ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

backlinks-gogle

Ποια backlinks δεν μετρ?ει η Google

Μ?θετε ποια backlinks συνεχ?ζουν να μετρ?νε στη Google και ποια ?χει τουλ?χιστον θεωρητικ? υποβαθμ?σει

Η διαδικασ?α τη? αν?δου μια? ιστοσελ?δα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? βασ?ζεται ακ?μα και σ?μερα στα ποιοτικ? backlinks που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα?. ?τσι μια σωστ? εκστρατε?α SEO περιλαμβ?νει οπωσδ?ποτε και backlinks τα οπο?α ευθ?νονται σ?μερα για το 70% περ?που τη? κατ?ταξη? μια? ιστοσελ?δα? στη Google.

Ε?ναι ?μω? ζωτικ?? σημασ?α? να γνωρ?ζετε απ? πριν τι ε?δου? backlinks θα πρ?πει να δημιουργ?σετε για να μην θεωρηθο?ν spam απ? τη Google και καταλ?ξουν σε κ?ποια ποιν? ? υποβ?θμιση εν τ?λει τη? ιστοσελ?δα? σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Για να δε?τε ποια backlinks τιμωρε? ? δεν μετρ?ει καθ?λου η Google, διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι τα spam backlinks και το spam;

spam-backlinks-google

Η Google απ? την πρ?τη στιγμ? του λανσαρ?σματο? του αλγορ?θμου αναζ?τηση? τη? απ? το 1997 ?χει π?σει η ?δια θ?μα χειραγ?γηση? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? μ?σω τεχνητ?ν και ?χι φυσικ?ν μεθ?δων.

?λε? αυτ?? οι μ?θοδοι χειραγ?γηση? των αποτελεσμ?των του αλγορ?θμου τη? Google θεωρο?νται spam και τα backlinks που δημιουργο?νται με τ?τοιου? μηχανικο?? και τεχνητο?? black hat SEO τρ?που? ονομ?ζονται spam backlinks.

Το Spam ? Spamdexing προ?ρχεται απ? τι? λ?ξει? spamming και indexing και αναφ?ρεται στην προσπ?θεια εξαπ?τηση? των αποτελεσμ?των του βασικο? δε?κτη (Index) τη? Google.

Το spamdexing χωρ?ζετε στι? παρακ?τω κατηγορ?ε?:

 • Web spamming
 • affiliates sites
 • doorway pages
 • content syndication rss

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο επ?σημο blog τη? Google.

Γενικ? θα πρ?πει να ?χετε εικ?να του link profile τη? ιστοσελ?δα? σα?. Τη? συνολικ?? εικ?να? δηλαδ? των backlinks τη? ιστοσελ?δα? σα?. ?μα ε?στε μεγ?λο site σ?γουρα θα ?χετε χιλι?δε? backlinks και δεν θα ε?ναι ?λα σωστ? δομημ?να ? προ??ντα white hat SEO.

Δεν λ?ω ?τι εφαρμ?ζετε μεθ?δου? spam στην προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? ε?ναι αδ?νατο να ξ?ρετε αν ?λα τα sites στα οπο?α β?ζετε backlinks ε?ναι ποιοτικ? και σχετικ? με το αντικε?μενο σα? ? δεν θεωρο?νται spam απ? τη Google ? backlinks απ? κακ?? γειτονι?? ?πω? ?χει επικρατ?σει ο ?ρο? στη βιομηχαν?α του SEO.

Προσπαθ?στε το link profile σα? να ε?ναι ?σο πιο ποιοτικ? γ?νεται και φυσικ? να συν?δει με την παλαι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?, με το μ?γεθο? τη? εταιρε?α? σα?, με τον ?γκο του περιεχομ?νου και τη? ιστοσελ?δα? σα?, με τα social media signals κτλ.

?να σωστ? και υγι?? link profile χωρ?? πολλ? τοξικ? backlinks ε?ναι απαρα?τητο για την βιωσιμ?τητα αλλ? και την μακροημ?ρευση τη? ιστοσελ?δα? σα? και για την αποφυγ? οποιασδ?ποτε ποιν?? απ? την Google.

Τ?ρα α? δο?με ποια backlinks θεωρε? η Google spam και ποια ?χει υποβαθμ?σει με κ?ποια αναβ?θμιση του αλγορ?θμου τη? ? με ?λλε? μεθ?δου?.

1. Ανταλλαγ? Backlinks

Απ? την προηγο?μενη δεκαετ?α η ανταλλαγ? backlinks ?τανε μια δημοφιλ?? μ?θοδο? SEO γιατ? πρ?τον δεν υπ?ρχαν τ?σα πολλ? sites και δε?τερον η αμφ?δρομη διασ?νδεση εξυπηρετο?σε και τι? δ?ο ιστοσελ?δε? αρκε? να ε?χαν σχετικ? περιεχ?μενο.

Με την π?ροδο του χρ?νου αυτ? η μ?θοδο? απ?κτηση? backlinks (αμφ?δρομα backlinks) ?χει υποβαθμιστε? απ? τη Google ?πω? και η τριγωνικ? ανταλλαγ? backlinks θεωρητικ? τουλ?χιστον. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι ?να backlink δεν ?χει καμ?α αξ?α αφο? παραμ?νει να ε?ναι ?να backlink και προσμετρ?τε απ? τη Google αλλ? ?χι σε τ?σο σημαντικ? βαθμ? ?σο ?να φυσικ? backlink χωρ?? αμφ?δρομη σ?νδεση.

2. Συμμετοχ? σε blog networks

Ξεκιν?ντα? απ? το 2012, η Google ?ρχιζε να τιμωρε? τα χιλι?δε? blog networks και sites που συμμετε?χαν σε τ?τοιου ε?δου? σχ?ματα ανταλλαγ?? backlinks μ?σω PBN. Σχεδ?ν κ?θε μ?να ο υπε?θυνο? ποι?τητα? και anti-spam τη? Google Matt Cutts ανακο?νωνε και ?λλη μια ποιν? προ? ?να PBN (private blog network).

Επειδ? οι ποιν?? δ?νονταν απ? τη Google με το χ?ρι ?τανε λ?γο δ?σκολο να επηρεαστο?ν ?λα τα δ?κτυα των PBN ?τσι η χ?ρα μα? π?ρασε στο απυρ?βλητο ?πω? και πολλ?? ?λλε? χ?ρε? στον κ?σμο.

3. Widget backlinks

Η Google συνιστ? να τοποθετε?τε τα backlinks στο Widget ω? nofollow για να μην προκαλ?σετε τη μ?νη τη?. Το θ?μα ε?ναι ?τι ακ?μα και τα nofollow backlinks προσμετρο?νται απ? τη Google ?μω? με τη μισ? ? και λιγ?τερη βαρ?τητα συγκριτικ? με τα κανονικ? backlinks.

Πολ? μεγ?λα websites με πολ? υψηλ? Domain Authority -με καμι? αξιοπιστ?α- ?πω? η Godaddy ?χουν δεχθε? ποιν?? απ? τη Google για τη χρ?ση widgets ω? μ?θοδο απ?κτηση? backlinks απ? χιλι?δε? ?σχετα μεταξ? του? sites. Η ποιν? και σε αυτ?ν την περ?πτωση ?τανε μεμονωμ?νη. ?μω? ?χει ?δη γ?νει και φυσικ? ?χει περαστε? και η υποβ?θμιση των widget links στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google.

4. Πληρωμ?να backlinks που περν?νε PageRank

Τα πληρωμ?να backlinks θεωρο?νται παραβ?αση των καν?νων ποι?τητα? τη? Google και ?τσι τιμωρο?νται. Επειδ? ?μω? ε?ναι λ?γο δ?σκολο να καταλ?βει η Google ποια backlinks ε?ναι πληρωμ?να ? ?χι ε?ναι λ?γο απ?θανο να τιμωρ?σει ?λα τα sites που ?χουν πληρωμ?να backlinks καθ?? και ?λα τα sites που τα πουλ?νε.

Το PageRank ε?ναι πολ? σημαντικ? σ?μα κατ?ταξη? που η Google χρησιμοποιε? για να χαρακτηρ?σει την ποι?τητα και την σημαντικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?. Αυτ? τη στιγμ? δεν μπορε?τε να δε?τε ποιο ε?ναι το PageRank τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? μπορε?τε να δε?τε το domain authority μ?σω τη? ιστοσελ?δα? ahrefs.com

5. Advertorial backlinks

Πληρωμ?να ?ρθρα σε μεγ?λα blog ? εφημερ?δε? δεν λαμβ?νονται υπ?ψιν απ? τη Google επειδ? ε?ναι πληρωμ?να και? περιλαμβ?νουν ?να dofollow backlink που δε?χνει π?σω στην ιστοσελ?δα του διαφημιζ?μενου.

Τα advertorial backlinks ε?ναι μια προσπ?θεια χειραγ?γηση? του αλγορ?θμου τη? Google απ? πληρωμ?να backlinks και ?πω? ?λοι γνωρ?ζουμε, η Google τιμωρε? τα πληρωμ?να backlinks.

Επ?ση? τιμωρε? με χειρ?νακτο π?ναλτι (manual penalty) τι? ιστοσελ?δε? που δ?χονται να β?λουν το backlink σα? ?ναντι αμοιβ??. Η ?δια η Google μ?σω του εκπροσ?που τη? Matt Cutts, προτε?νει να χρησιμοποι?σετε τον χαρακτηρισμ? nofollow σε τ?τοιου ε?δου? backlinks για να αποφ?γετε κ?ποια μεγαλ?τερη ποιν?.

6. Article directories

Ιστοσελ?δε? ?πω? οι EzineArticles και ArticleBase που ε?ναι αρθρογραφικ? καθαρ? sites ?χουν υποβαθμιστε? π?ρα πολ? απ? τη Google γιατ? δεν προσθ?τουν κ?ποια πραγματικ? αξ?α στου? χρ?στε? που τα επισκ?πτονται, αντ?θετα ?χουν γ?νει ιστοσελ?δα? συλλογ?? backlinks μ?σω καταχ?ρηση? ?ρθρων με τη βο?θεια article spinners.

Προσωπικ? ?χω αναλ?σει υπερβολικ? πολ? χρ?νο απ? τη ζω? μου γρ?φοντα? ?ρθρα στα article directories χωρ?? ποτ? να ε?χα καν?να αποτ?λεσμα. Οπ?τε ε?ναι κλασσικ? παραδε?γματα προ? αποφυγε?ν γιατ? απλ?? δεν αποδ?δουν στο SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για τα article directories στο: Article Marketing – Αρθρογραφικ? Μ?ρκετινγκ

7. Site-wide και footer backlinks

Backlinks απ? τα sidebars των blogs ? των ιστοσελ?δων και footer backlinks που τοποθετο?νται σε ?λε? τι? σελ?δε? εν?? site ε?ναι αδ?κιμα πλ?ον και μη αποδεκτ? απ? τη Google γιατ? θεωρο?νται ?τι δεν παρ?χουν κ?ποια αξ?α στην ιστοσελ?δα προορισμο?.

?μω? δεν θεωρο?νται ?λα τα backlinks μη αποδεκτ? που ε?ναι τοποθετημ?να στο sidebar ? στο footer. Κ?ποια μπορε? να θεωρηθο?ν ποιοτικ? και αναγκα?α γιατ? ?χουν σχετικ? περιεχ?μενο με το site που τα ?χει τοποθετ?σει στο sidebar.

Ο διαχωρισμ?? ε?ναι λεπτ?? και η Google πολλ?? φορ?? αδυνατε? να ξεχωρ?σει ποια backlinks αξ?ζουν να βρ?σκονται στο sidebar και στο footer και ποια ?χι. ?τσι θα ?λεγα ?τι θεωρητικ? η Google ?χει ανακοιν?σει ?τι υποβαθμ?ζει τα backlinks που ε?ναι σε αυτ?? τι? θ?σει?, πρακτικ? ?μω? δεν σημα?νει ?τι υποβαθμ?ζει ?λα τα backlinks και για ?λε? τι? εθνικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? τη? Google.gr.

8. Χαμηλ? διασπορ? του anchor text

Το anchor text ? anchor cloud ?χει να κ?νει με τι? λ?ξει? κλειδι? με τι? οπο?ε? συνδ?ονται τα ?λλα sites με το δικ? σα?. Ε?ναι δηλαδ? οι λ?ξει? κλειδι? των εισερχ?μενων backlinks. Η Google ?χει βελτιωθε? π?ρα πολ? στο να εντοπ?ζει τ?τοιου ε?δου? backlinks τα τελευτα?α χρ?νια και ε?ναι πολ? απλ? να καταλ?βετε το γιατ? ?μα επισκεφτε?τε το ahrefs.com και δε?τε το δικ? σα? anchor cloud.

10. Backlinks απ? ετερ?γλωσσα websites

Επ?σημα ισχυρ?ζεται η Google ?τι ?μα ?χετε ?να site στα ελληνικ? θα πρ?πει ω? επ? το πλε?στον να δ?χεστε backlinks απ? ελληνικ? sites. Πρ?γμα που το θεωρ? αστε?ο γιατ? το Facebook δεν ε?ναι ελληνικ? site, ?ρα ?λα τα backlinks απ? το facebook που ε?ναι και nofollow θεωρο?νται τοξικ? και spam backlinks!

Αυτ? δεν ισχ?ει πλ?ρω? αλλ? εν μ?ρει και θ?λει να μα? πει η Google ?τι ?μα ε?στε ελληνικ? site γραμμ?νο στα ελληνικ? δεν μπορε?τε να ?χετε χιλι?δε? backlinks απ? Ρ?σικα sites ? απ? Κιν?ζικα sites, γιατ? πω? δημιουργ?θηκαν αυτ? τα backlinks;

Μ?λλον κ?τι ?ποπτο συμβα?νει με την ιστοσελ?δα σα?. ?μω? αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν θα τοποθετ?σω backlinks σε Ρ?σικα sites ?πω? το vk.com ? σε κ?ποιον Ρ?σικο οδηγ? επαγγελματι?ν τη στιγμ? που παρ?χω υπηρεσ?ε? στη Ρωσ?α.

Π?ντα υπ?ρχει και το παρ?δοξο τη? υπ?θεση? που ?λοι παραβλ?πουν.

11. Χαμηλ?? ποι?τητα? guest posting

Ο ?διο? ο Matt Cutts ?χει πει σε προηγο?μενα β?ντεο μ?σω του καναλιο? τη? Google Webmaster Central ?τι το Guest posting θεωρε?τε spam μ?θοδο? και ?χι τ?σο καλ?? τρ?πο? για να τοποθετ?σετε το backlink σα? σε κ?ποιο ?λλο site.

Η υπ?βαθμιση του guest posting ?ρθε ω? αποτ?λεσμα των πολλ?ν προσπαθει?ν χειραγ?γηση? του PageRank μ?σω μαζικ?ν guest blogging post και χρ?ση article spinners. Β?βαια ?να σωστ? δομημ?νο και χρ?σιμο guest post αραι? και που δεν αποτελε? ?νδειξη ?τι θα πρ?πει να τιμωρηθε?τε και πιστε?ω ?τι χρει?ζεται μ?σα στο με?γμα των backlinks να υπ?ρχει.

12. ?σχετα backlinks

Η σχετικ?τητα ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη? μια? ιστοσελ?δα? στη Google. Για να χαρακτηριστε?τε λοιπ?ν ιατρικ? site θα πρ?πει να ?χετε συνδ?σμου? απ? ?λλα ιατρικ? sites. Δεν γ?νεται να ?χετε bakclinks απ? ?σχετα με το αντικε?μενο σα? sites γιατ? απλ?? δεν θεωρο?νται ?τι ?γιναν απ? ανθρ?πινο χ?ρι οι μηχανικο? λογισμικο? τη? Google.

Ποια backlinks θεωρο?νται σωστ? και ποιοτικ? σ?μφωνα με τη Google;

dimiourgika-backlinks

Το ξ?ρω ?τι οι πληροφορ?ε? που σα? παρ?χω ε?ναι μοναδικ?? και αξ?ζουν χρυσ?φι αλλ? ε?μαι και σ?γουρο? ?τι κ?ποιοι απ? εσ?? δεν θα μπορ?σετε να πιστ?ψετε ?τι ?ντω? ε?ναι πραγματικ?? και σ?γουρα θα υπ?ρχουν και πολλο? καλοθελητ?? που θα θελ?σουν να υποβαθμ?σουν τι? γν?σει? μου στο SEO και να κορο?δ?ψουν τη δουλει? μου.

?μω? π?ντα να ξ?ρετε ?τι χτυπ?νε τα δ?ντρα που ?χουν πολλο?? καρπο?? να δ?σουν και η εταιρε?α μου ε?ναι ?να τ?τοιο δ?ντρο. ?τσι θε?ρησα καλ? να σα? δ?σω μερικ?? συμβουλ?? και κατευθ?νσει? για το ποια backlinks να προτιμ?σετε ?ταν ξεκιν?τε μια εκστρατε?α SEO.

Προτιμ?στε τα φυσικ? χειροκ?νητα backlinks

Τα φυσικ? backlinks προτιμ? και επικροτε? η Google τα οπο?α ε?ναι δημιουργημ?να με το χ?ρι και ?χι με ειδικ? λογισμικ? που δημιουργε? δεκ?δε? spam backlinks παντο?.

Μπορε? να σα? π?ρει πολ? περισσ?τερο χρ?νο για να δημιουργ?σετε αυτ? τα backlinks εφ?σον δημιουργε?τε μερικ? κ?θε μ?ρα, αλλ? ?τσι θα πετ?χετε ?να διπλ? σκοπ?:

 • Να καταφ?ρετε να ?χετε τον ?λεγχο των backlinks σα? και
 • να μην τιμωρηθε?τε απ? τη Google

Ωστ?σο, μπορε? να χρειαστε?τε μερικο?? μ?νε? περισσ?τερο για να ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google αλλ? θα ε?στε σ?γουροι ?τι κ?νατε καλ? δουλει? και ?τι θα μπορε?τε να κοιμ?στε ?συχοι το βρ?δυ.

Προτιμ?στε ?σο πιο σχετικ? backlinks

H σχετικ?τητα των backlinks με το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? πρ?γμα. Καλ?τερα να αποκτ?σετε 10 σχετικ? backlinks παρ? 100 ?σχετα με το αντικε?μενο σα?.

Τα σχετικ? backlinks θα σα? ανεβ?σουν ταχ?τερα συγκριτικ? με κ?θε ?λλο ε?δο? backlinks και θα ε?στε σ?γουροι ?τι θα π?ρετε κ?σμο απ? την αγορ? σα? ω? refferal traffic στο site σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα backlinks και τι? μηχαν?? αναζ?τηση?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

3 Σχ?λια. Leave new

 • Πανω κατω λοιπον δεν επιτρεπεται σχεδον τιποτε βασει με αυτο το αρθρο και αν επιτρεπεται κατι δεν καταλαβα τι ειναι αυτο..Δηλαδη να ξεκινησει? ενα site να φα? 2000 ωρε? να ανεβαζει? αρθρα και να περιμενει? αλλοι σαιταδε? να σου βαλουν κανα backlink επειδη σε αγαπανε η επειδη εκτιμησαν το υπεροχο περιεχομενο σου…(αλλα προσοχη κ αυτο μπορει να θεωρηθει εξαιρετικα υποπ απο τη. Google. Αφου ω? γνωστο η αγαπη εχει πεθανει).φανταζομαι οτι ολοι ετσι καταλαμβανουν τι? πρωτε? θεσει?.. Αφου οι υπολοιποι ειναι φυλακη απο τι? πολλε? ποινε? τη? google

  Περα απο τη πλακα φανταζεστε ενα ιντερνετ οπου θα εχουν απαγορευτει ολα τα backlinks?

  Απ?ντηση
 • Ενδιαφ?ροντα ?ρθρα, απλ? και κατανοητ?.

  ευχαριστ? γιαννη!!

  Απ?ντηση
 • Θα ηθελα να εγγραφω για τον οδηγο μαθηματων SEO

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍