ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Τι σχ?ση ?χει ο Μπουτ?ρη? με το Superstar Marketing?

superstar-marketing-MPOUTARIS-3
Στη φωτογραφ?α ο ξακουστ?? πλ?ον νυν Δ?μαρχο? Θεσσαλον?κη? (Δεκ?μβριο? 2013) Μπουτ?ρη? σε Ρ?λο Σουλε?μ?ν ο Μεγαλοπρεπ??! Ο δ?μαρχο? κατ?φερε κι ?φησε το σημ?δι του στην ιστορ?α τη? Θεσσαλον?κη? με τα πρωτοφαν? του σχ?δια για πλατε?α Κεμ?λ Ατατο?ρκ με το ομ?νυμο ?γαλμα του Κεμ?λ καθ?? και για τη μετονομασ?α κεντρικ?ν λεωφ?ρων…

Superstar Marketing 2

PERSONAL BRANDING
0
superstar-marketing-lady-gaga-2
Superstar Marketing 2 Γιατ? εν? το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι τ?σο απλ? και ?μω? το 99% αποτυχα?νει… You First Branding ?χετε δει ποτ? του? αρχ?ριου? διανομε??? σε κ?θε εταιρε?α δικτυακο? μ?ρκετινγκ; -?ταν λ?ω δικτυακ? μ?ρκετινγκ, αναφ?ρομαι στο MLM- Του? πρ?του? τρει? μ?νε? μετ? την εγγραφ? πανηγυρ?ζουν π?νω και…

Superstar Marketing 1

PERSONAL BRANDING
0
lady-gaga-superstar-marketing-4
Superstar Marketing 1 γιατ? ε?ναι πετυχημ?νο το μ?ρκετινγκ τη? Lady Gaga Ξ?ρετε τι ε?ναι το σο?περσταρ μ?ρκετινγκ; ?χετε δει ποτ? του? παπαρ?τσι να κυνηγο?ν μια σο?περ σταρ; Ξ?ρετε ποιο? ε?ναι ο νο?μερο ?να σε οπαδο?? στο twitter; Ξ?ρετε ποιο? ε?ναι ο πιο ακριβοπληρωμ?νο? ηθοποι?? στο Χ?λιγουντ; ?χετε ποτ? αναρωτηθε? ποιο?…

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

to-proion-eisai-esy-branding
ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Personal Branding για την επιτυχ?α στο ?ντερνετ και στι? επιχειρ?σει? ?να σημαντικ? μ?ρο? του branding ε?ναι η εικ?να που απεικον?ζει τον εαυτ? σα? προ? τα ?ξω. Να αναπτ?ξετε μια συμπαθητικ? προσωπικ? μ?ρκα ε?ναι απαρα?τητο για την επιτυχ?α, ε?τε online ε?τε offline. Αν θ?λετε να αν?βετε…

Καλ?? ?λθατε Στο Blog Μου!

seo-web-design-divramis
Καλ?? ?λθατε Στο Blog Μου! ?να blog για το SEO και πω? να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και πω? να βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ και την κατασκευ? ιστοσελ?δων και πω? να μ?θετε WordPress σε 24 ?ρε?! Ε?ναι τιμ? μου μετ? απ? μια πορε?α απ?…

personal-branding-hellas

PERSONAL BRANDING

Το personal branding ? το branding γενικ? ?χει να κ?νει με την προσωπικ? σα? προβολ? και γενικ? ?λε? τι? εν?ργειε? που χρει?ζεται να κ?νετε για να γ?νετε γνωστ?? στο δικ? σα? target group.

Π?ρα πολλο? συγχ?ουν το personal branding με το positioning που ε?ναι η τοποθ?τηση σα? στα μ?τια των υποψ?φιων πελατ?ν σα? ω? ειδικο? για το θ?μα τη? αγορ?? σα?. To positioning ε?ναι διαφορετικ? με την τοποθ?τηση προ??ντο? που ονομ?ζεται product placement κανονικ? στο μ?ρκετινγκ και φυσικ? δεν ?χει καμ?α σχ?ση να κ?νει με το positioning.

Παρ?λου που ?χουν ομοι?τητε? το positioning ε?ναι μια απ? τι? πιο κλασσικ?? στρατηγικ?? του personal branding και φυσικ? ο καλ?τερο? τρ?πο? για να προβ?λλετε τον εαυτ? σα? και τη δουλει? σα? καλ?τερα ε?ναι να δημιουργ?σετε το δικ? σα? site ? blog προσωπικ?? προβολ??.

Το καλ?τερο εργαλε?ο για να δημιουργ?σετε ?να site προσωπικ?? προβολ?? ε?ναι το WordPress. To WordPress ε?ναι το πιο ε?χρηστο και δημοφιλ?? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου το οπο?ο μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να ανεβ?σετε φωτογραφ?ε?, κε?μενα και β?ντεο ? ?λλα αρχε?α που αν?κουν σε σα?.

?σο πιο σωστ? γ?νει το personal branding απ? μ?ρου? σα? τ?σο πιο θεαματικ? θα ε?ναι και τα αποτελ?σματα σα? και τ?σο πιο πολ? γνωστο? θα γ?νεται εσε?? στου? πελ?τε? σα?.

Τα social media, το email marketing καθ?? και το β?ντεο μ?ρκετινγκ ε?ναι μερικ? απ? τα εργαλε?α προσωπικ?? προβολ?? που μπορο?ν να σα? αυξ?σουν την μαζικ? ?κθεση στον κ?σμο που σα? ενδιαφ?ρει και που ε?ναι οι ενδυν?μει πελ?τε? σα?.

Φανταστε?τε ?τι ε?σαστε κ?ποιο? πολιτικ?? ? κ?ποιο αιρετ? πρ?σωπο και κατεβα?νετε σε εκλογ??. Τα ?δια μ?σα και μ?ρκετινγκ τρυκ θα πρ?πει να εφαρμ?σετε και εσε?? ?πω? και κ?νει και ?να πολιτικ? γραφε?ο με υπε?θυνου? δημοσ?ων σχ?σεων κλπ.

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο personal branding δεν ε?ναι ?λλο απ? την μαζικ? ?κθεση σε κ?σμο και ?ταν λ?με μαζικ? εννοο?με μαζικ? δηλαδ? σε χιλι?δε? ?τομα. Η τ?λμη και η αποφασιστικ?τητα ε?ναι δ?ο στοιχε?α που θα σα? βοηθ?σουν ειδικ? ?μα ?χετε ?να μοναδικ? προ??ν η υπηρεσ?α? να προσφ?ρετε ε?τε με φυσικ? ? ηλεκτρονικ? τρ?πο.

Σε περ?πτωση που ?χετε μια μεγ?λη επιχε?ρηση ? ?να δυνατ? brand το personal branding μπορε? και αυτ? να σα? βοηθ?σει να προωθ?σετε τα επιχειρηματικ? σα? σχ?δια σε πολ? μεγ?λο βαθμ? γιατ? το personal branding ε?ναι μ?ρο? των δημοσ?ων σχ?σεων κ?θε μεγ?λη? εταιρε?α?.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για το πω? μπορε?τε να εφαρμ?σετε αλλ? και να καταστρ?σετε καλ?τερα τη δικ? σα? στρατηγικ? Personal Branding μπορε?τε να επικοινων?σετε με την εταιρε?α μα?. Μια ?μπειρη ομ?δα ειδικ?ν μπορε? να σα? κατευθ?νει και να σα? δ?σει αν?λογε? λ?σει?.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍