ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ONLINE-REPUTATION-MANAGEMENT-DIAXEIRISI-ETAIRIKIS-FIMIS-1

ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ

M?πω? μουτζουρ?θηκε το ?νομα σα? στη Google;

Η διαχε?ριση εταιρικ?? φ?μη? ? και η διαχε?ριση τη? προσωπικ?? φ?μη? ?ταν πρ?κειται για κ?ποιο πολιτικ? πρ?σωπο, δημ?σιο πρ?σωπο ? ελε?θερο επαγγελματ?α ε?ναι ?να πολ? σημαντικ? πρ?γμα στι? μ?ρε? κυρ?ω? λ?γω του ηλεκτρονικο? αποτυπ?ματο? που μ?νει στη Google, στα social media και σε ?λλε? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ.

Πολλ?? φορ?? αρνητικ? σχ?λια, ? αρνητικ?? αξιολογ?σει? και αρνητικ? ?ρθρα σπιλ?νουν το πρ?σωπο εταιρει?ν και ανθρ?πων και του? ακολουθο?ν για χρ?νια χωρ?? να ε?ναι αντιπροσωπευτικ? τη? πραγματικ?? εικ?να? αυτο? του προσ?που ? του οργανισμο?.

Για παρ?δειγμα, μπορε? κ?ποιο υβριστικ? ?ρθρο που ?χει γραφτε? σε κ?ποια κακι? χρονικ? στιγμ? με σκοπ? να σπιλ?σει την φ?μη τη? εταιρε?α? σα? και το οπο?ο ?χει προωθηθε? με SEO στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι ?να πολ? σημαντικ? πρ?βλημα και μπορε? να στοιχ?σει σε κ?ποια επιχε?ρηση χιλι?δε? ? και εκατομμ?ρια ευρ?.

Εξαφαν?ζουμε τα αρνητικ? ?ρθρα και σχ?λια απ? το ?ντερνετ

Η εταιρε?α μα? ?χει πολυετ? πε?ρα στον χ?ρο του ?ντερνετ και του SEO και ?χουμε την δυνατ?τητα να διαχειριστο?με τ?τοιε? κρ?σει? online reputation management με σ?γχρονε? και ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? SEO ?στε να συμπι?σουμε του? ανταγωνιστ?? σα? και τα αρνητικ? δημοσιε?ματα στο β?θο? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και στι? τελευτα?ε? σελ?δε? των αποτελεσμ?των τη? Google.

Ποιε? υπηρεσ?ε? online reputation management αναλαμβ?νουμε;

Η εταιρε?α μα? και η εξειδικευμ?νοι συνεργ?τε? μα? που κ?νουν αυτ? τη δουλει? χρ?νια, αναλαμβ?νουν τι? παρακ?τω υπηρεσ?ε? διαχε?ριση? εταιρικ?? φ?μη?:

  • Βελτ?ωση αποτελεσμ?των εταιρικ?ν site και εταιρικ?ν ιστοσελ?δων με στ?χο την εξαφ?νιση των αρνητικ?ν σχολ?ων και των αρνητικ?ν δημοσιευμ?των
  • Στ?χευση με τι? κατ?λληλε? λ?ξει? κλειδι? και ανακατ?ταξη των εταιρικ?ν ιστοσελ?δων με β?ση αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?
  • Στ?χευση με τι? αρνητικ?? λ?ξει? κλειδι? σε ν?ε? εταιρικ?? δημοσιε?σει?
  • Εξαφ?νιση αρνητικ?ν σχολ?ων απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη Google
  • Αποκατ?σταση τη? αλ?θεια? με συγγραφ? ?ρθρων σε τρ?τα blog?

?λε? οι υπηρεσ?ε? μα??online reputation management?παρ?χονται με απ?λυτη εχεμ?θεια και σεβασμ? στο επαγγελματικ? απ?ρρητο των πελατ?ν μα? και στ?χο ?χουν την αποκατ?σταση τη? αλ?θεια?.

Οτιδ?ποτε και να ?χει συμβε? στην επιχε?ρηση σα? στο ?ντερνετ, π?ντα η κατ?σταση ε?ναι αναστρ?ψιμη αρκε? να ξεκιν?σετε σ?μερα και να ζητ?σετε την βο?θεια των ειδικ?ν στο SEO και στην διαχε?ριση τη? εταιρικ?? φ?μη?.

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍