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ

Η διαφ?μιση στο ?ντερνετ και γενικ? η ηλεκτρονικ? διαφ?μιση ?χει ξεπερ?σει σε παγκ?σμιο επ?πεδο κατ? πολ? το ?ψο? και τον ?γκο τη? τηλεοπτικ?? διαφ?μιση?. Φα?νεται ?τι ?λα τα ?λλα παραδοσιακ? μ?σα φθ?νουν και δ?νουν τη σκυτ?λη στο ?ντερνετ με του? δεκ?δε? τρ?που? διαφ?μιση? που θα δο?με παρακ?τω.

Η πρ?τη διαφ?μιση στο ?ντερνετ παρατηρ?θηκε το 1994, οπ?τε ?πω? καταλαβα?νετε δεν ε?ναι και κ?τι καινο?ριο σχετικ?.

Display advertising

Οι διαφημ?σει? προβολ?? ε?ναι συν?θω? οι διαφημ?σει? με banner σε δι?φορε? ιστοσελ?δε? διαφημιστικ?? ? ?χι. Σε αυτ? την κατηγορ?α περιλαμβ?νεται η διαφ?μιση στο Facebook με τα sponsored stories, η διαφ?μιση στο YouTube η οπο?α ?χει αντικαταστ?σει την διαφ?μιση στα συνδρομητικ? ? καλωδιακ? καν?λια ?πω? τη Nova κτλ.

Στι? διαφημ?σει? προβολ??, οι οπο?ε? αποτελο?ν και τον πιο παραδοσιακ? τρ?πο διαφ?μιση? στο ?ντερνετ υπ?ρχουν π?ρα πολλο? τρ?ποι προβολ?? και σε αυτ?ν κατατ?σεται και το Google Adwords.

Ε?ναι πλ?ον γεγον?? ?τι ο μεγαλ?τερο? διαφημιστικ?? πα?κτη? στο ?ντερνετ δεν ε?ναι ?λλη απ? την ?δια τη Google ?που το 95% των εσ?δων τη? προ?ρχονται απ? τι? διαφημ?σει? και το δ?κτυο διαφημ?σεων και δ?κτυο συνεργαζ?μενων ιστοσελ?δων ?πω? το AdSense, το YouTube, το Google Play και πολλ? ?λλα θυγατρικ? site τη? Google.

Το Google Adwords δεν συμμετ?χει στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google

Αυτ? που θ?λω να επισημ?νω ε?ναι ?τι ?σοι πιστ?ψατε ?τι με το Google Adwords θα ανεβε?τε και στα πραγματικ? οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google ? των ?λλων μηχαν?ν αναζ?τηση?, δυστυχ?? κ?νατε λ?θο?.

Το Google Adwords δεν συμμετ?χει στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google, αντ?θετα μ?λλον τον ανταγων?ζεται.

?μα κ?νουμε μια αναζ?τηση για μια πολ? ανταγωνιστικ? λ?ξη κλειδ?, ?πω? η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, θα διαπιστ?σουμε ?τι π?νω απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, η ?δια η Google μα? εμφαν?ζει τα πληρωμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Αυτ? γ?νεται και για τα προβαλλ?μενα αποτελ?σματα δεξι? και πολλ?? φορ?? κ?τω απ? τα οργανικ?.

Ε?ναι εκπληκτικ? το γεγον?? ?τι τα πληρωμ?να αποτελ?σματα για τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? ?πω? ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ξεπερν?νε τα οργανικ?, 11 ?ναντι 1ο οργανικ?ν αποτελεσμ?των που ?χει κ?θε σελ?δα αναζ?τηση?. Το ?διο μοτ?βο επαναλαμβ?νεται και για τι? υπ?λοιπε? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Αυτ? η τ?ση για δι?γκωση των πληρωμ?νων αποτελεσμ?των αναζ?τηση? ?ναντι των οργανικ?ν ε?ναι κ?τι που θα συνεχιστε? τα επ?μενα χρ?νια και θα αυξηθε? ιδια?τερα.

Το παρ?ξενο ?λων ε?ναι ?τι εν? ο αλγ?ριθμο? τη? Google βασ?ζεται στον αριθμ?, την συν?φεια και την ποι?τητα των συνδ?σμων που δε?χνουν προ? το site μα?, τα backlinks που προ?ρχονται απ? τι? διαφημ?σει? τη? Google και τα διαφημιστικ? banner τη? Google, φα?νεται να μην λαμβ?νονται υπ?ψιν.

?μω? ποιο ε?δο? διαφ?μιση? φα?νεται να ανταποκρ?νεται και να επηρε?ζει θεαματικ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?λων των μηχαν?ν αναζ?τηση?;

Παρακ?τω θα σα? δ?σω τη χρυσ? λ?στα.

Τα ε?δη τη? διαφ?μιση? που βοηθ?νε στο SEO

 • Διαφ?μιση στα social media εκτ?? του YouTube
 • Content Marketing
 • Δελτ?α Τ?που
 • Αγορασμ?να backlinks
 • Προβολ? σε επαγγελματικο?? καταλ?γου?
 • Affiliate Marketing
 • Email Marketing

Α? τα αναλ?σουμε τ?ρα ?να ?να για να δο?με ποιο ε?δο? διαφ?μιση? θα πρ?πει να επιλ?ξετε ε?ν θ?λετε να δε?τε και ορατ? αποτελ?σματα στη Google.

Διαφ?μιση στα social media εκτ?? του YouTube

Η διαφ?μιση στα social media ?πω? το Facebook για παρ?δειγμα, μα? ανεβ?ζει παρ?λληλα και στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google. Αυτ? συμβα?νει για δ?ο βασικο?? λ?γου?:

1. Το Facebook συμμετ?χει πολ? δυναμικ? στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google

2. Το Facebook αν και ?χει μετατρ?ψει ?λα τα εξερχ?μενα link σε nofollow, δεν τα ?χει ακυρ?σει εντελ?? ?πω? η Google με το Adwords.

Η διαφ?μιση στο Facebook μπορε? να γ?νει με τα sponsored stories εντ?? τη? ρο?? των ειδ?σεων ? με banner στην πλ?για δεξι? στ?λη.

Η στ?χευση τη? διαφ?μιση? στο Facebook ποικ?λει και μπορε?τε να στοχε?ετε γεωγραφικ?, ηλικιακ?, στι? κινητ?? ? τι? σταθερ?? συσκευ?? και με β?ση τα ενδιαφ?ροντα τη? αγορ?? στ?χου σα?.

Ο βασικ?? λ?γο? που ω? παρ?πλευρο αποτ?λεσμα η διαφ?μιση στο Facebook φ?ρνει και ?νοδο στη Google ε?ναι γιατ? με μια προωθημ?νη δημοσ?ευση ε?ναι πολ? πιθαν? εκτ?? απ? κλικ προ? την ιστοσελ?δα σα? να π?ρετε like και shares τα οπο?α προσμετρο?νται ω? σ?ματα ποι?τητα? απ? τη Google.

Content Marketing

Το Content Marketing ? το μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου ε?ναι η πιο αρεστ? στρατηγικ? διαφ?μιση? απ? την ?δια τη Google. Για να σα? το πω? λιαν?, η ?δια η Google ?χει δηλ?σει ?τι δε?χνει να αγαπ? το δωρε?ν ποιοτικ? περιεχ?μενο στο ?ντερνετ.

?ταν λ?με δωρε?ν ποιοτικ? περιεχ?μενο αναφερ?μαστε στα β?ντεο, εκπαιδευτικ? ? ψυχαγωγικ?, του? οδηγο?? (how to guides), τα βιβλ?α και ?λα ?σα ε?ναι ενσωματωμ?να στο site σα? σε μορφ? β?ντεο και κειμ?νου.

Το ε?δο? του δωρε?ν περιεχομ?νου μπορε? να ποικ?λει κατ? πολ?, ξεκιν?ντα? απ? οδηγο?? κατασκευ?? ιστοσελ?δων σε κε?μενο, ?ρθρα, audiobooks, infographics, εικ?νε?, φωτογραφ?ε?, βιβλ?α κτλ.

Γενικ? θα πρ?πει να ?χουμε στο νου μα? ?τι η Google ?χει ω? β?ση τη? τα κε?μενα και δουλε?ει με το κε?μενο. Τα Google Bots, οι αρ?χνε? αναζ?τηση? τη? Google δηλαδ? ταξινομο?νε και ανακαλ?πτουν περιεχ?μενο και ν?ε? ιστοσελ?δε? με β?ση το κε?μενο και του? συνδ?σμου? μ?σα στο κε?μενο.

Αυτ? σημα?νει ?τι ακ?μα και τα β?ντεο σα? θα πρ?πει να ?χουν απ? κ?τω και μια ?κδοση με κε?μενο. Αυτ? ε?ναι η λεγ?μενη απομαγνητοφ?νηση ? transcript.

Η Google και ?λε? οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουνε μια σταθερ? ροπ? προ? το περιεχ?μενο, για αυτ? ?λλωστε θα δε?τε ?τι οι ιστοσελ?δε? με πολ? ποιοτικ? κε?μενο, ?ρθρα ? τα blogs γενικ? συγκεντρ?νουν τον μεγαλ?τερο ?γκο αναζ?τηση? διεθν??.

Θα πρ?πει να το παραδεχτο?με ?τι η Google αγαπ?ει το περιεχ?μενο.

Δελτ?α Τ?που

Τα δελτ?α τ?που ε?ναι μια περ?εργη μορφ? διαφ?μιση? περιεχομ?νου. Αν και χρησιμοποιο?νται κατ? κ?ριο λ?γο απ? μεγ?λε? εταιρε?ε?, θα μπορο?σαμε να τα διαχωρ?σουμε σε δ?ο κατηγορ?ε?:

 • Τα δωρε?ν δελτ?α τ?που και
 • Τα πληρωμ?να δελτ?α τ?που

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? υπηρεσ?ε? και sites που παρ?χουν δελτ?α τ?που στα οπο?α σα? επιτρ?πουν να ενσωματ?σετε και τα δικ? σα? backlinks. Ε?ναι ?μω? κατ? κ?ρον αγγλ?φωνα και απευθ?νονται στην τερ?στια Αμερικ?νικη αγορ?.

Τ?τοια sites ε?ναι το PRweb και σαν και αυτ? υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλα που ?ναντι μια? μικρ?? αμοιβ?? ? και δωρε?ν να διανε?μουν το δελτ?ο τ?που σα? σε χιλι?δε? ενημερωτικ? sites κυρ?ω? τη? Αμερικ??.

Στην Ελλ?δα, αν και υπ?ρχουν π?ρα πολλ? μ?σα ενημ?ρωση?, εφημερ?δε? και περιοδικ? με ισχυρ? παρουσ?α στο ?ντερνετ, καθ?? και πολλ? ενημερωτικ? blogs, δεν υπ?ρχει ?μω? μια συγκεντρωμ?νη υπηρεσ?α αποστολ?? και διανομ?? των δελτ?ων τ?που.

Κ?θε ιστοσελ?δα βρ?σκει μ?νη τη? τον διαφημιζ?μενο ? και το αντ?στροφο, πρ?γμα που καθιστ? εξαιρετικ? επ?πονη τη διαδικασ?α συγκ?ντρωση? πολλ?ν backlinks απ? authority sites.

Το επ?μενο φρο?το που για πολλο?? θεωρε?τε αμφιλεγ?μενο ε?ναι τα αγορασμ?να backlins.

Αγορασμ?να backlinks

Τα αγορασμ?να backlinks, ε?ναι σε πολλ?? περιπτ?σει? η αιτ?α για να αποκλειστε?τε οριστικ? απ? τη Google. Η ?δια η Google στου? καν?νε? ποι?τητα? τη? τα ?χει απαγορε?σει δια ροπ?λου.

?μω? σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, τα αγορασμ?να backlinks φα?νεται να επιτρ?πονται και η ?δια η Google φα?νεται να κ?νει τα στραβ? μ?τια.

Αυτ? γ?νεται για τον Χρυσ? Οδηγ? και για το Vrisko αλλ? και για πολλ? ?λλα catalog sites του εξωτερικο? ?πω? το Yahoo, το Dmoz και πολλ? ?λλα.

Αν και η διαφ?μιση σε τ?τοιου? καταλ?γου? ε?ναι ιδια?τερα ακριβ?, σε ορισμ?νε? αγορ?? ιδια?τερα? ανταγωνιστικ?? ε?ναι συμφ?ρουσα.

Προσοχ? ?μω? γιατ? η αγορ? backlinks με υψηλ? PageRank απ? δι?φορα ?λλα sites για να βελτι?σετε το SEO σα? απαγορε?εται απ? τη Google και τιμωρε?τε γιατ? θεωρε?ται απ? την ?δια ?τι προσπαθε?τε να επηρε?σετε με αθ?μιτο τρ?πο τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? παρακ?μπτοντα? ?τσι το Adwords.

Με ?λλα λ?για, η Google κ?νει τα π?ντα για να προστατε?σει τα διαφημιστικ? τη? ?σοδα απ? το Google Adwords και δεν αφ?νει περιθ?ρια σε καν?να ?λλο ανταγωνιστικ? site να φ?ει την αφρ?κρεμα τη? αγορ??.

Προβολ? σε επαγγελματικο?? καταλ?γου?

Η προβολ? σε επαγγελματικο?? καταλ?γου? ε?ναι ?να ε?δο? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ που στην ουσ?α ε?ναι ?διο με τα πληρωμ?να backlinks, ωστ?σο ?χει και μια δ?ση μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου γιατ? για παρ?δειγμα μπορε? να προβ?λει και τη δουλει? σα? ? και τι? υπηρεσ?ε?.

Για παρ?δειγμα, υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? ιστοσελ?δε? με ιατρικο?? καταλ?γου?, καταλ?γου? γιατρ?ν και κλινικ?ν ?που μπορε? ο καθ?να? να προβ?λει ολοκληρωμ?να τη δουλει? του, τι? σπουδ?? του και τον τομ?α τη? εξειδ?κευση? του.

Απ? τη στιγμ? που οι επαγγελματικο? κατ?λογοι ?χουν μοναδικ? περιεχ?μενο, διαθ?τουν δηλαδ? copywriting και σα? δ?νουν και τουλ?χιστον ?να backlink προ? την ιστοσελ?δα σα?, τ?τε αξ?ζει τον κ?πο να το συζητ?σετε και να αξιοποι?σετε και αυτ? το ε?δο? τη? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ.

Α? π?με τ?ρα φ?λοι μου στα ενδ?τερα τη? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ και γενικ? τη? διαφημιστικ?? προ?θηση?. Δ?ο πραγματικ? μυστικ? τη? προ?θηση? στο ?ντερνετ που ανεβ?ζουν δραματικ? το SEO σα? και που αξ?ζουν πραγματικ? χιλι?δε? ευρ?, ακ?μα και ω? απλ?? συμβουλ?? που σα? τι? δ?νω ε?ναι το affiliate marketing και το email marketing.

Affiliate Marketing

Το Affiliate Marketing ? το συνεργατικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι ?να απ? τα δυνατ?τερα ?πλα για να προβ?λλεται τι? υπηρεσ?ε? και τα προ??ντα σα? στο ?ντερνετ και να λ?βετε χιλι?δε? backlinks απ? τα site των συνεργατ?ν ? των affiliate.

Σκεφτε?τε το για ?να λεπτ?. Αντ? να ψ?χνετε απεγνωσμ?να για το πω? να δημιουργ?σετε δεκ?δε? ν?α backlinks, να ?χετε τη δυνατ?τητα να σα? ψ?χνουν οι ?λλοι για να σα? β?λουν backlink!

Απ?στευτο; Και ?μω? πραγματικ?. Αλλ? λ?γα ε?ναι τα sites που ?χουν την πολυτ?λεια να διαφημιστο?ν μ?σω του affiliate marketing. Παρ?λα αυτ? μπορε?τε για αρχ? να ξεκιν?σετε ω? συνεργ?τη? με την linkwise.

Email Marketing

To email marketing ε?ναι ?να ?λλο μεγ?λο κεφ?λαιο στη διαφ?μιση στο ?ντερνετ που εκτ?? απ? την πολ? μεγ?λη απ?δοση σε μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε?, ?χει πολ? μεγ?λο αντ?κτυπο και στο SEO σα?.

Αυτ? γ?νεται γιατ? η Google δ?νει βαρ?τητα σε ?να site το οπο?ο πληκτρολογε?ται απευθε?α? ? πα?ρνει direct hit στη γραμμ? διε?θυνση? του browser σα?. ?ταν κ?νετε κλικ σε ?να σ?νδεσμο στο email σα?, αυτ? εκλαμβ?νεται ω? direct hit απ? τη Google και ναι συμμετ?χει στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google.

?χω γρ?ψει δεκ?δε? ?ρθρα για το email marketing και μπορε?τε να μελετ?σετε π?ρα πολλ? μ?νοι σα?:

Θα ?θελα ?μω? να κ?νω και ?ναν διαχωρισμ? για το email marketing. Θα πρ?πει π?ντα να ζητ?με τη συγκατ?θεση των συνδρομητ?ν μα? κατ? τη διαδικασ?α εγγραφ?? και θα πρ?πει π?ση θυσ?α να αποφε?γουμε το spamming.

Το spamming, στο οπο?ο καταφε?γουν και δι?φοροι πονηρο? λε? και αυτο? ε?ναι οι ?ξυπνοι και εμε?? οι χ?νοι, τιμωρε?ται ποινικ? και θα πρ?πει ?μα θα θ?λετε να σα? π?ρουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? στα σοβαρ? να το αποφε?γετε. Η πρακτικ? μου εμπειρ?α ?χει δε?ξει ?τι το spamming με το email marketing δεν δουλε?ει και πολλ?? φορ?? φ?ρνει τα αντ?θετα αποτελ?σματα.

Στην περ?πτωση του email marketing, ε?ναι δυνατ? πολλ?? φορ?? να χρησιμοποι?σουμε τη λ?στα κ?ποιου ποιο φτασμ?νου email marketeer ? υπ?ρχει η δυνατ?τητα να ανταλλ?ξουμε λ?στε? και μην?ματα.

Αυτ? ε?ναι μια συνηθισμ?νη πρακτικ? στην Αμερικ? και σε ?λλα αγγλ?φωνα κρ?τη. Το μυστικ? βασικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ οφε?λεται κατ? κ?ριο λ?γο στη λ?στα ? στην πελατειακ? β?ση που ?χουμε ?δη και ε?ναι ιδια?τερα ευχ?ριστο ?ταν μπορο?με με τη χρ?ση του email marketing να ανεβο?με και στη Google.

Σ?γουρα, υπ?ρχουν πολλο? ?λλοι ν?οι τρ?ποι διαφ?μιση? στο ?ντερνετ που πραγματικ? μπορε? να σα? βοηθ?νε και να βελτι?νουν το SEO σα? και να του? ?χω παραλε?ψει, ?μω? μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο SEO Newsletter για να μην χ?σετε καμ?α απ? τι? επ?μενε? δημοσιε?σει? και ?ρθρα για το SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Δε?τε περισσ?τερα για τη διαφ?μιση στο ?ντερνετ και το SEO

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

3 Σχ?λια. Leave new

 • ?ταν κ?νετε κλικ σε ?να σ?νδεσμο στο email σα?, αυτ? εκλαμβ?νεται ω? direct hit απ? τη Google και ναι συμμετ?χει στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google.

  Αυτ? προκ?πτει απ? κ?που Γι?ννη? Το βλ?πω λ?γο δ?σκολο.

  Απ?ντηση
 • Christos Tirovouzis
  11 Μα?ου 2015 1:00 μμ

  Ωρα?ο ?ρθρο, μπρ?βο Γι?ννη

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍