ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

pethane-to-seo

Π?θανε το SEO;

Γεια σα? φ?λοι μου,

Θα ?θελα να ασχοληθο?με σ?μερα με ?να κλασσικ? θ?μα που ?χουμε ασχοληθε? πολλ?? φορ?? στο παρελθ?ν σε αυτ? το site που δεν ε?ναι ?λλο απ? το SEO.

Ιδια?τερη μνε?α γ?νεται αυτ?? τι? ημ?ρε? του ιδια?τερα αυξαν?μενου ανταγωνισμο? στο ?ντερνετ και ειδικ? στην κατ?ταξη των μηχαν?ν αναζ?τηση? σχετικ? με το ?τι το SEO πλ?ον δεν λειτουργε?, ο αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ναι ανεξ?λεγκτο? και φυσικ? ?τι δεν υπ?ρχει καν?να? λ?γο? να ασχολε?ται κ?ποιο? με αυτ?, με την βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Με ?λλα λ?για ?τι το SEO π?θανε.

Αυτ? η πρ?ταση μ?νη τη? με προβλημ?τισε π?ρα πολ? τον τελευτα?ο καιρ? και ?θελα να διαλευκ?νω το θ?μα SEO οριστικ? για να δο?με αν ?ντω? π?θανε ? ?χι.

Για να δε?τε περισσ?τερα, διαβ?στε παρακ?τω.

Π?θανε το SEO;

Κ?θε φορ? που η Google βγ?ζει και ?να καινο?ριο update και ξαφνικ? γ?νονται κ?ποιε? αλλαγ?? και ανακατατ?ξει? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση? (SERPs), τ?τε επικρατε? η ?ποψη ?τι το SEO ?χει πεθ?νει ? δεν λειτουργε? πια.

Ε?ναι πλ?ον ?να απ? τα παλι?τερα κλισ? τη? βιομηχαν?α? τη? προ?θηση? ιστοσελ?δων ?τι δεν λειτουργε? πια το SEO, ? μετ? την τελευτα?α?αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google το παλι? SEO π?θανε και θα πρ?πει να βρο?με ?να καινο?ριο SEO λ?γο πιο διαφορετικ? απ? το προηγο?μενο.

Αυτ? η ?ποψη ?χει επικρατ?σει σε πολλο?? σε π?ρα πολλ?? παρελθοντικ?? αναβαθμ?σει? (May Day, Caffeine, The Farmer Update, the latest Panda tweak, Penguin, the EMD update, Penguin 2.0, Hummingbird) που επηρ?ασαν και την Google.gr, τα εθνικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?, τα site που ?τανε στα ελληνικ? καθ?? και τι? ελληνικ?? λ?ξει? κλειδι?.

Προσωπικ? δεν βρ?σκω λογικ? την ?ποψη ?τι το SEO ?χει πεθ?νει, ε?ναι μ?λλον υπερβολικ? και θα πρ?πει σε κ?θε αναβ?θμιση ? ν?α ?κδοση του αλγορ?θμου τη? Google να ε?μαστε επιφυλακτικο? μ?χρι να δο?με τι ?λλαξε, αν αυτ? επηρε?ζει τι? οργανικ?? θ?σει? τη? ιστοσελ?δα? μα? και κατ? π?σο τι? επηρε?ζει.

Στην πραγματικ?τητα, το SEO ?χει αλλ?ξει και ?χει γ?νει πιο πολ?πλοκο, πιο ποιοτικ? και φυσικ? απ? τι? πρ?τε? μ?ρε? του SEO το 1997 μ?χρι σ?μερα, 20 χρ?νια μετ? ?χει γ?νει πολ? πιο σοφιστικ? και εξεζητημ?νο.

Παρακ?τω, για να ε?μαι σ?ντομο?, θα σα? δ?σω ?λου? του? καλο?? λ?γου? γιατ? το SEO δεν π?θανε ακ?μα, δεν θα πεθ?νει και φυσικ? γιατ? ε?ναι πιο σημαντικ? σ?μερα απ? ποτ?.

Γιατ? δεν π?θανε το SEO;

Το SEO δεν ?χει πεθ?νει σ?μερα, το αντ?θετο μ?λιστα ?χει μεταφερθε? απ? μια απλ? μηχαν? αναζ?τηση? που ?τανε παλι? η Google σε δεκ?δε? ?λλε? υποδε?στερε? μηχαν?? και παρακλ?δια που ?λα μαζ? κ?νουν ?να πιο πολ?πλοκο οικοδ?μημα.

Για παρ?δειγμα, ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google ?ταν πρωτοεμφαν?στηκε ?τανε καινοτ?μο? και ο καλ?τερο? αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? εκε?νη τη στιγμ?.

Σ?μερα, 20 χρ?νια μετ?, εκτ?? απ? την Google υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ? social media που χρησιμοποιο?ν το ?διο μοντ?λο του αλγορ?θμου τη? Google με παραλλαγ??. Τ?τοιε? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι:

 • η Bing
 • η Yandex στην αγορ? τη? Ρωσ?α? και των πρ?ην Σοβιετικ?ν Δημοκρατι?ν
 • η Baidu στην Κ?να

Η Bing αφο? εξαγ?ρασε τη Yahoo, κατ?φερε και λανσ?ρισε ?ναν ν?ο αλγ?ριθμο αναζ?τηση? στα χν?ρια τη? Google.

To ?διο ?κανε και η Yandex και η Baidu αφο? η Google ?ρθε αντιμ?τωπη με την Κιν?ζικη καθεστωτικ? λογοκρισ?α.

Στον τομ?α τη? ?δια? τη? Google, εκτ?? απ? τον βασικ? αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? και τα βασικ? τη? αποτελ?σματα, η Google τρ?χει πλ?ον και ?λλου? αλγορ?θμου? παρ?λληλα με τον βασικ? που θα βρε?τε στο site Google.com στο desktop σα?.

Αυτο? οι αλγ?ριθμοι ε?ναι:

?τσι εκτ?? απ? βελτιστοπο?ηση για τα βασικ? αποτελ?σματα τη? Google θα πρ?πει να κ?νετε για τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στα κινητ?, στα β?ντεο και στο YouTube και στι? τοπικ?? αναζητ?σει? ?που σ?μερα γ?νεται ?να μικρ? χ?ο?.

Επ?ση? θα ?χετε σ?γουρα προσ?ξει ?τι ?λλα αποτελ?σματα εμφαν?ζονται στα εθνικ? αποτελ?σματα τη? Google ?ταν επιλ?ξετε σελ?δε? απ? Ελλ?δα και ?λλα ?ταν αφ?σετε τα διεθν? αποτελ?σματα.

Το παρ?δειγμα τη? Google υιοθ?τησαν και ?λλα social media ?πω? το Facebook και το Twitter για να παρουσι?σουν και αυτ? οργανικ? αποτελ?σματα ω? προ? ποιε? κοινοποι?σει? και πιο περιεχ?μενο θα προβ?λλεται και που.

?ρα η τ?ση ε?ναι να επεκταθε? η χρ?ση του αλγορ?θμου τη? Google ω? πρ?τυπου και σε ?λλα social media αλλ? και σε ν?ε? κ?θετε? αγορ?? ?πω? αυτ?? του mobile internet και Mobile SEO αντ?στοιχα.

?μα π?θανε το SEO, γιατ? χρησιμοποιο?με λ?ξει? κλειδι? στο Adwords;

?μεση απ?δειξη ?τι δεν π?θανε το SEO ε?ναι η χρ?ση των λ?ξεων κλειδι?ν στο Google Adwords.

Στο β?ντεο?SEO: Βρε?τε τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι?!?που ακ?μα ε?ναι επ?καιρο γιατ? δεν ?χει αλλ?ξει και πολ? το περιβ?λλον απ? το Google Keyword Tool, σα? παρουσι?ζω πω? βρ?σκουμε λ?ξει? κλειδι? για να προσθ?σουμε στην ιστοσελ?δα μα? με β?ση την σχετικ?τητα με την αγορ? μα? και τον μηνια?ο ?γκο αναζητ?σεων.

Αυτ? σημα?νει ?τι εφ?σον η Google ?χει στηρ?ξει την μεγαλ?τερη πηγ? εσ?δων τη? –το 95% των εσ?δων τη? Google προ?ρχεται απ? την διαφ?μιση και το remarketing– τ?τε καταλαβα?νετε ?τι δεν ε?ναι δυνατ?ν να πεθ?νει και το SEO που και αυτ? ακολουθε? τι? λ?ξει? κλειδι? που η ?δια η Google μα? προτε?νει να β?λουμε για να διαφημιστο?με.

Το SEO βασ?ζεται και αυτ? στι? λ?ξει? κλειδι? και ?τσι ?χει παρ?λληλη και αλληλοεξαρτ?μενη πορε?α με την Google.

?μα π?θανε το SEO, ποια ε?ναι η επ?μενη λ?ση;

Φυσικ? και ?ταν κ?ποιο? ασχολε?ται επαγγελματικ? με τη διαφ?μιση και μ?νο στο ?ντερνετ και το digital marketing -που ε?ναι η διαφ?μιση μεταμφιεσμ?νη- ε?ναι λογικ? να πιστε?ει και να θ?λει να κ?νει και του? πελ?τε? του? να πιστ?ψουν ?τι δεν υπ?ρχει SEO, ?τι δεν λειτουργε? και ?τι ο μ?νο? και ασφαλ?στερο? τρ?πο? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα Google ε?ναι να κ?νετε Adwords.

Αφο? λοιπ?ν ξοδ?ψετε μια μικρ? περιουσ?α, τ?τε θα καταλ?βετε ?τι κ?τι δεν π?ει καλ? γιατ? κ?τω απ? τη? διαφημ?σει? στη Google, στην ?δια σελ?δα υπ?ρχουν και τα πραγματικ? οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google για αυτ?ν την συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? που θ?λετε και εσε?? και πληρ?νετε μια μικρ? περιουσ?α για κ?θε κλικ.

Αφο? π?θανε το SEO, με τι θα το αντικαταστ?σετε; Πω? θα μπορ?σετε να κερδ?σετε την οργανικ? κ?νηση που δεν ?χετε σ?μερα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και με τι κ?στο?;

Δεν λ?ω ?τι το μ?ρκετινγκ περιεχομ?νου ? μια πετυχημ?νη διαφημιστικ? καμπ?νια μπορε? να αποφ?ρει αποτελ?σματα, και ο ?διο? κ?νω καμπ?νιε? διαφ?μιση? με banners και περιεχ?μενο αλλ? και β?ντεο για πολλο?? πελ?τε? μου, αλλ? ?λα αυτ? ε?ναι συμπληρωματικ? και παρ?λληλε? εν?ργειε? τη? συνολικ?? στρατηγικ?? μ?ρκετινγκ.

Βλ?πετε, το SEO δεν π?θανε, απλ? ?χει πεθ?νει αυτ?? που δεν το κ?νει ? μ?λλον που ποτ? δεν ?μαθε να το κ?νει σωστ?.

Ε?τε λ?γω απειρ?α?, ε?τε λ?γω ?λλειψη? γν?σεων, καθαρ?? ?γνοια? δηλαδ?, δεν μπορε? να καταλ?βει τι χρει?ζεται να κ?νει για να ανεβ?σει μια σελ?δα στη Google.

?μα και εσε?? κ?νετε το λ?θο? ω? υποψ?φιο? πελ?τη? να π?σετε π?νω σε κ?ποιον επαγγελματ?α που δεν γνωρ?ζει SEO, δυστυχ?? θα παραμυθιαστε?τε ευχ?ριστα απ? την ?ποψη ?τι το SEO ?χει πεθ?νει, ? ?τι δεν υπ?ρχει SEO και ?τι ?λα αυτ? ε?ναι κουραφ?ξαλα.

Εσε?? τι θα πιστ?ψετε;

Κ?ντε μ?νοι σα? την ?ρευνα σα? και ρωτ?στε του? ειδικο??

Δεν ε?ναι αν?γκη να ζε?τε στην σκι? και στο σκοτ?δι. Μπορε?τε να κ?νετε μ?νοι σα? την ?ρευνα σα? και να επικοινων?σετε με πραγματικ? γραφε?α και εταιρε?ε? SEO στην Αθ?να και στην Ελλ?δα που κ?νουν χρ?νια αυτ?ν την δουλει? και ?χουν αποδεδειγμ?να αποτελ?σματα στο ενεργητικ? του?.

Επ?ση?, θα πρ?πει να προτιμ?σετε ?δη εταιρε?ε? SEO και επαγγελματ?ε? του SEO που βγα?νουν στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google ?ταν αναζητ?τε κ?τι σχετικ? με το SEO, τι? υπηρεσ?ε? SEO και την βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

 • Ε?δα μια απ?τομη πτ?ση στην οργανικ? του σαιτ μου εδω και μια βδομαδα. Υπ?ρξε καποιο update στον αλγοριθμο τη? google ? Σκεφτηκα μηπω? και συμπτωματικ? λογω Ιουλιου φυγαν διακοπ?? και ειναι λογικο ?σω?.

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Κατερ?να, η Google κ?νει κ?θε μ?ρα μικρ?? αναβαθμ?σει? στον αλγ?ριθμο τη?, εν? κ?θε εβδομ?δα κ?νει μεγαλ?τερε? αναβαθμ?σει?. Ε?ναι μια αδι?κοπη διαδικασ?α η αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google. Συν?θω? η πτ?ση οφε?λεται επειδ? δεν ασχολ?θηκε? με το site σου.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍