ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-200-factors-seo

Podcast:Google και οι 200 παρ?γοντε? SEO

Μετ? την μεγ?λη επιτυχ?α του ?ρθρου Google και οι 200 παρ?γοντε? SEO, σκ?φτηκα να βγ?λω την audio ?κδοση του post σε podcast. ?να? SEO podcast σε mp3 για ?λου? εσ?? που ε?στε ηχητικο? τ?ποι και δεν σα? αρ?σει το δι?βασμα.

Μπορε?τε να ακο?σετε το SEO Podcast παρακ?τω:

H Google και οι 200 παρ?γοντε? SEO by Divramis on Mixcloud

Μπορε?τε να κατεβ?σετε το SEO Podcast απ? το Mixcloud

 

Συνοπτικ? οι 200 Παρ?γοντε? SEO τη? Google:

Παρ?γοντε? Domain Name

1. Ηλικ?α Domain Name

2. Keyword στο Top Level Domain

3. Το Keyword ω? η πρ?τη λ?ξη στο Domain

4. Χρ?νο? εγγραφ?? του Domain Name

5. Keyword στο Subdomain Name

6. Ιστορικ? απ? το Domain name

7. Exact Match Domain

8. Δημ?σιο εναντ?ον Private WhoIs

9. Ιδιοκτ?τη? domain name με προηγο?μενη ποιν? απ? τη Google

10. Εθνικ?? Καταλ?ξει? Ονομ?των

On Page SEO – Παρ?γοντε? Εντ?? Σελ?δα?

11. Keywords στο Title Tag

12. Ο τ?τλο? τη? σελ?δα? σα? ξεκιν?ει με τη λ?ξη κλειδ?

13. Το Keyword στο Description Tag

14. Το Keyword στον τ?τλο H1

15. Το Keyword σα? ε?ναι η πιο συχν? λ?ξη ? φρ?ση στο κε?μενο

16. Το μ?γεθο? των ?ρθρων και των Σελ?δων

17. Πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν

18. Latent Semantic Indexing Keywords στο Περιεχ?μενο ? (LSI)

19. LSI Keywords στον Τ?τλο και στα Description Tags

20. Χρ?νο? φ?ρτωση? τη? Σελ?δα? σε HTML

21. Διπλ? Περιεχ?μενο

22. Rel=Canonical

23. Χρ?νο? φ?ρτωση? τη? σελ?δα? σα? μ?σω του Chrome

24. Image Optimization ? βελτιστοπο?ηση των εικ?νων

25. Συχν?? ενημερ?σει? περιεχομ?νου

26. Μ?γεθο? των ενημερ?σεων περιεχομ?νου

27. Ιστορικ? των ενημερ?σεων

28. Εμφ?νιση του Keyword στην Αρχ?:

29. Το Keyword στα H2, H3 Tags

30. Η σειρ? των Λ?ξεων Κλειδι?ν

31. Ποι?τητα των Εξερχ?μενων Συνδ?σμων

32. Θ?μα των Εξερχ?μενων Συνδ?σμων

33. Γραμματικ? και ορθογραφ?α

34. Syndicated Content

35. Χρ?σιμο Συμπληρωματικ? Περιεχ?μενο – Supplementary Content

36. Αριθμ?? των Εξερχ?μενων Links

37. Πολυμ?σα ? Multimedia

38. Αριθμ?? εσωτερικ?ν links που οδηγο?ν σε μια σελ?δα του Site σα?

39. Ποι?τητα των εσωτερικ?ν link που δε?χνουν στη σελ?δα

40. Σπασμ?να ? Broken Links

41. Ευαν?γνωστο κε?μενο

42. Affiliate Links

43. HTML errors/WC3 validation

44. Σελ?δα απ? ?να Domain με Authority

45. Το PageRank τη? σελ?δα? -?χι ?λου του site

46. Μ?κο? του URL

47. URL Path

48. Ανθρ?πινη Παρ?μβαση στα SERPs

49. Page Category – Κατηγορ?α Σελ?δα? ? ?ρθρου

50. WordPress Tags ? Ετικ?τε? WordPress

51. Το Keyword στο URL

52. URL String

53. Πηγ?? και παραπομπ??:

54. Λ?στε? με τελε?ε? και αριθμο??

55. Προτεραι?τητα τη? σελ?δα? στο XML Sitemap

56. Π?ρα πολλ? εξερχ?μενα links

57. Ποσ?τητα των ?λλων Keywords που το Site ?χει

58. Ηλικ?α Σελ?δα?

59. Φιλικ? προ? τον χρ?στη Layout

60. Παρκαρισμ?να Domain name

61. Χρ?σιμο Περιεχ?μενο

SEO παρ?γοντε? στο Site

google-200-factors-seo

62. Το περιεχ?μενο παρ?χει αξ?α και μοναδικ?? θ?σει? ? απ?ψει?

63. Η Σελ?δα Contact

64. Domain Trust ? TrustRank – Εμπιστοσ?νη

65. Αρχιτεκτονικ? του Site

66. Ανανε?σει? του Site σα?

67. Αριθμ?? των Σελ?δων

68. ?παρξη Sitemap

69. Site Uptime Χρ?νο? που δεν ε?ναι κ?τω ο server

70. Η Τοποθεσ?α του Server

71. SSL Certificate για Ecommerce Sites και E-shop

72. ?ροι χρ?ση? και σελ?δα Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

73. Διπλ? περιεχ?μενο στο Site

74. Πλο?γηση με Breadcrumb

75. Mobile Optimized

76. YouTube

77. Ευχρηστ?α του Site

78. Χρ?ση των Google Analytics και Google Webmaster Tools

79. Αξιολογ?σει? χρηστ?ν και φ?μη του Site

Backlink Παρ?γοντε?

80. Ηλικ?α του συνδε?μενου Domain name

81. Αριθμ?? των Linking Root Domains

82. Αριθμ?? των Links απ? διαφορετικ?? C-Class IPs

83. Αριθμ?? των συνδεδεμ?νων Σελ?δων

84. Alt Tag? για τα Image Links

85. Links απ? .edu ? .gov Domains

86. PageRank των Συνδε?μενων Σελ?δων

87. Authority απ? το συνδε?μενο Domain

88. Links απ? ανταγωνιστ??

89. Social Shares τη? σελ?δα? σα?

90. Links απ? κακ?? γειτονι??

91. Guest Posts

92. Links στη Homepage απ? το Domain που βρ?σκεται η σελ?δα

93. Nofollow Links

94. Διασπορ? των ειδ?ν των Links

95. Sponsored Links ? ανταλλαγ? links

96. Contextual Links ? σ?νδεσμοι κειμ?νου

97. Υπερβολικ? 301 Redirects στη σελ?δα

98. Backlink Anchor Text

99. Σ?νδεσμο? κειμ?νου του εσωτερικο? link

100. Περιγραφ? του τ?τλου του Link

101. Εθνικ? ον?ματα ? TLD των συνδε?μενων domain

102. Η θ?ση των Link στο περιεχ?μενο

103. Η θ?ση των Link στη σελ?δα

104. Σχετικ?τητα του διασυνδε?μενου ον?ματο? χ?ρου

105. Σχετικ?τητα σε επ?πεδο σελ?δα?

106. Το κε?μενο γ?ρω απ? τη συνδε?μενη λ?ξη κλειδ?

107. Keyword στον Τ?τλο

108. Θετικ? ταχ?τητα ν?ων link

109. Αρνητικ? ταχ?τητα των links

110. Links απ? Σελ?δε? Σταθμο? σε ?να θ?μα

111. Links απ? Authority Sites

112. Συνδεδεμ?νοι ω? πηγ? στην Wikipedia

113. Συμφραζ?μενα

114. Ηλικ?α του Backlink

115. Links απ? πραγματικ? sites αντ? για Splogs

116. Φυσικ? προφ?λ των links

117. ΑΜοιβα?α Links

118. Link που δημιουργ?θηκαν απ? το χρ?στη

119. Links απ? 301

120. Schema.org Microformats

121. Site στη λ?στα DMOZ

122. Yahoo Directory Listed

123. Αριθμ?? των εξερχ?μενων Links στη σελ?δα

124. Forum Profile Links

125. Αριθμ?? Λ?ξεων του συνδε?μενου περιεχομ?νου

126. Ποι?τητα του διασυνδε?μενου περιεχομ?νου

127. Sitewide Links δι?σπαρτα στο site links

Χρηστικ?τητα User Interaction

128. Οργανικ? Click Through Rate για ?να Keyword

129. Οργανικ? CTR για ?λα τα Keywords

130. Bounce Rate: ? ποσοστ? αναπ?δηση? ? ποσοστ? εγκατ?λειψη?

131. Direct Traffic ? απευθε?α? κ?νηση

132.Επαναλαμβαν?μενο Traffic

133. Blocked Sites Μποκαρισμ?να site

134. Chrome Bookmarks

135. Δεδομ?να απ? την Google Toolbar

136. Αριθμ?? των Σχολ?ων

137. Χρ?νο? παραμον?? στο site ? Dwell Time

Special Algorithm Rules – Ειδικο? καν?νε? του Αλγορ?θμου

138. Μεταβλητ? φρεσκ?δα? περιεχομ?νου

139. Μεταβλητ? διασπορ??

140. Ιστορικ? του Browser

141. Ιστορικ? αναζητ?σεων του χρ?στη

142. Geo Targeting ? Γεωγραφικ? στ?χευση

143. Safe Search

144. Google+ Circles

145. Παρ?πονα Για Copyright

146. Διασπορ? Domain Name

147. Transactional Searches ? Συναλλακτικ?? αναζητ?σει?

148. Local Searches ? τοπικ?? αναζητ?σει?

149. Google News Box

150. Προτ?μηση σε μεγ?λε? φ?ρμε?

151. Shopping Results

152. Image Results

153. Πασχαλιν? Αυγ? ? Easter Egg Results

154. Αποτελ?σματα αναζ?τηση? για Brands

Social Signals Κοινωνικ? σ?ματα

155. Αριθμ?? των Tweets

156. Authority των Λογαριασμ?ν των χρηστ?ν του Twitter

157. Αριθμ?? των Facebook Likes

158. Facebook Shares ? κοινοποι?σει?

159. Authority των λογαριασμ?ν του Facebook

160. Pinterest Pins

161. Ψ?φοι απ? τα Social Sharing Sites

162. Αριθμ?? των Google+1

163. Authority των Google+ Λογαριασμ?ν

164. Επιβεβαιωμ?νο Google+ Authorship

165. Σχετικ?τητα των Social σημ?των

166. Social σ?ματα σε επ?πεδο Site

Brand Signals Σ?ματα απ? Φ?ρμε?

167. Brand Name Anchor Text

168. Αναζητ?σει? για Brands

169. To Site ?χει σελ?δα στο Facebook και Likes

170. Το Site ?χει Twitter Profile με Followers

171. Επ?σημη Εταιρικ? Σελ?δα Linkedin

172. Εργαζ?μενοι αναφερ?μενοι στο Linkedin

173. Νομιμ?τητα των λογαριασμ?ν στα Social Media

174.Αναφορ?? του Brand σα? σε ν?α Sites

175. Παραπομπ??

176. Αριθμ?? των RSS Συνδρομητ?ν

177. Πραγματικ? θ?ση τη? επιχε?ρησ?? σα? στο Google+ Local

178. Το Website σα? ε?ναι επιχε?ρηση που πληρ?νει φ?ρου?

On-Site Web Spam Factors Εντ?? σελ?δα? παρ?γοντε? spam

179. Panda Penalty

180. Links σε κακ?? γειτονι??

181. Redirects

182. Popups ? κακ?? Διαφημ?σει?

183. Υπερ βελτιστοπο?ηση του Site

184. Υπερ βελτιστοποιημ?νη Σελ?δα

185. Διαφημ?σει? π?νω απ? το Fold

186. Κρυφ? Affiliate Links

187. Affiliate Sites

188. Αυτ?ματα παραγ?μενο Περιεχ?μενο

189. Υπερβολικ? χαλιναγ?γηση του PageRank

190. H IP Address ?χει μαυριστε? ω? Spam

191. Meta Tag Spamming

Off Page Web spam Factors Παρ?γοντε? spam εκτ?? σελ?δα?

192. Μη φυσικ? ρο? των Links

193. Penguin Penalty

194. Link προφ?λ με υψηλ? ποσοστ? χαμηλ?? ποι?τητα? Links

195. Σχετικ?τητα του συνδε?μενου Domain

196. Προειδοπο?ηση αφ?σικων Links

197. Links απ? την ?δια κλ?ση C IP

198. Δηλητηρι?δη? σ?νδεσμο? κειμ?νου

199. Manual Penalty Χειρ?νακτη Ποιν?

200. Πληρωμ?να Links

201. Google Sandbox

202. Google Dance

203. Το εργαλε?ο Disavow

204. Α?τηση? αναθε?ρηση? ? Reconsideration Request

Δε?τε ?λο το ?ρθρο: Google και οι 200 παρ?γοντε? SEO

SEO Podcast Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  28 Απριλ?ου 2014 10:45 πμ

  Φτι?χνει? και site? ?μα θ?λω να φτι?ξω ?να e-shop στο WordPress που λε? στα ?ρθρα σου για να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι? που πιστε?ω ?τι ε?ναι καλ?? σε κ?νηση, π?σο θα μου κοστ?σει;
  Επειδ? ?χω ξεκιν?σει κ?τι μ?νη μου και ?χω μπερδευτε?…

  Απ?ντηση
  • Το e-shop κοστ?ζει για την κατασκευ? του Μαρ?α συν το hosting και το domain name. Εξαρτ?ται απ? ποια αγορ? θ?λει? να απευθυνθε??, στην Ελλ?δα ? στο εξωτερικ? ? μ?νο στην τοπικ? αγορ?. Μπορε?? να με π?ρει? ?να τηλ?φωνο στο 6972.364.387 για να δο?με τι ε?δου? e-shop θ?λει? να φτι?ξει?.

   Απ?ντηση
 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  28 Απριλ?ου 2014 10:38 πμ

  Συγχαρητ?ρια, πολ? καλ? ?ρθρο και podcast. Δεν ?ξερα ?τι υπ?ρχουν και στα ελληνικ? podcast και ειδικ? για θ?ματα τεχνολογ?α?, ?πω? το SEO.
  Επ?ση? μου αρ?σει που ?χει? αν?γει το website design σε SEO, δηλαδ? ε?ναι πολ? σημαντικ? κ?ποιο? πριν φτι?ξει το site του να απευθυνθε? σε κ?ποιον ειδικ? σαν και σ?να Γι?ννη.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍