ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

pagerank

PageRank?Google Τι ε?ναι;

Για ?σοι ε?στε πιο ν?οι στο ?ντερνετ και στο SEO, σ?γουρα δεν θα ?χετε ασχοληθε? ακ?μα με το θ?μα PageRank και για συντομ?α? PR. Μπορε? να ?χετε ακο?σει για αυτ? και να το ?χετε προσπερ?σει, ?μω? ε?ναι πολ? σημαντικ? το PageRank για την κατ?ταξη του site σα? στην Google και αποτελε? τη ραχοκοκαλι? του αλγορ?θμου τη? Google.

Για τον υπολογισμ? και προσδιορισμ? του Pagerank, η Google χρησιμοποιε? ?να πολ?πλοκο αλγ?ριθμο με εκατομμ?ρια μεταβλητ?? και ?ρου? και ο υπολογισμ?? του γ?νετε με αδι?βλητο αυτοματοποιημ?νο τρ?πο.

 

Τι ε?ναι το PageRank;

Κ?ρια λογικ? τη? ?μω? στην αξιολ?γηση του PageRank ε?ναι τα bakclinks ? τα links. Τα links ? τα backlinks που ?χει ?να site προερχ?μενα απ? ?να ?λλο site, blog ? social media. Μετρ?νε και τα backlinks απ? το Facebook, YouTube, το Twitter και το Google Plus.

Συνεπ?? οι διασυνδ?σει? των?ιστοσελ?δων και εσωτερικ? και εξωτερικ? λαμβ?νοντα θετικ? υπ?ψη, δι?τι ?σο πιο πολλ? links ?χει ?να site απ? ?να ?λλο, καθ?? και η σπουδαι?τητ? του?, θεωρο?νται πολλ?? θετικ?? ψ?φοι, ?ρα η ιστοσελ?δα χαρακτηρ?ζεται σημαντικ? και σπουδα?α.

Ε?ν δηλαδ? ο ψ?φοι προ? την ιστοσελ?δα προ?ρχονται απ? σημαντικ?? ιστοσελ?δε? μεγ?λη? σπουδαι?τητα?, η αξ?α η οπο?α προσδ?δετε ε?ναι ακ?μα μεγαλ?τερη.

Η κλ?μακα διαβ?θμιση? του Pagerank ε?ναι απ? το 0 ?ω? το 10 (PR0 – PR10). ?σο μεγαλ?τερο Pagerank προσλαμβ?νει μια ιστοσελ?δα, τ?σο υψηλ?τερη θ?ση ?χει στην κατ?ταξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ? Search Engine Result Pages (SERP).

 

PageRank σημαντικ? στοιχε?α:

 • Ε?ναι ?να? απ? του? διακ?σιου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? του αλγορ?θμου τη? Google

 • Βασ?ζεται π?νω στην ποι?τητα, παρ? στην ποσ?τητα των εισερχ?μενων φυσικ?ν συνδ?σμων

 • Κ?θε σελ?δα μ?σα στο site ?χει δικ? τη? ξεχωριστ? PageRank
 • Η κατ?ταξη ρει! ?-Τα Π?ντα Ρει-

 • Εκατοντ?δε? απ? σημε?α κατ?ταξη?, με π?νω απ? 450 αλλαγ?? στο 2013 μ?νο.

Πω? να αυξ?σετε το PageRank;

Η αγοροπωλησ?α συνδ?σμων για να αυξ?σουμε το PageRank ε?ναι εν?ντια στου? κανονισμο?? τη? Google. Ε?ναι πολ? σημαντικ? να το θυμ?μαστε. Επ?ση? ε?ναι πολ? σημαντικ? να με?νουμε μακρι? απ? τι? ανταλλαγ?? συνδ?σμων γιατ? και αυτ? τιμωρε?ται απ? την Google.

Οι καλ?τεροι τρ?ποι για να αυξ?σετε το PageRank ε?ναι:

 • Δημιουργ?στε επικ? περιεχ?μενο
 • Συμμετ?χετε ενεργ? σε σχετικ?? φυσικ?? και ηλεκτρονικ?? κοιν?τητε? ?πω? τα facebook groups
 • Βρε?τε φυσικο?? τρ?που? δημιουργ?α? backlinks, ?πω? σχ?λια σε blogs, social media κτλ.

 

Οι κατατ?ξει? στο PageRank και γενικ? στην κατ?ταξη, ?χουν τζ?γο!

Συν?θω? η Google ?κανε 4 ενημερ?σει? στο ?διο ?το? για το PageRank, με τη διαφορ? ?τι το 2013 ?κανε μ?νο 2, δημιουργ?ντα? την υποψ?α ?τι το PageRank π?ει προ? κατ?ργηση. Ακ?μη για το 2014 – 12 Απριλ?ου- δεν ?χει γ?νει κ?ποια ενημ?ρωση του PageRank.

Κανε?? δεν μπορε? να πει με σιγουρι? π?τε θα γ?νει η επ?μενη αναν?ωση του PR απ? την Google, ?πω? και κανε?? δεν ξ?ρει ?μα θα συνεχ?σει η Google να υποστηρ?ζει το PageRank.

PageRank Πηγ??

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για το SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

 

2 Σχ?λια. Leave new

 • Εξαιρετικ? η δουλει? σου. ?ταν λε? Επικ? Περιεχ?μενο, αρκε? να δει κ?ποιο? το τι ?χει? ανεβ?σει και καταλαβα?νει. Ελ?χιστοι δ?νουν τ?σο απλ? και ξεκ?θαρα ?λο το know how. Τ?ρα αν κ?ποιο? δεν το καταλαβα?νει αυτ? ε?ναι ?να ?λλο θ?μα. Thumbs Up!

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍