ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

pinterest

Pinterest: Νεο Social Media SEO Site!

?πω? φα?νεται το Pinterest ?ρθε για να με?νει, διαψε?δοντα? πανηγυρικ? ?σου? π?στευαν ?τι μετ? τα Facebook και Twitter δεν υπ?ρχει χ?ρο? για ?λλα social networks.

Μην ξεχ?σετε να με κ?νετε follow στο Pinterest!

Η σχετικ? ν?α υπηρεσ?α κοινωνικ?? δικτ?ωση? κατ?ρθωσε πολ? σ?ντομα να γνωρ?σει τερ?στια επιτυχ?α. Για του λ?γου το αληθ??, το μ?να Φεβρου?ριο του 2014κατ?γραψε 17.8 εκατομμ?ρια unique visitors μ?νο στι? ΗΠΑ, αν?μεσα στου? οπο?ου? και ο Barack Obama.

Σ?μφωνα με πρ?σφατη αναφορ? τη? Experian, το Pinterest αποτελε? αυτ? τη στιγμ??το τρ?το δημοφιλ?στερο social network στον κ?σμο, εκτοπ?ζοντα? παν?σχυρε? ανταγωνιστικ?? πλατφ?ρμε? ?πω? τα LinkedIn, Tumblr και?Google+.

Τον περασμ?νο Δεκ?μβριο βρισκ?ταν στη?10η θ?ση τη? κατ?ταξη?, εκπλ?σσοντα? του? περισσ?τερου? με την επιτυχημ?νη πορε?α του. Απ? τον Ιανο?αριο μ?χρι το Φεβρου?ριο, το Pinterest ε?δε την κ?νηση του να αυξ?νεται κατ? 50% και δικαιωματικ? βρ?σκεται αυτ? τη στιγμ? στην τρ?τη θ?ση.

Οι χρ?στε? του Pinterest ξοδε?ουν κατ? μ?σο ?ρο 89 λεπτ? το μ?να στο site, αριθμ?? που υστερε? σημαντικ? των 405 λεπτ?ν του Facebook αν και φυσικ? ε?ναι πολ? νωρ?? για τ?τοιου ε?δου? συγκρ?σει?.

Επ?ση? απ? τι? 20 Μαρτ?ου του 2014 προσφ?ρεται πλ?ον και στην Ελληνικ? γλ?σσα και φα?νεται να κερδ?ζει ?δαφο? και στην ελληνικ? αγορ?!

Το Pinterest με αριθμο??

Pinterest και SEO – Google

pinterest-pin

Η Google απ? το 2013 τον Σεπτ?μβριο ?χει εντ?ξει στον αλγ?ριθμ? τη? και το Pinterest με 0,40 βαρ?τητα. Αυτ? σημα?νει ?τι το pinterest θα εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα τη? Google, επ?ση?, sites με ενσωματωμ?νο pinterest και bacκlinks απ? το pinterest θα ανεβα?νουν στην κατ?ταξη τη? Google!

To συμπ?ρασμα ε?ναι ?να: To Pinterest αποτελε? ?ναν δυνατ? και δυναμικ? παρ?γοντα SEO!

Εργαλε?α Επιτυχ?α? στο Pinterest

Ξ?ρω ?τι για πολλο?? απ? σα? ?λα αυτ? μοι?ζουν κιν?ζικα, αλλ? θα ?θελα να σα? παραθ?σω μερικ? εργαλε?α για να ξεχωρ?σετε στο Pinterest και να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?!

Pinterest’s Blog

Postris: Σα? βοηθ?ει να βρε?τε τα πιο δημοφιλ? pins.

Viraltag: Σα? βοηθ?ει αυτ? το εργαλε?ο να οργαν?σετε τα pins σα? για να μην το παρακ?νετε! Επ?ση? ?χει και δωρε?ν analytics!

Curalate: Σα? βοηθ?ει να υπολογ?σετε τον βαθμ? με τον οπο?ο οι χρ?στε? ?χουν αναμιχθε? με τα pins σα?!

PinAlerts: Το αντ?στοιχο των Google Alerts που σα? προειδοποιε? για ν?ε? ενημερ?σει? με τα αγαπημ?να σα? pins!

Rich Pins: Εμπλουτ?στε τι? φωτογραφ?ε? σα? με τιμ??! Δημιουργ?στε ?να Pinterest Shop! Καλ? ε;

Συμβουλ?? Επιτυχ?α? στο Pinterest

pinterest

  1. Δημιουργ?στε ?ναν λογαριασμ? στο Pinterest με τη λ?ξη κλειδ? για το site, blog, eshop σα?. Για παρ?δειγμα ε?ν η λ?ξη κλειδ? ε?ναι SEO, θα ανο?ξετε ?ναν λογαριασμ? με τη λ?ξη κλειδ? SEO ? παρ?γωγ? τη? χωρισμ?να με πα?λα ?πω? SEO-BLOG.
  2. Επιβεβαι?στε το site σα? στο Pinterest.
  3. Ανεβ?στε την προσωπικ? σα? φωτογραφ?α και β?λτε link το site σα?. Φτι?ξτε το προφ?λ σα? ?σο πιο ενδιαφ?ρον γ?νεται.
  4. Δημιουργ?στε μερικ? pinboards με τι? λ?ξει? κλειδι? και αρχ?στε να κ?νετε pin τα ?ρθρα τι? σελ?δε? και τα προ??ντα ? φωτογραφ?ε? απ? το site σα? στο pinterest στο αν?λογο board.
  5. Κ?ντε follow μερικ? ?λλα ?τομα στο Pinterest. Στ?χο? ε?ναι να κ?νετε follow χιλι?δε? ?τομα για να αρχ?σουν να σα? ακολουθ?νε και αυτο?.
  6. Προσθ?στε ?να κουμπ? pinterest στη share bar στο site σα?. Προσωπικ? χρησιμοποι? το Alternative Digg για το WordPress blog που ?χω.
  7. Συνδ?στε το Pinterest με το Twitter και το Twitter με το Facebook. ?τσι ?χετε φτι?ξει ?να linkwheel! Συγχαρητ?ρια! Τ?ρα κ?θε φορ? που θα κ?νετε pin, το pin σα? θα γ?νεται αυτ?ματα tweet, share και like στο Facebook!
  8. Οργαν?στε τα pins σα? και τα pinboards σα? σωστ? γιατ? η εικ?να μετρ?ει π?ρα πολ?! Φροντ?στε να ?χετε πολ? καλ?? εικ?νε? ? φωτογραφ?ε?! Μια εικ?να ε?ναι χ?λιε? λ?ξει?!

Καλ? επιτυχ?α και καλ? pinning!

 

Pinterest Πηγ??

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍