ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google-PageRank-Update

Google Pagerank Update

Ν?ο Google Pagerank Update στι? 6 Δεκεμβρ?ου 2013

Τελευτα?ε? πληροφορ?ε? που ?λαβα υποδηλ?νουν μια αναν?ωση στο PageRank τη? Google στι? 6 Δεκεμβρ?ου 2013. Αυτ? το επιβεβα?ωσα και στην ιστοσελ?δα μου που μ?χρι τι? 5 Δεκεμβρ?ου δεν ε?χε αποκτ?σει κατ?ταξη στο Pagerank τη? Google και τ?ρα ?χει αποκτ?σει PageRank 2. Η τελευτα?α αναν?ωση ε?χε γ?νει 4 Φλεβ?ρη 2013 και η σελ?δα μου βγ?κε στον α?ρα την 1η Αυγο?στου του 2013.

Μπορε?τε να ελ?γξετε και εσε?? το PageRank τη? ιστοσελ?δα? ? του blog σα? στο PRCHECKER.

Matt Cutts και επ?μενη ενημ?ρωση του Google PageRank

Σ?μφωνα με τον υπε?θυνο αντι-spam τη? Google, Matt Cutts, η επ?μενη ενημ?ρωση του PageRank αναμεν?τανε τον Ιανου?ριο του 2014, λ?γω σφ?λματο? στην γραμμ? εργαλε?ων τη? Google (Google Toolbar).

Αυτ? η πρ?ωρη ενημ?ρωση του PageRank ?τανε μ?λλον καθυστερημ?νη και ?κανε πολλο?? να πιστ?ψουν ?τι η εποχ? του pagerank ε?χε τελει?σει.

Τι ε?ναι το?Pagerank;

To?Pagerank?ε?ναι μ?α αριθμητικ? τιμ?, η οπο?α αντιπροσωπε?ει το π?σο σημαντικ? και δημοφιλ?? ε?ναι μ?α?ιστοσελ?δα στο διαδ?κτυο, κατ? την αντικειμενικ? κρ?ση τη? μηχαν?? αναζ?τηση??Google.

Το?Pagerank?επηρε?ζει σημαντικ?, μαζ? με κ?ποιου? επιπλ?ον SEO παρ?γοντε?, περ?που 200, την κατ?ταξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.? Για τον υπολογισμ? του Pagerank, η Google χρησιμοποιε? ?να?πολ?πλοκο αλγ?ριθμο?με εκατομμ?ρια μεταβλητ?? και ?ρου? και ο υπολογισμ?? του γ?νεται με αδι?βλητο αυτοματοποιημ?νο τρ?πο.

Το PageRank βασ?ζεται σε διαφορετικ? σταθμισμ?νου? ψ?φου? ? συνδ?σμου? που δε?χνουν στη σελ?δα μα?.

Κ?ρια λογικ? τη? ?μω? στην αξιολ?γηση ε?ναι η σ?νδεση (link)?π.χ. μια? Ιστοσελ?δα? Α?με μ?α??Ιστοσελ?δα Β. Θεωρε?? τον σ?νδεσμο (link) αυτ? ?τι ε?ναι θετικ? ψ?φο? για την?Ιστοσελ?δα Β?απ? την?Ιστοσελ?δα Α. Συνεπ?? οι διασυνδ?σει? των?ιστοσελ?δων και εσωτερικ? και εξωτερικ? λαμβ?νοντα θετικ? υπ?ψη, δι?τι ?σο πιο πολλ??links??χει μ?α ιστοσελ?δα απ? ?λλε?, καθ?? και η σπουδαι?τητ? του?, θεωρο?νται πολλ?? θετικ?? ψ?φοι, ?ρα η ιστοσελ?δα χαρακτηρ?ζεται σημαντικ? και σπουδα?α.

Ε?ν δηλαδ? ο ψ?φοι προ? την ιστοσελ?δα προ?ρχονται απ? σημαντικ?? ιστοσελ?δε? μεγ?λη? σπουδαι?τητα?, η αξ?α η οπο?α προσδ?δεται ε?ναι ακ?μα μεγαλ?τερη.

Η?κλ?μακα διαβ?θμιση? του?Pagerank?ε?ναι απ? το 0 ?ω? το 10?(PR0 – PR10). ?σο μεγαλ?τερο Pagerank προσλαμβ?νει μια ιστοσελ?δα, τ?σο υψηλ?τερη θ?ση ?χει στην κατ?ταξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? (SERP= Search engine results pages).

Αυτ?? δεν ε?ναι ο μ?νο? παρ?γοντα? που χρησιμοποιε? η?Google?για να ταξινομ?σει τι? σελ?δε?, ε?ναι ?να? απ? του? 100 περ?που παρ?γοντε? που συνθ?τουν τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google,? αλλ? ε?ναι πολ? σημαντικ??, τουλ?χιστον ακ?μα.

?λλο? σημαντικ??? παρ?γοντα? αξιολ?γηση? ε?ναι το περιεχ?μενο των σελ?δων. Η Google αναλ?ει ?χι μ?νο τα?meta tags?αλλ? το σ?νολο του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα?. Λαμβ?νει υπ?ψη τη? πολλ?? παραμ?τρου?, ?πω? το?μ?γεθο? και χρωματισμ? των γραμματοσειρ?ν, του? τ?τλου?, τι? παραγρ?φου?, τι? λ?ξει? και τη συν?φει??του? με το κε?μενο αλλ? και το υπ?λοιπο περιεχ?μενο των ?λλων ιστοσελ?δων.

Το παν ε?ναι η ποι?τητα και το περιεχ?μενο ε?ναι ο βασιλι?? του παιχνιδιο? που λ?γεται ?ντερνετ σ?μερα. Στοχε?σετ στο καλ?, ποιοτικ?, μοναδικ? περιεχ?μενο και θα ε?στε π?ντα στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

-Το παραπ?νω κε?μενο το π?ρα απ? τι? πηγ?? τη? Google και αποτελε? αντ?κειμενο λογομαχ?α? στου? κ?κλου? του SEO. Παρακ?τω θα συζητ?σουμε ε?ν ?ντω? ισχ?ουν ?λα αυτ? που λ?ει η Google για το PageRank.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για το PageRank και για το SEO, καθ?? και για το πω? θα βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google, κατεβ?στε δωρε?ν τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.

Τελευτα?ε? ενημερ?σει? του Google Pagerank

Το Google Toolbar Pagerank ενημερ?νεται περ?που κ?θε 3 μ?νε?:

 • 6 Δεκεμβρ?ου του 2013
 • 4 Φλεβ?ρη 2013
 • 7 Νοεμβρ?ου του 2012
 • 2 Αυγ., 2012
 • 2η Μα?ου του 2012
 • 7 Φεβ., 2012
 • 7 Νοεμβρ?ου του 2011
 • 1η Εβδομ?δα Αυγ 2011
 • Ιο?λιο? 2011
 • Ιο?νιο? 2011
 • Ιανου?ριο 2011
 • Απρ?λιο του 2010
 • 31 Δεκ?μβρη του 2009
 • Οκτωβρ?ου, 2009
 • 27 / 28, Μα?ου, 2009
 • Ιο?νιο? του 2009
 • 1 / 2 του Απριλ?ου 2009
 • 30-31 Δεκ?μβριο? 2008
 • 27 Σεπτεμβρ?ου 2008
 • 26 του Ιο?λη 2008
 • 29 Απρ?λη 2008
 • 9η Ιανουαρ?ου 2008
 • 26 Οκτ του 2007
 • 28 Απρ?λη, 2007

 

Αντιδρ?σει? για την αξιοπιστ?α του PageRank

Κατ? προσωπικ? ?ποψη και μετ? απ? ?ρευνε? στα εργαστ?ρια του ParaMarketing και να ξ?ρετε ε?μαι ψε?ρα? σε αυτ?, πιστε?ω πω? ?χι ?σο στην αρχ?. Η ?ννοια του PageRank ?χει ξεφτ?σει αρκετ? και τη θ?ση του? ?χουν π?ρει τα social media, ?πω? περιγρ?φω στο ?ρθρο και β?ντεο SEO Tip 3: Οι 10+1 παρ?γοντε? που επηρε?ζουν την Google.

Η Google ?χει αναπροσαρμ?σει αρκετ? τον αλγ?ριθμ? τη? για να προσωμoι?σει τον ανθρ?πινο παρ?γοντα και την ανθρ?πινη συμπεριφορ? στο ?ντερνετ, δ?νοντα? το φιλ? του θαν?του στο Black Hat SEO. Πλε?ν δεν τη? ανδιαφ?ρει τα πολλ? τεχνητ? backlink, ?σο τα Facebook shares και likes.

Επ?ση?, το PageRank χειραγωγε?τε αρκετ? ε?κολα, οπ?τε π?ρα πολλ?? σελ?δε? ?χουν τεχνητ? PageRank. Η χειραγ?γηση του PR ?χει πολλ?? φορ?? και τα αντ?θετα αποτελ?σματα με αποκλεισμο?? και ποιν?? απ? την Google.

Ακ?μα, σελ?δε? με μηδενικ? Pagerank φα?νεται να ανταγων?ζονται επ?ξια και να ξεπερν?νε ?λλε? σελ?δε? με μεγαλ?τερα Pageranks.

?χει τελικ?? το Google Pagerank ν?ημα ;

Σ?γουρα ?χι ιδια?τερα. Ε?ναι κ?τι για λ?γου? πρεστ?ζ, ?πω? το Alexa Rank.

Θα πρ?πει να συνδ?εστε με ?λλε? ιστοσελ?δε?; Θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε nofollow εξωτερικ?? συνδ?σει? για να κρατ?σετε ?λα τα οφ?λη των συνδ?σμων σα? για σα?;

?χι! Θα πρ?πει να συνδ?εστε με ?λλε? ιστοσελ?δε? και να οικοδομε?τε σχ?σει? με ?λλου? ομο?δε?τε? σα? σε ?λλου? δικτυακο?? τ?που? και στο facebook και ?λα τα social media!

Μην φοβ?στε να συνδ?εστε με δικτυακο?? τ?που? που εμπιστε?εστε. Η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι στην πραγματικ?τητα πιο πολ?τιμη για το Google και τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?, αν αυτ? συνδ?εται με ?λλε? σελ?δε?. ?λλωστε ?λη η ιδ?α του ?ντερνετ βασ?ζεται στου? συνδ?σμου? υπερκειμ?νου, δηλαδ? στι? συνδ?σει? με ?λλε? σελ?δε?!

 

Θα πρ?πει τελικ? να βασ?ζεστε τ?σο πολ? στο PageRank?

Εσε?? τι πιστε?ετε; Θα πρ?πει να στηρ?ζεστε τ?σο πολ? στο PR; Πιστε?ω ?τι υπ?ρχουν ?λλα πρ?γματα ποιο σημαντικ? απ? το PageRank ?πω? το να καλλιεργ?σετε το κοιν? σα? ? την πελατειακ? β?ση τη? σελ?δα? σα?, να βελτι?σετε το περιεχ?μεν? σα? και την κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?.

Εστιαστε?τε περισσ?τερο προ? το να προσελκ?σετε ποιοτικο?? επισκ?πτε?. Η προτεραι?τητε? σα? πρ?πει να ε?ναι οι εξ??:

 1. Ποιοτικ? Περιεχ?μενο- Κοιν?
 2. Επισκεψιμ?τητα
 3. Alexa Rank
 4. Page Rank

Γιατ? δεν αυξ?νεται το PageRank τη? σελ?δα? μου;

Οι πιθανο? λ?γοι που δεν αυξ?νεται το Pagerank τη? σελ?δα? σα? ε?ναι γιατ? δεν αυξ?νονται οι σ?νδεσμοι προ? τη σελ?δα σα?. Παρακ?τω ε?ναι μια σειρ? αιτι?ν για αυτ?:
 1. Φτωχ? SEO ? παντελ?? ?λλειψ? του.
 2. Κακ? περιεχ?μενο, μη ποιοτικ? ? μοναδικ? ? ?λλειψη περιεχομ?νου.
 3. ?λλειψη συνδ?σμων εσωτερικ?ν και εξωτερικ?ν
 4. ?χι αρκετ? Dofollow backlinks
 5. Η σελ?δα σα? ?χει κακ? δομ? ? δεν βλ?πεται.

 

Π?? θα αυξ?σω το PageRank γρ?γορα και ?υκολα;

Παρακ?τω σα? δ?νω μερικ?? συμβουλ?? για να αυξ?σετε το PageRank τη? σελ?δα? σα? γρ?γορα και ε?κολα:

Εσε?? τι γν?μη ?χετε για το Pagerank και το ?ρθρο μου; Η γν?μη σα? μετρ?ει, αφ?στε το σχ?λιο σα? παρακ?τω.

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍