ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Podcast: λεφτ? στο internet με την emgoldex

Συν?ντευξη με τον Κ?στα Καν?ρη ?ναν επιχειρηματ?α του ?ντερνετ με το site emgoldex.com.gr

Καλημ?ρα φ?λοι μου, σ?μερα Σ?ββατο 14/05/2014 ?θελα να καλ?ψω μια διαφορετικ? οπτικ? γων?α του θ?ματο? λεφτ? στο ?ντερνετ. ?τσι για πρ?τη φορ? δημοσ?ευσα αυτ? το Podcasting μ?σω skype με ?ναν επιχειρηματ?α του ?ντερνετ, τον Κ?στα Καν?ρη.

Στ?χοι του Podcast λεφτ? στο ?ντερνετ:

Οι στ?χοι αυτο? του Podcast που το ?χω δημοσιε?σει στο καν?λι μου στο YouTube και στο καν?λι μου στο Vimeo ε?ναι οι παρακ?τω:

  • Να σα? δ?σει μια προοπτικ? για να ξεκιν?σετε τη δικ? σα? επιχε?ρηση στο ?ντερνετ
  • Πω? και γιατ? να φτι?ξετε το δικ? σα? site σε WordPress
  • Να δε?τε την διαφορετικ? ?ψη του δικτυακο? μ?ρκετινγκ μ?σω ?ντερνετ και να αποφ?γετε να κυνηγ?τε γνωστο?? και φ?λου? σε ξενοδοχε?α και τηλ?φωνα.
  • Να προσθ?σετε για ?σου? ?χετε ?δη site μια ν?α πρ?ταση χρηματοπο?ηση? στο site σα?

Πω? να φτι?ξετε τη δικ? σα? επιχε?ρηση στο ?ντερνετ εν μ?σω κρ?ση?

lefta sto internet

Για να μ?θετε περισσ?τερα, θα πρ?πει να ακο?σετε ?λο τη συν?ντευξη με τον Κ?στα Καν?ρη, ο οπο?ο? ξεκ?νησε εν μ?σω κρ?ση? το 2012 την δικ? του επιχε?ρηση δικτυακο? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ. Σε αντ?θεση με ?τι γνωρ?ζουμε για το παραδοσιακ? δικτυακ? μ?ρκετινγκ με συγγενε?? και φ?λου? και κ?ποιον αντιπαθητικ? να μα? κυνηγ?ει να γραφτο?με στην επ?μενη επαναστατικ? ιδ?α, ο Κ?στα? ακολο?θησε διαφορετικ? δρ?μο.

Αποφ?σισε να κ?νει ?λη την επιχε?ρηση του ηλεκτρονικ? και μ?νο λ?γω κ?στου?, γιατ? και ο ?διο? δεν ε?χε λεφτ? για να π?ει σε ξενοδοχε?α και σεμιν?ρια. Ξεκ?νησε τα δικ? του blog σε blogspot και το δικ? του webinar κ?θε Δευτ?ρα.

Η δε?τερη επιλογ? του ?τανε να χρησιμοποι?σει ελκυστικ? μ?ρκετινγκ, αντ? να κυνηγ?ει τον καθ?να για να του δε?ξει το επιχειρηματικ? πλ?νο. Οι βασικ?? αρχ?? του μαγνητικο? ? του inbound μ?ρκετινγκ ε?ναι να μαγνητ?σει? τον επισκ?πτη και να αποκτ?σει? π?ρα πολ? παθητικ? traffic απ? τη Google. Αυτ? προ?ποθ?τει να ?χει κ?νει πολ? δουλει? σε 2 τομε?? στο site σου:

  • SEO
  • Personal Branding

Θα ?θελα να σημει?σω ?τι η συν?ντευξη με τον Κ?στα ε?ναι διαφορετικ? απ? το κε?μενο που διαβ?ζετε και θα πρ?πει να την ακο?σετε απ? την αρχ? ω? το τ?λο?. ?μα πιστε?ετε ?τι ?χετε κ?ποια απορ?α, αφ?στε κ?ποιο μ?νυμα στα σχ?λια ? επικοινων?στε μαζ? μου.

Αν π?λι θεωρε?τε ?τι ?χετε κ?ποια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και ?χετε κ?τι να πε?τε και να προσφ?ρετε μοναδικ?? πληροφορ?ε? στου? επισκ?πτε? μα?, τ?τε μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου στο 6972.364.387 για να οργαν?σουμε μαζ? κ?ποιο Podcast.

Λεφτ? στο ?ντερνετ Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍