Podcast 4: Εργαλε?α SEO και Λεξιλ?γιο SEO

Για ?λου? εσ?? που σα? κουρ?ζει το δι?βασμα, o οδηγ?? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα τ?ρα και σε podcast! Απλ?? πατ?στε το play και χαλαρ?στε! Πολ?τιμο υλικ? για το πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα αρχ?σει υποσυνε?δητα να κυλ?ει στι? φλ?βε? σα?. Ακο?στε σ?μερα και αξιοποι?σετε αργ?τερα.

Σειρ? SEO Google Podcasts

 

Σκοπ?? του podcast SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

Αυτ?? ο οδηγ?? ε?ναι το σημε?ο εκκ?νηση? για ?να ταξ?δι στον ηλεκτρονικ? επιχειρηματικ? κ?σμο και θα σα? εφοδι?σει με πρακτικ?? γν?σει? SEO.

Ε?ναι ?να? λεπτομερ?? οδηγ?? για να βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, να πλημμυρ?σετε απ? επισκ?ψει?, να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και ν?ε? αγορ?? και να αυξ?στε κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?!

Αν θ?λετε να κατακτ?σετε την κορυφ? τη? Google και των ?λλων μεγ?λων μηχαν?ν αναζ?τηση?, θα χρειαστε?τε περισσ?τερο απ? τ?χη. θα πρ?πει να ?χετε η ακριβ?? τον οδικ? χ?ρτη που χρησιμοπο?ησαν εκε?νοι που ?χουν ?δη επιτ?χει κορυφα?ε? θ?σει? για την ιστοσελ?δα του?. Αυτ?? ε?ναι ο ?λλωστε και ο σκοπ?? αυτο? του οδηγο? SEO. Να σα? παρ?χει ?ναν β?μα β?μα οδηγ? για να κατακτ?σετε τι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? για τη σελ?δα ? blog σα? σ?μερα και για π?ντα.

Κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

podcast-4-seo-ergaleia-glossary

Μ?θημα? 3: Εργαλε?α SEO Απευθε?α? Απ? Τα Εργαστ?ρια Του ParaMarketing

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 1 Εβδομ?δα ?ω? 1 ?το?
 • Αποτελ?σματα: Σταθερ? α?ξηση των συνδ?σμων σα?, του PageRank σα? και βαθ?τερη καταν?ηση του SEO
 • Επ?νδυση: Απ? 0 ?ω? χιλι?δε? ευρ?.

Περ?ληψη:

Στο Μ?θημα 3 θα δο?με β?μα β?μα τεχνικ?? δημιουργ?α? συνδ?σμων και δι?φορα ?λλα εργαλε?α SEO? και θα δημιουργ?σουμε του? πρ?του? κ?κλου? βελτιστοπο?ηση?. (SEO Cycles). Σκοπ?? των κ?κλων ? πειραμ?των ε?ναι να βελτι?σουν σταθερ? τα αποτελ?σματ? μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να εκτιν?ξουν την επισκεψιμ?τητα στη σελ?δα μα? στα ?ψη.

 

Η Διαδικασ?α Χτισ?ματο? Συνδ?σμων Β?μα Β?μα

Πιστε?ω να ?χετε αντιληφθε? ?τι η διαδικασ?α χτισ?ματο? συνδ?σμων θα πρ?πει να ε?ναι αργ? και σταθερ? σαν μαραθ?νιο? και ?χι ?να ξ?σπασμα, ?να σπριντ. Στην πραγματικ?τητα π?ρα πολλ? ιστολ?για προσπαθο?νε να πετ?χουν μ?σω black hat λογισμικο? την ζε?ξη χιλι?δων συνδ?σμων με τη σελ?δα του?, μ?νο και μ?νο για να καταλ?βουν ?τι κ?ποια στιγμ? αποκλε?στηκαν απ? την Google.

?χω πειραματιστε? ?λα αυτ? τα χρ?νια με π?ρα πολλ? λογισμικ? και υπηρεσ?ε? συνδεσμοπαραγωγ??, ?λλε? δωρε?ν, ?λλε? πληρωμ?νε?. Κατ? 90% οι προσπ?θειε? δημιουργ?α ? αποτελεσμ?των με αυτοματοποιημ?νο λογισμικ? ? εργαλε?α ε?ναι αποτυχημ?νε? ? ?χουν αρνητικ? αντ?κτυπο στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.
Τα β?ματα λοιπ?ν τη? διαδικασ?α? θα πρ?πει να ε?ναι περιοδικ?, δηλαδ? να εκτελο?νται κ?θε μ?να ? κ?θε εβδομ?δα για τη σελ?δα σα? ο?τε πολ? βιαστικ? ο?τε και πολ? αργ?.

Αφο? λοιπ?ν ?χετε δημιουργ?σει το blog σα? και ?χετε αποσαφην?σει τι? λ?ξει? κλειδι? και τον ανταγωνισμ? σα?. ?χετε δηλαδ? ολοκληρ?σει τη διαδικασ?α βελτιστοπο?ηση? εντ?? σελ?δα?, θα πρ?πει να προχωρ?σετε στα εξ?? β?ματα:

 1. Δημιουργ?στε ?να αρχε?ο στο excel και σχεδι?στε τα περιοδικ? β?ματα SEO που θα ακολουθ?σετε, αλλ? και να καταγρ?φετε κ?θε φορ? τα αποτελ?σματ? σα?.
 2. Δημιουργ?στε, τροποποι?στε και διανε?μετε ?να ?ρθρο το μ?να σε τουλ?χιστον 50 αρθρογραφικ? ιστολ?για.
 3. Υποβ?λετε δημοσιε?σει? σε καταλ?γου? με υψηλ? PR. Τουλ?χιστον μια φορ? το μ?να.
 4. Κ?ντε σχ?λια σε dofollow blogs στον τομ?α σα? , στην αγορ? στ?χο δηλαδ?, τουλ?χιστον σε 10 ιστολ?για το μ?να. Εναλλακτικ? μπορε?τε να κ?νετε guest blogging π?λι ?μω? σε 10 ιστολ?για.
 5. Γρ?ψτε σε 20 φ?ρουμ? το μ?να, προτιμ?στε ποιοτικ? φ?ρουμ? και του αντικειμ?νου σα?.
 6. Υποβ?λετε ?ρθρα σε τουλ?χιστον 20 με 30 σελ?δε? υψηλο? προφ?λ μηνια?ω?.

7. Δημιουργ?στε αποστολ?? σε 20 τουλ?χιστον κοινωνικ? δ?κτυα την εβδομ?δα. Υπ?ρχουν π?νω απ? 350 οπ?τε σ?γουρα θα βρε?τε κ?ποιο.

 1. Υποβ?λετε β?ντεο. Ναι καλ? ακο?σατε, δημιουργ?στε ?να β?ντεο την εβδομ?δα ? ?να β?ντεο το μ?να τουλ?χιστον και υποβ?λετε το σε 10 β?ντεο μ?ρκετινγκ σελ?δε? ?πω? το YouTube, Vimeo, Veoh κτλ.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο:

Η Διαδικασ?α Χτισ?ματο? Συνδ?σμων Β?μα Β?μα

 

Μ?θημα 3 Εργασ?ε?

 • Δημιουργε?στε μια σειρ? απ? χρ?σιμα β?ντεο και ανο?ξτε ?να καν?λι στο YouTube και στο Vimeo
 • Μετρ?στε τα αποτελ?σματα αυτο? του πειρ?ματο? πριν και μετ?

 

Συμπερ?σματα

 1. Το να βελτι?σετε τα αποτελ?σματ? σα? στην Google δεν ε?ναι πολ?πλοκο, απλ? κοπιαστικ?.
 2. Ξεκιν?στε πρ?τα με την βελτιστοπο?ηση εντ?? σελ?δα? και προχωρ?στε μετ? με την βελτιστοπο?ηση εκτ?? σελ?δα?.
 3. Ο χρ?νο? βελτιστοπο?ηση? εξαρτ?ται απ? τον ανταγωνισμ?, το τμ?μα τη? αγορ?? και τι? λ?ξει? κελιδι?. Οι μακρ?συρτε? (longtail) λ?ξει? κλειδι? δ?νουν ?μεσα αποτελ?σματα, εν? οι μικρ?? και ανταγωνιστικ?? θ?λουν παραπ?νω χρ?νο.
 4. Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ε?ναι απλ?? η επιμον?.
 5. Συνεχ?στε να μαθα?νετε, να μελετ?τε και να πειραματ?ζεστε. Το SEO ε?ναι μια δυναμικ? διαδικασ?α.
 6. Τ?λο?, παραμε?νετε στα βασικ?!

?

 

Μ?θημα 4: Γλωσσ?ριο SEO – Βασικ? λεξιλ?γιο SEO

Περ?ληψη:

Το μ?θημα 4 αυτο? του οδηγο? SEO, περιλαμβ?νει ?να πλ?ρω? ενημερωμ?νο γλωσσ?ριο SEO, κ?τι που λε?πει απ? την ελληνικ? γλ?σσα, για να κατανο?σετε πλ?ρω? την βασικ? ορολογ?α των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Affiliate marketing: Μι? ηλεκτρονικ? στρατηγικ? μ?ρκετινγκ που εμπερι?χει το να λαμβ?νετε προμ?θειε? πουλ?ντα? υπηρεσ?ε? και προ??ντα τρ?των. Συν?θω? αμε?βεστε με β?ση τι? εγγραφ??, τι? πωλ?σει? ? ακ?μα και με τα κλικ ? συνδυασμ? των παραπ?νω.

Μηχαν? αναζ?τηση?:? ?να αυτ?ματο σ?στημα το οπο?ο ψ?χνει συνεχ?? πληροφορ?ε? οι οπο?ε? υπ?ρχουν στο Internet.

Αλγ?ριθμο? μηχαν?? αναζ?τηση?: Μαθηματικ? φ?ρμουλα που χρησιμοποιο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση? για να κατατ?ξουν μια ιστοσελ?δα στα αποτελ?σματα.

Anchor text: Η λ?ξη ? φρ?ση που περι?χεται σε ?ναν σ?νδεσμο.

Backlinks: Ο συνολικ?? αριθμ?? των συνδ?σμων(links) που ?χει μια ιστοσελ?δα απ? ?λε? τι? υπ?λοιπε?.

Link building: Η διαδικασ?α κατ? την οπο?α δημιουργο?με links απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? προ? την δικ? μα?.

Ποι?τητα backlinks: Το κατ? π?σο ?να backlink προ? την σελ?δα μα? θεωρε?ται ποιοτικ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Inbound link: ?να link απ? μια ?λλη ιστοσελ?δα προ? την δικ? μα?.

Internal links: ?να link απ? μια σελ?δα σε μια ?λλη, αλλ? μ?σα στην ?δια ιστοσελ?δα (για παρ?δειγμα απ? την αρχικ? μα? σελ?δα προ? μια εσωτερικ?).

White Hat SEO: Τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? που επιτρ?πονται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Black Hat SEO: Τεχνικ?? βελτιστοπο?ηση? που απαγορε?ουν οι μηχαν??. Αν χρησιμοποιηθο?ν τ?τοιε? τεχνικ?? ε?ναι πολ? πιθαν? η ιστοσελ?δα να τιμωρηθε? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Crawl: Η διαδικασ?α κατ? την οπο?α μια μηχαν? αναζ?τηση? “σκαν?ρει” μια ιστοσελ?δα συλλ?γοντα? πληροφορ?ε?.

Bot (? spider ? robot ? crawler): Οι μηχαν?? αναζ?τηση? χρησιμοποιο?ν τα bots για να βρ?σκουν ιστοσελ?δε? στο Internet.

PR/ PageRank: Η βαθμολογ?α που δ?νει η μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google σε κ?θε ιστοσελ?δα με πιθαν?? τιμ?? απ? 0 ?ω? 10.

Λ?ξη-φρ?ση κλειδ?: Μια λ?ξη η φρ?ση με την οπο?α ?να? χρ?στη? πραγματοποιε? μια αναζ?τηση.

Rank: Η κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για κ?ποια λ?ξη ? φρ?ση κλειδ?.

Οργανικ?-φυσικ? αποτελ?σματα: Τα φυσικ? αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Πληρωμ?να αποτελ?σματα: Εμφ?νιση μια? ιστοσελ?δα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση? με χρηματικ? αντ?τιμο (Google Adwords).

URL: Η διε?θυνση μια? ιστοσελ?δα?. Για παρ?δειγμα η διε?θυνση του Make Money SEO ε?ναι http://paramarketing.info

SERP(search engine result page): Η σελ?δα αποτελεσμ?των μια? μηχαν?? αναζ?τηση?.

SMM(social media marketing): Η προ?θηση μια? ιστοσελ?δα? ? επιχε?ρηση? μ?σα απ? τα social media sites(πχ Facebook, twitter).

PPC: Διαφ?μιση pay-per-click ?που ο διαφημιζ?μενο? πληρ?νει αντ?τιμο για κ?θε κλικ.

Bounce rate: Το ποσοστ? των χρηστ?ν που εγκαταλε?πουν μια ιστοσελ?δα αμ?σω? αφο? την επισκεφτο?ν.

Ranking factor: ?να? παρ?γοντα? που χρησιμοποιε? μια μηχαν? αναζ?τηση? για να κατατ?ξει τι? ιστοσελ?δε?.

?Πηγ?? Μελ?τη? Μ?θημα 4:

?

Εργαλε?α που χρησιμοποι?θηκαν στο podcast

Τα εργαλε?α που χρησιμοπο?ησα για αυτ? το πρ?το ηχητικ? βιβλ?ο ε?ναι τα παρακ?τω:

1. Soundcloud

?να πολ?τιμο εργαλε?ο για live streaming και μεταφ?ρτωση των αγαπημ?νων σα? podcasts. Επ?ση? μπορε?τε να δημιουργ?σετε την αγαπημ?νη σα? playlist.

Δυστυχ?? η δωρε?ν χωρητικ?τητα τελε?ωσε στο τρ?το podcast και ξαφνικ? το soundcloud αποφ?σισε να με κ?ψει το πρ?το podcast! Μ?γα σφ?λμα, οπ?τε αναγκ?στηκα να αποχαιρετ?σω το soundcloud, μια και τα 100€ το χρ?νο που θ?λουν για το Pro Account δεν συν?δουν με αυτ? που παρ?χουν. Ο?τω? ? ?λλω? υπ?ρχει και το YouΤube και το vimeo που ε?ναι εντελ?? δωρε?ν!

Οπ?τε δεν σα? συστ?νω πλ?ον το Soundcloud για τα podcasts σα? μια και μπορε?τε να τα μετατρ?ψετε σε β?ντεο, να προσθ?σετε εικ?νε? και να ανεβ?σετε στο Youtube αν?ξοδα.

2. YouTube

Το προσωπικ? μου καν?λι στο Youtube με πολλ? ανανεωμ?να εργαλε?α και απερι?ριστη χωρητικ?τητα.

3. Vimeo

Το back up καν?λι β?ντεο σε περ?πτωση που το Youtube τα κ?νει μαντ?ρα.

4. Camtasia

?σω? το καλ?τερο πρ?γραμμα για δημιουργ?α και επεξεργασ?α β?ντεο.

5. Free Audio Recorder

?να δωρε?ν πρ?γραμμα για επεξεργασ?α και καταγραφ? ?χου απ? την acmeware.

6. WordPress

7. Μικρ?φωνο με ακουστικ? απ? το Πλα?σιο με 5€!

Ακ?μη δεν ?χω π?ρει επαγγελματικ? μικρ?φωνο, το ?χω ?μω? στα ?μεσα σχ?δι? μου.

Σειρ? SEO Google Podcasts

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍