ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ SEO: 5 Λ?γοι γιατ? πρ?πει να το αποφ?γετε

Πεν?α τ?χνα? κατεργ?ζεται που σημα?νει ?τι η φτ?χεια σου ανο?γει ν?α επαγγ?λματα. Και αυτ? η φιλοσοφ?α υπ?ρχει και στον χ?ρο του SEO. Με οικονομικ?? υπηρεσ?ε? SEO που ξεκιν?νε απ? 100€ τον μ?να, δι?φοροι επαγγελματ?ε? του χ?ρου παρ?χουν βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων.

Το δ?λωμα του φθηνο? SEO συν?θω? το τσιμπ?νε οι μικρομεσα?ε? επιχειρ?σει? με περιορισμ?νου? προ?πολογισμο?? που δεν μπορο?ν να διαθ?σουν χρ?ματα για την προβολ? του?.

Αυτ? τα χρ?ματα ακο?γονται για αυτ?? τι? επιχειρ?σει? σαν μια φανταστικ? ευκαιρ?α. Στην πραγματικ?τητα ?μω? ε?ναι παγ?δα, γιατ? το οικονομικ? SEO ε?ναι η κεκρ?πορτα που θα οδηγ?σει στο μα?ρισμα τη? επιχε?ρηση? σα? στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μα ερευν?τε λοιπ?ν τι? προοπτικ?? του φθηνο? SEO για την επιχε?ρηση σα?, τ?τε θα πρ?πει πριν π?ρετε οποιαδ?ποτε απ?φαση αγορ?? να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο διεξοδικ?.

Γιατ? εδ? θα αναλ?σουμε του? κινδ?νου? που εν?χει το οικονομικ? SEO για την επιχε?ρηση σα?.

Επ?ση?, ?μα χρει?ζεστε κ?ποιον επαγγελματ?α συνεργ?τη στο SEO που παρ?χει υπηρεσ?ε? SEO σε λογικ?? τιμ?? και με αν?λογο αντ?κρυσμα στην ποι?τητα, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Τι ε?ναι οι φθην?? υπηρεσ?ε? SEO;

OIKONOMIKO-SEO-APOFYGETE-1-LOW

Υπ?ρχουν πολλο? ορισμο? για το τι ε?ναι το φθην? SEO και εξαρτ?ται π?ντα απ? το μ?γεθο? τη? επιχε?ρηση? σα? και του? προ?πολογισμο?? σα?, του? τζ?ρου? σα? και ?λα τα σχετικ?.

Παρ?λληλα ?χει να κ?νει και με την αξ?α που θα προσδ?σει το ποιοτικ? SEO στην επιχε?ρηση σα?. Για παρ?δειγμα, μπορε? το SEO να κοστ?ζει 1.000€ τον μ?να, ?μω? μπορε? να φ?ρνει 10.000€ το μ?να σε πωλ?σει? ? σε ν?ου? πελ?τε?. ?ρα η αξ?α του SEO ε?ναι αυτ? που καθορ?ζει το κ?στο? του και π?σα χρ?ματα θα επενδ?σετε κ?θε φορ?.

Ωστ?σο, το οικονομικ? SEO ? το SEO χαμηλο? κ?στου? ε?ναι συν?νυμο του φθηνο? SEO με την ?ννοια του SEO μικρ?? αξ?α?. Θα αγορ?ζατε ποτ? κ?τι που δεν ?χει καμ?α ποι?τητα;

Η Ryanair ?βγαλε σε προσφορ? λ?γω Cyber Monday εισιτ?ρια με 5€, θα συνδ?ατε εσε?? ποτ? το brand τη? Ryanair με την ποι?τητα; Μ?λλον ?χι. Οπ?τε το φθην? SEO των 100€ ?χι μ?νο δεν ?χει κ?ποιο αποτ?λεσμα αλλ? και καμ?α ποι?τητα.

?λοι αναζητ?νε την εσωτερικ? αξ?α ( intrinsic value ) σε μια υπηρεσ?α που θα αγορ?σουν και επιθυμο?ν υπηρεσ?ε? SEO υψηλ?? ποι?τητα? και υψηλ?? πιστ?τητα?. Σε αντ?θεση οι φθην?? υπηρεσ?ε? SEO σημα?νουν κ?τι ?νευ αξ?α?, που μ?λλον ε?ναι καθαρ? spam, black hat και που θα βλ?ψει την παρουσ?α σα? στο ?ντερνετ μακροπρ?θεσμα.

Γιατ? τ?σε? εταιρε?ε? SEO διαφημ?ζουν φθην? SEO;

OIKONOMIKO-SEO

Ο π?λεμο? τιμ?ν δεν βοηθ?ει καν?ναν και οδηγε? μ?λλον σε πτ?χευση του ασθεν?στερου ανταγωνιστ?. Επ?ση? το φθην? SEO ε?ναι δε?γμα χαμηλ?? ποι?τητα? και χαμηλ?? στ?θμη? επαγγελματ?α.

Γιατ? καμ?α σοβαρ? εταιρε?α που ?χει κ?νει χιλι?δε? ευρ? επενδ?σει? σε υποδομ?? SEO δεν πρ?κειται να χρε?σει για μια υπηρεσ?α 100€ το μ?να. Συν?θω? υπ?ρχουν οι λεγ?μενοι αεριτζ?δε? στην αγορ? και οι φοιτητ?? απ? τα ΤΕΙ που προσπαθο?ν να αποσπ?σουν κ?ποια χρ?ματα για κ?τι που δεν ξ?ρουν να κ?νουν ? και που δεν μπορο?ν να το κ?νουν.

Φανταστε?τε να ?χετε ?να τερ?στιο εργοστ?σιο, θα εμπιστευ?σασταν ποτ? σε κ?ποιον φοιτητ? ? ?σχετο το SEO τη? επιχε?ρηση? σα? για 100€ το μ?να;

5 λ?γοι για να αποφ?γετε το φθην? SEO

1 Το φθην? SEO ε?ναι μια λ?ση για ?λε? τι? αν?γκε?

Κ?θε επιχε?ρηση και κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι μοναδικ? και ?χει διαφορετικ?? αν?γκε?. Δεν υπ?ρχουν δ?ο ιστοσελ?δε? σ?μερα που να ?χουν ακριβ?? τα ?δια προβλ?ματα στο SEO ? τι? ?διε? κατατ?ξει?. ?ρα κ?θε ιστοσελ?δα χρει?ζεται διαφορετικ? αντιμετ?πιση και διαφορετικ? στρατηγικ?.

?λλε? αν?γκε? για SEO ?χει μια τοπικ? επιχε?ρηση, ?λλε? αν?γκε? ?να μεγ?λο eshop και ?λλε? μια εταιρε?α με παρουσ?α σε π?ντε Ευρωπα?κ?? χ?ρε?.

Επ?ση? κ?θε μια επιχε?ρηση θα πρ?πει να χαρ?ξει διαφορετικ? στρατηγικ? στην προσ?γγιση τη? στο SEO γιατ? βρ?σκεται σε διαφορετικ? φ?ση στην πορε?α τη?.

Επ?ση? μερικ?? ιστοσελ?δε? ?χουν ειδικ? τεχνικ? θ?ματα ?πω? προβλ?ματα στο τεχνικ? SEO, ?λλε? ?χουν φ?ει ποιν? απ? τη Google και θα πρ?πει να γ?νουν διορθωτικ?? εν?ργειε? για την αν?καμψη του?.

Δεν ε?ναι ?λε? οι ιστοσελ?δε? ?διε? για να ε?ναι και το SEO του? ?διο.

2 Φθην? SEO σημα?νει και φθην? εξυπηρ?τηση πελατ?ν

Η χειρ?τερη εμπειρ?α που ε?χα μ?χρι στιγμ?? απ? εξυπηρ?τηση πελατ?ν ?ταν με την Godaddy, με hosting που ?τανε σε κατ?σταση time out διαρκ??, που π?φτανε ?ταν ε?χαν π?νω απ? τρει? επισκ?πτε?, και τμ?μα εξυπηρ?τηση? πελατ?ν με αναμον? ?νω των 15 λεπτ?ν και ?χι στην Ελλ?δα αλλ? στην Αμερικ?!

Αυτ? ε?ναι η τραυματικ? εμπειρ?α του φθηνο? hosting και ε?ναι αν?λογη τη? εμπειρ?α? του φθηνο? SEO.

Παλι?τερα ?ταν ?μουν στο ξεκ?νημα μου ε?χα δ?σει μια προσφορ? για ?να εργοστ?σιο για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? του στο εξωτερικ?, 200€ το μ?να. Μετ? απ? δε?τερη σκ?ψη ε?δα ?τι η προσφορ? μου ?ταν πολ? χαμηλ? και δεν θα ε?χαμε αποτελ?σματα.

Ο διευθυντ?? απ? το εργοστ?σιο ?ταν υποχρεωμ?νο? να π?ρει και ?λλε? προσφορ?? απ? ?λλε? εταιρε?ε? SEO και ?τσι καθυστ?ρησε ?ναν μ?να για να αποδεχθε? την προσφορ? μου. ?μω? αφο? ?κρινε ?τι η δικ? μου προσφορ? για σχεδ?ν τζ?μπα SEO ?ταν η συμφερ?τερη με κατ?κλυσε στα τηλ?φωνα.

?ταν πολ? δ?σκολο να προσπαθ? να αρνηθ? και να του δ?σω να καταλ?βει ?τι δεν χτ?πησε φλ?βα χρυσο?, αφο? δεν θα κ?ναμε τ?ποτα με αυτ?ν τον προ?πολογισμ? την στιγμ? που οι ανταγωνιστ?? του πλ?ρωναν 3.000€ με 5.000€ το μ?να κατ? ελ?χιστο.

3 Φθην?? υπηρεσ?ε? SEO σημα?νει και ?πειροι τεχνικο? στο SEO

Η εμπειρ?α πληρ?νεται στην δουλει? μα? και ε?ναι εντελ?? διαφορετικ? να προσλ?βω ?να ?τομο που μ?λι? ?χει αποφοιτ?σει απ? μια σχολ? πληροφορικ?? με μηδενικ? εργασιακ? εμπειρ?α και εντελ?? διαφορετικ? απ? το να αναζητ?σω ?να στ?λεχο? απ? την κοιν?τητα του SEO με πολυετ? πε?ρα στον χ?ρο του SEO, ?ναν πραγματικ? SEO expert.

Λογικ? δεν ε?ναι να πληρ?σω διαφορετικ? κ?ποιον αρχ?ριο με κ?ποιο φτασμ?νο στ?λεχο?;

Εσε?? θα προτιμο?σατε κ?ποιον ?σχετο να ασχοληθε? με το SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? για 100€ το μ?να ? κ?ποιον ?μπειρο που θα ?παιρνε περισσ?τερα αλλ? θα ε?χε πιο σ?γουρα αποτελ?σματα;

4 Οικονομικ? SEO σημα?νει black hat SEO

Με τι? στρατηγικ?? copy-paste που ακολουθο?ν οι περισσ?τερε? φθην?? εταιρε?ε? SEO ε?ναι δ?σκολο να φ?ρουν αποτελ?σματα για του? πελ?τε? του?. ?τσι καταφε?γουν στην ε?κολη μα αναποτελεσματικ? στρατηγικ? του Black Hat SEO.

Το Black Hat SEO δεν σημα?νει ?τι δεν φ?ρνει αποτ?λεσμα αλλ? ?ταν ε?ναι φθην? black hat SEO σ?γουρα δεν ?χει αποτ?λεσμα. Γιατ? ?τι και να κ?νετε στο ?ντερνετ ?χει κ?ποιο αντικειμενικ? κ?στο?.

?πω? ?χει κ?στο? για να γρ?ψετε ?να ?ρθρο, ?χει κ?στο? για να κερδ?σετε ?να backlink ?τσι ακ?μα και το black hat SEO ?χει κ?στο? το οπο?ο ?μω? ε?ναι υποδε?στερο του White Hat SEO.

Συν?θω? οι φθην?? λ?σει? του black hat περιλαμβ?νουν ειδικ? λογισμικ? που αποστ?λλουν χιλι?δε? σχ?λια σε blogs, και ?ποια καταφ?ρνουν και πι?νουν απ? αυτ? τα σχ?λια σημα?νει ?τι ?χουν βρει κ?ποιε? τρ?πε? στην ιστοσελ?δα στ?χο και ?τσι καταφ?ρνουν να την γεμ?σουν spam.

Backlinks απ? Πακιστανο?? και Ινδο?? σε αμφ?βολη? πιστ?τητα? ιστοσελ?δε? που ?σω? να μην ε?ναι ο?τε ταξινομημ?νε? στη Google, ?ρα και τα backlinks σα? δεν ?χουν καμ?α αξ?α.

Δεν θα πρ?πει να ξεχν?τε ?τι με 100 και 200 ευρ? τον μ?να SEO τ?τοια backlink θα αποκτ?σει η ιστοσελ?δα σα? που θα ?χουν γ?νει με μη φυσικ? τρ?πο και τα οπο?α θα παραμε?νουν να δε?χνουν στην ιστοσελ?δα σα? για πολλ? χρ?νια, θ?τοντα? την σε κ?νδυνο ε?τε αλγοριθμικ?? υποβ?θμιση? απ? την Google ε?τε σε κ?νδυνο χειρ?νακτη? ποιν??. (Τα δυο σου χ?ρια π?ρανε βεργο?λε? και με δε?ρανε)

5 Οικονομικ?? υπηρεσ?ε? SEO σημα?νει και SEO μηδενικ?? αξ?α?

Η ιστοσελ?δα σα? απ? μ?νη τη? ?χει την ονομαστικ? αξ?α κατασκευ??. Η υπεραξ?α τη? ?ρχεται απ? την οργανικ? τη? επισκεψιμ?τητα και απ? τα εν δυν?μει κ?ρδη που μπορε? αυτ? να φ?ρει.

Η ιστοσελ?δα σα? αποτελε? το σημεριν? real estate του ?ντερνετ. Η θ?ση του ακιν?του δ?νει την αξ?α του ?τσι και η θ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google δ?νουν την αξ?α τη?.

Για να αυξ?σω λοιπ?ν την αξ?α μια? ιστοσελ?δα? μ?νει μ?νο να αυξ?σω το traffic που αυτ? προσλαμβ?νει κ?θε μ?να. ?μα σπαταλ?σω τα χρ?ματα μου σε ν?φτι SEO ( Το ν?φτι ε?ναι νεολογισμ?? που εξ?γεται απ? αναστροφ? του φτηνο? ) τ?τε αντ? να προσθ?τω, μει?νω την αξ?α τη? γιατ? καν?να? δεν θ?λει να αγορ?σει μια ιστοσελ?δα που ε?ναι black hat.

Αυξ?στε την αξ?α τη? ιστοσελ?δα? σα?, τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση? δηλαδ? μ?νο με ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? SEO. Αποκτ?στε μοναδικ? backlinks που δεν μπορο?ν να αποκτ?σουν οι ανταγωνιστ?? σα?. Αυτ? θα δ?σει και μοναδικ? αξ?α στο site σα?.

Πω? επιβι?νουν οι φθην?? εταιρε?ε? SEO;

Καλ? ερ?τηση. Γιατ? και αυτ?? οι εταιρε?ε? ?χουν το πελατολ?γιο του?. Και δεν ε?ναι ?λλο απ? ?λου? εσ?? που θ?λετε με 100€ το μ?να να κατακτ?σετε τον κ?σμο!

Σα? δικαιολογ? που τρ?φετε αυτ?? τι? μωρ?? φιλοδοξ?ε? και δεν ε?ναι καθ?λου κακ? να κ?νει? ?νειρα. ?μω? κανε?? δεν στ?ριξε το μ?λλον του στο να κερδ?σει το τζ?κερ.

Οι φθην?? εταιρε?ε? SEO ?μω? στοχε?ουν στην απ?κτηση ν?ων πελατ?ν με επιθετικ?? στρατηγικ?? παρ? στην διακρ?τηση του? με βι?σιμη τιμολογιακ? πολιτικ?. Γιατ? η αξ?α εν?? πελ?τη δεν ε?ναι εφ?μερη αλλ? ?χει μεγαλ?τερη δι?ρκεια ?μα μπορε?? να τον κρατ?σει? και να φ?ρει? τα επιθυμητ? αποτελ?σματα.

Προφαν?? με το φθην? και δ?θεν οικονομικ? SEO, επειδ? δεν ?ρχονται καθ?λου αποτελ?σματα, ε?ναι δ?σκολο να υπ?ρχει και συν?χεια.

Ποιο ε?ναι ?να σωστ? κ?στο? για το SEO;

Το κ?στο? του SEO ε?ναι συν?ρτηση του ανταγωνισμο? αλλ? οι λογικ?? τιμ?? τη? αγορ?? ε?ναι απ? 500€ ευρ? και ?νω, αν?λογα με τι? λ?ξει? κλειδι?.

Με πολ? μικρ? προ?πολογισμ? ε?ναι σχεδ?ν απ?θανο να κερδ?σετε θ?σει? στη Google και να τι? διατηρ?σετε.

Τι γ?νεται ?ταν δεν μπορ? να πληρ?σω για ποιοτικ? SEO;

Μ?λλον θα πρ?πει να επενδ?σετε περισσ?τερο στην μ?ρφωση σα? και την εκπα?δευση σα? γ?ρω απ? το SEO ?στε να κ?νετε περισσ?τερα πρ?γματα μ?νοι σα?, αλλ? και να μ?θετε να αποφε?γετε τα λ?θη στο SEO και τι? κακοτοπι??.

?να πρ?το β?μα ε?ναι να γραφτε?τε στο SEO Newsletter του Paramarketing και να κατεβ?σετε και μετ? να μελετ?σετε τον οδηγ? SEO. Ε?ναι εντελ?? δωρε?ν.

Θα αποκτ?σετε μια β?ση γ?ρω απ? το SEO και θα σα? βοηθ?σει να καταλ?βετε πω? λειτουργε? η Google και οι ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μετ? θα πρ?πει να αφιερ?σετε χρ?νο στο να διαβ?σετε τα μεγ?λα blog σχετικ? με το SEO ?πω?:

?τσι θα γνωρ?ζετε περισσ?τερα και θα μπορ?σετε να διορθ?σετε το SEO τη? ιστοσελ?δα? σα? και να δημιουργ?σετε και εσε?? μερικ? backlinks με τον σωστ? τρ?πο.

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α και τα σχ?λια ε?ναι ανοιχτ? για εσ??.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍