ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

diktyako-marketing-network

Πω? να πετ?χετε στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ

Περιεχ?μενα

Το δικτυακ? μ?ρκετινγκ και ειδικ? στο ?ντερνετ ε?ναι ?να? τομ?α? πολ? παρεξηγημ?νο? και υποβαθμισμ?νο? για αυτ? και ?θελα να αναφερθ? σε αυτ?ν σε αυτ? το εκπληκτικ? ?ρθρο.

Εξ ορισμο? να ξεκαθαρ?σουμε ?τι ?λλο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και ?λλο δικτυακ? μ?ρκετινγκ που δεν ?χει να κ?νει τ?ποτα με το διαδ?κτυο. To ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ?χει να κ?νει με το γενικ?τερο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ εν? το δικτυακ? μ?ρκετινγκ με τον συγκεκριμ?νο τρ?πο διανομ?? προ??ντων και υπηρεσι?ν μ?σω δικτ?ου πωλ?σεων.

Μετ? την εγγραφ? μου και το ξεκ?νημα μου με την Emgoldex στο ?ντερνετ, δ?χτηκα αρκετ? τηλ?φωνα απ? επαγγελματ?ε? του χ?ρου γιατ? ε?δανε τα ν?α blogs που ?φτιαξα, το δικ? μου blog για την επιχειρηματικ? ευκαιρ?α τη? Emgoldex, αλλ? και του εισηγητ? μου σε αυτ? Κ?στα Καν?ρη.

Επ?ση? δ?χτηκα και ?ναν καταιγισμ? προτ?σεων και ιδε?ν απ? ?λλε? εταιρε?ε? δικτυακο? μ?ρκετινγκ στα ?ρια του spam. Θα ?θελα να σα? παρακαλ?σω να σταματ?σετε να στ?λνετε ?τι σα? κατ?βει γιατ? ?χετε παρεξηγ?σει τον σκοπ? τη? ιστοσελ?δα? μου. Τ?ρμα λοιπ?ν τα κακ?? ποι?τητα? β?ντεο που δεν βλ?πονται και τα site σε wix.

?τσι ?κανα αρκετ? εκτεταμ?νη ?ρευνα για το τι υπ?ρχει στο ?ντερνετ απ? επαγγελματικ?? ιστοσελ?δε? για το δικτυακ? μ?ρκετινγκ.

Παρατ?ρησα λοιπ?ν ?τι υπ?ρχει μεγ?λη ?λλειψη καθαρ? πραγματικ?ν επαγγελματι?ν στο ?ντερνετ. Κ?ντε μια απλ? αναζ?τηση στη Google με την λ?ξη δικτυακ? μ?ρκετινγκ. Τα αποτελ?σματα ε?ναι απογοητευτικ?.

Στην πρ?τη σελ?δα φιγουρ?ρουν ιστοσελ?δε? απ? τον blogger! Επιφανειακ? ?ρθρα απ? κουλτουρι?ρικε? ιστοσελ?δε? και μισ?λογα αραδιασμ?να απ? δω και απ? κει.

Α? ασχοληθ? μ?νο με την πρ?τη σελ?δα τη? Google για να μην επεκταθ? παρακ?τω με το ξιν? θ?μα του δικτυακο? μ?ρκετινγκ.

Τα συμπερ?σματα ε?ναι τραγικ?:

Ο ερασιτεχνισμ?? σε ?λο του το μεγαλε?ο. Σε αντ?θεση με την βιομηχαν?α του δικτυακο? μ?ρκετινγκ, ?μα αναζητ?σω στη Google με τη λ?ξη κλειδ? Κατασκευ? Ιστοσελ?δων, θα μου φ?ρει χιλι?δε? αποτελ?σματα σοβαρ?ν εταιρει?ν με επαγγελματικ? site και επαγγελματικ? και καθαρ? ?ποψη για το θ?μα κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Η κατασκευ? ιστοσελ?δων ε?ναι μια πολ? ανταγωνιστικ? αγορ? που σημα?νει ?τι διακινο?νται πολλ? χρ?ματα, ?τσι μπορο?ν να συντηρηθο?ν χιλι?δε? εταιρε?ε? και επαγγελματ?ε? σε αυτ?ν. Για αυτ? και μπ?κα στην αγορ? την κατασκευ?? ιστοσελ?δων και του SEO.

Μ?πω? τελικ? δεν συμβα?νει το ?διο με την αγορ? του δικτυακο? μ?ρκετινγκ και δεν υπ?ρχουν λεφτ? σε αυτ?;

Τελικ? υπ?ρχουν επαγγελματ?ε? του δικτυακο? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ;

Και αν υπ?ρχουν, που βρ?σκονται; Δεν ε?ναι δυνατ?ν κ?ποιο? να βγ?ζει χιλι?δε? ευρ? το μ?να, να ε?ναι πετυχημ?νο? και να μην ?χει μια επαγγελματικ? ιστοσελ?δα με την ιστορ?α επιτυχ?α? του στο ?ντερνετ.

Μετ? το ξανασκ?φτηκα και θε?ρησα ?τι δεν υπ?ρχει δημοκρατ?α στο ?ντερνετ και στη Google. ?ρα μια πιθαν?τητα ε?ναι να υπ?ρχουν πετυχημ?νοι στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ, να ?χουν επαγγελματικ?? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ αλλ? να μην του? εμφαν?ζει η Google στην πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των τη?.

Μ?λλον δεν θα ξ?ρουν απ? SEO και ?τσι ε?ναι χαντακωμ?νοι κ?που στην π?μπτη με ?βδομη σελ?δα των αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?!

Κρ?μα, μακ?ρι ?λοι αυτο? να ε?χαν οι κρυφο? και πετυχημ?νοι επαγγελματ?ε? του δικτυακο? μ?ρκετινγκ να ε?χαν ανακαλ?ψει λ?γο νωρ?τερα τα δωρε?ν μαθ?ματα SEO! ?σω? να ε?χανε βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?μω? για να τα ανακαλ?ψουν θα πρ?πει πρ?τα να τα σκεφτο?ν ?τι υπ?ρχουν και ?τι τα χρει?ζονται.

Μπορε? τα φαιν?μενα να απατο?ν ?μω? και ?σω? να μην ε?ναι η κατ?λληλη λ?ξη κλειδ? το δικτυακ? μ?ρκετινγκ. ?τσι αποφ?σισα να κ?νω μια ν?α αναζ?τηση με τη λ?ξη κλειδ? network marketing.

Τι το ?θελα, σαν να ?λλαξα πλευρ? στο π?τωμα. Π?λι το πρ?το αποτ?λεσμα στη Google ε?ναι ?να site σε blogger! Θρ?αμβο?!

Για να κ?νω π?λι μια αναλογ?α σκ?ψη? για ?λου? εσ?? που δεν μπορε?τε να καταλ?βετε τι σημα?νει να ?χει ?να? επαγγελματ?α? ιστοσελ?δα? σε blogger, θα σα? δ?σω ?να παρ?δειγμα απ? την πραγματικ? ζω?.

Φανταστε?τε να θ?λατε να ανο?ξετε ?να μαγαζ?. Επειδ? δεν ε?στε σ?γουροι για την επιτυχ?α σα?, επιλ?γετε να ανο?ξετε ?να μαγαζ? χωρ?? ενο?κιο. Αυτ? ακριβ?? ε?ναι το blogger, ε?ναι δωρε?ν και δεν ?χει κ?στο? κατασκευ?? και φιλοξεν?α?.

?χι ?τι καλ?τερο για να πε?σετε κ?ποιον ?τι ε?στε επαγγελματ?α? στη δουλει? σα?.

Και εν? αυτ? η ξιν?λα για το δικτυακ? μ?ρκετινγκ συνεχ?ζεται ατ?ρμονα, ?πεσα π?νω σε μερικ? sites επαγγελματι?ν του δικτυακο? μ?ρκετινγκ.

Τι δεν μου ?ρεσε στι? υποτιθ?μενε? επαγγελματικ?? ιστοσελ?δε? του network marketing

Δεν θ?λω να κ?νω κριτικ?, αλλ? θα κ?νω μερικ?? παρατηρ?σει?, μ?λλον ερωτ?σει?.

1. Σε τι χρησιμε?ει η εκτεν?? αναφορ? στα Δικαι?ματα Αναπαραγωγ?? με την ?δεια Creative Commons Αναφορ? Δημιουργο?-Μη Εμπορικ? Χρ?ση-?χι Παρ?γωγα ?ργα 3.0 Μη εισαγ?μενο ;

Ειδικ? σε επιφαν? σημε?ο τη? ιστοσελ?δα? που επηρε?ζει και το SEO, μ?λλον αρνητικ?.

2. Το personal branding που βρ?σκεται μ?σα στο site;

Χ?θηκε να β?λετε μια προσωπικ? φωτογραφ?α στην πρ?τη σελ?δα; Το ε?δα σε ?να ? δυο απ? ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που διερε?νησα, και ?τανε π?νω απ? 20.

3. Που βρ?σκεται η φ?ρμα εγγραφ?? στην email list;

Απ?στευτο και ?μω? ελληνικ?. Ο?τε ?να? δεν ?χει κ?ποια πραγματικ? υπηρεσ?α email marketing, καν?να free βιβλ?ο, καν?να οδηγ? ? β?ντεο σε αντ?λλαγμα το email. Ε?ναι το λεγ?μενο δ?λωμα για να δημιουργ?σετε τη λ?στα σα?.

4. Γιατ? κ?ποιο? να επισκεφτε? το site σα?;

Θα κερδ?σει κ?τι;

Δ?στε ?ναν καλ? λ?γο για να επισκεφτε? κ?ποιο? την ιστοσελ?δα σα?. Ο κ?σμο? δεν ε?ναι χαζ??, αφελ?? ? αργ?σχολο?. Δεν ?χει χρ?νο να ασχολε?ται με πρ?γματα χαμηλ?? αξ?α? και ειδικ? να επισκεφτο?ν ?να site χωρ?? περιεχ?μενο.

Δεν κ?νω τον παντογν?στη, και θεωρ? τον εαυτ? μου ?να μ?σο ?νθρωπο, αλλ? απ? ?λε? τι? ιστοσελ?δε? που επισκ?φτηκα στη Google για το δικτυακ? μ?ρκετινγκ, καμ?α δεν μου προσ?φερε κ?τι. Μια ιδ?α που δεν ?ξερα ? κ?τι που θα ?θελα να μ?θω. ?λεο?.

Γρ?ψτε και καν?να ?ρθρο τη? προκοπ?? ρε παιδι?.

Σε αντ?θεση με τα αντ?στοιχα site του εξωτερικο? και των Αμερικαν?ν ομολ?γων του? που βρ?σκει? τ?νου? απ? πολ?τιμο και απ?στευτο περιεχ?μενο σε β?ντεο και σε γν?σει?. Τα αντ?στοιχα ελληνικ? site και blogs ε?ναι κωμικοτραγικ?.

Ελπ?ζω να μην σα? απογο?τευσα και ?λλο. Η στ?θμη των ιστοσελ?δων των επαγγελματι?ν του network marketing στην Ελλ?δα χρει?ζετε ?μεσα μ?τρα γιατ? αποτελε? δυσφ?μιση ?λου του κλ?δου και λειτουργε? αποτρεπτικ? για κ?θε ν?ο επιχειρηματ?α που θ?λει να ενταχθε? στο χ?ρο.

Τα 10 καλ?τερα network marketing blogs τη? Αμερικ?? -και παγκοσμ?ω?

1. Rob Fore

Πλο?σιο σε περιεχ?μενο και ειδικ? στο SEO και στην συλλογ? υποψηφ?ων για την επιχε?ρηση σα? (mlm leads). Ο Rob Fore κατ?φερε να βγ?ζει μυθικ? ποσ? απ? το δικτυακ? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.

2. David Wood

O νεαρ?? ιδρυτ?? του Empower Network που μετ? την μεγ?λη του αποτυχ?α με την Amway κατ?φερε και ?χτισε μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση εκατομμυρ?ων, το Empower Network. Π?ρασα και γω ?να φεγγ?ρι στο Empower Network χωρ?? να δω κ?ποιο συγκεκριμ?νο αποτ?λεσμα.

?μω? στο προσωπικ? του blog θα βρε?τε ?τι χρει?ζεστε για να πετ?χετε στο network marketing μ?σω ?ντερνετ!

3. elliott kosmicki

Στο προσωπικ? blog του Elliot Kosmicki θα βρε?τε τον οδηγ? WordPress SEO 2014! Σα? φα?νεται παρ?ξενο να υπ?ρχει οδηγ?? SEO σε ?να network marketing blog;

Καθ?λου παρ?ξενο για ?ναν επαγγελματ?α του χ?ρου.

4. Ray Higdon

Ο Ray Higdon ε?ναι μοναδικ?? και μανιακ?? με την δημιουργ?α mlm leads, υποψηφ?ων δηλαδ? για να κ?νουν τη δικ? του? επιχε?ρηση δικτυακο? μ?ρκετινγκ. Ο ?διο? ?χει πετ?χει σε π?ρα πολλ?? επιχειρ?σει? δικτυακο? μ?ρκετινγκ και ?χει ακολουθ?σει το ηλεκτρονικ? σ?στημα μ?ρκετινγκ τη? MLSP ( My Lead System Pro). Στο οπο?ο ε?χα γραφτε? και γω ?να φεγγ?ρι χωρ?? π?λι να καταλ?βω τι γ?νεται.

5. Lori Willis

H τρελ? ιστορ?α τη? Lori Willis μα? δε?χνει πω? κατ?φερε να πετ?χει στο ?ντερνετ και στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ ξεπερν?ντα? ?λα τα εμπ?δια και του? φ?βου? τη?. Δε?τε το blog τη? ε?ναι και αυτ? φτιαγμ?νο σε WordPress.

6. Bill Pescosolido

O κ?ριο? που μοι?ζει λ?γο με τον Κ?τζακ μα? υποδ?χεται στο blog του και μα? δ?νει δωρε?ν μαθ?ματα καλλι?ργεια? υποψηφ?ων, ηγεσ?α? και σκληρ?? δουλει??.

7. Ash Cambell

O Ash Cambell, σα? δε?χνει τον τρ?πο με το γεμ?το β?ντεο και περιεχ?μενο WordPress Blog του να πετ?χετε μοιρ?ζοντα? τον χρ?νο σα? στον ?πνο, τη δικτ?ωση, τη μ?θηση και τα ταξ?δια.

8. Jonathan Budd

O γοητευτικ?? Jonathan Budd, ?χει δημιουργ?σει το δικ? του σ?στημα επιτυχ?α? στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ και στο affiliate marketing, το λεγ?μενο Futuristic Marketing.

9. Matt Lloyds

O Matt σε ηλικ?α μ?νο 27 ετ?ν κατ?φερε και βρ?κε τη λ?ση για να βγ?λει λεφτ? αποκλειστικ? απ? το ?ντερνετ με το δικτυακ? μ?ρκετινγκ. Επισκεφτε?τε το blog του για να δε?τε πω?.

10. Jon Mroz

O Jon σα? μιλ?ει για την επιτυχ?α στο ?ντερνετ με τη δικ? σα? επιχε?ρηση και συγκεκριμ?νη για το πω? να δημιουργ?σετε δικ? σα? marketing funnel ? καν?λι πωλ?σεων.

Ποια ε?ναι τα κοιν? κλειδι? τη? επιτυχ?α? των παραπ?νω επιχειρηματι?ν στο ?ντερνετ;

Στο βιβλ?ο NLP η καλ?τερη συμβουλ? που ?χω διαβ?σει ε?ναι να βρει? ?ναν πετυχημ?νο και απλ?? να αντιγρ?ψει? ?λα αυτ? που τον ?καναν πετυχημ?νο. ?τσι για να μην σα? αναφ?ρω ξερ? κ?ποιε? στε?ρε? συμβουλ?? για να πετ?χετε στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ, θα σα? δ?σω τα κοιν? κλειδι? τη? επιτυχ?α? των δ?κα παραπ?νω ανθρ?πων στο ?ντερνετ.

1. Φτι?ξτε το δικ? σα? blog προσωπικ?? προβολ?? στο ?ντερνετ σε WordPress

Δεν ε?ναι τυχα?ο που και οι δ?κα απ? του? πολ? μεγ?λου? επιχειρηματ?ε? του δικτυακο? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ ?χουνε δημιουργ?σει το blog του? σε WordPress. Καν?να? απ? αυτο?? δεν χρησιμοποιε? blogger, joomla, weebly ? κ?ποια custom εφαρμογ?.

2. Αγορ?στε ?να domain name στο ?νομα σα?

Αποκτ?στε ?να domain name στο ?νομα σα?, γιατ? το σημαντικ?τερο brand ε?στε εσε?? και ?χι η εταιρε?α σα?. Χτ?στε το site σα? γ?ρω απ? το ?νομα σα? και καλλιεργ?στε το προφ?λ σα?. Μ?θετε περισσ?τερα για το Personal Branding στα ?ρθρα:

3. Γεμ?στε το blog σα? με πολ?τιμο περιεχ?μενο

Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι?? και θα πρ?πει να το δημιουργ?σετε γρ?φοντα? ?ρθρα και παρ?γοντα? β?ντεο καθημεριν?. Με το περιεχ?μενο θα ελκ?σετε επισκ?πτε? και θα χτ?σετε τη λ?στα σα?.

4. Δημιουργ?στε τη λ?στα υποψηφ?ων σα?

Το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??, αλλ? τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα σα?. Μπορε? σ?μερα μετ? απ? ?να χρ?νο σκληρ?? δουλει?? στο ParaMarketing Blog να ?χω π?νω απ? 1.000 ?τομα στη λ?στα μου και να βγ?ζω μερικ? χρ?ματα το μ?να, ?μω? μετ? απ? μερικ? χρ?νια φανταστε?τε τι θα γ?νει ?ταν θα ?χω μια λ?στα με 10.000 ?τομα ? και 50.000 ?τομα!

Δεσμευτε?τε να χτ?σετε τη λ?στα σα? απ? την ημ?ρα 1 τη? δημιουργ?α? του blog σα?. Επιλ?ξτε την καλ?τερη εταιρε?α email marketing, την Aweber.

5. Καταχωρ?στε το προφ?λ σα? σε ?λα τα social media

Και οι δ?κα πετυχημ?νοι δικτυωτ?? που σα? παρουσ?ασα παραπ?νω ?χουνε ?να κοιν? σημε?ο. Βρ?σκονται παντο?. Σε ?λα τα social media. Δεν χρει?ζεται να γ?νετε ?να? μεγιστ?να? των social media, αν και δεν θα παθα?νατε κ?τι ?μα γιν?σασταν.

6. Πε?τε την ιστορ?α επιτυχ?α? σα?

Ποια ε?ναι η ιστορ?α επιτυχ?α? σα?; ?μα δεν ε?στε ακ?μα πετυχημ?νο? πω? να σα? ακολουθ?σουν οι ?νθρωποι; Δουλ?ψτε σκληρ? μ?χρι να πετ?χετε για να ?χετε κ?τι να πε?τε. Μην αφ?νετε τ?ποτα στην τ?χη.

7. Προβ?λετε σε κ?θε περ?πτωση τον εαυτ? σα? και ?χι τη? εταιρε?α σα?, και τα προ??ντα

Καλ? η αλ?η β?ρα, αλλ? βρ?σκεται παντο?, το ?διο και ο καφ?? με το γαν?δερμα και ?λα τα ?λλα επαναστατικ? προ??ντα που δεν θα μπορε?τε να ζ?σετε χωρ?? αυτ?.

Δεν υπ?ρχει ?μω? δωρε?ν παιδε?α και δεν γ?νεται να συνεχ?σετε την τζ?μπα διαφ?μιση στο ?ντερνετ για ?σε? εταιρε?ε? εκπροσωπε?τε. Οι υποψ?φιο θα συνεργαστο?ν μαζ? σα? αποκλειστικ? για αυτ? που ε?στε εσε?? και ?χι για τα προ??ντα που ?χετε. Το μοναδικ? στην υπ?θεση ε?στε εσε?? και ?χι το προ??ν σα?.

Μ?λι? θα το καταλ?βετε αυτ?, τ?τε θα δε?τε και πραγματικ? επιτυχ?α στο ?ντερνετ.

Επιτυχ?α στο δικτυακ? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ- Πηγ??:

?να? ηγ?τη? που δεν διαβ?ζει και δεν αναπτ?σσεται ε?ναι επικ?νδυνο?. Κ?θε φορ? μελετ?με ?λο και περισσ?τερο για γ?νουμε καλ?τεροι.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍